Tisková prohlášení - seznam

PRAHA ZÍSKALA POVOLENÍ NA PILOTNÍ OBLOUK POD NEGRELLIHO VIADUKTEM A V SRPNU ZAHAJUJE STAVBU

Praha 4. srpna 2023 - Hlavní město Praha obdrželo v červnu stavební povolení na realizaci pilotního oblouku mezi mostními pilíři zrekonstruovaného Negrelliho viaduktu a Technická správa komunikací (TSK) okamžitě zahájila přípravné stavební práce, které se naplno rozjely již začátkem srpna. Práce jsou rozděleny na čtyři etapy, z čehož první dvě (ET00 a ET01) má na starosti společnost STRABAG, a.s. Řešení vestaveb a návrh urbanistické koncepce okolí připravoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kdy v roce 2019 vznikl materiál „Koncepční studie Negrelliho viaduktu příležitost pro kreativní město“ zpracovaný ateliérem MOBA studio s.r.o. O další využití se v budoucnu postará městská společnost TRADE CENTRE PRAHA (TCP). 

Negrelliho viadukt je z urbanistického hlediska bariérou oddělující Karlín od historického města, ovšem s novým využitím dojde k zacelení této jizvy a urbanistické hledisko celého projektu má na starosti radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který projekt dozoruje již od jeho vzniku: „Naší dlouhodobou vizí je zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslovou část Prahy, která dnes trpí intenzivní gentrifikací vedoucí k vystěhování nejen nízkopříjmových skupin, ale i k vymazávání řemeslné a rukodělné tvorby. Velký dík patří neúnavné práci kolegů architektů Yvette Vašourkové a Igora Kovačeviče, kteří dlouhou dobu pracovali na vizi využití prostoru pod viaduktem. Bez aktivního přístupu města, IPR Praha, a spolupráci NPÚ, Správy železnic a Prahy 8 bychom dnes neměli stavební povolení na pilotní projekt, takže ještě jednou všem zapojeným aktérům děkuji za součinnost.“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje. 

Vizualizace: Negrelliho viadukt - koncepční studie.pdf - Disk Google.

Samotné konstrukce vestavby jsou navrženy jako plně demontovatelné. Zasklení prostoru oblouku neovlivní pěší, ani jiné komunikační trasy v místě. Jako průchod a průjezd pod viaduktem jsou využívány vedlejší portály, které překlenují ulici Sokolovská.  

V rámci pilotního projektu budou realizovány nové zasklené fasády na východní a západní straně oblouku 036 Negrelliho viaduktu a proveden interiér a zázemí pro infocentrum Magistrátu HMP. Z hlediska urbanismu se tedy ve srovnání s dlouhodobým stavem před celkovou rekonstrukcí Negrelliho viaduktu, kdy byl oblouk uzavřen a sloužil jako garáž, změní především jeho prostupnost, přístupnost veřejnosti a způsob užívání.  

„Oživení prvního oblouku viaduktu přirozeně prověří nejen funkčnost celého budoucího řešení, ale také provázanost na dostupné dopravní trasy v okolí a občanskou vybavenost v rámci koncepce tzv. 15minutového města. V budoucnu tam totiž postupně vyrostou nové kavárny, bistra, kulturní projekty ale i zázemí pro startupy. Během dvouletého zkušebního provozu budeme prostor ve spolupráci s ČVUT monitorovat,” říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy. “Pilotní zasklení je sice navrženo jako trvalá stavba. Ze strany Správy železnic a dalších dotčených orgánů, třeba Národního památkového ústavu, je ale kladena podmínka otestovat vliv provozu na památkově chráněnou stavbu viaduktu. V případě vyhovujících podmínek bude pokračovat zasklení zbylých oblouků. V případě negativního vlivu je možné stavbu odstranit, bez jakéhokoliv poškození historického mostu,“ upřesňuje Zdeněk Hřib.

Město bude po dobu dvou let v prvním oblouku provozovat informační centrum. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem však budou především sledovány stavebně fyzické parametry zkušebního provozu, které budou následně využity při rekonstrukcích zbylých oblouků.   

„V kultivaci okolí Negrelliho viaduktu a zprovoznění oblouků pod ním vidím velkou příležitost pro Karlín a jeho okolí. Zajímavé budou i synergie se sousedícími Kasárnami Karlín, která Praha brzy získá do vlastnictví. Ta jsou už dnes významným místem setkávání Pražanů, a věřím tomu, že místu vdechne nový život i obnovený viadukt,“ uvádí Adam Zábranský, pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu a dodává: “K dočasnému provozu byl vybrán oblouk 036 Negrelliho viaduktu jižně od křižovatky ulic Sokolovská a Prvního pluku. Vizí po zprovoznění všech oblouků je mix aktivit: jednak čistě komerční pronájem za předem stanovenou částku na dobu 5 let pro 40 % vybraných oblouků, model s tzv. kreativním fungováním při zvýhodněné ceně za 3 roky (40 % oblouků), a variantu krátkodobého pronájmu na 1 rok, ideální například pro startupy (20 % oblouků). Cílem je, aby celkový provoz byl ziskový.”

„Jsem rád, že po letech příprav se oživení oblouků Negrelliho viaduktu dostává do nové fáze. Věřím, že testovací provoz dopadne dobře a využije se tak jedinečná příležitost, jak zcela změnit k lepšímu tento prostor nejen pro obyvatele Prahy 8, ale věřím, že svým významem bude lákat k návštěvě všechny Pražany. Karlín tak získá úplně nový, krásný veřejný prostor s kvalitními službami a zajímavým programem. Je samozřejmě také nutné využít tento testovací mezičas k dokončení celkové revitalizace okolí viaduktu podle již připravovaného projektu,“ dodává Tomáš Slabihoudek, radní MČ Praha 8 pro dopravu a zastupitel hl. m. Prahy.