Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA SILNIČNÍHO MOSTU V ULICI K HORKÁM PŘES ULICI K JEZERU

Praha 3. července 2023 – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v pondělí 10. července 2023 stavební práce na opravě mostu v ulici K Horkám, přes ulici k Jezeru, v Městské části Praha 15.

Při opravě mostu dojde k výměně nosné konstrukce, kdy stávající nosníková konstrukce bude vyměněna za předpjaté deskové prefabrikáty, které budou uloženy na nové úložné prahy přes plastbetonový liniový kloub a kotveny rozpěrákovými trny s pružnou vložkou. Založení a spodní stavba zůstanou zachovány.

V rámci objektu bude proveden nový mostní svršek s třívrstvou vozovkou, železobetonovými chodníkovými římsami a ocelovým mostním zábradlím se svislou výplní po obou okrajích mostu.

Odvodnění mostu bude řešeno stejně jako ve stávajícím stavu, tj. příčným a podélným sklonem vozovky s odvedením k uliční vpusti za opěrou. V římsách mostu jsou vedeny celkem 4 kabely veřejného osvětlení, které budou provizorně přeloženy a definitivně uloženy v nových mostních římsách. Stávající stožáry veřejného osvětlení nebudou dotčeny.

Dopravní omezení a objízdné trasy:

Rekonstrukce bude probíhat po etapách:

1. etapa: 10. 7. – 16. 7. 2023 – proběhnou přípravné práce pro objízdné trasy, během kterých bude v ulici K Horkám omezen 1 jízdní pruh. V této etapě nejsou objízdné trasy nařízeny.

2. etapa: 17. 7. – 21. 7. 2023 – dojde k uzavírce mostu a pod mostem ke zúžení na 1 jízdní pruh, provoz bude řízen světelnou signalizací. Ve směru od Hostivaře na Košík bude doprava vedena ulicí K Horkám do ulice K Jezeru (podjezd pod předmětným mostem), dále ulicí Doupovská do ulice K Horkám. V opačném směru je doprava vedena obdobně.

3. etapa: víkend 22. 7. – 24. 7. 2023 – během této etapy dojde k úplné uzavírce ulice K Horkám včetně podjezdu pod mostem, tj. ulice K Jezeru. S ohledem na naplánování etapy do víkendových dnů jsou navrženy objízdné trasy:

  • objížďka směr z centra: ulicemi Pražská – Švehlova – Hornoměcholupská – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí
  • objížďka směr do centra: ulicemi Mírového hnutí – Türkova – Spořilovská – Jižní spojka – Švehlova – Pražská

4. etapa: 25. 7. – 22. 12. 2023 – omezení a objízdná trasa jsou identické jako u 2. etapy.

5. etapa: v průběhu září nebo října 2023 dojde, stejně jako v případě 3. etapy, k úplné uzavírce ulice
K Horkám včetně podjezdu pod mostem, tj. ulice K Jezeru, a to opět na 2 dny během některého z víkendů. Přesný termín bude upřesněn v průběhu oprav.

Vyznačení objízdných tras

Zhotovitel: EDIKT, a. s.

https://opravujeme.to/action/1428/