Tisková prohlášení - seznam

Základní informace o uzavírce Michelské ulice

Předmět stavby  v období 03 – 11/2012

Výstavba nového mostu vč. odstranění stávajícího, rekonstrukce vozovky vč. parkovišť, chodníků a zelených ploch vč. vyvolaných  přeložek inženýrských sítí v nezbytném rozsahu v úseku od ul.Ohradní k ul.U Plynárny

 

Současně s rekonstrukcí komunikace budou probíhat v prostoru stavby tyto koordinované stavební akce :

- Rekonstrukce plynovodu - investor Pražská plynárenská a.s., zhotovitel Revis s.r.o.

- Výstavba SSZ – investor TSK hl.m.Prahy, zhotovitel Eltodo DS, podzhotovitel AŽD

- MKS Nusle – kabely DP – investor Dopravní podnik hl.m.Prahy, zhotovitel Energie      

  stavební a báňská a.s., podzhotovitel Elektrizace Praha

 

 

 

Průběh výstavby

 

2.fáze

18.6.2012 (pondělí) – 19.11.2012 (pondělí)

- demolice stávajícího a výstavba nového mostu přes Botič, provádění prací na rekonstrukci

  komunikace a chodníků vč. vyvolaných přeložek inž. sítí

- pro veškerou dopravu uzavřen úsek mezi ul.Ohradní a ul. U Plynárny

 

 

2.fáze : 18.6.2012  – 19.11.2012

-  úplná uzavírka Michelské ulice pro  veškerou dopravu v úseku ul.Ohradní – ul.U Plynárny

-  uzavření průjezdu mezi východní částí Ohradní ulice (vlevo směr Vyskočilova) a 

   Michelskou ulicí - příjezd do této části Ohradní ulice tak bude možný pouze přes ulici 

   Pekárenskou

-  západní část Ohradní ulice bude  pouze jednosměrně průjezdná, zároveň po ní bude vedena trasa náhradní autobusové linky

-  dojde také k zaslepení komunikace U Michelského mlýna, do které bude přístup pouze          z ulice Nuselské (od křižovatky u Komerční banky)

-  příjezd pro zásobování bude zajištěn až na obvod staveniště, příjezd pro vozidla záchranné služby, HZS a odvoz komunálního odpadu umožní stavba i po staveništi v nutném rozsahu

v  uzavřeném úseku bude zachován přístup do objektů.

- jedna okružní linka BUS bude převedena na objízdnou trasu v jednom směru do Michelské,  Ohradní (zjednosměrněné), Baarovy a zpět do Michelské

Objízdné trasy pro IAD: bude vedena po objízdných  trasách ve směru Nusle – Kačerov (ul.Na Jezerce, Sdružení,  Budějovická,  Vyskočilova, Michelská) a    ve směru Vršovice –  Krč    (ul.Chodovská,  po Jižní  spojce  až  k  ul. Vídeňské)