Web Content Viewer (JSR 286)

Hlášení havárií inženýrských sítí

Havárie inženýrských sítí

Jedná se o stav, kdy je bezprostředně nutné začít s opravou sítě, neboť hrozí nebezpečí poškození zdraví nebo majetku.

Havarijní stav není havárií! Pro nezbytné práce není potřeba předchozí souhlas správce ani povolení k ZUK (zvláštní užívání komunikace).

 

Hlášení havárií inženýrských sítí

Postup v případě havárie:

1.       Místo havárie a prací zabezpečit a alespoň provizorně označit.

2.       Neprodleně písemně oznámit správci komunikace provádění prací prostřednictvím e-mailové adresy: havarie.is@tsk-praha.cz vyplněním formuláře: Žádost o zaevidování havárie inženýrské sítě v komunikaci ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s. Pokud se jedná o překážku silničního provozu, oznámit tuto událost současně Policii ČR. K žádosti pro vydání havarijního čísla přiložte situační plán se zákresem místa havárie v katastrální mapě s vyznačením rozsahu prací či záboru. Plán musí být dobře čitelný, musí obsahovat rozlišení chodníků, vozovek a komunikační zeleně a musí být jednoznačně identifikován rozsah a místo havárie, případně záboru. Formát přílohy JPEG, PDF.

3.       Po obdržení havarijního čísla TSK hl. m. Prahy, a.s. požádat příslušný silniční správní úřad o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace. Bez přiděleného havarijního čísla nelze považovat evidenci havárie za úspěšnou. Havarijní číslo TSK hl. m. Prahy, a.s. bude vydáno pouze v případě, že se jedná o havárií v komunikacích ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s.

4.       Zajistit obnovu komunikace dle technických podmínek správce komunikace a vydaného povolení zvláštního užívání komunikace příslušným silničním správním úřadem.

5.       Požádat správce komunikace o převzetí obnovené komunikace – ukončení havárie, a to písemně na havarie.is@tsk-praha.cz včetně zaslání fotodokumentace místa havárie. Fotodokumentace musí být v dostatečné kvalitě a provedení tak, aby z ní bylo možné posoudit kvalitu provedení zpětných oprav.

 

Dokumenty ke stažení

Žádost

Žádost o zaevidování havárie inženýrské sítě v komunikaci ve správě TSK

Technické podmínky

Technické podmínky pro dopravní značení ve správě TSK

Technické podmínky pro výkopové práce v komunikační zeleni na pozemcích hlavního města Pravy ve správě TSK

Technologicko-organizační opatření

Usnesení Rady hlavního města Prahy k návrhu zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítí

Usnesení Rady hlavního města Prahy k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 95 ze dne 31.1.2012 k návrhu zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítí

 

Povinné údaje pro vydání havarijního čísla