Tisková prohlášení - seznam

Praha pokračuje v přípravách řešení dopravy v severní a východní části města

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) byla pověřena Radou hlavního města Prahy přípravou dopravního řešení v návaznosti na zprovoznění severozápadní části Městského okruhu.


Dříve než bude vystavěna zbylá část Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka - Rybníčky v definitivní trase je nutné hledat dočasné dopravní řešení, které do doby zprovoznění celého okruhu umožní kvalitní dopravní obsluhu města s potřebnou ochranou životního prostředí dotčených území.

K této problematice již máme zpracovány dílčí prověřovací studie, které hledají vhodné dočasné řešení využívající úprav stávajících komunikací. Díky tomuto pověření tak můžeme pracovat na dalších materiálech a dokumentaci pro územní rozhodnutí nových mimoúrovňových křižovatek Kolbenova – Kbelská a Poděbradská – Kbelská a možných úprav například ulic V Holešovičkách a Povltavská,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.

Výstupem řešení bude návrh způsobů možné realizace jednotlivých investičních akcí. Zvláštní pozornost bude věnována řešení Holešoviček, kde se předpokládá převedení velké části dopravy pod zem.

Výsledné varianty musí projít projednáním se všemi dotčenými subjekty, k nimž patří zejména příslušné městské části a orgány hlavního města Prahy.
V tuto chvíli je předčasné předjímat, zdali jsou uvažovaná řešení konečná a ta správná, to vše ukáží výsledky připravovaných studií jednotlivých řešení,“ dodal Pivec.