Tisková prohlášení - seznam

Připravte se na prázdninové uzavírky Opravíme část Koněvovy, Karlova náměstí i Jižní spojky

 

Praha 17. června 2020 – Stavební sezona v Praze je v plném proudu

a Technická správa komunikací (TSK) nejenže pokračuje v zahájených stavbách, ale některé už i dokončila. V současnosti připravuje i řadu nových staveb, které čekají na zahájení v letních měsících, kdy je každoročně nižší intenzita dopravy.

„Pravidelně se scházím s expertní koordinační skupinou, abychom mohli lépe plánovat a koordinovat veškeré stavební práce a rekonstrukce v Praze z té nejvyšší úrovně. Práce na sebe musí smysluplně navazovat, omezení být co nejkratší a v neposlední řadě hlídáme, aby Pražané neplatili za rozkopání jedné ulice několikrát a všechny opravy se udělaly najednou. Aktuálně probíhají jednání se všemi městskými firmami nad aktualizovaným přehledem plánovaných akcí na druhé pololetí tak, aby jednotlivé opravy různých investorů na sebe navazovaly a dopady na plynulost dopravy byly co nejmenší. Stále doháníme vnitřní dluh na stavu infrastruktury, ale zároveň musíme udržet Prahu průjezdnou,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

Technická správa komunikací v druhé polovině roku 2020 zahájí dlouho očekávanou rozsáhlou opravu Chodovské ulice, která potrvá až do poloviny roku 2021. Řidiči se mohou těšit na nový povrch vozovky a během těchto prací se rovnou opraví i povrch autobusových zastávek v rozsahu od křižovatky s ulicí U Plynárny po Jižní spojku. O letních prázdninách bude pokračovat i oprava mostu přes Masarykovo nádraží ve Wilsonově ulici na Severojižní magistrále
a připraví se přejezdy pro další etapu rekonstrukce Štěrboholské spojky. V ulici K Výtopně se začne stavět nový most na Zbraslavi, po kterém by se první auta měla projet začátkem příštího roku.

Veškeré práce koordinujeme také s rekonstrukcí tramvajové trati v Nádražní ulici, kterou v roce 2020 provádí Dopravní podnik hl. m. Prahy, zde jde zejména o opravu mostu přes železniční trať.

K výměně povrchu v Modřanské ulici TSK přidala i rekonstrukci křižovatky
a rampy z Barrandovského mostu
ve směru do centra. Práce pokračují
i v Bucharově ulici, na části Jižní spojky a dalších pražských komunikacích. „V rámci větších investic zahájíme v druhé polovině roku rekonstrukci části Koněvovy ulice na Žižkově (zde se jedná o část navazující na Husitskou ulici), která bude pokračovat i v roce 2021 a navazuje na již probíhající práce na obnově vodovodního řadu a kanalizace,“ říká Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK.

Kromě investic do osobní automobilové dopravy TSK plánuje také finance do cyklistické a pěší infrastruktury. Informace o těchto akcích naleznete zde.

 

Dále naleznete výběr některých akcí, které by měly být zahájeny ve druhé polovině roku 2020.

 

 

1. CHODOVSKÁ

Úsek: U Plynárny – Jižní spojka

Plánovaný termín: 07/2020 – 07/2021

Předmětem akce je oprava povrchu stávající čtyřpruhové komunikace se zahrnutím povrchu autobusových zastávek v rozsahu od křižovatky s ulicí U Plynárny po Jižní spojku. Bude zachováno napojení navazujících bočních ulic a stávajících vjezdů. Zároveň bude provedena oprava konstrukce stávajícího chodníku s povrchem z asfaltu u nejvíce poškozených částí chodníku vedeného v souběhu s opravovanou vozovkou. Povrch vozovky bude z hutněných modifikovaných asfaltových směsí. Součástí akce jsou také opravy přípojek uličních vpustí realizované převážně bezvýkopovou technologií.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Ve spolupráci s DP je zatím předjednán tento koncept dopravy:

Oprava bude provedena v základním rozdělení podle směru vedení dopravy ve dvou etapách. Jejich dělení bude tramvajovou tratí, za zachování provozu po neopravované polovině komunikace. Doprava bude vedena:

1. etapa - pravá strana Chodovské ulice ve směru z centra.

2. etapa - levá strana Chodovské ulice ve směru do centra.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5ed8f2e28e27014b13350d81

 

 

2. KONĚVOVA

Úsek: Husitská – Černínova (pro rok 2020)

Plánovaný termín: 27/06/2020– 12/2020 (celková délka stavby do 12/2021)

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. Bude změněna poloha chodníkových obrubníků, bude upravena šířka jízdního koridoru, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem, odpadne tak nebezpečné parkování na chodníku. Vozovka je navržena asfaltová, parkovací zálivy z velké žulové dlažby, chodníky z kamenné mozaiky. Součástí stavby je úprava odvodnění, přeložky sítí, sadové úpravy a nový mobiliář včetně přemístění stávajícího mobiliáře.

Se stavbou je spojena koordinace PVS (vodovod, kanalizace), TSK světelné signalizační zařízení (koordinační kabel), MHMP (veřejné osvětlení), dále společnosti Cetin, Dial-Telecom, e3, Fiber Network, UPC, Vodafone a T-Mobile. 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Dopravní omezení pro rekonstrukci komunikace je v tuto chvíli projednáván a řeší se varianta pro jednosměrný provoz směrem do centra. Směr z centra je odkloněn na objízdnou trasu Prokopova-Jeseniova-Ohrada. Na objízdné trase bude ještě provedena zkušební jízda. Tento dopravní režim vyhovuje i pro práce PVS a pro pokládky sítí. Vše bude před zahájením akce upřesněno.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5ee871e0d8e5f0256852ee71

 

 

3. ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA – ETAPY E + F

Úsek: ČSPH MOL – Českobrodská

Plánovaný termín: 07/2020 - 08/2020

Předmětem akce v roce 2020 je příprava stavby, která spočívá převážně ve zřízení provizorních přejezdů. Práce by měly probíhat o víkendech.

Samotná rekonstrukce vozovky bude probíhat v roce 2021 a bude zahrnovat výměnu dvou asfaltových vrstev v tl. 10 cm a obnovu ocelových svodidel. Dále dojde k odstranění středového ocelového svodidla a nahrazení svodidlem betonovým.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Pouze o víkendech – bude upřesněno.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5ee722ecbbb6015668b9b670

 

 

4. OPĚRNÁ ZEĎ U LETENSKÉHO TUNELU

 

Úsek: ulice Nad Štolou

 

Plánovaný termín: 01/07/2020 – 30/09/2020

 

Předmětem akce je rekonstrukce opěrných zdí Letenského tunelu u severního portálu, který je v havarijním stavu. Dojde k odstranění havarijního stavu částí opěrné zdi. Budou odstraněny zídky u ul. Milady Horákové a nahrazeny novými ŽB zdmi s integrovanou římsou. Dojde k sanaci jednotlivých částí zdí a následně bude provedena nová vyztužená vrstva z betonu, která bude opatřena stěrkou s nátěrem proti UV záření. Bude očištěn, sanován a přespárován obklad v patě zdi. Dojde k opravě izolace a odvodnění zdí. Dále bude osazeno nové zábradlí.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

 

Částečné omezení dopravy po etapách.

 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5eda450a2019ee0e682a48cb

 

 

 

 

5. KARLOVO NÁMĚSTÍ

 

Úsek: Karlovo náměstí – Resslova/Ječná

 

Plánovaný termín: 07/2020 – 10/2020

 

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí v koordinaci s úpravami křižovatek se světelným signalizačním zařízením. Dojde k úpravě nároží křižovatek, přechodů pro chodce a šířkovému uspořádání dopravního prostoru. Vozovka bude s asfaltovým krytem a chodníky z žulové mozaiky. Dojde k úpravě odvodnění. Uliční vpusti budou posunuty případně umístěny nové. Budou dosazeny nové stromy.

Stavba bude zahájena rekonstrukcí křižovatky Karlovo nám. x Resslova. Další etapy budou pokračovat v roce 2021.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

 

Částečné omezení dopravy po etapách. 

 

 

 

6. PHS KBELSKÁ

Úsek: PHS je rozdělena na 2 úseky. Úsek 1 - směr k D8 (do centra) od komunikace Beranových podél komunikace Kbelská (v délce 476,8 m, výška 4 m). Úsek 2 – směr Kbely (z centra) podél komunikace Kbelská po výjezd na Proseckou  (v délce cca 915 m, výška 5 m).

Plánovaný termín: 07/2020 – 12/2020

Předmětem akce je oprava a modernizace stávající oboustranné protihlukové stěny, která obnáší například výměnu svodidel, demontáž stávajících panelů a jejich výměnu za nové soklové panely, novou protikorozní ochranu ocelových stojek včetně vrchního nátěru, lokální výměnu silničních svodidel.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Částečné omezení připojovacího pruhu.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5eda1358d8e5f0256852ee5e

 

 

7. JIŽNÍ SPOJKA I., II., IV                                                                                                     

Etapa I., II.,

Etapa IV.

Úsek:

  1. Jižní spojka I. – V Korytech – 5. května a VI402954 – V Podzámčí (směr do centra)
  2. Jižní spojka II. – ZAPA – Vídeňská pomalý jízdní pruh (směr do centra)

d)   Jižní spojka IV. - NN4315 – Sulická, směr P10 (směr z centra)    

 

Plánovaný termín: 08/07/2020 – 29/08/2020 pro etapu I. a II.

                                 08/2020 - 09/2020 pro etapu IV.

Předmětem akce je další část prací na Jižní spojce. Stavební práce na etapě I. a II.  budou probíhat současně. Etapa IV. pak nezávisle na ostatních etapách. Práce zahrnují odfrézování pomalého jízdního pruhu, frézu tl. 100 mm s následnou náhradou ve stejné tloušťce. Dále budou opraveny svodidla a doplněno vodorovné dopravní značení.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Uzavřený pomalý jízdní pruh.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5e8d865ca1e5972d1311df6b

 

 

8. BUCHAROVA

Úsek: Běhounkova – Petržílkova/Tichnova

Termín: 16/06/2020 – 30/08/2020

Předmětem akce je souvislá údržba komunikace, která byla zahájena v roce 2019 a v tomto roce pokračuje dalšími etapami. Práce spočívají například ve fréze tl. 50 mm s následnou náhradou stejného rozsahu.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Úplná uzávěra.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5d974f5e8e27014b13350c7a

 

 

9. MODŘANSKÁ

Úsek: Branický most – před křižovatku s ulicí Branická

Termín: 16/03/2020 – 30/08/2020

Předmětem akce je souvislá údržba komunikace, která byla zahájena v roce 2019 a v tomto roce pokračuje dalšími etapami. Práce spočívají například v opravách přípojek uličních vpustí, rektifikaci povrchových znaků.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Po etapách.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5dad5d6b37e6ba4113484d41

 

 

10. REKONSTRUKCE SSZ MODŘANSKÁ

 Úsek: Modřanská x rampy Barrandovského mostu

Termín: 18/05/2020 – 12/10/2020

Předmětem akce je změna polohy středového ostrůvku, vybudování nového připojovacího pruhu z rampy Barrandovského mostu na Modřanskou ulici ve směru do centra, doplnění chodníku a bezbariérových úprav, přeložky uličních vpustí, výměny a přeložky světelného signalizačního zařízení a veřejného osvětlení a mnoho dalšího.

Akce je koordinována s pracemi na stavbě Modřanská (úsek Branický most – před křižovatku s ulicí Branická).

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Po etapách.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5e5cf09032a1d05513e49cde

 

 

11. MALEŠICKÁ

Úsek: K Červenému dvoru – k Basilejskému náměstí

Termín: 24/02/2020 – 31/07/2020

Předmětem akce je odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikací a ploch, vybudování nových, výsadbu zeleně, realizaci nového veřejného osvětlení, osazení nových obrubníků, umístění parkovacích pruhů podél komunikace, nových chodníků, vybudování autobusových zastávek a mnoho dalšího.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Úplná uzavírka.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5e42b48a8e27014b13350cea

 

 

12. VYSOČANSKÁ

Úsek: Nad Krocínkou – Prosecká

Termín: 17/04/2020 – 15/08/2020

Předmětem akce je rekonstrukce ulice 300 metrů dlouhá. V rámci stavebních prací dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky a sanaci podloží do hloubky 620 mm. V křižovatce a u odbočovacího pruhu bude provedena výměna ložné a obrusné vrstvy. Dále budou vyrovnány obruby a rekonstruován chodník.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Úplná uzavírka.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5e8b20278e27014b13350d47

 

 

13. BRANICKÁ

Úsek: Ke Krči  – Mezivrší

Termín: 04/05/2020 – 16/10/2020

Stavba pokračuje z roku 2019. V tomto roce dojde k výměně stávajícího povrchu vozovky z velké žulové dlažby na povrch z hutněné asfaltové směsi. V úsecích dotčených dopravně bezpečnostními stavebními úpravami (zvýšené plochy křižovatek, parkovací zálivy, vjezdy, vyhrazená místa pro zásobování) bude dlážděný povrch. Stávající povrch chodníků z litého asfaltu bude nahrazen kamennou mozaikou.

Dále dojde k nové výsadbě stromů a úpravě odvodnění.

Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů – rekonstrukce veřejného osvětlení, pokládky sítí jednotlivých správců.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Úplná uzavírka.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5dcbc2318e27014b13350cb3

 

 

14. OHRADNÍ

Úsek: Ohradní  – Pod Vršovickou vodárnou

Termín: 10/03/2020 – 30/08/2020

Stavba pokračuje z roku 2019. Předmětem akce je oprava komunikace a přilehlých chodníků, odstranění defektů a výškových poklesů komunikace, zrušení nevyužívaných autobusových zálivů BUS MHD, zřízení nových podélných a kolmých parkovacích stání a mnoho dalšího.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Úplná uzavírka.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5d80e041a1e5972d1311deba

 

 

15. ZBRASLAV – MOST K VÝTOPNĚ

Úsek: K Výtopně

Termín: 06-07/2020 – 31/12/2020

V roce 2019 došlo k demolici mostu. Během června 2020 pokračuje stavba nového mostu v několika na sebe navazujících etapách.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Úplná uzavírka ulice K Výtopně. Částečné omezení Strakonické ulice dle průběhu stavby.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5d8b1d5c32a1d05513e49c42

 

 

16. V006 MOST BARIKÁDNÍKŮ

Úsek: Trojská strana u opěry

Termín: 07/2020 – 11/2020

Předmětem akce je sanace spodní stavby nad pevninou Trojského břehu, trhliny ve vozovce, oprava odvodnění v místě zatékání, sanace říms, lokální oprava zábradlí.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Částečné omezení. Práce budou probíhat i pod mostem.

 

 

17. Wilsonova - X540 PŘEMOSTĚNÍ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ

Úsek: Wilsonova

Termín: 08/2020 – 12/2020

Předmětem akce jsou údržbové práce, například vyčištění odvodňovačů, svislých svodů a šachet. Bude provedena výměna svislých svodů včetně kolen pod NK. Materiál nových svodů bude z černého plastu, u terénu budou do výšky cca 2 m svody z litiny.  Šachty, do kterých jsou zaústěny svislé svody budou vyčištěny tlakovou vodou.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Částečné omezení. Práce budou probíhat převážně pod mostem.

 

 

18. BARRANDOVSKÝ MOST (rampa „V“ , směr centrum)

Úsek: Strakonická – směr centrum

Termín: 08/2020 – 12/2020

Předmětem akce je výměna mostních závěrů. V rámci této stavby dojde například k výměně povrchových dilatačních závěrů nad oběma opěrami. Budou vybourány stávající mostní závěry. Do kapes, které vzniknou v nosné konstrukci a závěrné zídce vybouráním stávajících mostních závěrů, budou osazeny kotevní třmeny z prutů ∅16 vlepené do vývrtu ve dně kapsy.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Částečné omezení dopravy.