Tisková prohlášení - seznam

NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ BUDOU POKRAČOVAT PRÁCE

Praha 13. dubna 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zahajuje v pondělí 19. dubna 2021 po zimní přestávce další část rekonstrukce vozovky a chodníků po obvodu Karlova náměstí. Práce skončí do 30. října 2021.

 

V této etapě, která navazuje na rok 2020, bude v koordinaci s úpravami světelných signalizačních zařízení na křižovatkách Karlovo náměstí x Ječná, Karlovo náměstí x Žitná a Karlovo náměstí x Odborů provedena rekonstrukce komunikace a chodníků v prostoru těchto křižovatek a navazujících úseků. 

 

Nároží křižovatek budou upravena tak, aby se zkrátila délka vybraných přechodů pro chodce. Dále bude upraveno šířkové uspořádání dopravního prostoru a doplněno integrační opatření pro cyklistickou dopravu. 

 

Obnoveny a upraveny budou i uliční vpusti pro odvodnění komunikačních ploch a jejich přípojky. V rámci stavby se budou řešit i vyvolané úpravy stávajících inženýrských sítí.

 

Vozovka bude s asfaltovým krytem, parkovací zálivy budou nově z velké žulové dlažby, chodníky na straně zástavby budou obnoveny z vápencové mozaiky a na straně parku
s asfaltovým krytem. 

 

Navržené dopravní omezení

Částečná uzavírka dle jednotlivých etap:

Etapa 0 (19. 4. – 30. 5. 2021): Dojde k celkové uzávěře před kostelem sv. Ignáce, provoz již nebude obnoven. Vjezd pouze pro vozidla IZS a cyklo.

 

V rámci této etapy budou realizovány přípojky uličních vpustí, nové uliční vpusti, kabelové sítě – signalizace atd.

 

Etapa 1 (10. 5. – 6. 6. 2021): Budou prováděny stavební úpravy v úseku mezi Ječnou a Žitnou (u parku), průjezd bude jedním směrem, tj. Žitná–Ječná, bude uzavřen jeden odbočovací pruh před ul. Ječnou.

 

V rámci této etapy budou realizovány přípojky uličních vpustí, nové uliční vpusti, kabelové sítě – signalizace atd.

 

Etapa 2 (7. 6. – 25. 6. 2021): Zde se jedná o úsek mezi Ječnou a Žitnou (u parku), průjezd bude možný jedním směrem v úseku Žitná–Ječná. Dále bude uzavřen odbočovací pruh před ul. Ječná a střední pruh mezi ulicemi Žitná a Odborů.

 

Při této etapě budou realizovány přípojky uličních vpustí, nové uliční vpusti (propoj Žitná–Odborů), kabelové sítě – signalizace atd.

 

Etapa 3 (26. 6. – 27. 6. 2021): Zde se jedná o úsek mezi Ječnou a Žitnou (u parku). Průjezd bude jedním směrem ul. Žitná–Ječná, bude uzavřen odbočovací pruh před Ječnou a také střední pruh mezi Žitnou a Ječnou a střední pruh mezi ul. Žitná a Odborů, pravý jízdní pruh Resslova–Ječná.

 

Zde dojde k pokládce asfaltových vrstev v úseku Ječná – spojka Žitná, Ječná.

 

Etapa 4 (28. 6. – 6. 7. 2021): Jedná se o úsek mezi Ječnou a Žitnou (u zástavby). Průjezd bude umožněn jedním směrem ul. Žitná–Ječná. Dále bude uzavřen odbočovací pruh před Ječnou a střední pruh mezi ul. Žitná a Odborů.

 

Zde budou realizovány přípojky uličních vpustí, nové uliční vpusti (propoj Žitná–Odborů), světelné signalizační zařízení, veřejné osvětlení, vydláždění chodníků atd.

 

Etapa 5 (7. 7. – říjen 2021): Jedná se o úsek mezi Ječnou a Žitnou (u zástavby). Průjezd bude jedním směrem ul. Žitná–Ječná. Bude uzavřen odbočovací pruh před ul. Ječnou
a pravý pruh mezi Žitnou a Odborů.

 

Zde dojde k realizaci přípojky uličních vpustí, nové uliční vpusti (propoj Žitná–Odborů), světelného signalizačního zařízení, veřejného osvětlení, vydláždění chodníků atd.

 

Zhotovitel: INPROS PRAHA, a. s.