Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

rok 2014 : 0                        
rok 2015 : 2
rok 2016 : 5
rok 2017 (stav k březnu 2017) : 1
text odpovědi   (datová schránka):
 
„Věc:   žádost 106/1999
 
           Uvědomění o odložení žádosti
 
Vážený pane/paní,
dne xx. měsíc 201x jsme do datové schránky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286 obdrželi poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx a poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx.
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) ze dne xx. měsíc 201x, Vám sdělujeme následující:
Požadované informace se nevztahují k působnosti obchodní korporace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, do jejíž datové schránky (mivq4t3) byla žádost doručena (ID zprávy xxxxxxxxxx a ID zprávy xxxxxxxxxx). Správu komunikačního majetku vykonává příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČ: 63834197, která nemá zřízenu datovou schránku, proto je nutné jí žádost doručit jiným způsobem.
Z výše uvedeného důvodu Vaši žádost za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, ve smyslu § 14 odst. 5 bod c) InfZ
 
                                                          o d k l á d á m e.
 

 

Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) kdo udržuje křižovatky na adresách Čimická 1025/12, Čimická 673/46, Praha 8;

2) předložení smluv, ze kterých bude explicitně údržba zřejmá

3) přehled servisních úkonů provedených na výše uvedených křižovatkách

4) předložení výdajů spojených s údržbou výše uvedených křižovatek.  Pokud výdaje přesně stanovit nelze, žádám o přibližné vyčíslení, ze kterého bude explicitně zřejmé, že se jednalo o výše uvedené křižovatky;

5) zda interval nastavení zelené pro pěší vyhovuje nějakým standardům, či by mohl být delší

6) zda se zvažovalo, či v současné době zvažuje umístění kamer, které by monitorovaly překročení rychlosti vozidel a jízdu na červenou.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

U Vámi uvedených křižovatek jsou umístěna světelná signalizační zařízení (dále jen „SSZ“) 8.274 Čimická – přechod Služská a 8.276 Čimická – Písečná.  Uvedená SSZ nejsou v majetku Hlavního města Prahy (dále jen „HMP“), tudíž ani ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), která na základě smluvního vztahu majetek svěřený od HMP spravuje.  Veřejné osvětlení není obecně ve správě TSK.  TSK zajišťuje pouze běžnou údržbu dopravního značení v dané lokalitě.  Ve vztahu ke všem zařízením, která nejsou TSK spravována, TSK nedisponuje informací ve správě jakého subjektu se daná zařízení nachází a nemá povinnost touto informací disponovat. 

Ad 2)

Údržba svislého a vodorovného dopravního značení (dále jen „DZ“) pro oblast Praha, pravý břeh Vltavy, do které Vámi uvedená lokalita rovněž spadá, je zajišťována na základě Smlouvy o dílo se společností ELTODO, a.s. a SUPERCO s.r.o.  Smlouva je uveřejněna a volně dostupná v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra (dále jen „RS“) a je dohledatelná pod č. smlouvy 3/20/1330/0005 (ID Smlouvy 12079484). 

Ad 3) – Ad 4)

Údržba DZ dle smlouvy uvedené v Ad 2) probíhá na základě dílčích objednávek ze strany TSK.  Vzhledem k tomu, že v dané oblasti byla plánována a následně provedena souvislá údržba komunikace Čimická, jejíž součástí byla i údržba DZ, nebyly ve Vámi vymezeném období ve vztahu k uvedené lokalitě dle smlouvy pod bodem Ad 2) realizovány dílčí objednávky.  Smlouva o dílo „Čimická, SÚ, č. akce 1350, Praha 8“, zhotovitel EUROVIA CS, a.s., je uveřejněna a volně dostupná v RS pod číslem smlouvy A/3/19/4230/113 (ID Smlouvy 9874928), ve znění Dodatku č. 1 (ID Smlouvy 10386836).

Ad 5)

Uvedené SSZ není ve správě TSK, TSK jeho nastavení nezajišťuje a nespadá do působnosti TSK ani vyjádření ke způsobu jeho nastavení.

Ad 6)

Obecně pravomoc rozhodnout o instalaci zařízení pro měření okamžité/úsekové rychlosti má Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (ODO MHMP) společně s Policií ČR. TSK pro danou lokalitu neeviduje požadavek na montáž takového zařízení. Detekce jízdy na červenou je úzce spjata se SSZ, které v tomto případě není v majetku HMP, k instalaci tohoto zařízení tedy ze strany TSK neexistuje právní důvod.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Všechna hluková měření a hlukové studie pro stavbu č. 4663 – mimoúrovňová křižovatka – REKONSTRUKCE MOSTŮ“ povolenou rozhodnutími: Stavební povolení MHMP 96924 sp.2005/DOP-01/Dá ze dne 7. 10. 2005, Rozhodnutí o zkušebním provozu 897101/2012/ODA-01/Mm ze dne 30. 7. 2012, Kolaudační rozhodnutí MHMP 1368457kr/2012/ODA-01/Mm ze dne 9. 11. 2012

 

2) Všechna hluková měření a hlukové studie pro stavbu protihlukové stěny v ulici Cínovecká chránící městskou část Březiněves

3) Všechna hluková měření v oblasti zástavby kolem ulice a na ulici Cínovecká od roku 1990.

Případně informaci o existenci těchto dokumentů, pokud je nemá TSK k dispozici.“

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

TSK nedisponuje žádnými výsledky měření hluku ani hlukovou studii spojenou s kolaudací stavby (rok 2012) nebo s jejím pozdějším trvalým provozem, nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.

Ad 2)

TSK disponuje výsledky měření po realizaci protihlukové stěny (dále jen „PHS“) z roku 2016. Měření prokázalo nezhoršení akustických podmínek po výstavbě PHS. Předmětem tohoto měření nebylo hodnocení, zda jsou hygienické limity hluku překročeny či nikoli. Měřicí body jsou v MČ Březiněves (MB1 Na Fabiánce 163/14 a MB2 V Lánech 121/22). Dle souhlasného vyjádření HSHMP (23. 06. 2016) nebylo prokázáno překročení hygienických limitů v denní ani noční době. Protokol a vyjádření HSHMP zasíláme v příloze.

Ad 3)

TSK disponuje hlukovými studiemi z roku 2011 a 2014, kde předmětem měření - studií byl návrh dodatečných protihlukových opatření, přičemž studie z roku 2014 reviduje návrhy protihlukových opatření ze studie z roku 2011. Obě studie zasíláme v příloze.  Dle informace od Ing. Úlovcové (koordinátorky protihlukových opatření MHMP) je výrazné riziko, že protokoly z měření hluku provedených před rokem 2000 již byly skartovány (skartační lhůta 20 let).

TSK nedisponuje informacemi o existenci dalších dokumentů nad rámec poskytnutých podkladů a nemá povinnost jimi disponovat.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Kdo a kdy vybral plochu pro náhradní výsadbu 15 stromů v ul. Baldové, na pozemcích parc. č. 2123/5 a 2123/10, k.ú. Košíře, které jsou ve vlastnictví h. m. Prahy a správě TSK?

Kdo zakreslil místa výsadby stromů v ortofotomapě katastrální mapy?

Kdy, kdo a u koho objednal vysazení 15ti stromů?

Výsadbu stromů nehradila TSK, kdo ji hradil?

Kdo a proč nechal zlikvidovat dva nově vysazené stromy?


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

O náhradní výsadbě rozhodla Městská část Praha 5.  Jednalo se o náhradní výsadbu stromů za pokácené dřeviny při „Optimalizaci trati Praha Smíchov - Černošice“. TSK jakožto správce dotčených pozemků byla oslovena MČ Praha 5 za účelem vytipování pozemků pro náhradní výsadbu.  Za TSK bylo řešeno v rámci Úseku oblastních a odborných správ.   TSK nebyla zadavatelem náhradní výsadby, odpověď na uvedené dotazy nespadá do její kompetence.

Nebyla provedena likvidace, pouze přesadba dvou stromů do ulice V Botanice a Karlštejnská z důvodu vhodnější lokalizace oproti původnímu umístění. 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Údaj (záznam) o zaplaceném parkování v konkrétní době a v konkrétním parkovacím automatu v Praze. 


Odpověď:

Žadateli bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Odůvodnění:

s odkazem na § 8a odst. 1 InfZ: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

O pravdivosti informace: „K dnešnímu dni však povinný subjekt ze strany společnosti TSK neobdržel žádnou, a to ani zjednodušenou, dokumentaci skutečného provedení stavby. K dotazu povinného subjektu společnost TSK prozatím nic nesdělila.“


uvedené v přiloženém sdělení Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy č.j. MHMP 1529407/2020 z 8.10.2020 a v rámci tohoto kontextu tohoto dopisu pravdivě vychází z Vámi vedené spisové dokumentace či nikoliv. V případě, že není pravda, že TSK a.s. nic hl. m. Praze nesdělila, pak žádám o kopii odpovědí (popř. zápis z jednání) na přiloženou žádost a dvě urgence Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m.Prahy ve sp. zn. S-MHMP 522553/2019, konkrétně č.j. MHMP 460269/2020 z 18.3.2020, urgenci č.j.MHMP 1519456/2020 z 6.10.2020 a 2. urgenci č.j. MHMP 1831779/2020 z 2.12.2020.


Jaký objem dokumentace, která byla uváděna ve Vašem sdělení z 16.11.2020 byla zaslány dne 13.8.2020 HOM MHMP a jaké listiny s jakým datováním byly předány.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

K citovanému tvrzení: TSK informovala o zaslaném mailu vůči MHMP včetně příloh. Přílohy byly žadateli zaslány.  Odpověď na uvedený dopis č.j. MHMP 18311779/2020 z 2. 12. 2020 TSK neeviduje, zřejmě ještě k dnešnímu dni nebyla administrována. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zajištění bezpečnosti na přechodu ke školce Chaberáček (křížení ulic Ústecká x Protilehlá). Jaké kroky hodláte podniknout?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

S ohledem na aktuální vývoj výstavby tramvajové tratě (předpoklad zahájení výstavby v roce 2024) není ekonomické v současné době realizovat žádné významnější úpravy do uspořádání komunikace, přesto prověříme dle aktuálních legislativních a normových podmínek návrhy úprav dopravního značení pro zajištění odpovídající bezpečnosti přecházejících chodců na zbylých výše jmenovaných přechodech pro chodce (včetně přechodu pro chodce u Protilehlé ulice).  Konečná podoba úpravy dopravního značení však bude záviset na rozhodnutí příslušného silničně-správního úřadu, tj. v tomto případě Magistrátu hlavního města Prahy – Odboru pozemních komunikací a drah.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Dopravní model dle úkolu 1. Usnesení č. 34/2 Zastupitelstva HMP ze dne 22. 2. 2018. Dle tisku 6411 předloženému 37. Zasedání Zastupitelstva HMP dne 17. 5. byla vypracováním tohoto modelu pověřena TSK, respektive ÚDI.

2. Vyčíslení nákladů na projektování a realizaci OOP pod čísly jednacími

MCP8 119579/2016

MCP8 031020/2017

MCP8 187796/2018

MCP8 171563/2019

MCP8 196861/2020

A dále pro stanovení místní úpravy provozu č. j. MCP8 158769/2018

3. Výčet etap realizací, které na základě dokumentů zmíněných v bodě 2. byly provedeny včetně obecné, časové a místní specifikace toho, co a kdy v těchto realizacích bylo ve fyzickém prostoru Karlína měněno (například tedy údaj, že na základě MCP8 196861/2020 bylo upraveno značení v ulici Hybešova a to včetně data realizace – realizací je ale mnohem více, toto je jen příklad informace, kterou požaduji).

4. Pro etapy realizace dle bodu 3. vyčíslení nákladů.

 


Odpověď:

Žadateli bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Odůvodnění:

Požadovaná informace dle Žádosti o informace zčásti není informací ve smyslu InfZ a to dle § 3 odst. 3) InfZ: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“, dále neboť požadavek žadatele zčásti směřuje k vytváření nové informace a dle § 2 odst. 4 InfZ: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“ a dále neboť zčásti nespadá požadovaná informace dle § 2 odst. 1 InfZ do působnosti povinného subjektu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) sdělení konkrétního umístění (Město, ulice, rozsah a délka měřeného úseku) všech automatizovaných zařízení - zejména Měření úsekové rychlosti (MÚR) a Měření okamžité rychlosti (MOR) - v rámci působnosti Hlavního města Prahy, ze kterých jsou zasílány informace o podezření ze spáchání přestupku.

2) sdělení konkrétních rychlostních limitů včetně tolerance u všech Měření úsekové rychlosti (MÚR) a u všech Měření okamžité rychlosti (MOR). 

3) sdělení provozní doby - tedy období, ve kterých probíhá měření u výše uvedených zařízení Měření úsekové rychlosti (MÚR) a Měření okamžité rychlosti (MOR).


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

vzhledem k nedoplnění chybějícího údaje o žadateli v zákonné lhůtě v souladu s výzvou, TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

o studiích a projektech, které v posledních pěti letech zpracovala TSK.  Jde o studii překladu provozu z Ječné do Legerovy ulice přes Rumunskou.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Studii vztahující se k Vámi vymezenému úseku nemá TSK, a.s. k dispozici a nemá povinnost tímto dokumentem dle platné právní úpravy a smluvních vztahů disponovat.  Pro Vaši informaci uvádíme, že hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města, které zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty, je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy se sídlem Vyšehradská 57, Praha 2.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

ve věci křižovatky Za Tratí – Schoellerova, zaslání návrhu změny křižovatky.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Žadateli zaslána v příloze aktualizovaná situaci uvedené křižovatky.  V současné době probíhá k dané akci inženýrská činnost, předběžný předpoklad realizace je 7-9/2021.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Průměrné intenzity dopravy na komunikaci V Holešovičkách, a to obousměrně v časovém období po měsících:

 • září, říjen, listopad a prosinec v roce 2018
 • leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec v roce 2019
 • leden a únor letošního roku (2020)

2) Rozložení dopravy ve třech základních skupinách (počty) na komunikaci V Holešovičkách, a to obousměrně v roce 2019 podle dostupných průměrných hodnot:

 • osobní
 • nákladní vozy střední
 • těžké nákladní vozy

3) Průměrná intenzita dopravy na komunikaci V Holešovičkách obousměrně za rok 2019.

4) Nejvyšší dosažené denní intenzity na komunikaci v Holešovičkách obousměrně, které byly sledovány a byly prezentovány i v médiích.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

Vámi požadované obousměrné intenzity automobilové dopravy v ulici v Holešovičkách byly získány z telematické technologie SDDŘ (Strategický dopravní detektor řezový). Hodnoty představují intenzity automobilové dopravy za 24 hodin průměrného pracovního dne vždy v konkrétním měsíci.

 

Měsíc / rok

Průměrná intenzita

Září 2018

88 400

Říjen 2018

89 600

Listopad 2018

84 500

Prosinec 2018

82 200

Leden 2019

79 600

Únor 2019

84 400

Březen 2019

89 000

Duben 2019

91 500

Květen 2019

88 100

Červen 2019

87 300

Červenec 2019

77 200

Srpen 2019

78 900

Září 2019

89 000

Říjen 2019

86 000

Listopad 2019

81 400

Prosinec 2019

75 000

Leden 2020

77 200

Únor 2020

84 400

 

 

Ad 2)

Jelikož telematická technologie, z níž vycházejí data intenzit automobilové dopravy uváděná v bodu 1, neumožňuje rozlišení skladby dopravního proudu, musíme vycházet z ručních sčítání, která byla v této lokalitě uskutečněna.  S ohledem na to, že vycházíme z průměrných hodnot realizovaných sčítání, uvádíme procentuální zastoupení jednotlivých kategorií vozidel v dopravním proudu, a to v souvztažnosti ke kartě skladby dopravního proudu TSK, a. s.  Karta skladby dopravního proudu je v příloze č. 1 tohoto dopisu.

 

Kategorie vozidel

Procentuální zastoupení v dopravním proudu

OA

95,9 %

SNA

2,3 %

TNA

0,4 %

NaV

0,3 %

BUS

1,1 %

 

Ad 3)

Průměrná intenzita automobilové dopravy v roce 2019 v pracovních dnech za měsíce leden až prosinec byla 84 000 vozidel / 24 h.

 

Ad 4)

Nejvyšší intenzita automobilové dopravy průměrného pracovního dne byla na komunikaci v Holešovičkách dosažena v dubnu roku 2019 a to 91 500 vozidel / 24 h (viz tabulka k otázce č. 1).  Tato zjištěná skutečnost odpovídá i rozložení ročních variací dopravy (viz Ročenka dopravy dostupná na webových stránkách naší společnosti http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/rocenky

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Jakým způsobem a z jakého centra jsou řízeny semafory na křižovatce Legerova – Wenzigova?  Je nastaven na pevný časový interval (jaký), nebo jaké faktory jeho chod ovlivňují?

2. Z jakého důvodu není semafor nastaven tak, aby umožnil adekvátní průjezd aut od Nuselského mostu, v situaci kdy toto by nevedlo k přetížení dopravy jinde?

3. Zda tento neefektivní chod a vytváření umělých kolon vzniká na základě politického zadání z magistrátu s cílem omezovat automobilovou dopravu, např. na pokyn protiautomobilového aktivisty, který aktuálně zastává funkci náměstka pro dopravu?


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

ad ) 1

Uvedené světelné signalizační zařízení (SSZ) na křižovatce Legerova – Wenzigova je řízeno mikroprocesorovým řadičem. Zařízení je dále napojeno na vyšší řídící úroveň (oblastní a hlavní řídící ústředna), odkud může také ze strany Policie ČR docházet k mimořádným zásahům do řízení SSZ. V průběhu běžného dne je používáno několik programů, jejichž cyklus se pohybuje v rozmezí 50 – 100 sec. Převážně se jedná o programy koordinované s okolními SSZ s pevnou délkou cyklu a s pevným sledem a délkou fází.

 

V tabulce níže je uveden způsob časového nastavení na dané křižovatce.

 

ad 2)

V současné době probíhá v širším okolí tohoto SSZ několik dopravně inženýrských opatření (DIO). Důvodem Vámi zmíněného krácení volna pro vozidla v hlavním směru  je především uzavření Rumunské (mezi Sokolskou a Legerovou) tak, aby vozidla jedoucí ze Sokolské do Rumunské (náhradní trasou přes Fügnerovo náměstí) mohla najet z vedlejší komunikace na Legerovu a na poměrně krátkém úseku (cca 150m) překonat prostřední jízdní pruh a zařadit se do pravého pruhu k odbočení do Rumunské.  Probíhající opravy nejsou realizovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., naprogramování řadičů světelných signalizací tudíž dle schváleného DIO zajišťoval v daném případě jiný subjekt.

 

ad 3)

Současná změna tohoto SSZ je důsledkem několika oprav v širším okolí a po jejich ukončení se signalizace vrátí zpět do původního nastavení.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

zda-li TSK odstranila reklamní zařízení umístěné na ulici Toužimská parc. č. 778/28, k.ú. Letňany.   Pokud ano, byla před jeho odstraněním zaslána výzva jeho vlastníkovi nebo provozovateli?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK odstranila dotazované reklamní zařízení, které se nacházelo na pozemku ve správě MČ Praha 18 a to na základě žádosti MČ Praha 18.  Před jeho odstraněním byla odeslána výzva k odstranění vlastníku i provozovateli reklamního zařízení a zároveň poskytovateli pronájmu reklamních zařízení s uvedením lhůty pro odstranění a poučením o dalším postupu ze strany TSK pro případ nečinnosti adresáta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

zda-li TSK odstranila reklamní zařízení umístěné na ulici Kolbenova parc. č. 1068/27, k.ú. Hloubětín.   Pokud ano, byla před jeho odstraněním odeslána výzva jeho vlastníkovi nebo provozovateli?


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

TSK odstranila dotazované reklamní zařízení, které se nacházelo na pozemku ve správě TSK.  Před jeho odstraněním byla odeslána výzva k odstranění vlastníku i provozovateli reklamního zařízení a zároveň poskytovateli pronájmu reklamních zařízení s uvedením lhůty pro odstranění a poučením o dalším postupu ze strany TSK pro případ nečinnosti adresáta.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Poskytnutí informací spojených s údržbou veřejné komunikace ulice Vánková v Praze 8 – Čimice spojené se stížností na neprovádění údržby na uvedené komunikaci. 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Požadované informace se nevztahují k působnosti TSK v souladu s §14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost byla odložena. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

a) úplné znění přílohy č. 4 Smlouvy o dílo: „Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha (ŽUP) včetně rychlého spojení (RS)“ uzavřené mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a společností AFRY CZ s.r.o. dne 15. 10. 2020, identifikace smlouvy TSKRP007TFRD (dále jen „Smlouva“)

b) úplné znění přílohy č. 5 Smlouvy

c) jací poddodavatelé jsou uvedeni v příloze č. 3 Smlouvy a zda-li s nimi již TSK uzavřela poddodavatelskou smlouvu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 

Odůvodnění:

1) požadovaná informace dle bodu a) Žádosti nespadá dle § 2 odst. 1) InfZ do působnosti povinného subjektu.

2) požadovaná informace dle bodu b) Žádosti je obchodním tajemstvím ve smyslu § 9 odst. 1) InfZ a současně by jejím poskytnutí byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) dle § 11 odst. 2) písm. c) InfZ.

3) požadovaná informace dle bodu c) Žádosti je obchodním tajemstvím ve smyslu § 9 odst. 1) InfZ.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda jsou pozemní komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 3959/2, 3965, 4831/1, 4839/10, 3964/2, 3970/3 a 3970/4, vše k.ú. Smíchov, dále parc. č. 1998, 1992/39 obojí k.ú. Košíře, ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., a pokud nikoliv, ve správě jakého subjektu se tyto komunikace nachází.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad a) k.ú. Smíchov

Parc. č. 3959/2    zastavěná plocha –  není ve správě TSK

Parc. č. 3965        chodník + schody – stavba není ve správě TSK, pozemek je ve správě TSK

Parc. č. 4831/1    chodník + zeleň – stavba není ve správě TSK, pozemek není ve správě TSK

Parc. č. 4839/10   komunikace Holečkova – je ve správě TSK  (na většině pozemku)

Parc. č. 3964/2     bezejmenná komunikace –  je ve správě TSK

Parc. č.  3970/3    komunikace Holečkova – je ve správě TSK

Parc. č. 3970/4    zeleň – pozemek není ve správě TSK

 

Ad b) k.ú. Košíře

Parc. č. 1998        komunikace Holečkova – je ve správě TSK

Parc. č. 1992/39   komunikace Holečkova – je ve správě TSK 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Je instalované technické zařízení pro detekci a dokumentaci vozidel, která projedou na světelné křižovatce Evropská – Alžírská na červený signál, aktivní 7 dní v týdnu, 24 hodin denně?  Kolik průjezdů na červený signál bylo na této křižovatce zaznamenáno od jeho instalace?

2. Jsou instalovaná technická zařízení pro měření úsekové rychlosti v okolních úsecích na ul. Evropská  aktivní 7 dní v týdnu, 24 hodin denně?  Ke kolika přestupkům překročení rychlostního limitu v těchto úsecích došlo od r. 2017 do současnosti a kolik bylo za tyto přestupky uděleno pokut?


Odpověď:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Je instalované technické zařízení pro detekci a dokumentaci vozidel, která projedou na světelné křižovatce Evropská – Alžírská na červený signál, aktivní 7 dní v týdnu, 24 hodin denně?  Kolik průjezdů na červený signál bylo na této křižovatce zaznamenáno od jeho instalace?

2. Jsou instalovaná technická zařízení pro měření úsekové rychlosti v okolních úsecích na ul. Evropská  aktivní 7 dní v týdnu, 24 hodin denně?  Ke kolika přestupkům překročení rychlostního limitu v těchto úsecích došlo od r. 2017 do současnosti a kolik bylo za tyto přestupky uděleno pokut?

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

„Kolik ročně TSK vyřizuje záborů. Čísla za letošní rok a předchozí roky.“

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

TSK vykonává správu svěřeného majetku na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené mezi hl. m. Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. dne 12. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků. Uvádíme tedy údaje za roky 2017 – 2020, údaj za letošní rok je aktuální ke dni administrace odpovědi.

 

Počet záborů v členění dle jednotlivých let:

 

 

rok

 2017

2018

2019

2020

 

Počet záborů

5078

4825

4962

3836

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Přidělila TSK některé z výše uvedených firem (uvedené firmy: VKN-Stav, IČO: 27222179; Staler, IČO:01498240) zakázku (libovolného druhu a v libovolné lokalitě), která se realizovala v roce 2014, 2015 nebo 2016?  Pokud ano, přidělila TSK některé z výše zmíněných firem zakázku výše uvedeného (viz žádost) nebo podobného charakteru, která se realizovala v roce 2015 ve výše uvedených lokalitách nebo bezprostřední blízkosti (do  100m)?

2) Pokud je odpověď na otázky výše záporná, je TSK známo (dotazuji se kvůli možnosti subdodávek daných prací přes třetí firmu), zda proběhly obecně kdykoliv v roce 2015 v uvedených lokalitách (v okruhu 100m) na městském pozemku stavební práce typu „pokládka žulových kostek“? (např. nová veřejná parkovací místa, autobusová zastávka, úprava chodníku, úprava tramvajových pásů, přestavba městského podzemního parkoviště a podobně).  Pokud ano, o jakou stavební akci nebo akce (vč. upřesnění lokality) se jednalo, jaká byla cena a která firma tuto pokládku realizovala?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad1)

Do 31. 3. 2017 zajišťovala Vámi dotazované činnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace, která byla k 30. 6. 2020 zrušena.  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK, a.s.“) dle převzaté dokumentace zmíněné příspěvkové organizace nezjistila, že by některé z Vámi uvedených firem byla přidělena zakázka realizovaná v roce 2014, 2015 nebo 2016.  S ohledem na zápornou odpověď se druhá část dotazu v tomto bodě neaplikuje.

Ad2)

TSK, a.s. není známo, že by proběhly v roce 2015 v uvedených lokalitách (v okruhu 100m) stavební práce typu „pokládka žulových kostek“ dle Vámi uvedené specifikace.  Toto vyjádření se vztahuje pouze k pozemkům ve správě TSK, a.s. (dříve Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizace).  S ohledem na zápornou odpověď se druhá část dotazu v tomto bodě neaplikuje.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

ve věci úklidu znečištění vozovky v ulicích Bavorská, Jindrová, Nárožní, úsek cca 1km, rozlitý beton na vozovce

1. Sdělte, jak jste naložili s mnou předanou informací, že již PČR dávno v dané věci nevede žádné šetření, ani je nikam nepostoupila.

2. Sdělte, jaké kroky a opatření jste po obdržení informace učinili, hlavně směrem k získání totožnosti řidiče vozidla a vyúčtování všech nákladů spojených s opakovaným úklidem.

3. Sdělte částku, jakou jste vyfakturovali původci znečištění, kdy, komu a termín splatnosti.

4. Byla plná částka náhrady nákladů úklidu vozovky již zaplacena?  Uveďte k datu odeslání informace.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

Na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 9. 2020 jsme odpověděli v zákonné lhůtě a v souladu s uvedeným zákonem.  Skutečnost, že došlo ke znečištění vozovky v ulicích Bavorská, Jindrová, dispečink IIKS Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK, a.s.“) evidoval již od data vzniku této události.  Vaši informaci jsme pouze vzali na vědomí.  Vaše sdělení je sdělením soukromé fyzické osoby, nikoliv oficiálním vyjádřením Policie ČR ve věci šetření přestupku proti zákonu o pozemních komunikacích.  TSK je při řešení škodní události vázána oficiálním vyjádřením Policie ČR, na základě kterého může přistoupit k vymáhání škody na viníkovi, je-li viník znám, případně na pojišťovně v rámci pojistné smlouvy, kterou má TSK, a.s. pro tyto případy uzavřenu. 

Ad 2)

Vyžádali jsme si od Policie ČR sdělení k pojistné události.  Policie ČR poskytla informaci pouze o typu a RZ vozidla.  V návaznosti na toto sdělení jsme příslušnému oddělení Policie ČR – OŘ Policie Praha II MO Zličín odeslali žádost o sdělení identifikace viníka škodní události za účelem jejího vymáhání na viníkovi.  Odpověď jsme prozatím neobdrželi.

Ad3)

Náklady na čištění vozovky čítající dva zásahy samosběru činí 5.988,29 Kč včetně DPH.  Částka vyfakturována původci znečištění nebyla, viník není TSK, a.s. doposud znám, tudíž nemohlo být uplatněno.

Ad4)

S ohledem na skutečnosti uvedené v Ad3) náhrada zaplacena nebyla.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

měření hluku před realizací protihlukových opatření - protihlukových stěn - a po jejich realizaci u akcí:

a) stavba "PHS Spořilov - 5. května, č. akce 999171, Praha 4" (dále bude v textu označována jako „akce č. 999171“)

b) stavba "Jižní spojka - akustika, 2. etapa úsek Na Strži - 5. května, č. akce 999429/2" (dále bude v textu označována jako „akce č. 999429/2“).

 

ČÁST ŽÁDOSTI I.

Fáze přípravy stavebních akcí protihlukových stěn

1. stavební povolení (vč. případných změnových rozhodnutí stavebního úřadu)

2. zadání (objednávka) měření hluku, které bylo podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro obě stavební akce 

3. výstupy z realizovaných měření hluku (tzn. konkrétní naměřené hodnoty na vybraných bodech měření podél obou stran Jižní spojky), které byly podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro obě stavební akce

 

Fáze realizace a provozu stavebních akcí protihlukových stěn

4. kolaudační rozhodnutí (resp. kolaudační souhlas či jakkoli nazvané rozhodnutí, jímž bylo stavebním úřadem schváleno dočasné či trvalé užívání stavby) pro obě stavební akce

5. zadání (objednávka) měření hluku po dokončení stavební akce č. 999171 a 999429/2

6. výstupy z realizovaných měření (tzn. konkrétní naměřené hodnoty na vybraných bodech měření podél obou stran Jižní spojky), jimiž byla ověřena hluková zátěž po realizaci obou stavebních akcí

 

ČÁST II. ŽÁDOSTI - DOPLNĚNÍ:

Žádost o poskytnutí elektronické kopie validované akustické studie pro projektovou dokumentaci DUR a DSP podle SOD č. 3/15/2700/5 na akci „Jižní spojka – akustika 2. etapa úsek Na Strži – 5. května, Praha 4, č. akce 999429/2 – PD a IČ“ uzavřené se zhotovitelem SUDOP Praha a.s. 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

K části I. žádosti:

Odpověď na všechny dotazy obsažené v části I. žádosti Vám byla zaslána do datové schránky a dále prostřednictvím služby „úschovna“ dne 19. 10. 2020 na základě Vaší žádosti ze dne 2. 10. 2020, která obsahovala shodné dotazy (č. j. TSK TSK/Zde038/2020).

 

K části II. žádosti:

V přílohách zaslány požadované podklady.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Intenzity dopravy na komunikaci v Holešovičkách a to obousměrně ve vymezených dnech a uvedených časových úsecích:

2) Rozložení dopravy ve třech základních skupinách (počty a v %) na komunikaci V Holešovičkách, a to obousměrně ve v uvedené dny nebo podle dostupných průměrných hodnot: osobní, nákladní vozy střední, těžké nákladní vozy.

3) Průměrné procentuální rozložení intenzit v pracovní den po hodinách

4) Surová data z čítačů ze dnů 22. září – 23. září 2020 na komunikaci V Holešovičkách a to obousměrně.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad1)

Datum

Od

Do

Intenzita

22. 9. 2020

6:00

22:00

74 740

22. – 23. 9. 2020

22:00

6:00

5 136

23. 9. 2020

6:00

22:00

76 969

23. – 24. 9. 2020

22:00

6:00

5 226

 

Ad2) Jelikož telematická technologie, z níž vycházejí data intenzit automobilové dopravy uváděné v bodu 1, neumožňuje rozlišení skladby dopravního proudu, vycházíme z dat ručního sčítání, které byly v této lokalitě uskutečněny.

S ohledem na to, že vycházíme z průměrných hodnot realizovaných sčítání uvádíme pouze procentuální zastoupení jednotlivých kategorií vozidel v dopravním proudu, a to v souvztažnosti ke kartě skladby dopravních proudu TSK, a. s.

Karta skladby dopravního proudu je v příloze tohoto dopisu.

 

Kategorie vozidel

Procentuální zastoupení v dopravním proudu

SNA

2,3 %

TNA

0,4 %

NaV

0,3 %

BUS

1,1 %

 

Ad3) Průměrné procentuální rozložení intenzit v pracovní den po hodinách

Ad4) Obousměrné intenzity automobilové dopravy na komunikaci V Holešovičkách z technologie SDDŘ ze dnů 22. – 23. 9. 2020 uvedeny v příloze.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

K dotazům týkajícím se měření hluku před realizací protihlukových opatření - protihlukových stěn - a po jejich realizaci u akcí:

a) stavba "PHS Spořilov - 5. května, č. akce 999171, Praha 4" (dále bude v textu označována jako „akce č. 999171“)

b) stavba "Jižní spojka - akustika, 2. etapa úsek Na Strži - 5. května, č. akce 999429/2" (dále bude v textu označována jako „akce č. 999429/2“).

 

Fáze přípravy stavebních akcí protihlukových stěn

1. stavební povolení (vč. případných změnových rozhodnutí stavebního úřadu)

2. zadání (objednávka) měření hluku, které bylo podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro obě stavební akce 

3. výstupy z realizovaných měření hluku (tzn. konkrétní naměřené hodnoty na vybraných bodech měření podél obou stran Jižní spojky), které byly podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro obě stavební akce

 

Fáze realizace a provozu stavebních akcí protihlukových stěn

4. kolaudační rozhodnutí (resp. kolaudační souhlas či jakkoli nazvané rozhodnutí, jímž bylo stavebním úřadem schváleno dočasné či trvalé užívání stavby) pro obě stavební akce

5. zadání (objednávka) měření hluku po dokončení stavební akce č. 999171 a 999429/2

6. výstupy z realizovaných měření (tzn. konkrétní naměřené hodnoty na vybraných bodech měření podél obou stran Jižní spojky), jimiž byla ověřena hluková zátěž po realizaci obou stavebních akcí

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

a) Akce č. 999171 je ve fázi pozastavených projektových prací, stavební povolení tudíž nebylo vydáno

b) Akce č. 999429/2 – stavební povolení s nabytím právní moci dne 9. 6. 2018 zasláno žadateli

Ad 2)

Zadání bylo učiněno Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací (organizace byla zrušena k 30. 6. 2020 TSK, a.s. Vámi požadované zadání (objednávky) nemá ve své evidenci).

Ad 3)

zasláno žadateli v příloze

Ad 4)

a) Akce č. 999171 – s ohledem na stav akce viz Ad1) není k dispozici

b) Akce č. 999429/2 – v současné době se čeká na vydání kolaudačního souhlasu

Ad 5)

a)  Akce č. 999171 – s ohledem na stav akce viz Ad1) není k dispozici

b) Akce č. 999429/2 – nebylo řešeno zadáním, objednávkou, povinnost měření hluku po dokončení stavební akce vyplývá zhotoviteli ze závazkového smluvního vztahu na zhotovení díla.

Ad 6)

a) Akce č. 999171 – s ohledem na stav akce viz Ad1) není k dispozici

b) Akce č. 999429/2 – zasláno žadateli v příloze

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Jakým rozhodnutím jakého úřadu či orgánu byla schválena rekonstrukce v ul. Hviezdoslavova, kterou TSK provádí teď v týdnu od 7. 9. 2020.  Žádám o číslo jednací a datum rozhodnutí.

2. Žádám o kopii projektové dokumentace, dle které bude vypadat finální stav v této ulici.

3. Bylo k tomuto doručeno nějaké stanovisko ÚMČ Praha 11?  V případě, že ano, žádám o kopii.

4. Aktuálně je dopravní omezení i na paralelní ulici Opatovská na nájezdu na D1, na nájezdu na D1 je zrušen připojovací pruh a je zde značka STOP.  Toto způsobuje v dopravní špičce kolaps dopravy od nájezdu na D1 až po křížení s ulicí U modré školy, a to i ještě před zavedením omezení v Hviezdoslavově.  Jaktože nebyla vyhodnocena rizikovost souběhu těchto akcí a byly umožněny současně?

5. Jakým způsobem se může občan městské části, kde je plánována změna dopravního režimu/značení, vyjádřit k plánovaným úpravám dopravního režimu a jak se o nich vůbec dozví?

6. Na Hviezdoslavově je v mnohém horším stavu než opravovaný úsek, a to úsek mezi Litochlebským náměstím a Machkovou ulicí.  Je zde značené množství příčných deformací vozovky, které při jízdě povolenou rychlostí vozidlo vyhazují do výšky.  Tuto závadu jsem nahlásil již 8. 11. 2018 na www stránkách TSK.  Proč TSK dosud neprovedlo opravu a rekonstruuje jiný úsek s relativně zachovalou vozovkou?  Byla tato vada už zařazena do plánu oprav?


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

Ad 1)

TSK neprovádí v současnosti rekonstrukci komunikace Hviezdoslavova ale pouze PID Hviezdoslavova, zast. Mikulova a Hněvkovského. Tato akce byla povolena Rozhodnutím o schválení stavebního záměru č.j. MHMP 810724/2020 ze dne 25. 6. 2020, nabytí právní moci 29. 7. 2020.

 

Ad 2)

Do schválené kompletní projektové dokumentace je možno nahlédnout na Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, který vydával Rozhodnutí viz Ad 1). V příloze Vám zasíláme koordinační situaci stavby.

Ad 3)

Úřad městské části Praha 11 vydává k akcím tohoto druhu dílčí stanoviska. S žádostí o tato stanoviska je nutné obrátit se na Úřad městské části Praha 11.

Ad 4)

Pro PID Hviezdoslavova, zast. Mikulova a Hněvkovského bylo příslušným silničním správním úřadem vydáno dopravně inženýrské rozhodnutí, dopravní omezení je v uvedeném úseku aplikováno zcela v souladu s tímto rozhodnutím.  Opravu nájezdu nebo sjezdu na D1 realizuje v současné době Ředitelství silnic a dálnic ČR, nikoli TSK.

Ad 5)

Tento dotaz není určen TSK, ale příslušnému silničnímu správnímu úřadu, na jehož úřední desce jsou tyto informace a změny zveřejňovány.  Každý se může vyjádřit v zákonné lhůtě, která je stanovena dle časovosti vydaného stanovení - opatřeni obecné povahy, tedy v závislosti, zda se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nebo o stálé změny. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon“).

TSK nezajišťuje výkon působnosti silničního správního úřadu podle silničního zákona ve věcech silnic (vyjma silnic I. a II. třídy) a místních komunikací (s výjimkou místních komunikací I. třídy), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  Koordinaci dopravních omezení, tedy státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady.

Ad 6)

TSK samozřejmě prověřila v minulosti Vámi zaslaný podnět, provedla kontrolu stavu uvedeného úseku.  Následně probíhala v roce 2019 běžná údržba spočívající v opravách havarijních závad (výtluků).  V letošním roce má příslušná oblastní správa Jih v plánu provést opravu mrazových trhlin a otevřených spár v uvedeném úseku.  Investiční úsek TSK v rámci investičních akcí v letošním roce realizuje pouze rekonstrukci BUS zastávek včetně opravy vozovky v místě zastávek, současně již eviduje návrh na opravu předmětné komunikace, uvedená akce prozatím nebyla zařazena do plánu oprav.  TSK obecně při své činnosti správce vyhodnocuje stav jí spravovaných komunikací, provádí jejich běžnou údržbu, udržuje je v provozuschopném stavu v souladu s požadavky platné právní úpravy, případně navrhuje jejich zařazení do plánu oprav.  Plán oprav následně schvaluje vlastník, hl. m. Praha.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Náklady:

a) náklady na příjezd techniky spočívající v PHM, amortizaci a obsluze strojů na místo

b) náklady na čistění vozovky spočívající v PHM, amortizaci a obsluze strojů při čištění komunikace

c) náklady na likvidaci sebraného odpadu

d) náklady na odjezd techniky spočívající v PHM, amortizaci a obsluze strojů z místa

e) další náklady.

2. Sdělte částku, jakou jste vyfakturovali původci znečištění, kdy, komu a termín splatnosti.

3. Byla plná částka náhrady nákladů úklidu vozovky již zaplacena?  Uveďte k datu odeslání informace.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1)

TSK vykonává správu svěřeného majetku a další činnosti na základě „Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činnosti“ uzavřené mezi hl. m. Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. dne 12. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“).  Správa svěřeného majetku není ve všech případech vykonávána napřímo TSK, a.s., ale je zajišťována smluvními partnery.  V daném případě má TSK, a.s. uzavřenu „Smlouvu na označování a odstraňování havarijních závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“, č. smlouvy 3/19/2190/001, ze dne 29. 11. 2019 se zhotovitelem Pražské služby, a.s., IČO: 60194120 (smlouva je zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR).  Zhotovitel účtuje TSK, a.s. cenu za poskytnuté činnosti v jednotkových cenách ve výši dle ceníku, který je přílohou uvedené smlouvy a to měsíčně zpětně.  V souladu s podmínkami smlouvy musí být faktura vystavena a doručena TSK, a.s. nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce.  Faktura za činnosti prováděné zhotovitelem v měsíci září bude tedy TSK, a.s. doručena v průběhu měsíce října.  Rozlišení nákladů dle bodu 1. a) – e) žádosti není evidováno, povinnost takové evidence neukládá povinnému subjektu smluvní vztah ani platná právní úprava. 

Ad 2)

TSK k dnešnímu dni neobdržela vyrozumění Policie ČR, uvedená záležitost je zřejmě stále v šetření, TSK, a.s. nedisponuje tedy informacemi o původci znečištění.  K výši částky viz blíže odpověď k bodu 1. žádosti.

 

Ad3)

K datu odeslání informace nebyla částka nákladů za úklid vozovky zaplacena (blíže viz odpověď k bodu 1. žádosti).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

jmenný seznam zhotovitelů za období, od 1. 1. 2017 až k 31. 8. 2020, prováděné běžné údržby na mostech ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 


Odpověď:

Žadateli byl zaslán jmenný seznam zhotovitelů za požadované období.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) zda pro některý z následujících pozemků: parc. č. 535/3, 535/4, 535/5, 537/17, 537/18, 537/19, 535/7, 644/8, 537/1, 537/15, 537/20, 537/49, 537/16, 537/56, 537/57, 537/58 a 537/50, vše k.ú. Horní Měcholupy, byl vydán jakýkoliv veřejnoprávní správní akt (rozhodnutí/povolení/souhlas/závazné stanovisko/vyjádření,)

2) a pokud ano, žadatel žádá o zaslání kopie takového veřejnoprávního správního aktu či aktů (případně v anonymizované podobě).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

Ad 1)

pozemek parc. č. 644/8, k.ú. Horní Měcholupy není v katastru nemovitostí evidován.  Žádný z ostatních uvedených pozemků není ve vlastnictví hl. m. Prahy a tudíž ani ve správě TSK.  TSK (Oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací) eviduje v rámci Vašeho dotazu pouze technické stanovisko č.j. TSK/43375/17/5110/Me ze dne 23. 5. 2018.  Tímto stanoviskem jsou dotčeny Vámi uvedené pozemky parc. č. 537/1 a 537/15 k.ú. Horní Měcholupy, které jsou sousedními pozemky ve vztahu k pozemkům uvedeným ve vyjádření s názvem: „Praha 15, Horní Měcholupy, K Měcholupům, parc. č. 552/1, 554, 598, „Revitalizace nádraží Horní Měcholupy“, investor MČ Praha 15, DÚR“. 

 

Ad 2)

Výše zmíněné technické stanovisko bylo zasláno v anonymizované podobě v příloze.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Jaká byla dne 22.08.2019 v 07:12 hodin v Praze, Brusnickém tunelu (tunelový komplex Blanka), úseku pro směr Troja, stanovená nejvyšší dovolená rychlost v jednotlivých měřených úsecích a ev., byla-li snížena na 50 km/h (z běžných 70 km/h), pak z jakého důvodu?

2) Kde se tato skutečnost zaznamenává a po jakou dobu se takový záznam uchovává?

3) Na základě jakých konkrétních kritérií se přistupuje k úpravě rychlosti v tunelovém komplexu Blanka?

4) Na základě čeho vykoná TSK pravomoc na úseku řízení dopravního provozu v tunelovém komplexu Blanka?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad1)

Dne 22.08.2019 v časovém intervalu od 7:09:13 do 7:14:11 rychlostní značky shodně zobrazovaly limit 50km/h.  Záznam zasíláme v příloze.  Důvod, který vedl ke snížení rychlosti v tomto konkrétním případě, systém neeviduje, povinnost této evidence nevyplývá z žádného smluvního či právního aktu.  Obecně k důvodům úpravy rychlostních limitů viz Ad3). 

Ad 2)

Uvedená data jsou zaznamenávána na serveru v hlavní dopravní řídící ústředně TSK v rámci příslušného oddělení úseku telematiky (pracoviště Na Bojišti 1452/5, Praha 2).  Data jsou uchovávána v rozmezí 1-3 roky v závislosti na množství shromažďovaných dat a kapacitě příslušných disků.

Ad3)

Elektronický systém automaticky vyhodnocuje aktuální stupeň hustoty provozu, případně přítomnost překážek provozu v tunelu a na tyto skutečnosti reaguje regulací rychlostních limitů.  Dále může být rychlostní limit upraven v případě mimořádných situací z podnětu Policie ČR.

Ad 4)

TSK vykonává pouze správu uvedeného majetku, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy, na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené mezi hl. m. Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. dne 12. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků.  Pravomoc k  řízení dopravního provozu náleží ex lege Polici ČR.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Kdy dojde k opravám povrchu vozovky v ulici Milánská na území MČ Praha 15 a zdali je taková oprava plánovaná.  V nedávné době byla opravována ulice Padovská, která na žádné ze zmiňovaných neduhů netrpěla.  V případě ulice Padovská šlo o souvislou opravu vozovky, chystá se v případě Milánské ulice také souvislá oprava?

2) Stejný dotaz viz. 1) pouze pro ulice Euklidova/Edisonova tamtéž.  3) Pokud nejsou plánované žádné opravy, je možné požadovat místní šetření a zhodnocení stavu zmiňovaných komunikací Vaším technikem?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

Ad 1)

Místní komunikace II. třídy Milánská má svůj povrch na sklonku životnosti a proto zde běžná údržba (lokální opravy závad) je vzhledem k množství poruch a plastických deformací již neefektivní. Z tohoto důvodu zpracovává příslušné oddělení oblastní správy Východ TSK požadavek na tzv. SÚ (souvislou údržbu vozovky v Úseku Hornoměcholupská – Archimédova). V rámci ní by mělo dojít k výměně jedné až dvou asfaltových vrstev dle předprojektového průzkumu a tím i ke srovnání nerovností povrchu. Předpokládáme, že požadavek bude zpracován a předložen dokumentační komisi TSK do konce září letošního roku, časové hledisko realizace samotných prací není s ohledem na nezbytné následné procesy (projektová příprava, zařazení do plánu oprav v návaznosti na zajištění financování od vlastníka hl. m. Prahy, výběrové řízení atd.) možné v současné době stanovit.

 

Ad 2)

V případě místních komunikací II. třídy Euklidova a Edisonova, byla žádost na SÚ příslušnou oblastní správou TSK již předložena a minulý týden byla žádost dokumentační komisí TSK schválena.  Vzhledem k délce uvedených komunikací a provozu BUS MHD bude zřejmě oprava etapizována a první z etap bude realizována v úseku napojení na ulici Novopetrovickou. Termín realizace opravy předpokládáme, v závislosti na průběh návazných kroků, v roce 2021 nebo 2022.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Kdy dojde k opravám povrchu vozovky v ulici Milánská na území MČ Praha 15 a zdali je taková oprava plánovaná.  V nedávné době byla opravována ulice Padovská, která na žádné ze zmiňovaných neduhů netrpěla.  V případě ulice Padovská šlo o souvislou opravu vozovky, chystá se v případě Milánské ulice také souvislá oprava?

2) Stejný dotaz viz. 1) pouze pro ulice Euklidova/Edisonova tamtéž.  3) Pokud nejsou plánované žádné opravy, je možné požadovat místní šetření a zhodnocení stavu zmiňovaných komunikací Vaším technikem?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

Ad 1)

Místní komunikace II. třídy Milánská má svůj povrch na sklonku životnosti a proto zde běžná údržba (lokální opravy závad) je vzhledem k množství poruch a plastických deformací již neefektivní. Z tohoto důvodu zpracovává příslušné oddělení oblastní správy Východ TSK požadavek na tzv. SÚ (souvislou údržbu vozovky v Úseku Hornoměcholupská – Archimédova). V rámci ní by mělo dojít k výměně jedné až dvou asfaltových vrstev dle předprojektového průzkumu a tím i ke srovnání nerovností povrchu. Předpokládáme, že požadavek bude zpracován a předložen dokumentační komisi TSK do konce září letošního roku, časové hledisko realizace samotných prací není s ohledem na nezbytné následné procesy (projektová příprava, zařazení do plánu oprav v návaznosti na zajištění financování od vlastníka hl. m. Prahy, výběrové řízení atd.) možné v současné době stanovit.

 

Ad 2)

V případě místních komunikací II. třídy Euklidova a Edisonova, byla žádost na SÚ příslušnou oblastní správou TSK již předložena a minulý týden byla žádost dokumentační komisí TSK schválena.  Vzhledem k délce uvedených komunikací a provozu BUS MHD bude zřejmě oprava etapizována a první z etap bude realizována v úseku napojení na ulici Novopetrovickou. Termín realizace opravy předpokládáme, v závislosti na průběh návazných kroků, v roce 2021 nebo 2022.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

proč TSK absolutně nekoordinuje opravy komunikací? Neexistuje nějaký systém oprav, který by koordinoval jednotlivé stavby a termíny a dokázal by nasimulovat zácpy a zatížení ulic? 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Veškerá dopravní omezení a uzavírky (dopravní události) naleznete v mapě Dopravního informačního centra http://dic.tsk-praha.cz/#

Zde jsou data aktualizována z Centrální evidence uzavírek, kterou spravuje Národní dopravní informační centrum. V současné době většina silničních správních úřadů všech stupňů zadává dopravní informace o uzavírkách a zvláštním užívání v rámci ČR do informačního systému Centrální evidence uzavírek (CEU). Způsob sběru informací o uzavírkách a zvláštních užíváních je uveden v § 29a, odst. 4 a 5 zákona 13/1997 Sb. v aktuálním znění.

TSK není správním orgánem, tedy příslušným silničním správním úřadem dle ust. § 124 odst. 6 zákona c. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení koordinace TSK eviduje  a  koordinuje vzájemné  vazby při plánování stavební a jiné činnosti na spravovaném majetku. A dále spravuje celopražskou evidenci zvláštního užívání komunikací v programu SDEKO 2010, kde graficky v systému elektronické mapy zaznamenává a eviduje akce plánované, realizované a uchovává již archivované akce. Vede evidenci opravených a nově realizovaných chodníků a vozovek.  Vyjadřuje se k projektovým dokumentacím k jednotlivým stupňům řízení z hlediska stavebního zákona, v rámci kterých stanovuje předběžné podmínky pro realizaci jednotlivých akcí.

Koordinaci dopravních omezení, tedy státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady. V současné době v České republice vykonávají působnost silničního správního úřadu podle Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)

 • Ministerstvo dopravy ve věcech dálnic a rychlostních silnic,
 • krajské úřady nebo hl. m. Praha ve věcech silnic I. třídy s výjimkou rychlostních, (odbor pozemních komunikací a drah (PKD) MHMP)
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností (MČ) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací (odbory dopravy jednotlivých MČ)
 • obecní úřady (MČ) ve věcech místních komunikací (odbory dopravy jednotlivých MČ),

pokud zákon pro určité případy nestanoví, že tuto působnost v určitém směru vykonává jiný správní úřad.

Silniční správní úřad vykonává zejména působnost podle Zákona o pozemních komunikacích (t. j. Silničního zákona). TSK jako správce předkládá návrh nutných oprav, stejně jako další investoři – např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP), Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS), Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (PPD), a je na příslušném silničním správním úřadu (SSÚ), zda vydá dopravně – inženýrské rozhodnutí (DIR), zda bude moc investor komunikaci uzavřít/omezit a bude mu tak umožněnu začít opravovat.  

TSK spravuje jí svěřené komunikace, které vlastní hl. m. Praha. Zajišťujeme provádění ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, která jsou určena pro výkon činnosti správce pozemních komunikací a spočívají především v zajišťování jejich sjízdnosti a schůdnosti, prováděním úklidu, údržby vozovek a chodníků. V zákoně je výslovně uvedeno, že součástmi ani příslušenstvím dálnic, silnic a místních komunikací nejsou inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení nebo zajištění činnosti MHD. Z titulu správců místních komunikací na území hl. m. Prahy nejsme vybaveni žádnými pravomocemi silničních správních úřadů k zasahování do činnosti jiných správců (např. DPP) ani správců poduličních inženýrských sítí (PVS, PPD, PVK atd.), plánování termínu jejich oprav, rekonstrukcí, či výluk a kontroly správnosti provádění jejich činnosti. TSK jako správce dává každoročně požadavek na nutnost provedení rekonstrukcí a oprav a je posléze na příslušném SSÚ jestli nám vydá DIR s ohledem na další investory.

K dopravní situaci na území MČ Prahy 3 lze pouze konstatovat, že TSK zde provádí tři rekonstrukce komunikací (ul. Malešická, Koněvova a Jana Želivského) a ve všech případech správní orgán, tedy odbor pozemních komunikací a drah (PKD) MHMP jako příslušný silniční správní úřad, dospěl k závěru, že se jedná o práce, které nelze s ohledem na stavebně technický stav realizovat později ani v menším rozsahu, proto na žádost TSK vydal správní rozhodnutí o dopravním opatření. Rozhodnutí o povolení uzavírky/omezení pro provádění uvedených akcí bylo vydáno na základě řádně doložené žádosti a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná. Vše bylo také řádně projednáno s Policií ČR.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

ohledně smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy číslo TSK 9/18/2170/0005 uzavřené mezi TSK a společností Pražské služby, a.s., a to: o poskytnutí stavebního deníku, resp. deníku prací za období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020. Konkrétně stavebního deníku k zimní údržbě nemotoristických komunikací pro Oblast 4 (Oblastní správa Prahy 4, Oddělení oblastní správy Jih), úklidová oblast Modřan a okolí (páteřní komunikace, Čs. Exilu, gen. Šišky, Modřanská, Novodvorská).“

 


Odpověď:

Žadateli byla předána kopie požadované části deníku.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 

Týkající se poškozených dopravních značek, případně chybějících dopravních značek.

1) Kdo přesně kontroluje jejich technický stav?

2) Jaký je na něj kontakt (kontakty)?

3) Jak rychle musí TSK značku vyměnit, opravit apod.?

4) Jak mohou občané hlásit poškození DZ atd.? 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad1) Kontrola je prováděna zejména pracovníky odd. správy DZ TSK, kteří zpracovávají podněty ostatních pracovníků TSK, úřadů HMP a MČ, Policie ČR, Městské policie, občanů a dalších.

Ad 2) Kontakty na pracovníky TSK jsou dohledatelné na webových stránkách TSK.

Ad 3) Zjištěné závady jsou odstraňovány neprodleně po jejich zjištění, za účelem předejití případným škodám.

Ad 4) Je možno hlásit přes formulář: „závady“ nacházející se na webových stránkách TSK.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

proč a kým bylo odstraněno reklamní zařízení z nesprávného pozemku.  Mělo dojít k odstranění reklamního zařízení parc. č. 1288/15, ale odstraněno bylo reklamní zařízení z pozemku parc. č. 1288/138

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

TSK odstranila reklamní zařízení v souladu s požadavkem MHMP, a to zařízení v blízkosti veřejného osvětlení VO 900562 na pozemku parc. č. 1288/15, k.ú. Hloubětín.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

kdo rozhodl o zrušení semaforů před přechodem pro chodce, tedy jméno osoby, která bude zodpovědná za všechny úrazy, ke kterým na této křižovatce dojde

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Osazení světelně řízeného přechodu mělo být původně součástí výstavby přilehlého objektu. Investorem této výstavby však nebylo realizováno, neboť touto realizací nebylo podmíněno vydání stavebního povolení.  TSK nechala i přesto vypracovat dopravní řešení provizorního světelného signalizačního zařízení (SSZ), během projednávání se zúčastněnými orgány bylo řešení změněno na variantu definitivního SSZ.  Při projednávání návrhu dopravního řešení nedošlo k souladu požadavků MHMP a Policie ČR. TSK navrhovala za účelem dosažení konsensu přesun přechodu před křižovatku. Na žádném umístění nedošlo ke sjednocení názorů.  Vzhledem k tomu, že v daném úseku k nebezpečným situacím při přecházení dochází zejména z důvodu překračování povolené rychlosti vozidel, byl alespoň osazen informativní radar měření rychlosti.  Pro zajištění vyšší bezpečnosti se zástupci TSK dohodli se zástupci Odboru pozemních komunikací a drah MHMP na zpracování variantních řešení a v případě kladných vyjádření příslušných orgánů k některému z předložených řešení by následně SSZ byla realizována.  Předpokládaný termín předkladu variantních řešení MHMP je koncem srpna.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdy je plánována oprava ulice Milánská, Praha 15 a v jakém rozsahu
 • Proč byla opravena zánovní ulice Padovská

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Vzhledem k nedoplnění chybějícího údaje v zákonné lhůtě v souladu s výzvou, TSK žádost odkládá.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Přehled  všech časů, ve kterých byl signálem střídavě přerušovaných červených světel S13 zamezen vjezd do tunelového komplexu Blanka (TKB) směr Troja nájezdy z ulice Milady Horákové
1) u Prašného mostu (od křižovatky s ulicí Svatovítská),

2) u Vorlíků (u Letné).

Za období 1.1.2019 – 31.12.2019.


Odpověď:

Žadateli bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odůvodněním:

 

požadovaná informace dle Žádosti o informace není informací ve smyslu InfZ a to dle § 3 odst. 3) InfZ: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Uvedenými informacemi, tak jak je žadatel požaduje, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nedisponuje a nemá ani povinnost jimi disponovat.  

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 - ohledně smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl.m. Prahy ze dne 31. 5. 2010 uzavřené mezi TSK a společností Pražské služby, a.s., ve znění dodatku č. 7 ke smlouvě, a to:

 

1) Jaká částka byla zaplacena za zimní údržbu pozemních komunikací v jednotlivých měsících za období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020?

2) Kdo byli další subdodavatelé, se kterými byly uzavřeny smlouvy na provedení prací?

3) Byly některé práce provedené na základě smlouvy v období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 reklamovány?

4) Dále prosím o poskytnutí stavebního deníku, resp. deníku prací za období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad1) Poskytnut rozpis čerpání financí v rámci zimní údržby komunikací v období listopad 2019 – březen 2020:

Ad2) Smlouva o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl.m. Prahy je uzavřená mezi TSK a společností Pražské služby, a.s. V souladu s čl. 16 výše uvedené Smlouvy je společnost Pražské služby, a.s. v pozici zhotovitele oprávněna pověřit výkonem jednotlivých činností poddodavatele. Jako jediný významný poddodavatel je uvedena společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Jiné, než významné poddodavatele TSK neeviduje a nemá dle uvedené Smlouvy a platné právní úpravy povinnost je evidovat. 

Ad 3) V období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 nebyly na základě platné Smlouvy ze strany TSK reklamovány žádné práce u společnosti Pražské služby, a.s.

Ad 4) Vzhledem k rozsahu spravovaného území je počet stavebních deníků za uvedené zimní období značný. Žádost neobsahuje specifikaci o jakou lokalitu a druh údržby (moto či nemoto) se ve vztahu ke stavebnímu deníku jednáV případě, že bude požadavek upřesněn, budou požadované kopie poskytnuty za dodržení všech náležitostí.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Který den bylo umístěno na komunikaci NN 4650 dopravní značení B28?
 2. O kolik parkovacích míst byl touto úpravou snížen počet parkovacích míst v zónách placeného stání?
 3. Jsou do sníženého počtu parkovacích míst započtena i parkovací místa označená na přiloženém obrázku plnou modrou linií? Tj. od západního vjezdu z komunikace Koněvova až do počátku platnosti jednosměrného zákazu vjezdu, značení B2, který není umístěn u vjezdu z ulice Koněvova, ale až za zatáčkou za vjezdem do komunikace NN4650.
 4. Kdo a kdy rozhodl o umístění DZ jen z jedné strany komunikace NN 4650?
 5. Kdo a jakou písemností požádal o vydání OOP (prosím o kopii této žádosti), že parkování v severní části komunikace NN4650 před platností B2 od západu má zůstat bez regulace, když při průjezdu NN 4650 od východu je umístěno DZ B28? Stání vozidel před vjezdem do jednosměrného úseku není ničím omezeno, vozidla se mohou při vjezdu před B2 otočit, zastavit a stát.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1) 28. 5. 2020

Ad 2) o 10 míst

Ad 3) ano

Ad 4) Úřad městské části Praha 3, odbor dopravy dne 6. 5. 2020 (zasláno přílohou).

Ad 5) Požádal Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy podanou žádostí. Kopii žádosti TSK neeviduje, je třeba obrátit se na zmíněného žadatele.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Jakým způsobem jsou řešeny případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách (není myšleno v rámci současného korona stavu).


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 • při vyřizování agendy, na níž se vztahují zákonné lhůty, postupuje TSK samozřejmě tak, aby zákonné lhůty byly dodrženy, TSK má propracovaný systém interních předpisů pro dílčí agendy jednotlivých úseků a oddělení společnosti včetně kontrolních mechanismů. 
 • pokud by při výkonu práce výjimečně došlo k pochybení na straně zaměstnance, bude samozřejmě toto řešeno individuálně v souladu s postupy dle Zákoníku práce a interních předpisů společnosti a dle povahy a závažnosti pochybení může zaměstnavatel přistoupit i k postihu s dopadem na vyplácenou mzdu.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

zda a jakým způsobem je ošetřeno ve Smlouvách, které budou s hl. m. Praha uzavírány prostřednictvím jejího zástupce TSK, právo vlastníka pozemků Přípojkou dotčených na budoucí přeložení Přípojky.“

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 - standardní postup je takový, že žadatel se obrátí na obchodní oddělení TSK, kde si vyzvedne Žádost o zpracování návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům HMP, event. o trvalém uložení inženýrských sítí do komunikačních staveb HMP spravovaných TSK (dále jen „Žádost“). Žádost obsahuje pokyny k vyplnění a seznam potřebných příloh. Doručí-li žadatel vyplněnou Žádost spolu s kompletními přílohami na adresu TSK, potom je přistoupeno k vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 - z výše uvedeného vyplývá, že smlouva o smlouvě budoucí (ale i konečná) o zřízení věcného břemene vychází z podkladů předložených žadatelem. Budoucí záměr vlastníka pozemků dotčených stavbou smlouva budoucí, ani konečná o zřízení věcného břemene, neobsahují.

 - nastane-li na straně žadatele v budoucnu potřeba inženýrskou síť přeložit, musí se opět obrátit na vlastníka pozemku (bude-li to HMP, potom se obrátí na TSK) a výše naznačený postup zopakovat.

 

Žádost:

Stížnost na nevyřízení žádosti o poskytnutí informace ze dne 8. 4. 2020, a to informací:

 - související s virem Covid-19.

 


Odpověď:

TSK autoremedurou dle §16a odst. 5 InfZ poskytla informace, žadateli bylo sděleno k jednotlivým dotazům:

 1. Jaká přijala TSK konkrétní opatření související s virem Covid-19:

TSK reagovala na situaci v souvislosti s šířením Covid–19 od samého počátku, před vyhlášením nouzového stavu informovala pravidelně zaměstnance společnosti o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví souvisejících s karanténními opatřeními při návratu z rizikových oblastí, případně při styku s osobou, u níž byla prokázána nákaza Covid-19.  Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu rozhodlo vedení společnosti o umožnění režimu práce z domova zaměstnancům, u nichž s ohledem na jejich pracovní náplň uplatnění tohoto režimu bylo možné.  TSK vydala pravidla prevence před nákazou Covid-19 a pravidla používání roušek pro zaměstnance, zavedla zvýšená hygienická opatření na jednotlivých pracovištích a ve společných prostorách. Byly upraveny podmínky vstupu do všech klíčových dispečinků TSK. Veškerá opatření týkající se zaměstnanců TSK jsou zaměstnancům oznamována prostřednictvím intranetu, případně e-mailem.  V rámci interních postupů TSK je situace v souvislosti s Covid-19 pravidelně projednávána na poradách vedení a zasedáních členů představenstva společnosti, čímž je zajištěn operativní přístup dle aktuální situace. Z důvodu zajištění ochrany zaměstnanců TSK i veřejnosti zavedla TSK změny v režimu poskytování služeb pro veřejnost (omezení osobního styku, preference elektronické komunikace, zřízení podacího a výdejního mísa pro veřejnost v omezeném časovém režimu, vybavení podatelny a recepce ochranným plexisklem).  Všechny informace v souvislosti s Covid-19 s dopadem na veřejnost jsou umisťovány na oficiálních webových stránkách TSK www.tsk-praha.cz.

 

 1. Zda se nákaza prokázala u některého ze zaměstnanců TSK:

TSK neeviduje žádný případ nákazy Covid-19 z řad zaměstnanců.

 

 1. Zda TSK zřídila krizový štáb:

Krizový štáb TSK byl zřízen na základě rozhodnutí představenstva TSK dne 18. 12. 2019 s účinností od 1. 1. 2020 a to přijetím interní směrnice č. 11/19 „Plán krizové připravenosti“ jako plánovacího dokumentu upravujícího přípravu TSK k řešení krizových situací v případě jejich vzniku.  V rámci situace s Covid-19 podléhá TSK pokynům v souladu se závěry krizového štábu hlavního města Prahy, které je jediným akcionářem TSK.

 

 1. Jaká konkrétní opatření byla navrhnuta Magistrátu hl. m. Prahy:

TSK komunikuje průběžně s HMP v rámci Covid-19. Např. došlo k úpravě podmínek blokového jarního čištění Prahy (termíny zůstávají zachovány, v dotčeném období nebude rozmisťováno dopravní značení o dočasném zákazu zastavení, Pražané nebudou muset přeparkovat svá vozidla, je posílen ruční úklid z důvodu menší přístupnosti vozovek strojními mechanismy, zařazeno strojní metení a splach chodníků, je prováděna dezinfekce vybraných objektů, lokalit atd.)  Dále po projednání s HMP provedla TSK úpravu řízení na téměř všech světelně řízených křižovatkách a přechodech, kde je pro nárok na chodecké volno potřeba stisknout tlačítko. Úprava spočívá v nastavení trvalého nároku na chodeckých tlačítkách, tím se sníží riziko přenosu virové nákazy COVID 19, jelikož odpadá nutnost stisku chodeckých tlačítek.

 

 1. Zda udělala TSK nějaké kroky v oblasti dezinfekce veřejných prostor? A pokud ano, v jakém režimu byly tyto zakázky zadávány a jaké finanční prostředky na toto opatření TSK uvolnila?

- v prvních dnech krizového stavu TSK zajistila dávkovače dezinfekce rukou (jak pevné tak mobilní) na všechny budovy TSK a dezinfekci k doplňování (řešeno  objednávkami v celkové hodnotě cca 37 000,- Kč).

 - Zvýšila se hygiena/dezinfekce při pravidelném úklidu prostor TSK. Rovněž byl zabezpečen celodenní úklid hlavní budovy TSK (Řásnovka, Praha 1) – zvýšená dezinfekce společných prostor, kontaktních míst, míst určených pro veřejnost. Byly nakoupeny dezinfekční prostředky (Sanitol, Savo aj.) ve spreji pro dezinfekci povrchů (klávesnice, telefony, stoly v rámci oddělení se zvýšeným provozem - např. dispečinky) – řešeno objednávkou v hodnotě cca 6 000,- Kč.  

 - TSK zakoupila dezinfekční přístroj na plošnou dezinfekci prostor ozonem a fogací studenou párou biocidního roztoku včetně provozního roztoku pokrývající potřebu na 1 rok provozu v celkovém objemu 4000 litrů. Přístroj je postupně využíván k dezinfekci nejvíce zatížených prostor (pořizovací cena 711 000,- Kč, z toho 250 000,- Kč činí cena přístroje, nákup byl řešen objednávkou).

 - TSK byla rovněž zásobována ochrannými prostředky Magistrátem hl. m. Prahy v tomto režimu:

                           Datum         Roušky                 Respirátory         Rukavice         Dezinfekce

25.3.2020           210                          42        

31.3.2020           200                          50                        200                 100 litrů

  7.4.2020           500                        400                                               100 litrů

14.4.2020           200                          20                        200                 100 litrů

 22.42020           200                          20                                               100 litrů 

 

 1. Jaká přijala TSK opatření v souvislosti se zrušením tzv. modrých zón v Praze a jak bude kompenzovat měsíce zaplacené držitelům parkovacího oprávnění:

- TSK i v současné době vykonává činnosti v souladu se smluvními vztahy, jimiž je vázána, jedná se o činnost správce uvedených lokalit, rozhodování o vybírání poplatků za parkovací oprávnění v rámci modrých zón přísluší jejich vlastníkovi, resp. jednotlivým městským částem.  TSK připravila v souvislosti se současnou situací dvě opatření:

 • všechna parkovací oprávnění, jimž končila platnost po 15. březnu 2020, jsou automaticky prodloužena o celou dobu výluky zón placeného stání (dále jen „ZPS“), platnost případných návazných oprávnění bude posunuta.  Platná oprávnění budou automaticky prodloužena o dobu, po kterou nemohlo být oprávnění z důvodu zneplatnění ZPS využíváno.  Bližší informace jsou umístěny a v návaznosti na vývoj situace pravidelně aktualizovány na webu:
  http://www.parkujvklidu.cz/cs/preruseni-provozu-zon-placeneho-stani-2-2/
 • byla dokončena příprava čistě elektronického procesu výdeje parkovacích oprávnění, takže žadatelé budou moci o veškerá oprávnění i jejich úpravy či prodloužení žádat prostřednictvím internetu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 - ohledně realizovaného asfaltového povrchu pozemku p. č.505/18 k.ú Břevnova a to v délce uliční fasády objektu na p. č. 500. K realizaci nové asfaltové plochy místo propustné zpevněné plochy došlo v průběhu léta 2019.

- jakým způsobem je zajištěno odvodnění komunikace Na Viničce (parcela č. 505/18)

- kdy se bude realizovat oprava zbytku chodníku, tedy části před domem (p. č. 502)?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno

Původní chodník před domem č.p. 446/3 nebyl propustný, ale neodborně zabetonovaný po zásahu vlastníků uvedené nemovitosti, k čemuž došlo bez vědomí a souhlasu TSK. Z důvodu neschůdnosti uvedeného úseku chodníku byl chodník v loňském roce TSK opraven. Realizace byla provedena v rámci běžné údržby komunikací postupem v souladu s Vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v aktuálním znění.  Odvodnění je zajištěno po spádnici, jelikož se jedná o velký podélný sklon pozemku č. parc. 505/18 k.ú. Břevnov (zaslána fotodokumentace).

Dle TSK dostupných informací z koordinačních jednání správců sítí je na druhou polovinu letošního roku plánována investiční akce týkající se obnovy vodovodních řadů v dané lokalitě investora Pražská vodohospodářská společnost, a.s.  V koordinaci s touto investiční akcí bude následně TSK provedena oprava  návazné části chodníku podél domu č. 421/1 v celé jeho šíři.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Zda a jakým způsobem je potencionální možnost budoucího přeložení Přípojky (ve vlastnictví soukromého subjektu) ošetřena v rámci smluvní dokumentace, která bude s hl. m. Praha uzavírána, a to zejména ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jakož i v samotné smlouvě o zřízení služebnosti“

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Uvedená problematika nespadá do působnosti TSK, proto TSK tuto žádost v souladu s § 14 odst. 5 c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odložila. Vzhledem ke skutečnosti, že dotaz směřuje k problematice budoucího přeložení kanalizační přípojky, bylo dále sděleno, že v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se povinnost poskytovat informace dle tohoto zákona netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. zda TSK vede průběžnou systematickou evidenci stavu vozovek, chodníků a dalších ploch ve své správě, například pomocí pětibodové stupnice podle technického předpisu TP 87 (výborný, dobrý, vyhovující, nevyhovující, havarijní).
 2. zda TSK eviduje plánovanou (návrhovou) životnost nynějších povrchů komunikací.
 3. zda TSK má zpracované nebo pravidelně zpracovává souhrnná a statistická vyhodnocení stavu vozovek, chodníků a dalších ploch a zařízení ve své správě, vyhodnocující podíl délek komunikací nebo ploch vozovek či chodníků podle klasifikačního stupně aktuálního stavu povrchů, případně podle překročení návrhové/plánované životnosti povrchů, a uvedení těchto informací do kontextu s dlouhodobým plánem údržby, rozpočtem údržby a vyčíslením vývoje vnitřního finančního dluhu na údržbě.
 4. požadované informace požaduje žadatel výhradně v elektronické podobě s tím, že upřednostňuje poskytnutí formou zveřejnění a následného zaslání odkazu na zveřejněné informace ve smyslu § 6 informačního zákona.

 


Odpověď:

Odpověď:

Žadateli bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odůvodněním:

Požadovaná informace dle Žádosti o informace směřuje k vytváření nové informace a tato povinnost je v souladu s § 2 odst. 4 InfZ z působnosti InfZ vyjmuta: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

seznam mostů a dalších obdobných objektů ve správě nebo evidenci TSK hl. m. Prahy a.s., zahrnující evidenční/identifikační označení mostu a údaje umožňující jeho jednoznačnou identifikaci (např. souřadnice nebo jednoznačný popis polohy) a alespoň základní technické parametry mostu.


Odpověď:

Ad 1) Žadateli bylo sděleno:

 1. Seznam mostů a dalších obdobných objektů ve správě TSK zobrazíte zadáním níže uvedeného odkazu:

https://drive.google.com/file/d/1zR07mYFxuMCsvaK9iQlGr5Q7troCC00X/view

 1. Jednoznačný popis polohy výše uvedených objektů zobrazíte zadáním níže uvedeného odkazu.  Zvětšením příslušné lokality lze jednotlivě zobrazit objekty ve správě TSK s uvedením jejich označení, názvu, technického stavu.

http://bms.clevera.cz/Public

Ad 2) Žadateli bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti s odůvodněním:

poskytnutí požadované informace v části „souřadnice mostů a základní technické parametry mostů“ dle Žádosti o informace by významně nebo přímo ohrozilo účinnost bezpečnostního opatření stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku dle § 11 odst. 1 písm. d) InfZ.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí:

 1. informace o počtu udělených souhlasů TSK se společnostmi AD-Net, spol. s r.o., SeePOINT s.r.o., a Centrum Palmovka, a.s.; o poskytnutí informace o počtu uzavřených smluvních vztahů se společnostmi AD-Net, spol. s r.o., SeePOINT s.r.o., a Centrum Palmovka, a.s.
 2. kopií informací, na základě kterých byly umístěny lavičky uvedených společností na zastávce MHD Florenc a jejím bezprostředním okolí. 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • ad. 1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. neeviduje žádné udělené souhlasy vůči výše uvedeným společnostem ani uzavřené smluvní vztahy s výše uvedenými společnostmi.
 • ad. 2) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. neeviduje žádné kopie informací, na jejichž základě byly lavičky umístěny a nemá ani povinnost těmito informacemi disponovat.  Umisťování laviček by dle vyjádření úseku oblastních a odborných správ naší společnosti mělo být v kompetenci příslušných městských částí.

 

Žádost:

Žádost o:

 • poskytnutí informace, uzavřené smlouvy – záboru pozemku par. č. 1090 k.ú. Staré Město – Staroměstské náměstí se Společností na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nedošlo k doplnění požadovaného údaje, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. jakožto povinný subjekt tuto žádost odkládá.

 

Žádost:

Žádost o zaslání:

 •  zápisu z otevírání a hodnocení nabídek zakázky Připojení k síti internet.

 


Odpověď:

Žadateli bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odůvodněním, že:

 • požadovaná informace dle Žádosti o informace směřuje k vytváření nové informace a tato povinnost je v souladu s § 2 odst. 4 InfZ z působnosti InFZ vyjmuta: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • týkajících se pozemní komunikace, která je umístěna na ulici Silurská, 152 00 Praha 5 – Barrandov a která se nachází na pozemcích parc. č. 963/1 a parc. č. 964/22, vše v k. ú. Hlubočepy, obec Praha, konkrétně sdělení následujících informací:
 1. Zda je výše uvedená pozemní komunikace ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., a pokud nikoliv, ve správě jakého subjektu se tato komunikace nachází;
 2. Na základě jakého právního titulu má (pokud tomu tak je) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. tuto komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. Do jaké kategorie pozemních komunikací je výše uvedená pozemní komunikace zařazena a kdo je jejím vlastníkem;
 4. Zda je tato pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas)“.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • se žádost v celém jejím rozsahu odkládá:
 • vzhledem k tomu, že se požadované informace nevztahují k působnosti Technické správy komunikací hl. m Prahy, a.s., v souladu s §14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí:

 • dat (WGS pozic) o poloze radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích a počátečních a koncových bodech úsekových měření rychlosti na území hl. m. Prahy. 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Rozlišujeme dva základní typy radarů a to podle restriktivní technologie a informativní či preventivní.
 • Žadateli byla vysvětlena charakteristika obou typů a zaslán přehled těchto zařízení.

 

Žádost:

Žádost o zaslání kopií:

 • smlouvy o zápůjčce Vámi spravovaného majetku hl. m. Prahy, tj. komunikací, chodníků a zelených pásů mezi nimi pro akci „Výměna vodovodních řadů v oblasti Zborova v Praze 10 Strašnicích“ investorovi akce Pražská vodohospodářská společnost a.s.  Oblast výměny vodovodních řadů je vymezena ulicemi Tuklatskou na západě, Kounickou a lokálním přesahem do ulice Černokostelecké na jihu, V úžlabině na severu a Limuzskou ulicí na východě.
 • Doklad (protokol, zápis, smlouvu) o zpětném převzetí zápůjčky pro akci „Výměna vodovodních řadů v oblasti Zborova v Praze 10 Strašnicích od investora akce Pražská vodohospodářská společnost a.s., ve kterém jsou uvedena zjištění týkající se závad a nedostatků po ukončení výše uvedených prací“.  Dle sdělení zástupce PVS a.s. byla zápůjčka zpětně přebírána ve více částech.  Pokud zpětné převzetí bylo prováděno tímto způsobem, žádáme Vás o doklady od všech těchto kroků.

 


Odpověď:

 • Žadateli byly zaslány požadované dokumenty (Smlouva o výpůjčce, včetně dodatků; oznámení o ukončení prací a protokol o ukončení smlouvy).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • o plánovaném termínu opravy komunikace nacházející se na pozemku p.č. 2885/22, k.ú. Smíchov, číslo LV 2838, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, a to přesněji před budovou stojící na adrese Karla Engliše 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, jakož i ohledně stavební firmy odpovědné za stavbu výše zmiňované komunikace.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • je akce připravena a nyní probíhá výběr zhotovitele, který by měl být znám v druhé polovině února. Následně bude uzavřena s vybraným zhotovitelem smlouva o dílo. Zahájení stavebních prací je vázáno na vhodné klimatické podmínky, předběžný termín je duben 2020.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • ohledně výpůjční doby u výpůjčních smluv (smluv o záboru) komunikace.
 • o kopii uvedené smlouvy o správě majetku a jejích dodatků a případně další informace a dokumenty, kterými se řídí výpůjční doba výpůjčních smluv (smluv o záboru).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) postupuje při své činnosti dle „Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené s Hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“)“ (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne

12. 1. 2017. 

 • TSK uzavírá smlouvy o výpůjčkách týkajících se spravovaného majetku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce nebo na dobu určitou do 1 roku.
 • Žadateli byly zaslány dokumenty s podrobnostmi.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Trasy všech vozidel monitorujících a vyhodnocujících umístění zaparkovaných vozidel v termínu 1.12.-8.12.2019 – záznam tras pohybu monitorujících vozidel s přesným časem výjezdu vozidla ze základního stanoviště a s přesným časem příjezdu do cílového stanoviště.

 


Odpověď:

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Žádost žadatele se odmítá, neboť požadovaná informace dle Žádosti o informace směřuje k vytváření nové informace a tato povinnost je v souladu s § 2 odst. 4 InFZ z působnosti InFZ vyjmuta: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

 

Žádost:

Žádost o zaslání seznamu sloupů veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy spolu s jejich přesným umístěním (zeměpisnými souřadnicemi).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti TSK, a.s., v souladu s §14 odst. 5 písm.c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla žádost odložena.  Správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení zajišťuje společnost Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

 

Žádost:

Žádost o zaslání smlouvy, na základě které je pronajímán pozemek před vstupem do metra Florenc k užívání za účelem prodejního stánku „Kafíčko“ s prodejem pečiva, teplých nápojů a fast-foodu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Požadovaná Nájemní smlouva uzavřená mezi TSK, a.s., IČO:03447286 jakožto pronajímatelem a Gourmet Solution a.s., IČO:29030625 jakožto nájemcem je zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • 1) Zda je TSK zřizovatelem a/nebo provozovatelem kamerového systému, který pořizuje záznam o průjezdu všech vozidel na vybraných místech na území hl. m. Prahy. Pokud ne – kdo je zřizovatelem.
 • 2) Pokud je TSK zřizovatelem a/nebo provozovatelem:
 1. na základě čeho je zmocněna k provozování těchto kamer.
 2. jaký je účel zpracování těchto údajů.
 3. využívá kamerový systém jakýkoliv dodatečný (inteligentní) softwarový nástroj, který by sloužil k rozpoznání některých údajů např. SPZ.
 4. jaké údaje jsou prostřednictvím kamerového systému zachycovány a dále zpracovány.
 5. jak dlouho jsou jednotlivé údaje uchovávány.
 6. jak dlouho jsou uchovávány údaje o registrační značce motorového vozidla a fotografie čelního skla.
 7. jaké subjekty mají přístup k údajům pořízeným těmito kamerami.
 8. pokud jsou tyto kamery součástí integrovaného Městského kamerového systému hl. m. Prahy má hl. m. Praha zvláštní práva vztahující se k provozování kamer a k záznamům.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • ad 1) TSK je ve vztahu k uváděným zařízením pouze správcem technických částí zařízení a to na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené mezi hl. m. Prahou a TSK, a.s. dne 12.1.2017.
 • ad 2)

a)TSK je pouze správcem technických částí uvedených zařízení a to na základě smlouvy uvedené v bodě 1. Smlouva je zveřejněna v souladu se zákonem 340/2015 Sb. o registru smluv, v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra na jeho webovém portále.

b) TSK není zpracovatelem těchto údajů.

c) využíván je software umožňující rozpoznání registračních značek vozidel.

d), e), f), g) TSK není zpracovatelem údajů, údaje neuchovává a nemá k nim přístup.

h) dotazy se týkají hl. m. Prahy, nikoliv TSK.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Jaký je důvod zjednosměrnění ulice Jalodvorské mezi ulicí Lukešovou a Pasteurovou (dle informací MHMP je důvodem rekonstrukce).
 2. Kdo rekonstrukci dozoroval, kdo ji provedl a kolik stála.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

Ad 1) Dle informací, které má TSK, a.s. k dispozici, byla po rekonstrukci komunikace Jalodvorská obousměrná. Je-li komunikace nyní jednosměrná, není TSK, a.s. tento důvod znám, neboť její zjednosměrnění není v kompetenci TSK, a.s.

Ad 2) Za objednatele, tj. TSK, a.s. dozorovala stavbu Ing. Zuzana Hronová. Na stavbě působil rovněž externí technický dozor Ing. Jozef Duhovan za Manifold Group s.r.o., IČO: 26348764, se sídlem v Plzni, Mikulášské náměstí 552/17, 326 00. Zhotovitel stavby je Skanska a.s., IČO: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, Pha 8, 186 00. Realizační náklady akce byly 18,99 mil. Kč včetně DPH.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. O poskytování služby správy provozu zón placeného stání a souvisejících dodatků mezi společností ELTODO, a.s. a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a to včetně souvisejících příloh.
 2. Na základě kterého právního předpisu je předmětné monitorování parkovacích zón realizováno.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) Ve smyslu § 6 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatel odkázán na zveřejněnou informaci v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
 • Ad 2) Předmětné monitorování je realizováno na smluvním základě v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Sdělení tras vozidel monitorujících a vyhodnocujících umístění zaparkovaných vozidel. Zda dochází k monitorování zaparkovaných vozidel nepřetržitě 24 hodin denně – popř. v jakých časových intervalech a kde.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • K monitoringu parkovacích míst v rámci zón placeného stání dochází nepřetržitě, intervaly monitoringu jsou náhodné jak z hlediska místního, tak i časového určení.  S ohledem na výše uvedené není možná konkrétní specifikace tras vozidel monitorujících zóny placeného stání. 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • 1) Kolik je placených parkovišť v jednotlivých částech Prahy.
 • 2) Kolik je parkovacích míst na placených parkovištích v jednotlivých částech Prahy.
 • 3) Zda TSK používá nějakou aplikaci na úhradu parkovného – jakou. Kdo tuto službu zajišťuje/spravuje.
 • 4) Kolik % z příjmu z parkovného odvádí TSK společnosti, která službu parkovného spravuje.
 • 5) Kolik je parkovacích automatů v jednotlivých částech Prahy.
 • 6) Jaký je celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného, kde došlo k úhradě parkovného v hotovosti a i platební kartou prostřednictvím parkovacích automatů za období v roce 2018 a 1-10/2019.
 • 7) Jaký je celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného, kde došlo k úhradě parkovného prostřednictvím mobilní aplikace neboli virtuálních hodin  za období v roce 2018 a 1-10/2019.
 • 8) Jaký je celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného, kde došlo k úhradě parkovného prostřednictvím Premium SMS za období v roce 2018 a 1-10/2019.
 • 9) Výše fixních a variabilních nákladů na úředníky spravujících agendu parkování na placených parkovacích místech vč. nákladů na výběr hotovosti z parkovacích automatů a manipulaci s hotovostí.
 • 10) Výše fixních a variabilních nákladů na provozování služby placeného parkování pomocí platebních karet, mobilní aplikace a Premium SMS.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) a 2) Odpověď byla uvedena v tabulkových přílohách.
 • Ad 3) Pouze u parkoviště KCP a jedná se o aplikaci Green Pro. Zajišťuje/spravuje ji Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.; Green Center s.r.o.
 • Ad 4) 0 % z příjmů je odváděno společnosti, která službu parkovného spravuje.
 • Ad 5) a 6) Odpověď byla uvedena v tabulkových přílohách.
 • Ad 7) TSK, a.s. nepoužívá platby parkovného prostřednictvím mobilní aplikace nebo virtuálních parkovacích hodin.
 • Ad 8) TSK, a.s. nepoužívá platby parkovného prostřednictvím Premium SMS.
 • Ad 9) TSK, a.s. tyto položky neeviduje.
 • Ad 10) TSK, a.s. tyto položky neeviduje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda byla úprava chodníku  před domem čp. 618 na pozemku p. č. 505 v ulici Bulharská, parc. č. 503/1, k.ú. Vršovice (snížení obrubníku a výměna přiléhajícího pásu dlažby v šířce cca 0,5 m a délce cca 4m).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Jedná se o připojení na komunikaci Bulharská 10.  Stavebník projednal s TSK, a.s.
  i MČ Praha 10 úpravu vjezdu v roce 2017, ze strany stavebníka však nedošlo k naplnění požadovaného postupu. Připojení bylo zrealizováno bez uzavření nájemní smlouvy a jedná se tak o neoprávněný i nepovolený zásah do komunikace.  Vzhledem k tomu, že předmětná komunikace je ve správě TSK, a.s., naše společnost předala úřadu MČ Praha 10 podnět k zahájení řízení o odstranění nepovoleného připojení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí projektové dokumentace k realizaci rozšíření Zón parkovacích stání na Praze 4, které bylo schválené v roce 2019 (verzi dokumentace, která umožňuje určit umístění a typ jednotlivých parkovacích míst - podélné/příčné/šikmé.

 


Odpověď:

Žadateli byl elektronicky odeslán soubor projektových dokumentací v rozlišení dle jednotlivých ulic.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Z jakého důvodu ještě nedošlo k obnovení vodorovného značení v Karlíně na základě OOP vydaném Prahou 8.
 2. Jedná se zejména o cyklopiktogramy v ulici Křižíkova a optické brzdy na křižovatkách různých komunikací s ulicí Pernerova a Šaldova.
 3. Proč v ulici Křižíkova cca u čísla orientačního 31 nebyla ještě odstraněna značka přikazující cyklistovi vést kolo.
 4. Kdy budou úpravy provedeny.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) a Ad 2) K realizaci těchto druhů opatření dochází postupně a v koordinaci s dalšími akcemi, obnova uvedeného dopravního značení bude realizována dle kapacitních možností a výběru zhotovitelů.
 • Ad 3) Stanovení dopravního značení v dané oblasti odstranění Vámi uvedené značky neurčuje.
 • Ad 4) K realizaci stanovených úprav dojde postupně v koordinaci s dalšími akcemi, dle kapacitních možností a výběru zhotovitelů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace

 • Jaký je stav přípravy nové nájezdové rampy z ulice Vyskočilova na 5. května směrem z centra a kdy se uvažuje s výstavbou.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • V současné době je zpracovaná a projednaná dokumentace pro územní rozhodnutí.  Probíhá vyřizování všech potřebných souvisejících kroků (aktualizace hlukové studie, povolení ke kácení, posouzení vlivu na životní prostředí).  Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je začátek roku 2020. V návaznosti na výše uvedené se předpokládá zahájení přípravných stavebních prací v říjnu 2020 a dokončení stavby v průběhu roku 2021.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Pod jakým číslem správního rozhodnutí a na jakém základě je veden pozemek
  par. č. 238/1 v obci Praha, katastrálním území Přední Kopanina jako komunikace
  III. třídy.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • V souladu s §14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla žádost odložena, neboť  požadovaná  informace se nevztahuje k působnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.  Příslušným k vydání uvedeného správního rozhodnutí je silniční správní úřad, v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Zda TSK, a.s., jakožto správce komunikací na území hl. m. Prahy, obdržela od MHMP, coby příslušného silničního správního úřadu, pokyny k zakrytí reklamních ploch reklamního zařízení, umístěného při silnici Lipská-Aviatická, na pozemku
  parc. č. 2580/76, k.ú. Ruzyně, souřadnice y=752056.28 a x=1038781.092, dále reklamních zařízení  umístěných na mostní konstrukci přes ulici Lipská (most Lipská-Aviatická), v obou jízdních směrech, na pozemku parc. č. 2876/5, k.ú.Ruzyně, souřadnice y=752065.3 a x=1038617.94, a také reklamního zařízení umístěného při silnici Lipská, na pozemku parc. č. 2876/15, k.ú. Ruzyně, ve směru od letiště před sjezdem na ulici K Letišti a Evropská, která jsou, dle názoru žadatele, v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytnutí kopie pokynů vč. všech případných příloh a kdy byly jednotlivé pokyny doručeny.
 3. Zda byly reklamní plochy dotčených reklamních zařízení skutečně zakryty a kdy vč. vyčíslení nákladů na takové zakrytí. Pokud nebyly – sdělení důvodu popř. časový harmonogram plánovaného zakrytí.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) a ad 2) TSK, a.s. neobdržela od Magistrátu hl. m. Prahy, coby příslušného silničního správního úřadu, pokyn k zakrytí či odstranění žádné z výše uvedených reklamních ploch.
 • Ad 3) TSK nedisponuje informací o plánovaném časovém harmonogramu zakrývání, případně odstraňování výše uvedených reklamních zařízení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Komu patří rychloměr (automatizovaný technický prostředek sloužící k měření rychlosti) v Praze, Brusnickém tunelu, úseku Tunelového komplexu Blanka pro směr jízdy Troja.
 2. Žádost o zaslání smlouvy o nabytí vlastnictví k tomuto rychloměru.
 3. Zda TSK přenechala tento k užívání Městské policii hl. m. Prahy – na základě jakého titulu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) a Ad 2) Rychloměr (automatizovaný technický prostředek sloužící k měření rychlosti) v Praze, Brusnickém tunelu, úseku Tunelového komplexu Blanka pro směr jízdy Troja – zařízení je v majetku hl. m. Prahy.  Jeho instalace byla součástí celkové dodávky stavby tunelového komplexu Blanka, jejímž zhotovitelem byla společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s.  Kompletní smluvní dokumentací by měl zřejmě disponovat investiční odbor hl. m. Prahy.
 • Ad 3) K měření rychlosti je policie oprávněna na základě zákonných ustanovení, bezpečnostní složky vyhodnocují data získaná z rychloměrů v digitální podobě, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. není správcem těchto dat ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a nemá tak uzavřenu s Městskou policií smluvní vztah.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí smluvní dokumentace, na základě které je provozován monitoring hrazení parkovacích poplatků v Praze společností ELTODO  a také poskytnutí vyúčtování/faktur za poslední 3 zúčtovací období.

 


Odpověď:

Žadateli byly zaslány požadované dokumenty.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Přehled výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, peněžní i nepeněžní plnění (tantiémy, životní pojištění, penzijní pojištění, vozidla), které v roce 2018 přísluší členům, místopředsedům a předsedovi představenstva a dozorčí rady TSK, a.s. – jmenovitě a jednotlivě u každého zvlášť. Částky uvést před zdaněním a odvody.

 


Odpověď:

Žádost žadatele se odmítá, neboť požadovaná informace dle Žádosti o informace je informací týkající se soukromí fyzické osoby ve smyslu ust. §15, odst. 1 InFZ a ve spojení s § 8a odst. 1)  InFZ směřuje k poskytnutí informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů v rozporu s tímto ustanovením: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právním předpisy upravujícími jejich ochranu.“

 

Žádost:

Žádost o nahlédnutí do územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a souvisejících protokolů a stanovisek DOSS k liniové stavbě Cínovecká a stavbě křižovatky Cínovecká, Vesecká, Kbelská. Dále nahlédnutí do přehledů, výsledků měření a výpočtů akustického tlaku, výsledků měření a výpočtů intenzity a skladby dopravy na komunikacích Cínovecká, Ďáblická, Kostelecká, Šenovská v 
k.ú. Ďáblice za období 1990-2019.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti Technické správy komunikací hl. m Prahy, a.s., v souladu s §14 odst. 5 písm. c) zákona
  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla tato žádost odložena.

Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí spadají do působnosti stavebního úřadu (v případě uváděných lokalit ÚMČ Praha 8).

Ve věci měření akustického tlaku a dalších požadovaných informací doporučujeme obrátit se na Magistrát Hlavního města Prahy, odbor hospodaření s majetkem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Zda došlo k vandalizaci a poškození dopravních značek v oblasti mezi ulicemi Koněvova – Na Balkáně a mezi ulicemi Nad Ohradou a Spojovací ve dnech 12.8.2019 – 16.8.2019. Pokud k poškození došlo:

a) v kolika případech se tak stalo

b) o jaké konkrétní značky se jednalo

c) kdy bylo jejich poškození nahlášeno

d) jak bylo s nahlášením naloženo

e) jak bylo poškození značek vyřešeno

 1. Kde je možné další škody na dopravních značkách hlásit.
 2. Zda je možné vandalizaci značek hlásit přímo příslušnému ÚMČ nebo na MHMP.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) Byla provedena kontrola stavu dopravního značení v oblasti mezi ulicemi Koněvova – Na Balkáně a mezi ulicemi Nad Ohradou a Spojovací ve dnech
  12.8. 2019 – 16.8.2019 na základě dokumentace dopravního značení oblasti
  a interního systému pro evidenci závad dopravního značení. V uvedeném časovém intervalu v dané oblasti nebyly shledány žádné známky poškození dopravního značení.
 • Ad 2)Případné škody na dopravních značkách je možné hlásit u naší společnosti: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 778/1, 11 0 00
  Praha 1.  Na oficiálních internetových stránkách společnosti www.tsk-praha.cz prostřednictvím elektronického formuláře pro hlášení poruch a závad na komunikacích a majetku ve správě TSK.
 • Ad 3) V případě podání hlášení o vandalizaci dopravních značek na úřadech městských částí či magistrátu HMP by tyto měly být postoupeny TSK, která je na základě smluvního vztahu touto agendou pověřena.  

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda je materiál pro VDZ (natavovací pás pro slepecké CDZ z materiálu Thermo Flex od firmy HIT Hofman) schválen TSK.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Dodavatelé dopravního značení pro TSK, a.s., používají pouze certifikované výrobkiy a materiály schválené MD ČR. Při zadávání prací dodavateli nelze požadovat konkrétní typ výrobku nebo materiálu (je-li jich více na trhu), ale pouze jeho normově měřitelné vlastnosti. Natavovací vodící pás Thermo Flex je jedním z používaných materiálů pro vyznačování VDZ.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda je v plánu oprava povrchu ulice Služeb, Praha 10, která je v současnosti v katastrofálním stavu. Jízda po této ulici ohrožuje bezpečnost a zvyšuje hlučnost v celém okolí.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ulice Služeb, Praha 10, je účelová panelová slepá komunikace. I když je zařazena do sítě místních komunikací, je dopravně nevýznamná. Jedná se o přístupovou komunikaci k soukromým subjektům. Komunikace je dlouhodobým provozem nadměrné dopravy v nevyhovujícím stavu. Pokud nastanou závady ve sjízdnosti, jsou příslušnou oblastní správou provizorně opravovány a to i opakovaně. Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou účelovou komunikaci s velmi nízkou intenzitou dopravy a je využívána pouze nízkým počtem silničních vozidel, není naplánována plošná rekonstrukce povrchu této komunikace, tedy její celková oprava.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zaslání pasportu komunikace ulice 5. května v Praze 4 vč. dopravního značení.

 


Odpověď:

Žadateli byl zaslán pasport komunikace ulice 5. května včetně vyznačení dopravního značení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Doplnění informací o nájemních smlouvách mezi TSK a třetími subjekty, na jejichž základě mohou být na majetku HMP umístěna reklamní sdělení vč. uvedení příjmů z těchto smluv za roky 2016-2018 (zaslání kopií smluv).

a) Smlouva č. 1/08/6100/023 se společností STUDENT AGENCY, s.r.o.

b) Smlouva č. 1/13/6100/020 se společností ČSAD STTRANS a.s.

c) Smlouva č. 1/18/360/0012 se společností K.REK a.s.

d) Smlouva č. 1/17/361/0030 se společností HOCHTIEF CZ a.s.

e) Smlouva č. 1/17/361/099 se společností Super poster s.r.o.

 


Odpověď:

Žadateli byly zaslány požadované dokumenty a příloha s uvedením výše příjmů ze smluv za dané období.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Poskytnutí listin, obsahující informace k původnímu znění smlouvy uzavřené mezi společností Quo, s.r.o. a TSK, a.s., týkající se pronájmu reklamních ploch na mostech a lávkách ve vlastnictví HMP. Tato smlouva přecházela na nové nájemníky – konečný nájemce společnost Czech Outdoor.
 2. Poskytnutí dodatků ke smlouvě.
 3. Poskytnutí smlouvy vč. dodatků, dle které výše specifikovaná smlouva přešla nejprve na společnost News Outdoor Czech Republic, s.r.o.
 4. Poskytnutí smlouvy vč. dodatků, dle které výše specifikovaná smlouva přešla ze společnosti News Outdoor Czech Republic, s.r.o., na společnost Czech
  Outdoor, s.r.o.
 5. Poskytnutí případné nově uzavřené smlouvy (vč. dodatků) se společností Czech Outdoor, s.r.o.
 6. Jaká je výše nájemného, kterou společnost Czech Outdoor, s.r.o., hradí za pronájem reklamních ploch, na základě smlouvy uzavřené s TSK, a.s. (resp. s HMP),
  a poskytnutí seznamu lávek a mostů, které má společnost Czech Outdoor, s.r.o. v nájmu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1) – ad 5) Žadateli byly zaslány všechny požadované smlouvy vč. Dodatků, a také seznam mostů.

Ad 6) Ve výši nájemného byl žadatel odkázán na text zaslané smlouvy.  Seznam všech lávek a mostů, které má společnost Czech Outdoor s.r.o. v nájmu, byl žadateli odeslán.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí projektové dokumentace k plánované rekonstrukci ulice Jabloňová, Praha 10 – Zahradní město, především místa plánovaných přechodů a možnost plynulého provozu hůře pohyblivých chodců.

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána projektová dokumentace k plánované rekonstrukci ulice Jabloňová, Praha 10.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo, kdy a z jakého důvodu instaloval kovová vrata v železničním podjezdu na pozemku p.č. 2649 k.ú. Hostivař, obec Praha.
 • Zda byla instalace dosud stojících kovových vrat řešena před příslušným stavebním úřadem (kdy a jakým způsobem).
 • Kdo je vlastníkem těchto kovových vrat.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Správcem předmětného pozemku i komunikace, který je ve vlastnictví HMP, je společnost TSK, a.s. S odstupem času již nelze zjistit, který subjekt a kdy nechal zbudovat kovová vrata v železničním podjezdu, ani zda bylo umístění projednáno se stavebním úřadem. Není vyloučeno, že k instalaci vrat mohlo dojít v době světové války. Vlastník vrat není znám.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Proč TSK, a.s. nevyužívá při správě svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví HMP finanční prostředky MČ pro zajištění rekonstrukcí chodníků (především prostředky z rozpočtu MČ Praha 2 k rekonstrukci chodníků v Oldřichově ulici p.č. 3044 v k.ú. Nusle). Jak a kdy bude TSK řešit špatný technický stav této pozemní komunikace.
 2. Jaký je harmonogram investiční akce Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova,
  č. akce 999066/2 :

a) termín vydání stavebního povolení

b) termín předpokládaného vyhlášení veřejné zakázky

c) předpokládaný termín zahájení prací

d) předpokládaný termín uvedení do provozu

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

Ad 1)  V současné době neexistuje právní titul, na jehož základě by TSK hl. m. Prahy, a.s. mohla přímo využívat finanční prostředky městských částí v rámci své činnosti, jako tomu bylo v době, kdy byly komunikace spravovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací.  TSK je akciovou společností a vykonává od 1. 4. 2017 správu komunikačního majetku hl. m. Prahy pro hlavní město Praha na základě smluvního vztahu v pozici „in house dodavatele“. 

TSK, a.s. provádí opravy chodníků na území hlavního města Prahy, lokality jsou určovány ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi dle jejich aktuálních potřeb a v souladu s jejich prioritami v návaznosti na určený objem finančních prostředků.

Pokud jde o komunikaci Oldřichova, v současné době není evidována v přípravě její zásadnější rekonstrukce jakožto investiční akce. Obecně podněty k zahájení přípravy předkládá příslušná oblastní správa TSK nebo příslušná MČ prostřednictvím oblastní správy TSK či odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. V případě lokálních problémů je možnost kontaktovat příslušnou oblastní správu TSK, která provádí malé běžné údržby povrchů.

Ad 2)   Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikací.  Z koordinačních důvodů je stavba rozdělena na 4 etapy:

 1. etapa Svobodova - Ostrčilovo nám: 999066/1
 • výběrové řízení vypsáno 9/2017
 • stavební povolení vydáno 13. 11. 2017, nabytí právní moci 1. 12. 2017
 • kolaudační souhlas stavebních úprav 5. 12. 2018
 • kolaudační souhlas na trakci 14. 12. 2018
 • realizace 2017-2018, stavba ukončena a uvedena do provozu
 1. etapa Ostrčilovo nám. - Jaromírova 91: 999066/2

-  stavba je zatím v přípravě, vydání stavebního povolení je v řízení, vzhledem k náročnosti stavby není možné přesněji stanovit;

 • termín předpokládaného vyhlášení veřejné zakázky je 2.Q/2021;
 • předpokládaný termín zahájení prací 1.Q/2022 (dle klimatických podmínek)
 • předpokládaný termín realizace 2022 - 2023

V současné době není možné stanovit přesněji termíny realizace. Stavba je koordinována s rekonstrukcí kanalizace a vodovodních řadů (investor Pražská vodohospodářská společnost a.s. - PVS). Stavba PVS je v přípravě, kde předpokládaný termín zahájení těchto prací je 3/2020, ukončení 2021. Mezi TSK a PVS probíhá řada jednání, kde jsou koordinace projednávány a dochází k upřesňování termínů.

 1. etapa most ČD – Bělehradská: 999066/3
 • stavební povolení je v řízení, dokončuje se příprava
 • výběrové řízení na zhotovitele stavby bude zahájeno v 10/2019
 • realizace 2020 (předpoklad 3-11/2020)
 • uvedení do provozu bude po dokončení realizace
 1. etapa Jaromírova 91 - most ČD: 999066/4
 • předpoklad realizace 2023 - 2024 (nutno: koordinace se SŽDC a dořešit nevypořádané majetkové vztahy);
 • V roce 2018 vstoupil do projednávání výkupu či jiného řešení majetkoprávních vztahů Magistrát hl. m. Prahy, zatím nedořešeno, z tohoto důvodu nelze akci zatím realizovat.

 

 

Žádost:

Zda TSK provedla dne 4.1.2016 údržbu chodníků na území HMP – zejména v oblasti Bělocerkevská a Vršovická (od kolika hodin, v jakém rozsahu, posyp atd.), stejně tak v předchozích dnech od 29.12.2015 – 4.1.2016.

 


Odpověď:

Zajištění odstraňování sněhu a náledí ke zmírnění následků povětrnostních vlivů v oblasti Bělocerkevská a Vršovická dne 4.1.2016 bylo prováděno na místních komunikacích v rozsahu stanoveném Plánem zimní údržby 2015-2016. Oddělením letní a zimní údržby TSK, a.s., byla od 2.1. do 3.1.2016 zajištěna domácí pohotovost, dne 4.1.2016 byly prováděny náhradní práce a 5.1.2016 od 6:00 hod do 14:00 hod výkon zimní údržby komunikací pluhováním plus posyp.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Které konkrétní osoby mají v gesci opravy a údržbu, včetně investic chodníků a pozemních komunikací (ulic) na území Prahy 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mial, telefon, mobilní telefon) a to s uvedením jejich nadřízených.
 • Které konkrétní osoby mají v gesci údržbu zeleně (včetně kácení, prořezu větví apod.) na území MČ Praha 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon) a to s uvedením jejich nadřízených.
 • Jakou konkrétní částkou se TSK podílí v současnosti (období prázdnin) na rekonstrukci sítí na území Prahy 2 a které konkrétní osoby mají tyto v gesci s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon), a to s uvedením jejich nadřízených.
 • Kdo přesně rozhoduje o obnově povrchů chodníků a který předpis toto problematiku upravuje (asfaltové povrchy versus dlážděné povrchy). Některé chodníky jsou totiž po opravě sítí, např. vydlážděné a některé vyasfaltované. Jde o chodníky v bezprostřední blízkosti.
 • Které chodníky na území Prahy 2 budou nově vydlážděny (jak po opravách sítí, např. , tak i mimo opravy) a v jakém časovém horizontu.
 • Jakou cenu za m2 dlážděného, resp. asfaltového chodníku včetně prací souvisejících
  (uložení apod.) platí TSK stavebním dodavatelům. Cenu uveďte bez DPH.“

 


Odpověď:

Ad 1) a 2) Žadateli byly poskytnuty příslušné kontakty.

K bodům č. 1 a č. 2 dále sdělujeme, že vedoucí oddělení ani technici nejsou oprávnění poskytovat jakékoliv informace. Pro potřebu více informací je nutné kontaktovat tiskovou mluvčí povinného subjektu, a to Barboru Liškovou, email: barbora.liskova@tsk-praha.cz, telefon:  257 015 527.

Ad 3) Na rekonstrukci sítí se povinný subjekt nepodílí žádnou částkou.

Ad 4) O obnově chodníků z důvodu špatného stavu rozhoduje příslušná městská část nebo oblastní správa a investiční úsek povinného subjektu. Podoba povrchu chodníku je závislá zejména na lokalitě, tzn., zda se nachází v památkové zóně či nikoliv.  Co se týče Vašeho dotazu na předpis, který tuto problematiku upravuje, sdělujeme, že žádný předpis ji neupravuje a že rozhoduje důležitost v dané lokalitě a stav s ohledem na životní prostředí.

Ad 5) Na Praze 2 budou nově vydlážděny následující chodníky:  Italská v úseku Anglická – Římská a v úseku Římská – Vinohradská, Americká 34, Bruselská 5, Pod Slovany 3-9 a 11-15, Varšavská 20-26 a 19-23. Dláždění bude probíhat v období od 1.9 do 30. 12. 2019 podle klimatických podmínek.

Ad 6) U dlážděných chodníků se cena pohybuje v rozmezí 4000 – 5000 Kč bez DPH za m2 u dlážděných chodníků. Cena za kompletní provedení krytu z litého asfaltu nebo obalované směsi se pohybuje 1600-2000 Kč bez DPH.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • K veřejné zakázce P19V00000028, 20926/19/1160/chal – v jakém stavu je nyní zakázka, zda byl vybrán zhotovitel, kdy se předpokládá zahájení stavby.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 • Zmíněná veřejná zakázka je nyní ve fázi podávání nabídek. V zadávacím řízení nebyl do této chvíle vybrán zhotovitel. Zahájení stavby se předpokládá po uzavření Smlouvy o dílo a jejím uzavření v registru smluv – přesné datum nelze nyní určit.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda má společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze.
 • Zda má společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části.
 • Zda má společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v 
  hl. m. Praze nebo jeho části.
 • Zda má společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze.
 • Zda má společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části.
 • Zda má společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v hl.m. Praze nebo jeho části.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1) Společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, nemá pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 2) Společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 nemá uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 3) Společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, nemá pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 4) Společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, nemá pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s..

 

Ad 5) Společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 nemá uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 6) Společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, nemá pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK hl. m. Prahy reklamovala u dodavatele stavby (rekonstrukce plynovodu a následné výstavby dělícího ostrůvku – ulice Staroklánovická) dva propady, které jsou na úrovni rodinného domu Staroklánovická 2675 (provoz ve zmíněné ulici díky propadu přímo před vjezdem do domu způsobuje otřesy, hluk, poškození domu a za deště znečištění). Jaký je stav této reklamace a kdy bude vozovka opravena. Tato závada byla několikrát hlášena a nikdy nebyla ze strany TSK zodpovězena.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. podala v dopisu z 27.11.2017 žadateli informaci, že bude uplatněna reklamace po skončení zimního období, a to na jaře 2018. Tento termín byl stanoven zhotovitelem, který povinným subjektem uskutečněnou reklamaci provedené práce uznal. Roku 2018 však byla zahájena rekonstrukce komunikace Českobrodská a ulicí Staroklánovická byla provedena objízdná trasa pro osobní automobily, z toho důvodu nebylo možné tuto komunikaci uzavřít. V návaznosti na tyto události bylo zápisem mezi povinným subjektem a zhotovitelem stavby dohodnuto, že opravy vymáhané reklamací budou provedeny až po skončení prací na komunikaci Českobrodská. V dubnu 2019 bylo provedeno předběžné místní šetření s investorem, kde byl dohodnut bližší termín provedení opravy komunikace, a to podzim 2019. V tuto chvíli probíhají jednání ohledně upřesnění rozsahů zamýšlené opravy a termínů. Bude svoláno nové jednání, z kterého by měli vzejít konkrétní termíny pro provedení oprav. O těchto krocích povinný subjekt informoval příslušný silniční správní úřad, nedopatřením však tyto informace nebyly předány i žadateli, což bylo napraveno.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda pilíř Karlova mostu byl před poškozením sprayery ošetřen přípravkem Barbakan, výrobce STACHEMA.CZ.

 


Odpověď:

 • Pilíř Karlova mostu nebyl před poškozením sprayery ošetřen přípravkem Barbakan. Postup odstraňování graffiti byl navržen restaurátorem a schválen orgány památkové péče.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Jaké částky uhradil nájemce hl. m. Praze na nájemném dle Smlouvy v každém jednotlivém roce od roku 2008 (údaje za každý rok samostatně).
 • Jaké konkrétní mosty, lávky a další věci má nájemce na základě Smlouvy od hl. m. Prahy pronajaty.
 • Kolik ploch v m2 na mostech, lávkách a dalších věcech má nájemce na základě Smlouvy od hl. m. Prahy celkem pronajato.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byl zaslán výpis plateb od roku 2008 do roku 2019.
 • Žadateli byl zaslán seznam umístěných reklamních ploch.
 • Cena nájmu dle Smlouvy nebyla stanovena jako cena za přesný počet m2, ale jako celková cena za komplex pronajatých mostních objektů na území hl. m. Praha, neodvíjející se od výměr pronajaté plochy. Z tohoto důvodu nemá TSK, a.s. k dispozici přesný rozsah ploch v m2.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda kamery TSK zabírají místo: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2176/2, zastávka tramvaje „Nákladové nádraží v Olšanské ulici“, směr hl. m. Praha, kus od křižovatky
  Olšanská X Jana Želivského.
 • Zda kamery TSK zabírají místo: Praha 3 – Vinohrady, konečná autobusů Želivského pod hotelem Don Giovanni u zastávky tramvaje Želivského, kus od křižovatky Vinohradská X Jana Želivského.
 • Zda kamery TSK zabírají místo: Praha 4 – Michle, U Plynárny, mezi zastávkami MHD Na Bohdalci – U Plynárny.
 • V datu: 2.7.2018, kolem 11h, Olšanská + uvedeno č.j. PČR

V datu: 30.9.2018 kolem 15:40h mezi hotelem Don Giovanni a zastávkou tramvaje Želivského + uvedeno č.j. PČR.

V datu 6.9.2018, U Plynárny + uvedení č.j. PČR.

 • Kdy po TSK žádala PČR, OSZ, MÚ P3-P4 tyto kamerové záznamy ve jmenovaných věcech.
 • Žádaly TSK o tyto kamerové záznamy v jiných věcech č.j. KRPA x či jiné instituce – popř. kdy a které.
 • Zda je obvyklé a časté, že si od TSK žádá kamerové záznamy PČR, OSZ, MVČR (při dopravních nehodách a jiných přestupcích).
 • Jak dlouho jsou kamerové záznamy ukládány.
 • Zda jsou tyto záznamy stále dostupné a zda byly vydány a zálohovány.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V daných oblastech nemá povinný subjekt kamerové zařízení. Pouze v místě Vinohradská - Želivského jsou instalovány dvě kamery (jedna pevná, jedna otočná). Tyto jsou osazeny pro sledování dopravy. Není známo kam byla dne 30.9.2018 otočná kamera namířena a zda by na místo dohlédla. Nebylo zadáno přesné místo pod hotelem Don Giovanni. Tyto kamery neprovádějí ani nearchivují záznam, a pokud jsou PČR pro tyto účely zapnuty, záznam se za 3 dny automaticky přepisuje dalším záznamem, bez uložení.
 • Protokoly od PČR jsou povinnému subjektu zasílány pouze na základě dopravní nehody, kdy povinnému subjektu byla způsobena škoda na telematickém zařízení. Protokoly z dopravních nehod povinnému subjektu k dispozici nejsou.
 • Pokud po povinném subjektu někdo žádá kamerový záznam, je odkázán na PČR. Z důvodů ochrany osobních údajů nejsou povinnému subjektu záznamy k dispozici. Povinný subjekt žádosti nearchivuje a neeviduje – jedná se pouze o telefonické informace a odkaz na PČR.
 • V jiných věcech je povinný subjekt o kamerové záznamy žádán, ale vždy jsou žadatelé odkázáni na PČR. Povinný subjekt k záznamům nemá přístup.
 • Je obvyklé, že si žadatelé žádají o záznam při dopravním přestupku, odcizení apod. – ale vždy jsou povinným subjektem odkázáni na PČR.
 • Jelikož ukládání záznamů není v kompetenci povinného subjektu, není nám známo, zda jsou záznamy stále dostupné a zda byly vydány a zálohovány.
 • Povinný subjekt nedisponuje záznamy z kamerových systémů, nemá k nim přístup a nemůže tudíž tuto otázku žadateli zodpovědět.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • V jakých případech zastupuje TSK hl. m. Prahu při uzavírání nájemních a obdobných smluv – zda jsou stanovena nějaká pravidla, která upravují kdo v jakých případech  smlouvy uzavírá). V jakém předpise či dokumentu jsou tato pravidla stanovena.
 • Zda podléhá uzavření smluv (které na pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy uzavírá TSK) předchozímu schválení některého orgánu hl. m. Prahy.
 • Jakým způsobem je kontrolováno plnění povinností placení nájemného a dalších plateb dle zmiňovaných nájemních smluv - kdo tuto kontrolu provádí. 
 • Kdo provádí kontrolu technických a provozních záležitostí při plnění zmiňovaných nájemních smluv, jak jsou rozděleny role při plnění těchto smluv a jaký předpis toto rozdělení rolí stanovuje.
 • Kdo provádí kontrolu plnění obchodních podmínek při plnění zmiňovaných nájemních smluv, jak jsou rozděleny role při plnění těchto smluv a jaký předpis toto rozdělení rolí stanovuje.
 • Zda je nájemné a další platby dle zmiňovaných nájemních smluv na pronájem majetku k reklamním účelům placeno na účet hl. m. Prahy nebo TSK. Jaké jsou specifikace tohoto bankovního účtu (majitel účtu, číslo účtu, banka) a kdo má k tomuto účtu přístup.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1) Zastupování hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) povinným subjektem při uzavírání nájemních a obdobných smluv je stanoveno Smlouvou o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřenou mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a HMP dne 12.1.2017, ve znění pozdějších dodatků (v úplném znění dodatku č.6 a dodatku č. 7).

Ad 2) Schválení orgánů HMP podléhají ve smyslu citované Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností smlouvy na dobu určitou nad 1 rok a smlouvy na taxistanoviště se správcem. Smlouvy k využití reklamních míst a umístění reklamních zařízení o rozměrech do 1 m2 lze uzavírat pouze s předchozím souhlasem odboru hospodaření s majetkem HMP (HOM HMP).

Ad 3) U smluv, které uzavírá v zastoupení HMP povinný subjekt, provádí kontrolu povinností placení nájemného za povinný subjekt ekonomický úsek.

Ad 4) U smluv, které uzavírá v zastoupení HMP povinný subjekt, provádí kontrolu technických a provozních záležitostí při plnění výše uvedených nájemních smluv povinný subjekt, resp. jeho příslušné oddělení, zajišťující uzavření smlouvy. Závazky a odpovědnosti povinného subjektu a HMP vyplývají z citované Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností smlouvy.

Ad 5) U smluv, které uzavírá v zastoupení HMP povinný subjekt, provádí kontrolu plnění obchodních podmínek při plnění výše uvedených nájemních smluv, resp. jeho příslušné oddělení, zajišťující uzavření smlouvy povinný subjekt. Závazky a odpovědnosti povinného subjektu a HMP vyplývající z citované Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností smlouvy.

Ad 6) Nájemné a další platby z nájemních smluv na pronájem majetku k reklamním účelům je placeno na účet HMP. Platby za nájemné ze smluv ve správě TSK, a.s. jsou hrazeny nájemcem převodem na účet vlastníka komunikačního majetku, tj. HMP. TSK, a.s. na tento účet pouze nahlíží v rámci své činnosti a účtuje o jednotlivých položkách. Nemá však aktivní přístup k účtu HMP. Aktivní přístup k bankovnímu účtu má pouze majitel účtu, tj. HMP.
 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O Dohledu nad dodržováním  ZPS v Praze na území MČ a zpracování podezření na přestupky:

a) smluvní dokumentaci s firmou Eltodo, která tuto službu dodává (i historické verze smluv vč. dodatků). Pokud se na dohledu ZPS podílí i jiný smluvní subjekt – také tuto smluvní dokumentaci.

b) pokud není obsahem zmíněných smluv: Jakým způsobem předávají monitorovací vozy Eltodo podezření ze spáchání přestupků, které zjistí během své činnosti. Jak je toto zajištěno technicky a pokryto smluvně (popř. zaslání separátní smlouvy).

c) Jak je zabezpečeno předávání dat z hlediska směrnice GDPR a její projekce do českého práva.

d) Jak je smluvně zajištěno, že firma Eltodo má k dispozici aktuální passport komunikací tak, aby nehlásila neexistující přestupky vyplývající z rozdílu mezi svojí verzí passportu a realitou. Byl digitální passport komunikací poskytnut firmě Eltodo libovolnou organizací MHMP (v jaké formě a za jaký poplatek). Jak je tento digitální passport komunikací synchronizován, aby vozidla měla vždy k dispozici aktuální verzi (popř. zaslání kompletní dokumentace).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad a )+ b) Předmětná smluvní dokumentace je k nalezení v Registru smluv, který je v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dostupný na stránkách https://smlouvy.gov.cz/. Předmětné smlouvy lze vyhledat a získat na stránce https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani.

Smluvní dokumentaci se společností ELTODO, a.s., naleznete zde:

Dalším dodavatelem je společnost ALTRON Business Solutions, a.s., a předmětnou smluvní dokumentaci naleznete zde:

 

Ad c) Co se týče zabezpečení předávání dat z hlediska Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), dovoluji si uvést následující.

Předání je zabezpečeno technickými a organizačními opatřeními, které jsou uvedeny výše ve smluvní dokumentaci v odpovědi k první odrážce.

Pro vyloučení pochybností si dovoluji uvést, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK, a.s.“), figuruje v předmětných operacích zpracování pouze jako zpracovatel osobních údajů dle čl. 4 odst. 8 GDPR, přičemž stran bližších otázek zpracování osobních údajů je nutno kontaktovat správce osobních údajů.

Ze strany TSK, a.s. dochází ke zpracování na základě platně uzavřených zpracovatelských smluv.

 

Ad d) Obchodní společnosti ELTODO, a.s. a ALTRON Business Solutions, a.s. dostávají pro účely své činnosti v rámci provozu ZPS informace o aktuální situaci v ZPS ve formě tzv. „řídících dat“ (GIS data), která zajišťuje správce zón placeného stání (TSK a.s.) na základě pokynů  Magistrátu hlavního města Prahy, viz výše uvedená smluvní dokumentace. Data jsou zasílána formou inkrementálních změn, jejich korektní implementace je zajištěna dodatky k výše odkazovaným smlouvám, které jsou uvedeny v odpovědi k první odrážce (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4955580 resp. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4954740 ).

Data o pasportu komunikací jsou v různé míře sdílena prakticky všemi subjekty, podílejícími se na jejich správě.

Data jsou sdílena prostřednictvím systému CityData Software, smluvní detaily neznáme.

Vozidla nejsou závislá na digitálním pasportu.

Předmětná smluvní dokumentace viz Ad a)+b).

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • 1) O světelných místech veřejného osvětlení, jejichž zařízení jsou ve vlastnictví nebo správě TSK, a.s. nebo TSK, p.o.:

a) název/označení komunikace, stavby nebo prostranství kde se osvětlení nachází

b) počet a charakteristika světelných míst a svítidel, pro každou lokalitu zvlášť

c) proč daná soustava veřejného osvětlení není svěřena do správy hlavnímu městskému správci veřejného osvětlení /t.č. Technologie hl. m. Prahy a.s.)

d) seznam pasportizovaných světelných míst v podobě databáze či tabulky (vč. údajů o poloze světelného místa a typu svítidla, nosného prvku)

e) zda jsou jednotlivá světelná místa či svítidla opatřena identifikačním značením a o jaký systém jde

f) zda jsou polohy a identifikační značení takových světelných míst předávány přímo HZS ČR pro potřeby integrovaného záchranného systému

g) zda jsou polohy a identifikační značení světelných míst zveřejňovány jako otevřená data nebo prostřednictvím jiného přístupného rozhraní - zda je takové zveřejnění připravováno

 • 2) Kdo má ve vlastnictví a správě osvětlení konkrétních komunikací:

a) Letenský tunel

b) Těšnovský tunel

c) Strahovský tunel

d) tunel Mrázovka

e) Zlíchovský tunel

f) tunely komplexu Blanka

g) Žižkovský tunel

h) cyklostezka Pod Vítkovem

i) Starý Vítkovský tunel

j) Trojský most (oblouk mostu)

k) Trojský most (zábradlí mostu)

 • 3) Pokud je povinnému subjektu známo, že na komunikacích v jeho správě je umístěno veřejné osvětlení ve správě jiného subjektu nebo městského správce veřejného osvětlení – informace o takových lokalitách, kdo je vlastníkem nebo správcem takového osvětlení a proč není dané osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

TSK, a.s. neeviduje žádné z žadatelem specifikované osvětlení.

Hlavní město Praha, které je v pozici vlastníka veřejného osvětlení komunikací, nepověřilo společnost TSK, a.s. jeho správou.

Výjimkou jsou pouze níže uvedené tunely, kde je osvětlení součástí nově zbudované či rekonstruované technologie daného tunelu. Z tohoto důvodu nejsou společnosti TSK, a.s. známí jiní správci veřejného osvětlení. Dotaz musí být směřován na jeho vlastníka.

Tuto část žádosti je naše společnost tudíž nucena odložit ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Počet všech zaměstnanců povinného subjektu k 31.12.2018

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • ke dni 31.12.2018 bylo u povinného subjektu zaměstnáno 395 zaměstnanců.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdy byla předávajícím (DP a.s. Inženýrské služby MHD, IČO 398233) předložena přejímacímu TSK hospodářská smlouva o převodu pozemků dotčených stavbou podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92) a též HS č. 141/92a (č. 31151068/92).
 • Pokud žádná taková smlouva předložena nebyla, kdo nese podle výše uvedené smlouvy dnes příslušnou zodpovědnost za majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků.
 • Zaslání kopie příslušné hospodářské smlouvy na žadatelovu e-mailovou adresu.
 • Zaslání komisionářské smlouvy č. 158 ze dne 12.9.1991, kterou pověřil přejímající - investor stavby předávajícího k obstarání všech záležitostí spojených s přípravou a realizací stavby TT Ohrada – Palmovka na žadatelovu e-mailovou adresu.
 • Jaké písemnosti (dokumenty, smlouvy, rozhodnutí, povolení apod. ) obsahoval soubor aktivačních podkladů předaných:

a) ke dni 1.3.1994, ve vztahu k dod. č. 1 smlouvy 140/92a (č. 31151069/92) a

b) ke dni 1.4.1995, ve vztahu ke stavbě lávky před komunikaci Pod Krejcárkem
     (viz. sdělení MHMP 640787/2019 z 8.4.2019). 

 • Zda Technická správa komunikací, a.s je či není nástupnickou organizací přejímací strany smlouvy č. 31151069/92, tj. organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy zřízené ke dni 1. července 1989 rozhodnutím č. 13/15/P plenárního zasedání Národního výboru hl. m. Prahy ze dne 29. června 1989.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žádost se částečně odmítá podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a to v části, kde žadatel žádá o poskytnutí informací o: viz bod 1, bod 3, bod 4

 

Ad 1) vzhledem k výraznému časovému odstupu nebyl povinný subjekt ani přes svoji snahu schopen dohledat odpověď na informaci, kterou žadatel požaduje, tj. „kdy byla předávajícím (DP a.s. Inženýrské služby MHD, IČO 398233) předložena přejímacímu TSK hospodářská smlouva o převodu pozemků dotčených stavbou podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92) a též HS č. 141/92a (č. 31151068/92).“  Povinný subjekt nemá tuto smlouvu k dispozici. Povinný subjekt tudíž nemůže tuto informaci žadateli poskytnout.

Ad 2) Odpovědnost za majetkoprávní vypořádání nese hl. m. Praha.

 

Ad 3) uváděná smlouva není povinnému subjektu k dispozici. Povinný subjekt se pokoušel žadatelem požadovanou informaci dohledat v archivu, který vede oddělení pasportu povinného subjektu pro jednotlivé stavby, avšak neúspěšně. Povinný subjekt nemá tuto smlouvu k dispozici. Povinný subjekt tudíž nemůže tuto informaci žadateli poskytnout.

Ad 4) Požadované informace byly dohledávány v archivu, který vede oddělení pasportu povinného subjektu pro jednotlivé stavby. Jedná se o archivované paré projektové dokumentace (nebo její části) a dokumenty poskytnuté v rámci aktivace / zařazení majetku do správy. Komisionářská smlouva ve spisu uložena není.  Povinný subjekt nemá tudíž k dispozici žadatelem požadovaný dokument, a tudíž tuto informaci nemůže žadateli poskytnout.

Ad 5) Žadatelem uváděné předání souboru aktivačních podkladů  již proběhlo a povinný subjekt tudíž nemá k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by mohl odpovědět na kladené otázky.

Ad 6) Povinný subjekt není nástupnickou organizací organizace zmiňované žadatelem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda jsou v současné době na území hl. m. Prahy provozovány vysokorychlostní kontrolní váhy (především na pozemních komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy).
 • Kde jsou konkrétně vysokorychlostní kontrolní váhy umístěny.
 • Pokud jsou vysokorychlostní váhy teprve v testovacím provozu, kdy lze očekávat jejich zprovoznění v běžném provozu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • v současné době jsou na území hl. m. Prahy provozovány vysokorychlostní kontrolní váhy.
 • Systém vážení vozidel za jízdy (WIM – Weight in Motion) je v Praze umístěn na osmi nákladních, dopravou významně zatížených, lokalitách: Cínovecká (směr do centra), Kbelská (směr do centra), Štěrboholská spojka (směr do centra), Strakonická (směr do centra), K Barrandovu (směr do centra), Rozvadovská spojka (směr do centra), Spořilovská (směr do centra) a Karlovarská (směr do centra).
 • Princip systému je založen na měření dynamických účinků jednotlivých kol na vozovku (tlakové senzory).
 • Vysokorychlostní kontrolní váhy jsou již v běžném provozu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Dotazy týkající se odstranění Libeňského mostu a výstavby nového mostu:

 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na přípravné práce (průzkum, statické posouzení atd.).
 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na projektovou dokumentaci pro odstranění stavby.
 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na studii proveditelnosti nebo obdobný stupeň PD.
 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení.
 • Jaké byly vynaloženy finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
 • Kdo je zpracovatelem uvedených PD.
 • Jaký byl předpokládaný rozpočet na realizaci stavby nového mostu.
 • Kdy nabylo rozhodnutí o povolení stavby právní moci.
 • Jak dlouhá životnost nového mostu se předpokládá.
 • jak dlouhý termín byl předpokládán pro realizaci stavby vč. odstranění mostu.

2) Dotazy týkající se aktuálního záměru rekonstruovat Libeňský most

 • Kterým Usnesením ZHMP byl záměr výstavby nového mostu změněn vč. důvodové zprávy.
 • Jaké smluvní dokumenty jsou uzavřeny ohledně rekonstrukce LM vč. finančních nákladů a smluvních partnerů, resp. jejich zhotovitelé.
 • Je již zahájena projektová příprava – kdo ji provádí vč. vyčíslení zasmluvněných finančních nákladů.
 • Kdy se předpokládá zahájení rekonstrukce.
 • Jak dlouho se rekonstrukce předpokládá.
 • Jsou stanoveny předpokládané náklady rekonstrukce.
 • Jak dlouhá životnost rekonstruovaného mostu se předpokládá.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1a) Od roku 1995 do roku 2019 bylo vynaloženo na mostní prohlídky, diagnostické průzkumy, měření a statické posudky a stavební průzkum celkem 24.707.006,-Kč s DPH.

Ad 1b) PD pro odstranění stavby nebyla samostatně zadávána. Je součástí dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP) viz bod 1d).

Ad 1c) Studie proveditelnosti původního projektu neexistuje. Studie LM autorů Pragoprojekt, a.s. a Ing. Křivana je součástí dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“).

Ad 1d) DUR komplet 2.330.306,- Kč s DPH + DUR Most Vltava 1.148.945,- Kč s DPH + DUR Most inundační 1.332.740,- Kč s DPH = celkem 4.811.991,- Kč s DPH.

Ad 1e) Dokumentace pro provádění stavby nebyla nikdy realizována.

Ad 1f) Zpracovatelem shora uvedených PD je společnost Pragoprojekt, a.s.

Ad 1g) Celkové předpokládané stavební náklady v cenové úrovni roku 2006 činily 1.649.000,-Kč bez DPH, s tím, že do částky nebyly zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“) a ostatní činnosti. Veřejná zakázka na realizaci stavby vč. dopracování projektu způsobem design and build v roce 2015 předpokládala hodnotu 2.000.000,-Kč bez DPH.

Ad 1h) Územní rozhodnutí nabylo právní moci 17.3.2006. Stavební povolení na komunikace, mosty, opěrné zdi a související objekty nabylo právní moci 2.10.2009. Stavební povolení vodohospodářské na přeložky vodovodů nabylo právní moci dne 1.9.2009 pod č.j OV/P8/2006/4912/Ad/14 a má prodlouženou platnost do 31.12.2019. Další dvě stavební povolení jsou již trvale platná, jelikož byly využity stavebníkem Dopravní podnik hl. m. Prahy v rámci akce RTT Dělnická ulice, Praha 7: Stavební povolení SP čj. MHMP 465822sp/2009/DOP-01/Sv ze dne 28.8.2009 na vybudování a úpravy SSZ a stavební povolení čj. OV/P8/2006/4867/Bau/4 ze dne 1.7.2009 na vyvolané přeložky a ochrany sítí.

Ad 1i) Životnost nového mostu se předpokládá na 100 let.

Ad 1j) Předpokládaný termín pro realizaci stavby vč. odstranění mostu je 30 měsíců bez přípravných fází.

Ad 2a) Jde o veřejně přístupné Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/5 ze dne 25.2.2016 k petici „Za okamžité provedení lokálních oprav Libeňského mostu, které zamezí dalšímu chátrání mostu a jeho uzavření, vypracování projektu citlivé rekonstrukce mostu a zařazení těchto bodů na jednání ZHMP“.

Ad 2b) Objednávky – zhotovitel IDS a.s. – cena 199.650,- Kč s DPH z 9.10.2017 na inženýrskou činnost na prodloužení platnosti stavebního povolení (dále jen „SP“) na komunikace, mosty, opěrné zdi a související objekty a prodloužení platnosti SP vodohospodářské na přeložky vodovodů na akci „Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most vč. ramp v Praze 7 a 8, Libeňský most“.

Smlouva o dílo – zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT – cena 1000,- Kč/hod do limitu 2.000.000,- Kč bez DPH ze dne 4.6.2019 na přípravu podkladů pro zadávací řízení na celkovou rekonstrukci mostu V009 a technicko-architektonickou supervizi.

Ostatní smluvní vztahy jsou ukončené.

Smlouva o dílo – zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT – 340.000,- Kč s DPH, mimořádné mostní prohlídky.

Smlouva o dílo – zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT – 413.000,- s DPH, měření teplot a měření rozevírání a průhybů kloubů mostu v průběhu roku 2019.

Smlouva o dílo – SMP CZ – 138.479,- Kč s DPH, Pravidelné prohlídky dle „Projektu sledování údržby provizorních konstrukcí mostu“.

Ad 2c) Nová projektová příprava není zahájena. Není ukončeno zadávací řízení.

Ad 2d) Zahájení rekonstrukce je předpokládáno na září 2022.

Ad 2e) Rekonstrukce se předpokládá v délce 28 měsíců.

Ad 2f) Předpokládané náklady rekonstrukce činí 560.000.000,- Kč bez DPH.

Ad 2g) Životnost rekonstruovaného mostu se předpokládá v délce do 50 let.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Plné znění hospodářské smlouvy vč. Případných příloh č. 141/92a
  (č. 31151068/92) ohledně VO komunikace v TT Ohrada-Palmovka.
 • Čeho se týkají objekty označené v dopise TSK hl. m. Prahy č.j. 520/72/91a z 22.9.1999 adresované Inženýringu dopravních staveb a.s., Na Moráni 3,
  Praha 2 jako č. 1134, č. 3121 a č. 9993.

 


Odpověď:

Žadateli byla odeslána příslušná smlouva č. 141/92a včetně jejích dvou dodatků č. 141/92a-D1 a č. 141/92a-D2.

Žadateli bylo sděleno:

 • Stavební objekty uvedené v dopisu i na smlouvě v podstatě shrnují stavební úpravy na komunikacích včetně jejich odvodnění, a to konkrétně:
 1. U č. 1134 – stavební úprava komunikace Na Ohradě,
 2. U č. 3121 – odvodnění komunikace Na Ohradě,
 3. U č. 9993 – komunikace Biskupcova.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí všech nájemních a jiných smluv platných k 12.7.2019, uzavřených mezi TSK a třetími subjekty, na základě kterých mohou být na movitém a nemovitém majetku (ve vlastnictví či správě TSK) umístěna reklamní sdělení či zařízení (bez ohledu na jejich velikost/formát). Dále také poskytnutí smluv (dodatků těchto smluv, příloh a jiných právních titulů), vztahujících se k výše uvedenému reklamnímu využívání majetku ve správě TSK, které společnost uzavřela v zastoupení/z pověření hl. m. Prahy. 
 • Jaký byl skutečný příjem TSK popř. hl. m. Prahy z jednotlivých výše uvedených smluv jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.

 


Odpověď:

Veškeré požadované dokumenty byly žadateli zaslány na uvedenou e-mailovou adresu v elektronické příloze k tomuto dokumentu.

Žadateli bylo sděleno že:

 • Skutečné příjmy z jednotlivých smluv činily za rok 2016 = 3.175.143,-Kč,
  za rok 2017 = 3.263.478,-Kč a za rok 2018 = 3.618.570,-Kč.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Týkající se kácení stromů v ulici Lužická, Praha 2.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Zdravotní posudek stavu stromořadí v ulici Lužická, Praha 2 je součástí znaleckého posudku ZP 0598/1/2019 soudního znalce Ing. Jiřího Grulicha o počtu 74 stran, z toho 24 stran příloh (různého formátu, včetně různě vkládaných a skládaných grafických listů, nákresů a fotografií) vypracovaného ve věci posouzení uličního stromořadí v ulici Lužická, Praha 2-Vinohrady z dubna 2019. Výtisk posudku je svázán a opatřen plombou znalce. Je možné po předchozí dohodě s právním oddělením si pořídit v oddělení správy zeleně společnosti TSK, a.s. výpisky či ofotit stránky a nebo si za úplatu objednat další výtisk posudku přímo od jeho zpracovatele Ing. Jiřího Grulicha, Jungmannova 32, 110 00 Praha 1.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda společnost AGENTURA PROVÁS s.r.o., IČ 25057944, sídlo Praha 1, Rybná 21/695, 110 00, hradilaod roku 2018 do současnosti nájemné dle nájemní smlouvy č. 1/18/360/0001, ID smlouvy v registru smluv 7055927 – popř. v jaké výši hradí tato agentura jakoukoliv jinou částku v souvislosti s užíváním části nemovitosti nacházející se na pozemku parc. č. 2269 v obci Praha, k.ú. Holešovice – taktéž od roku 2018 doposud.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Společnost AGENTURA PROVÁS s.r.o. IČ 25057944, se sídlem Praha 1, Rybná 21/695, PSČ 110 00, uhradila a hradí nájemné dle nájemní smlouvy č. 1/18/360/0001, ID smlouvy v Registru smluv: 7055927 smluvně stanovenou částku od roku 2018 do současnosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda byla nájemní smlouva se společností Czech Outdoor s.r.o. prověřena a co bylo výsledkem této prověrky (poskytnutí kopie výsledku/písemného výstupu).
 • Jaké kroky učinila TSK k ukončení dané smlouvy uzavřené se společností Czech Outdoor s.r.o. popř. jaké kroky učinila TSK k zajištění nápravy (tj. změna podmínek smlouvy, tak, aby byly pro hl. m. Prahu výhodnější) popř. poskytnutí kopií všech dokumentů, vztahujících se
 • Kolik m2 reklamní plochy je na základě výše uvedené smlouvy společnosti Czech Outdoor s.r.o. pronajato
 • Identifikaci všech mostů, mostních stran, lávek, na nichž se nacházejí reklamní plochy, pronajaté dle shora uvedené smlouvy (prostřednictvím parcelního čísla, katastrálního území, obce, listu vlastnictví a souřadnic S-JTSK).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • nájemní smlouva se společností Czech Outdoor s.r.o. byla podrobena analýze, a to včetně všech dodatků a dohod s ní souvisejících. Zároveň byla provedena kontrola všech pronajatých ploch společnosti Czech Outdoor s.r.o. a výsledkem bylo zejména zjištění možnosti úpravy v minulosti ujednaných podmínek, a zároveň zjištění možností ukončení smluvního vztahu. Veškeré výstupy, zejména právní, byly vypracovány pro interní potřeby společnosti TSK, a.s., a jejich závěry sdělujeme níže v souvislosti s dalšími body.
 • Výsledkem shora uvedené podrobné analýzy je jednak aktuální vyjednávání se společností Czech Outdoor s.r.o. o možnosti snížení rozsahu pronajímaných ploch – pro tyto účely byl vypracován dodatek. Dále je dle vypracované analýzy možné ukončit smluvní vztah nejdříve k datu 12.3.2022, a to s ohledem na znění Nájemní smlouvy ze dne 12.3.1992, včetně dodatku ze dne 9.9.1998, ve spojení s ujednáním v navazující Dohodě o narovnání ze dne 1.2.2008. K oznámení o nezájmu automatického prodloužení Nájemní smlouvy o dalších 10 let, jak je ujednáno, tak mohou, dle právního názoru společnosti TSK, a.s., přistoupit obě smluvní strany  v šestém měsíci před skončením desetileté lhůty platnosti (12.3.2022).

V příloze k této odpovědi byla přiložena tabulka se seznamem všech ploch, které tvoří předmět nájmu a jsou součástí uzavřeného smluvního vztahu – jedná se o stav před plánovaným snížením, o kterém probíhá v současné době jednání. Parcelní čísla nejsou součástí přiloženého dokumentu, který je zároveň součástí smluvního vztahu se společností Czech Outdoor s.r.o..

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda v současnosti prováděná oprava na rohu ulice Ostrovského a Kováků v lokalitě Praha 5 je prováděna TSK – popř. která městská organizace opravu provádí.

Jedná se o plánovanou opravu či o havárii.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Jedná se o havárii plynu nahlášenou správci této komunikace dne 20.6.2019 společností Pražská plynárenská, a.s. Jedná se tedy o neplánovanou akci, kterou zajišťuje vlastník této inženýrské poduliční sítě.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Žádost o zaslání projektové dokumentace k plánované stavbě cyklostezky A204 v úseku Cholupice – Dolní Břežany vč. informace o časovém harmonogramu výstavby.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadatel byl odkázán ve věci dodání projektové dokumentace k akci č. 2950116
  Cyklo Cholupice – Dolní Břežany na zveřejněnou informaci na veřejně přístupných stránkách TSK, a.s.

Informace o harmonogramu výstavby bude známa teprve po ukončení soutěže a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem díla. Na základě požadavku žadatele může být zajištěno dodání tisku projektové dokumentace na dobírku od jejího zhotovitele.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kolik stála v rámci rekonstrukce ulice Pod Čimickým hájem nová výsadba zeleně/stromů, a proč bylo zanedbáno v suchém létě roku 2018 jejich zalévání (došlo k uschnutí ¾ vysazených stromů).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. zajišťovala kompletní rekonstrukci komunikace Pod Čimickým hájem na Praze 8. Při rekonstrukci došlo k výsadbě nových stromů. Náklady na novou výsadbu byly 141.115,80 Kč bez DPH. Záruka na celou stavbu vč. zeleně je 5 let po přejímce dokončeného díla. V době záruky pečuje o novou výsadbu zhotovitel stavby.

Zhotoviteli se nepodařilo zajistit kvalitní zahradnickou firmu a během záruky došlo k úhynu stromů. TSK, a.s. jako správce komunikací údržbu reklamovala a zhotovitel na vlastní náklady provedl nápravu. Zhotovitel uzavírá nový smluvní vztah na údržbu zeleně.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Datum posledního provedení oprav chodníků na pozemní komunikaci v ulici
  Na Březince, MČ Praha 5, při nichž došlo k výměně asfaltového povrchu na povrch dlážděný.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • K výměně asfaltového povrchu za povrch zadlážděný v ulici Na Březince došlo při opravě, která byla dokončena v březnu 2017. Severní chodník byl opraven v roce 2008.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Žádost o úplný obsah pojistné smlouvy uzavřené mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s. (jako pojistitelem) a povinným subjektem, účinnou ke dni 15.2.2019, ve které povinný subjekt vystupuje jako pojištěný (v některých podkladech jako TSK, Štefánikova 203/23, 150 00 Praha 5), kterou povinný subjekt uzavřel jako pojištění z odpovědnosti za škodu, kterou za něho pojistitel v případě vzniku pojistné události uhradí v rozsahu a ve výši určené právním předpisem, za kterou povinný subjekt podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odpovídá závadou na sjízdnosti resp. odpovídá vlastník těchto komunikací, kterým je hl. m. Praha.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byly zaslány kopie pojistných smluv vč. Dodatků.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda byly zpracovány právní analýzy týkající se povinnosti TSK, a.s. vyplatit bývalým členům představenstva cílovou odměnu za roky 2018 a 2019, na kterou mají členové představenstva nárok dle smluv o výkonu funkce člena představenstva.
 • Žádost o zaslání těchto analýz v konečné podobě.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Bylo zpracováno právní stanovisko k odměňování členů představenstva a posouzení nároku na cílovou odměnu některých bývalých členů představenstva za období let 2017 a 2018.
 • Žádost o zaslání se odmítá, a to formou omezení poskytnutí informace ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) InfZ, neboť jde o požadavek na poskytnutí nové informace, vzniklé při přípravě rozhodnutí povinného subjektu o cílových odměnách členů představenstva, a to do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím Dozorčí rady TSK, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda je v Praze nainstalován systém automatické detekce hustoty silničního provozu.
 • Kolik Kč stál tento systém. Zda má veřejnost přístup k datům pořízeným tímto systémem.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. spravuje a provozuje několik systémů:

a) Systém KTDS (komplexní telematický dohledový systém) – systém je rozdělen do mnoha detekčních lokalit na území hl. m. Prahy a poskytuje informace o intenzitách v příslušných řezech, dojezdových časech na vybraných úsecích a poskytuje aktuální snímky z vybraných lokalit s automaticky vyhodnocovaným stupněm plynulosti č. 4 (kolona) a č. 5 (kolaps). Celý systém je výsledkem několika projektů operačního programu Doprava a jeho primárním účelem je online dispečerský dohled.

Pořizovací cena byla v součtu cca 275 mil. Kč.

 • Součástí online dispečerského dohledu v pražských tunelových stavbách na městském okruhu je videodetekční systém pro detekci kolon (mimo další sledované typy událostí). Tento systém automaticky vyhodnocuje dopravní prostor a v případě detekce mimořádné události propaguje příslušné reakce do řízení tunelu. Veřejně dostupné výstupy systém nemá.

Pořizovací cena není TSK, a.s. známa.

 • Hustotu silničního provozu vyhodnocuje každá světelně řízená křižovatka. Světelné signalizační zařízení (SSZ) v hl. m. Praze jsou vybaveny detektory dopravy (indukční smyčky, videodetekční smyčky a další detekční vstupy (např. pro zajištění preference MHD). Data z těchto detektorů zpracovává v každém cyklu příslušný program řízení SSZ. Intenzity a obsazenost jsou ukládány do registru řadiče a jsou rovněž odesílány do oblastních dopravních řídících ústředen (je-li SSZ připojena na nadřazenou řídicí úroveň). Ukládají se statisticky zpracované agregace a ty jsou poté dostupné pro offline vyhodnocení dopravním inženýrům. Tato data nejsou veřejně dostupná.

Počet SSZ v hl. m. Praze přesahuje 600 kusů.

 

Celkové náklady jsou těžko spočitatelné. Průměrná cena jednoho SSZ v Praze se pohybuje od 2 mil. do 5 mil. Kč.

 • Systém strategických dopravních detektorů sbírá profilová data (intenzity) nebo úseková data (intenzity, průměrná rychlost) z komunikační sítě. Na základě těchto dat je v řídicím systému Hlavní dopravní řídicí ústředny vyhodnocována plynulost dopravy na určitých sledovaných úsecích. Výstupem tohoto systému je „zátěžová mapa“ s barevně rozlišenými stupni dopravy.

Systém využívá data z detektorů dodaných v rámci jiných projektů a jako takový je dílčí součást většího celku – proto lze jen těžko stanovit relevantní cenu za příslušné části.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Žádost o poskytnutí výsledků měření znečišťujících látek v ovzduší, uvedených v příloze č. 1 Zákona 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, získané v roce 2018 mobilními měřícími stanicemi TSK, a.s. (TSK je 100% vlastněná jediným akcionářem, hl. m. Prahou, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Na území hl. m. Prahy bylo v roce 2016 umístěno 29 imisních monitorů AIM a IIMS. Naměřené údaje orientačního zjišťování stavu životního prostředí se využívaly pro interní potřeby. Orientační hodnoty se zobrazovaly na informačních panelech
  a generovaly se na jejich základě notifikace pro odpovědné osoby nebo v rozhraní UNICAM. Jednalo se pouze o zkušební projekt pro sběr online dat sledování imisních hodnot, které nebyly překračovány. Proběhlo vyhodnocení tohoto projektu z důvodu využitelnosti monitorovaných dat a rozhodnuto o ukončení provozu těchto stanic.

Sbíraná data se neuchovávala. Veličiny, které byly monitorovány: teplota, relativní vlhkost a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, koncentrace NO, NO2, O3 a koncentrace částic polétavého prachu PM1, PM2, PM5 a PM10.

Nelze zaměňovat za velké automatické imisní měřící stanice ústavu ČHMÚ, který zajišťuje velmi přesné certifikované měření.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Vývoj ve věci dokumentace rekonstrukce ulice Trojská (mezi ulicemi Pod Lisem – Zenklova) a žádost o zaslání projektu/dokumentace


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V předmětné věci (rekonstrukce komunikace Trojská) je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP vč. stanovisek dotčených orgánů.

Žadateli byly zaslány kopie podkladů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí kopie vydaného kolaudačního rozhodnutí DOP/I – 14541/92-Fb z 30.11.1992 vč. doložení skutečnosti, zda nabylo právní moci.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žádost žadatele se odmítá, neboť požadované informace Žádostí vyžádaná je informacemi pro povinný subjekt neexistujícími dle ust. § 15, odst. 1 InFZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4 InFZ.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí kopií smluv (soukromoprávního titulu k užívání pozemku dle judikátu NSS 9 Afs 86/2008 – 89), na základě kterých byly umístěny propagační trojhranné kostky propagující volební kandidátku pro volby do Evropského parlamentu 2019 volební strany „Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09“ na pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy (např. Tylovo nám., Václavské nám.) – na základě kterých jsou užívány.
 • Poskytnutí žádosti volební strany viz bod 1 a poskytnutí kompletního záznamu komunikace ohledně sjednávání smluv dle bodu 1, které má povinný subjekt k dispozici.
 • Poskytnutí posouzení, dle kterého byla určena úplata za užívání dle bodu 1 – a to se zřetelem na to, že dle § 18 odst. 1 písm. f) zák. 424/1991 Sb. Nesmí politická strana přijmout bezúplatné plnění od a.s. vlastněné městem a výše úplaty musí být obvyklá nebo standardní, a dále k povinnosti vyplývající z § 51 zák. č. 90/2012 Sb., jednat v obhajitelném zájmu obchodní korporace.
 • Poskytnutí dokladu o způsobu jakým bylo plnění bodu 1 nabídnuto jiným kandidujícím subjektům při respektování zásady svobodné soutěže politických stran, rovných podmínek pro vedení kampaně a zákazu zneužívání a.s. vlastněných městem ke kampani politických subjektů.
 • Poskytnutí kompletního zápisu z jednání orgánu povinného subjektu, kde bylo toto právní jednání projednáváno.
 • Poskytnutí smlouvy, na základě které vykonává povinný subjekt vlastnické právo jménem hl. m. Prahy na pozemcích zmíněných v bodě 1.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s., jako povinný subjekt žadateli ve smyslu ust. § 14 odst. 5 pism. C) InfZ, oznámila, že se požadované informace ohledně propagačních trojhranných kostek propagujících volební kandidátku pro volby do Evropského parlamentu 2019, umístěných na území pražské památkové rezervace, nevztahují k jeho působnosti a z toho důvodu byla žádost žadatele v této části odložena.
 • Pokud jde o trojhranné kostky, propagující volební kandidátku pro volby do Evropského parlamentu 2019 na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, které má ve správě povinný subjekt a které leží mimo území pražské památkové rezervace, byly uzavřeny pro tyto účely následující nájemní smlouvy: Ke Štvanici – k.ú. Karlín, Náměstí Míru – k.ú. Vinohrady, Tylovo náměstí – k.ú. Vinohrady, Náměstí Jiřího z Poděbrad – k.ú. Vinohrady.
 • Žadateli byly zaslány kopie 3 uvedených nájemních smluv, na základě kterých byly umístěny propagační trojhranné kostky na výše uvedené pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy.
 • Žadateli byly dále zaslány kopie žádostí volební strany a kompletní záznam komunikace povinného subjektu.
 • Úplata byla určena dle Zásad cenové politiky při pronajímání nebo výpůjčce komunikací a jejich součástí, částí pozemků a ploch ve vlastnictví hl. m. Prahy, daných Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2141 ze dne 14.12.2004 – kulturní/reklamní akce.
 • Na uvedené pozemky neobdržel na dobu pronájmu povinný subjekt žádnou jinou žádost o pronájem veřejného prostranství od jiného kandidujícího subjektu, a nebyla tak z jeho strany vyhlašována veřejná soutěž na pronájem pozemku.
 • Jelikož nebyla vyhlašována veřejná soutěž, neexistuje zápis z takového jednání orgánu povinného subjektu.
 • Žadateli byla zaslána kopie Dodatku č. 6 o úplném znění Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 21.12.2018.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Seznam všech parkovacích oblastí na Praze 7 společně se jménem ulice, na které se daná parkovací oblast nachází – vypracovat v tabulce vč. čísla oblasti (uvedeno na parkovací značce) a jména ulice.
 • Celkový počet hodin prodaných po jednotlivých oblastech na Praze 7 za každý kalendářní měsíc od zavedení možnosti platit prostřednictvím virtuálních hodin
  (1. února 2018 – duben 2019) – vypracovat v tabulce, která bude obsahovat na každé řádce údaje o jedné oblasti a pro každý měsíc bude jeden sloupec obsahující počet prodaných hodin v daném kalendářním měsíci.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žádost žadatele se odmítá, neboť informace dle Žádosti o informace je v požadované podobě informací neexistující ve smyslu ust. § 15, odst. 1 InFZ a ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InFZ a požadavek žadatele směřuje k vytváření nové informace. Údaje o zakoupených parkovacích relacích, tak jak jsou vedeny povinnou osobou, byly žadateli v příloze poskytnuty s tím, že parkovací relace jsou evidovány v minutách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zaslání kopií všech podkladů, které již byly získány ve věci chystané opravy ulice Trojská, Praha 8 v úseku mezi ulicemi Nad Šutkou a Pod Lisem.

 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byly zaslány kopie podkladů, které již byly v dané věci (rekonstrukce komunikace Trojská) získány v elektronické formě, z nichž zároveň vyplývá druh podkladu a kým byly poskytnuty.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Jakým způsobem probíhá kontrola parkování mobilním zařízením pro kontrolu oprávněnosti parkování (vozidlo Eltodo) od snímání, vyhodnocení až k oznámení o přestupku provozovateli vozidla.
 • Jaké jsou náklady a za jakých podmínek je společnost Eltodo odměněna za provoz mobilního snímání vozidel.
 • Kolik parkovacích stání v modré zóně je evidováno/rozděleno na městské části.
 • Kolik parkovacích oprávnění je na modré parkovací zóny vydáno/rozděleno na městské části.
 • Kolik parkovacích stání ve fialové zóně je evidováno/rozděleno na městské části.
 • Kolik parkovacích oprávnění je na fialovou zónu vydáno/rozděleno na městské části.
 • Jak vysoké jsou roční náklady na údržbu jednoho parkovacího místa v zóně placeného stání popř. celkové náklady na provoz parkovacích zón.

 


Odpověď:

Ad 1) Kontrola probíhá prostřednictvím monitorovacího vozidla, které je vybaveno 4 kamerami pro čtení RZ s infra přísvitem pro automatické rozpoznávání RZ a 2 kamerami přehledovými s infra přísvitem pro fotodokumentaci. Celý systém kontroly je automatizovaný a založený na uzavřeném systému sběru dat. Řidič monitorovacího vozidla nevidí sbíraná data a zobrazují se mu jen nejbližší body trasy, kterou musí projet. RZ vozidel se online odesílají do systému CIS, kde se automaticky zpracovávají. Dokumentace podezření na přestupek se pak odesílá dálkově po skončení směny na městskou policii, která rozhoduje, zda se konkrétní vozidlo dopustilo přestupku či nikoliv. Zpracované přestupky jsou dále předávány na dopravně-správní agendu úřadu městské části. Pracovníci ÚMČ dále zasílají výzvy k úhradě určené částky za přestupek vlastníkům dotčených vozidel. Při monitoringu fialové a oranžové zóny je nastavená časová prodleva, umožňující zaplatit řidiči v nejbližším parkovacím automatu, případně uhradit parkovné prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin VPH.

Ad 2) Dodavatelská společnost Eltodo, a.s. je za provoz monitoringu ZPS odměňována dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání uzavřené dne 25.9.2015. Smlouva je veřejně dostupná v registru smluv.

Celkové náklady za provoz monitoringu ZPS za rok 2018 činily 36.989.054,86 Kč bez DPH.

Ad 3) Počet parkovacích míst v modrých ZPS (rozděleno dle MČ):

 • MČ Praha 1 = 6.024 míst
 • MČ Praha 2 = 7.232 míst
 • MČ Praha 3 = 9.950 míst
 • MČ Praha 4 = 8.056 míst
 • MČ Praha 5 = 3.808 míst
 • MČ Praha 6 = 10.826 míst
 • MČ Praha 7 = 6.512 míst
 • MČ Praha 8 = 7.924 míst

Ad 4) a 6) Na základě parkovacího oprávnění (POP) lze parkovat v modrých i fialových ZPS. POP nejsou vydávána na každý typ ZPS zvlášť.

Počet vydaných parkovacích oprávnění za rok 2018 dle MČ:

 • MČ Praha 1 = 14.660 oprávnění
 • MČ Praha 2 = 19.185 oprávnění
 • MČ Praha 3 = 24.130 oprávnění
 • MČ Praha 4 = 18.812 oprávnění
 • MČ Praha 5 = 12.301 oprávnění
 • MČ Praha 6 = 29.263 oprávnění
 • MČ Praha 7 = 14.916 oprávnění
 • MČ Praha 8 = 17.867 oprávnění

Ad 5) Počet parkovacích míst ve fialových ZPS (dle MČ):

 • MČ Praha 1 = 1.722 míst
 • MČ Praha 2 = 3.967 míst
 • MČ Praha 3 = 4.172 míst
 • MČ Praha 4 = 7.153 míst
 • MČ Praha 5 = 4.420 míst
 • MČ Praha 6 = 7.026 míst
 • MČ Praha 7 = 1.995 míst
 • MČ Praha 8 = 4.588 míst

Ad 7) Celkové náklady za provoz ZPS za rok 2018 jsou 193.571.315,19 Kč.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Jaká je přesná výše přijaté částky a datum přijetí na účet hl. m. Prahy č. 29022-5157998/6000 prostřednictvím TSK, a.s. v zastoupení hl. m. Prahy, týkající se plnění vyplývající z nájemní smlouvy č. 1/17/365/0422 ze dne 14.6.2017 se společností OKKO, s.r.o. (zahrnout jen poměrnou část platby z této smlouvy, týkající se neoprávněného pronájmu části údajné komunikace NN4650 na pozemku č. 2170/30 v k.ú. Žižkov).

Komunikace č. NN4650 se dle přípisu č.j. MHMP-660792/2017/O4/Pi ze dne 26.4.2017 na pozemku č. 2170/30 v k.ú. Žižkov nenachází a navíc TSK, a.s. dle vlastního stanoviska č.j. D13704031b ze dne 11.4.2017 komunikaci NN4650 na daném pozemku nemá ve své správě – z tohoto titulu TSK neměla žádné oprávnění takto specifikovanou komunikaci pronajímat (hl. m. Praha na pozemku 2170/30 v 
k.ú. Žižkov komunikaci nevlastní).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Posouzení polohového rozsahu místní komunikace NN4650 společnosti TSK, a.s. nepřísluší. Rozsah a polohová příslušnost ke kategorii komunikace je v působnosti silničního správního úřadu.

Obsahem podané žádosti je přesvědčení Stěžovatele, že neodpovídají výměry pozemku komunikace a údaje uvedené v nájemní smlouvě č. 1/17/365/0422 a že z tohoto důvodu došlo k bezdůvodnému obohacení na straně hl. m. Prahy, popř. Povinného na úkor Stěžovatele. Stěžovatel se domáhá sdělení, toho, o kolik m2 je pronajato více či méně, než je skutečný stav. Stěžovatel se tedy domáhá sdělení informace, které není Povinnému známa. Neeviduje-li Povinný údaj o tom, že by se měl obohacovat na úkor jiného, nemůže tuto informaci poskytnout.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK – Praha má ve své správě ulici Beranových, nacházející se v 
  Praze 9 - Letňanech.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Hl. m. Prahou byly TSK, a.s. svěřeny do správy místní komunikace, které se nachází v ulici Beranových a jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí dat z dřívějších měření (období 2013 – 2018) na ulici Pod Hranicí Praha 5.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Komunikace Pod Hranicí není součástí tzv. sledované komunikační sítě, kde
  TSK, a.s. pravidelně sleduje a vyhodnocuje intenzity automobilové dopravy. Součástí sledované sítě je však komunikace Jeremiášova, kde se pro zjištění zátěže automobilovou dopravou také využívá křižovatkových sčítání na křižovatce Jeremiášova – Pod Hranicí. Výsledky z těchto sčítání byly zaslány žadateli. Dále uváděné hodnoty představují obousměrné intenzity v pracovní den, ve vozidlech celkem, za období 0-24h: a) rok 2014 = 9700 vozidel, b) rok 2016 = 9400 vozidel,
  c) rok 2017 = 9800 vozidel. Z uvedených hodnot intenzity automobilové dopravy lze konstatovat, že na komunikaci Pod Hranicí v úseku Armády – Jeremiášova nedošlo v letech 2014 – 2017 ke zvýšení intenzit dopravy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Dojde-li ke změně nejvyšší povolené rychlosti v tunelovém komplexu Blanka po té, kdy vozidlo vjede do měřeného úseku, jakým způsobem je vyhodnocena rychlost vozidel, která se v úseku již nacházejí.
 • Jak je v tunelovém komplexu Blanka zohledněna reakční doba na změnu nejvyšší povolené rychlosti při měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti.

Je v systému nastaven toleranční interval, kdy vozidla, která vjela do měřeného úseku, jsou posuzována podle předchozí nastavené vyšší hodnoty nejvyšší povolené rychlosti.

 • Jak jsou nastaveny tolerance průměrné rychlosti v měřených úsecích. Jsou pokutována všechna vozidla, která překročí stanovenou nejvyšší povolenou rychlost (je nějaká tolerance).
 • Jakým způsobem je vyhodnocováno měření v jednotlivých třech úsecích měření nejvyšší povolené rychlosti a vzájemný vztah. Je v případě nastavení nejvyšší povolené rychlosti na 50 km/h tolerováno projetí jednoho měřeného úseku vyšší rychlostí s tím, že ve druhém a ve všech následujících již vozidlo dodržuje aktuálně platnou nejvyšší povolenou rychlost.
 • Jakým způsobem je dokumentováno porušení zákona v oblasti nejvyšší povolené rychlosti v tunelovém komplexu Blanka. Jsou jako důkaz pořizovány fotografie vozidla, které překročilo povolenou rychlost, současně s dopravní značkou zobrazující aktuální stav nejvyšší povolené rychlosti. Nebo je pouze změřena průměrná rychlost vozidla v měřeném úseku bez toho, aby byla fotograficky dokumentována aktuálně nejvyšší povolená rychlost s tím, že se MHMP spoléhá na elektronickou vyhlášku systému, aniž by měl ověřen skutečný stav nastavení proměnného značení.

Jak je prokazováno aktuální nastavení nejvyšší povolené rychlosti vozidla ve vztahu s naměřenou rychlostí vozidla.

 • Na základě jakého dokumentu je v současné době provozován tunelový komplex Blanka (dle veřejně dostupných zdrojů nebyla tato komunikace dosud zkolaudována a je provozována ve zkušebním režimu (žádost o zaslání tohoto dokumentu).
 • Na základě jakého dokumentu jsou v tunelovém komplexu Blanka provozovány automatizované systémy měření rychlosti.
 • Jak mohou být na komunikaci, která není zkolaudována a schválena k řádnému provozu, pevná automatizovaná zařízení k měření rychlosti.
 • Žádost o zaslání certifikátu/dokumentu, který dokládá, že systémy automatizovaného měření rychlosti v tunelovém komplexu Blanka mají platné potvrzení o technické způsobilosti.
 • Ve veřejných sdělovacích prostředcích se objevily informace, že systém automatizovaného měření rychlosti v tunelovém komplexu Blanka generuje chybná hlášení – jak byl tento problém vyřešen.
 • Kdo je provozovatelem pevného automatizovaného systému měření rychlosti v tunelovém komplexu Blanka (dle veřejně dostupných zdrojů je to SATRA).
 • Na základě jakého rozhodnutí provozuje daná společnost pevný systém automatizovaného měření rychlosti (žádost o zaslání daného dokumentu).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1) Při změně nejvyšší dovolené rychlosti je uplatňována větší hodnota limitu pro vozidla v měřeném úseku.

Ad 2) Při změně nejvyšší dovolené rychlosti dojde k následujícím krokům: vypne se funkce vytváření přestupků; čeká se do uplynutí tolerančního intervalu (jeho délka je nastavena v závislosti na zařízení); po uplynutí tolerance dojde k nastavení nové nejvyšší dovolené rychlosti.

Při změně nejvyšší dovolené rychlosti je uplatňována větší hodnota limitu pro vozidla v měřeném úseku.

Ad 3) Toleranci měření průměrné rychlosti lze v systému nastavit. Hodnota tolerance je v pravomoci MP Praha.

Ad 4) U každého rychloměru dochází k samostatnému nastavení nejvyšší dovolené rychlosti a samostatnému měření čili vzniku samostatných přestupků. Následné zpracování případných pokračujících přestupků je řešeno dle platné legislativy.

Ad 5) Nastavení nejvyšší dovolené rychlosti rychloměru je řízeno řídícím systémem tunelu, stejně jako proměnné dopravní značky B20a. Systém Unicam je certifikován na vstupní zdroj nastavení nejvyšší povolené rychlosti rychloměru z proměnné dopravní značky B20a.

Ad 6) Stav kolaudace nemá vliv na výběr přestupků.

Ad 7) Pouze na základě schválení PČR.

Ad 8) Stav kolaudace nemá vliv na výběr přestupků.

Ad 9) Ověřovací listy byly zaslány žadateli.

Ad 10) Správnost měření je garantována procesem ověření dle zákona o metrologii.

Ad 11) SATRA je pouze vyšší servisní partner TSK, a.s., které má celý komplex TKB od
hl. m. Prahy ve správě. SATRA pouze tuto menší část údržby pro TSK, a.s. zprostředkovává od ostatních servisních partnerů.

Ad 12) Stejně jako ostatní systémy. Systém nastavuje a přestupky využívá pouze MP Praha. Ostatní organizace včetně TSK, a.s. se podílí na jeho údržbě bez jakéhokoli vlivu na jeho funkci.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo je zřizovatelem a provozovatelem cyklostezky nacházející se na pozemcích 1690/1 a 1593/1, k.ú. Troja.
 • Kým byla tato cyklostezka zbudována a kdy (žádost o zaslání příslušného stavebního povolení a smlouvy o dílo, na základě které byla vystavěna či upravena).
 • Jak nyní probíhá správa cyklostezky (žádost o zaslání smlouvy, na základě které je správa prováděna).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V ulici Vodácká na pozemcích 1690/1 a 1593/1 je vedena trasa pro cyklisty I. třídy
  č. A 2, dále tímto úsekem po řešených pozemcích vede mezinárodní evropská cyklotrasa Eurovelo 7 a národní trasy 3 a 2 (původně před rokem 2006 zde vedly trasy: ZÁ-ZB, MO-BR, 3, 2, TR-PT).

Samostatná komunikace, po které je trasa vedena, je zařazena jako MK IV. třídy
a pozemek, na kterém leží řešená komunikace, je ve vlastnictví státu.
Právo hospodařit s tímto majetkem státu má státní podnik Povodí Vltavy.
Tento podnik ovšem po vzájemné dohodě v roce 1989 (prostřednictvím Obvodního národního výboru v Praze 7) předal prostřednictvím uzavřené hospodářské smlouvy o převodu správy národního majetku správu předmětných pozemků organizaci
DP – Pražské komunikace.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo předal TSK dokumentaci ohledně rekonstrukce komunikace Libušská.

 


Odpověď:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo předal TSK dokumentaci ohledně rekonstrukce komunikace Libušská.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK, a.s. v posledních 3 letech v souvislosti s cedulemi „Vymáhání dluhů s 
  tel. číslem XXXXXXXXX“ postupovala podněty příslušnému silničnímu správnímu úřadu či nikoli – kolik těchto podnětů bylo a kterým místně příslušným silničním správním úřadům. Kterému příslušnému silničnímu správnímu úřadu byl poskytnut podnět žadatele.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. v posledních 3 letech v souvislosti s uvedenými cedulemi „Vymáhání dluhů s tel. číslem XXXXXXXXX“ neobdržela žádné podněty k odstranění zmiňovaných cedulí a proto nepostupovala podněty příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Podnět žadatele bude postupován silničním správním úřadům dle příslušných městských částí, které vyplývají ze zaslaných podkladů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda došlo v období 15.5.2018 – 28.2.2019 k jakékoliv změně intervalů na semaforech na křižovatce Vokovická-Evropská a Horoměřická-Evropská (specifikace těchto změn tj. prodloužení/zkrácení intervalů, jejich časový průběh a datum zahájení/ukončení dané změny).
 • Žádost o kopii dokumentace, která v souvislosti s těmito změnami proběhla mezi
  MČ Praha 6, Magistrátem hl. m. Prahy a TSK.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V období od 15.5.2018 do 28.2.2019 nedošlo k žádným změnám v nastavení světelného signalizačního zařízení na křižovatkách 6.120 Evropská-Veleslavínská
  a 6.118 Evropská-Horoměřická.

Na obou křižovatkách je dynamické řízení s preferencí tramvají. Vzhledem k tomu, že na těchto křižovatkách nebyly v dotčeném období realizovány změny dopravního řešení světelného signalizačního zařízení, neproběhla ani žádná komunikace mezi TSK, a.s., MHMP či MČ Praha 6, týkající se případných změn.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kde se nacházejí pražské dopravní uzly (křižovatky a městské části) pod číslem 9029 a 9030, a jaká byla dopravní intenzita mezi těmito uzly v roce 2000.
 • Poskytlo TSK, a.s. (v období 15.5.2018 – 30.9.2018) informace MHMP nebo
  s.r.o. Akustika Praha, ohledně intenzity dopravy v ulici Na Krutci nebo ulici Vokovická (zaslat kopii dokladu).
 • Zda TSK, a.s. eviduje dopravní uzel Horoměřická-Vokovická – jaké je číslo těchto uzlů a jaká zde byla dopravní intenzita v roce 2000 a v roce 2018.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Dopravní uzly s čísly 9029 a 9030 se nacházejí na územní městské části
  Praha–Kbely. Jedná se o křižovatky Mladoboleslavská-Vrchlabská a Mladoboleslavská-Hornopočernická.
 • V období od 15.5.2018 do 30.9.2018 nebyla ani na Magistrátu HMP ani
  Akustice Praha s.r.o. poskytnuta žádná informace o intenzitách dopravy v ulici
  Na Krutci.
 • Křižovatka Evropská-Horoměřická je evidována pod číslem 9006 a křižovatka Evropská-Vokovická má číslo 9009.

Požadované intenzity roku 2000 a 2018 na požadovaných úsecích, a stejně tak na tzv. sledované komunikační síti, jsou dostupné na webových stránkách TSK, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O podobě uzavřených smluv č. 5145202327 a č. 2131202017 se společností Czech Outdoor s.r.o. – v případě, že tyto smlouvy nebyly uzavřeny za účelem pronájmu pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem za účelem umístění reklamních panelů – zaslání smlouvy, která společnosti Czech Outdoor s.r.o. umožňuje umístění reklamních panelů na tomto objektu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Uvedené smlouvy č. 5145202327 a č. 2131202017 se společností Czech Outdoor se nevztahují k pronájmu pěší lávky přes komunikaci pod Krejcárkem. Jediná smlouva, která byla uzavřena hl. m. Prahou, zast. TSK, a.s., za účelem pronájmu mj. pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, je Nájemní smlouva č. 1081/92 ze dne 12.3.1992, uzavřená se společností AMMA spol. s r.o. K této smlouvě byl uzavřen dne 9.9.1998 Dodatek č. 1 již se společností QUO, spol. s r.o.. Dne 1.2.2008 pak byla uzavřena Dohoda o narovnání se společností News Outdoor Czech Republic s.r.o.

Tyto smlouvy byly žadateli odeslány.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK s Českou televizí (či jejím zástupcem p. Vitoušem) neprovedla v 
  únoru – březnu 2019 žádnou změnu/úpravu či doplněk smluvního vztahu týkající se změny pronajímané rozlohy pozemků v oblasti ulice Koněvova (smlouva pronajímající pozemek č. 2166/1 v k.ú. Žižkov). Tato smlouva neodpovídá  stanovenému dopravnímu značení, které bylo 19.2.2019 pod OD/0271a/19/Pe vydáno jako OOP silničním správním úřadem právě na základě této smlouvy s TSK. Dopravní značení a s tím spojený zábor/pronájem komunikace se týká pozemku 2170/2 a části pozemku 2170/30 v k.ú. Žižkov. Nájemní smlouva se však týká pozemku 2166/1.
 • Na základě jakých podkladů byla definována pronajímaná rozloha (dle sml. na pozemku 2166/1), která definuje stanovené nájemné.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Komunikace ve vlastnictví hl. m. Prahy jsou umístěny ve výjimečných případech částečně i na pozemcích jiných vlastníků. Tento stav neřeší TSK, a.s.

TSK, a.s. pronajímá pouze místní komunikace, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a které byly TSK, a.s. svěřeny do správy, a to bez ohledu na to, na kterých částech pozemků se pozemní komunikace nachází a kdo tyto pozemky vlastní. Nájemné za umístění komunikace na cizím pozemku si musí jeho vlastník uplatnit přímo u
hl. m. Prahy.

 • Žadateli byl zaslán Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1/19/365/0138 vč. přílohy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Detailní specifikaci (projektovou dokumentaci žadatele) záměru pronajmout část komunikace Novovysočanská za účelem výkopů.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byla odeslána grafická podoba rozsahu předmětné akce („Praha 3 a 9, Žižkov a Vysočany, Na Ohradě, Pod Krejcárkem, Novovysočanská, Pod Plynojemem, Skloněná, Malletova, Spojovací, Stavební úpravy STL plynovodů vč. přípojek“), která je ve fázi podané žádosti o uzavření smluvního vztahu s TSK, a.s. a ve fázi oznámení záměru pronajmout vyvěšeném na úřední desce MHMP. Žadateli bylo dále odesláno grafické vyjádření zamýšlené etapizace akce: I. etapa 15.4.-24.4.2019,
  II. etapa 22.4.-3.6.2019, III. etapa 4.6.-15.6.2019, IV. etapa 11.6.-4.7.2019.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda/kdy jsou plánovány nejbližší výkopové práce v ulici Fráni Šrámka v katastrálním území Smíchov.
 • Jaký bude rozsah těchto prací a zda budou spojeny s vyloučením parkování v ulici (na jak dlouho).
 • Zda budou tyto práce spojeny s celkovou obnovou povrchů v ulici.
 • Zda budou tyto práce spojeny s překládkou sítí s cílem omezit jejich plošný rozsah a umožnit výsadbu stromořadí v ulici.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadatelova žádost o informaci se týká budoucího rozhodnutí vlastníka komunikace a vytváření nové informace, která není k dnešnímu dni příslušné oblastní správě ani investičnímu úseku společnosti TSK, a.s. známa.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí všech platných nájemních smluv (vč. dodatků a doložek potvrzujících splnění povinností dle § 43 odst. 1 písm. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) uzavřených mezi TSK a:
 1. Martin Tour s.r.o., IČ 48586081, se sídlem Praha 5, Hoškova 1092/2
 2. Prague Sightseeing Tours s.r.o., IČ 25105116, se sídlem Štěpánská 704/61,
  Nové Město, 110 00 Praha 1
 3. Premiant City Tour s.r.o., IČ 26726815, se sídlem Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Žadateli byly odeslány nájemní smlouvy a záměry pronájmu dle textu:

 1. Martin Tour: Nájemní smlouva č. 1/14/366/0081, Nájemní smlouva č. 1/14/366/0082, Nájemní smlouva č. 1/14/366/0083, Nájemní smlouva č. 1/17/360/0001, vč. 4 záměrů pronájmu.
 2. Prague Sightseeing Tours s.r.o.: Nájemní smlouva č. 1/17/360/0002, vč. záměru pronájmu.
 3. Premiant City Tour s.r.o.: Nájemní smlouva č. 1/00/111/0008 vč. dodatků 1-3, Nájemní smlouva č. 1/17/360/0004, vč. záměru pronájmu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí smlouvy vč. příloh na zábor/pronájem prostoru parkoviště za účelem filmování (pravděpodobně spol. OKKO PRODUCTION,s.r.o.,) ve dnech 26-28.6.2017, tj. akce, na které bylo vydáno souhlasné stanovisko KRPA 217433-1/ČJ2017-0000DŽ ze dne 12.6.2017 a dne 19. 06. 2017 bylo odborem dopravy vydáno OOP OD/1326a/17/Če ve sp.zn. S ÚMČ P3 058443/2017.

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána požadovaná Nájemní smlouva.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • poskytnutí smlouvy s Českou televizí na pronájem pozemku 2170/30, k.ú. Žižkov (smlouva č. 1193650138 z 11. 2. 2019)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Rozhodnutí uzavřít na žádost České televize Nájemní smlouvu č.1/19/365/0138, se týká budoucího období a je uzavřena na místní pozemní komunikace respektive jejích součásti, které slouží k parkování vozidel. Naše společnost v zastoupení Hl. m. Prahy nepronajímá pozemky cizích vlastníků, na kterých jsou pronajímané komunikace umístěny.
 • Úhradu nájemného za část pozemku, na kterém má HMP umístěnu část komunikace respektive její součást, je třeba uplatňovat náhradu nájemného přímo u vlastníka místních pozemních komunikací, respektive u příslušného odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Žadateli byla zaslána požadovaná Nájemní smlouva.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda v období let 2003-2004 a ke dni 6. 3. 2019 byla/je pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem předmětem nájemního vztahu za účelem umístění reklamních konstrukcí (pokud ano – s jakými nájemci). Jaká cena nájemného byla nájemci zaplacena za období 2003-2004. Jaké nájemné je placeno v současnosti.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který byla adresována žádost, je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014. Mezi dokumenty, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 nejsou k dispozici dokumenty, neboť doba jejich vzniku výrazně přesahuje 10 letou skartační lhůtu.
 • Pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem byla a je součástí nájemního vztahu, který byl uzavřen za účelem umístění reklamních poutačů se společností Czech Outdoor s.r.o. (dříve News Outdoor Czech Republic s.r.o.). Pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem je součástí potvrzené specifikace na pronájem reklamních míst na mostech a lávkách společnosti Czech Outdoor s.r.o. Specifikace se týká 208 míst a částka je stanovena jako celková za těchto 208 míst, nelze tudíž uvést, jaké nájemné je placeno konkrétně za umístění reklamního poutače na této pěší lávce, neboť takto nájemní smlouva koncipována není.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • plné znění výpovědi nájemní smlouvy č. 1081/92 (včetně příloh) ze dne 13.3.1992 s firmou QUO spol. s.r.o., právního nástupce firmy AMMA spol. s.r.o. ve znění dodatku č. 1
  ze dne 9.9.1998

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána požadovaná výpověď Nájemní smlouvy a odpověď na ni.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda povinný subjekt TSK hl. m. Prahy byl majitelem bankovního účtu č. 29022-5157998/0600 dne 28.8.2008.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který je žádost adresována, je Technická správa komunikací hl. m.
  Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014, nikoliv Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
  Z dokumentů, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 vyplývá, že k 28. 8. 2008 byla majitelem bankovního účtu 29022-5157998/6000 hl. m. Praha. Majitel účtu 29022-5157998/0600 nám známý není.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda povinný subjekt TSK hl. m. Prahy byl majitelem bankovního účtu č. 19-1455-998/0800
  dne 13. 3. 1992.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který byla adresována žádost, je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014, nikoliv Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Mezi dokumenty, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 nejsou k dispozici dokumenty, neboť doba jejich vzniku výrazně přesahuje 10 letou skartační lhůtu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda se plánuje oprava rozpadlé dlažby na křižovatce ulic Karla Engliše a Radlická (kdo je za to zodpovědný).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. nebyla vlastníkem komunikace předána do dnešního dne předmětná komunikace do správy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:       

 • realizace světelné signalizace na přechodu pro chodce ulic Svornosti/Na Valentýnce

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Požadavek na instalaci světelné signalizace na přechodu pro chodce na ulici Svornosti v prostoru s ulicí Na Valentince, Praha 5 obdržela naše společnost od odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (dále „ODA MHMP“) v květnu 2018. Výstavba nového světelného signalizačního zařízení (dále „SSZ“) vyžaduje ve smyslu platné legislativy velké množství vyjádření a souhlasů jednotlivých dotčených orgánů a dalších účastníků řízení a projednávání je zakončené vydáním stavebního povolení. V současné době může trvat celý tento proces až 2,5 roku, na což z pozice žadatele nemáme vliv. Realizace pak trvá přibližně jeden týden. Z uvedeného důvodu zamýšlela naše společnost instalovat do provedení definitivního řešení alespoň provizorní zařízení. V srpnu 2018 jsme objednali a následně obdrželi zpracování dopravního řešení na provizorní SSZ. Toto dopravní řešení bylo zasláno na ODA MHMP se žádostí o stanovisko. V říjnu 2018 obdržela TSK, a.s. negativní stanovisko ODA MHMP k provizornímu SSZ s tím, že je požadována realizace definitivního zařízení.

Jak již bylo uvedeno výše, vyřízení potřebné dokumentace k realizaci definitivního řešení je značně časově náročné. Ke splnění náležitostí daných zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. jeho prováděcí vyhlášky, jsme poptali zpracování realizační dokumentace a inženýrskou činnost v podobě zajištění stavebního povolení. Po obdržení realizační dokumentace je plánováno vypsání zadávacího řízení na zhotovitele díla - instalace SSZ a s vybraným zhotovitelem bude následně uzavřena smlouva o dílo. Zahájení instalace bude odvislé od obdržení pravomocného stavebního povolení, poté bude možné v podstatě okamžitě zahájit příslušné realizační práce, tedy při splnění vyhovujících povětrnostních podmínek.

Při optimálním průběhu řízení u ODA MHMP bez připomínek jednotlivých účastníků řízení či dotčených orgánů je zde časový předpoklad získání stavebního povolení ještě v letošním roce.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí veškeré smluvní dokumentace (smlouvy, dodatky, přílohy) k silničním rychloměrům, které zdejší povinný subjekt provozuje.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Rychloměry byly pořizovány nikoliv Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., jakožto povinným subjektem, ale Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací. Veškerou smluvní dokumentaci je veřejně přístupna na webových stránkách https://www.tsk-praha.cz, za použití tohoto postupu. Odrážka „O společnosti“, odrážka „příspěvková organizace“, odrážka „profil zadavatele“, odrážka „Smlouvy“ a do kolonky „Název“ vyplnit slovo rychlost

Smlouva na provádění údržby zařízení měření rychlosti byla rovněž uzavřena Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací, ale byla následně postoupena na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. Tato smlouva byla žadateli poskytnuta, vč. dodatků.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • seznam osob či institucí, které TSK hl. m. Prahy, a.s. poskytovaly poradenství či jinou formu konzultace za úplatu od roku 2010 až dosud, včetně osob, kterým byla v té době smlouva prodloužena (za jakou finanční odměnu bylo poradenství poskytováno a jak dlouho).
 • poskytnutí jednotlivých smluv o poradenské činnosti

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vznikla 30. září 2014. Tedy až od této doby jí jako povinnému subjektu dle InfZ mohly být poskytovány právní služby a konzultace. Správu komunikačního majetku hl. m. Prahy vykonává povinný subjekt od 1. 4. 2017, kdy převzala správu po Technické správě komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci. Od tohoto data se tedy odvíjí většina poskytovaných právních služeb, na které se žadatel dotazuje.

Informace, na kterou se žadatel dotazuje dle InfZ, není v uvedené podobě a členění na TSK, a.s., vytvořena a jde tudíž o novou informaci ve smyslu § 2 odst. 4 zákona, na kterou se povinnost poskytnutí informace nevztahuje. Poskytnuta však byla informace, která je vyhotovena, a to seznam smluv, týkajících se právních služeb, jejich poskytovatelů a částek, které byly na základě těchto smluv proplaceny.

Většinu uvedených smluv je možno nalézt ve veřejně přístupném registru smluv, na adrese: https://smlouvy.gov.cz/.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda je TSK hl. m. Prahy, a.s. výslovně známo, že pozemek parc. č. 3168/90, k. ú. Zbraslav, je ve vztahu k pozemní komunikaci Strakonická (SI/4) silničním pomocným pozemkem podle ZPK, a je tudíž součástí tělesa stavby.
 • zda TSK hl. m. Prahy, a.s. zajišťuje údržbu či kontrolu stavu tohoto pozemku (sekání, mulčování) – pokud ano, z jakého titulu tak činí.
 • zda TSK hl. m. Prahy, a.s. spravuje pozemní komunikaci Strakonická (SI/4) v úseku od centra obce po hranice Prahy – pokud ano, z jakého titulu tak činí.
 • jak se správa komunikace Strakonická slučuje s tvrzením, že pozemní komunikace Strakonická je v úseku, kde leží předmětný pozemek státní silnicí – popírá tedy TSK hl. m. Prahy, a.s., že vlastník pozemní komunikace je hl. m. Praha? Pokud ano, s jakou argumentací?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V tomto případě se nejedná o žádost o poskytnutí informace, ale o dotaz na názor, na který se nevztahuje povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 InfZ. Navíc nemůže být cokoliv známo společnosti, pouze konkrétní osobě společnost zastupující či ve společnosti zaměstnané. Z uvedených důvodů nebude na tento váš dotaz odpovězeno.
 • Společnost TSK hl. m. Prahy, a.s. (nikoliv organizace) údržbu či kontrolu stavu uvedeného pozemku parc. č. 3168/90, k.ú. Zbraslav, nezajišťuje a nemá jej ve své správě.
 • Pozemní komunikace Strakonická (SI/4) je ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s., na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřené mezi hl. m. Prahou a TSK hl. m. Prahy, ze dne 12. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků.
 • Vlastníkem pozemní komunikace Strakonická je hl. m. Praha, které svěřilo tuto komunikaci do správy Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Naše společnost je pouhým správcem této komunikace a neřeší tak vlastnické otázky, na které se dotazujete. Dle našich informací jsou v rámci naplnění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v současné době postupně prováděny veškeré úkony směřující k převodu vlastnického práva ke stavbám a pozemkům na stát u všech SI na území Prahy. Žádnými dalšími či podrobnějšími informacemi jako správce však nedisponujeme.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1) poskytnutí evidence místních komunikací v hl. m. Praze včetně jejich označení dle § 2 odst. 4 vyhlášky 104/1997 Sb. a včetně údajů dle § 5 odst. 3 téže vyhlášky.
 • 2) poskytnutí identifikačních označení nepojmenovaných komunikací v Praze, používaných v pasportu komunikací a na něj navazujících dokumentech (označení začínající NN)
 • 3) zda správce komunikací používá pro spravování místní a účelové komunikace staničení (pokud ano, žádám poskytnutí mapy s údaji formou online zveřejnění) a jak specifikuje lokalizaci zařízení či závad na komunikaci.
 • 4) zda správce komunikací má databázi dopravních značek a zařízení

a) zda je možno informaci zpřístupnit díky Geoportálu hl. m. Prahy a pravidelně ji sem exportovat

b) zda je možno informaci zveřejnit přes pravidelně aktualizovaná otevřená data

 • 5) které z údajů o jednotlivých dopravních značkách a zařízeních (v jakém rozsahu a podobě) eviduje v rámci databáze:

a) identifikátor konkrétní značky či zařízení

b) datum/rok výroby či umístění

c) předpokládaná životnost

d) data kontrol značky

e) stav značky či zařízení při kontrole (poškození, opotřebení)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • 1) Žadateli byl zaslán seznam místních komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s.
  včetně pořizovacích hodnot. Nutno poznamenat, že uvedené hodnoty jsou pouze pro komunikace ve správě naší společnosti. Hodnoty za ostatní správce komunikačního majetku (např. městské části) nemáme. Místní komunikace svěřené naší společnosti do správy, resp. údaje o nich, jsou obsaženy ve veřejně přístupné evidenci příspěvkové organizace
  hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR Praha“).
  Označení místních komunikací arabským číslem a písmenem používá každý ze správců pro komunikace v rámci území města Prahy, které spravuje, a tyto slouží pouze pro jeho vnitřní potřebu.
 • 2) Nepojmenované komunikace (označení NNxxxx bylo zavedeno v roce 1993 jako navigace vozil záchranného systému) jsou rovněž součástí výše zmíněné evidence a tzv. opendat.
 • 3) Staničení není používáno, lokalizace se dle potřeby správce provádí dle geodetických souřadnic. V GIS aplikacích lze pomocně lokalizovat i podle názvu ulice, adresy, parcely, sloupu veřejného osvětlení, katastru, městské části, atd. Rovněž jsou používány údaje GPS.
 • 4) Pasport dopravního značení a zařízení je veden ve specializované GIS aplikaci a pro potřeby města předáváme 2x ročně jeho aktualizaci na IPR Praha, který zajišťuje další poskytování dat. Opendata a jejich obsah jsou v gesci organizace IPR Praha.

K podbodům a) a b) uvádíme, že zpřístupnění určité části databáze prostřednictvím Geoportálu hl. m. Prahy se připravuje, včetně pravidelné aktualizace. Vzhledem k četnosti změn údajů v této množině dat (v průměru 1500 za den v grafice a databázích) je problematická další exportní distribuce bez zajištění on-line sdílení.

 • 5) Údaje dopravního značení u jednotlivých dopravních značek a dopravních zařízení jsou evidovány v rozsahu:

a) identifikátor konkrétní značky a její stanoviště

b) rok výroby či datum umístění

c) životnost značky je dána záruční dobou

d) data kontrol značky

e) stav značky či zařízení při provedené kontrole

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1a) zda vlastník či správce místních komunikací v hlavním městě Praze provádí pravidelné běžné prohlídky těchto místních komunikací.
 • 1b) zda je stanovena minimální frekvence (časový interval) těchto prohlídek a jak je tento parametr odstupňován v závislosti na třídě nebo jiných charakteristikách místních komunikací – jak se v praxi daří tuto frekvenci či interval dodržovat.
 • 1c) jak je stanovena metodika těchto prohlídek (provádění, evidování, dokumentování) a jaké druhy závad jsou či nejsou sledovány.
 • 3a) zda vlastník či správce komunikací v Praze provádí hlavní prohlídky těchto komunikací
  dle § 7 vyhl.104/1997 Sb.
 • 3b) jak se daří v praxi stanovenou frekvenci dodržovat.
 • 3c) jak je stanovena metodika těchto prohlídek z hlediska typu a dokumentace sledovaných závad.
 • 4a) zda jsou konkrétní údaje o odstranění závad přiřazovány k záznamům o zjištění nebo nahlášení závad – zda jsou zpřístupněny oznamovatelům závad.
 • 4b) zda je systematicky vyhodnocována úspěšnost odstraňování závad – pokud ano, žádám o poskytnutí takového hodnocení.
 • 4c) jaké jsou stanoveny lhůty pro odstraňování závad na komunikacích v závislosti na typu závažnosti závady a v jaké míře jsou tyto lhůty dodržovány (jaké závady se běžně neodstraňují z důvodu nedostatku financí či technologické náročnosti).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • 1a) Z pozice správce pozemních komunikací provádí TSK hl. m. Prahy, a.s. pravidelně běžné prohlídky pouze u komunikací, které byly jejich vlastníkem svěřeny do správy naší společnosti.
 • 1b) Minimální frekvence prohlídek je stanovena v těchto lhůtách:

      -  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

      -  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

      - jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace. Běžnou prohlídkou se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací. Stanovené lhůty frekvencí jsou obvykle dodržovány.

 • 1c) Kontroly jsou prováděny bezpečným průjezdem automobilu s řidičem a technikem a dále v rámci všech pochůzek našich pracovníků. V případě zjištění závady je tato zaznamenána a dle závažnosti jako havarijní nebo nehavarijní zadána k odstranění nebo dále sledována. Nesledovány jsou jen závady, jejichž existence nám zatím není známa. Odstraňování závad je prováděno dále v závislosti na výši finančních prostředků, které obdržíme na tuto činnost od vlastníka komunikací. Na havarijní závady je neprodleně upozorněno dopravním značením, které zajišťuje dispečink ještě před jejich odstraněním.
 • 3a) Hlavní prohlídky dle § 7 vyhl.104/1997 Sb. se provádí u komunikací zařazených do transevropské silniční sítě a u komunikací na mostech a v tunelech. Naše společnost zajišťuje pravidelné prohlídky komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. Dále je zaznamenáván technický stav komunikací při vydávání kolaudačních rozhodnutí či souhlasů s předčasným užíváním předmětné komunikace. Před ukončením záruční doby se provádí též měření povrchových vlastností vozovek, tj. měření protismykových vlastností a podélných nerovností.
 • 3b) Frekvence běžných a mimořádných prohlídek je obvykle dodržována.
 • 3c) Metodika je obdobná jako u běžných prohlídek a prohlídek před ukončením záruční doby.
 • 4a) Konkrétní údaje o datu a způsobu odstranění závad obsahuje sdělení, popř. fakturace (a její přílohy) od dodavatele prací. Zasílání informace o odstranění závad je prováděno, pokud oznamovatel uvedl závadu přes aplikaci „Změňte to“.
 • 4b) Úspěšnost oprav a údržby je vyhodnocována při kontrole faktur dodavatelů prací, zvláštní písemný záznam není veden.
 • 4c) U havarijních závad je bezodkladně závada označena dopravním značením do doby přednostní realizace opravy. Seznam nehavarijních závad se průběžně předává dodavateli prací k realizaci běžné údržby a závady jsou postupně odstraňovány.
 • Z důvodu finanční či technologické náročnosti se neprovádí běžná údržba u komunikací s celoplošně špatným stavebnětechnickým stavem, který vyžaduje souvislou údržbu. Souvislá údržba je zajišťována v rámci investičních akcí schválených vlastníkem komunikací. Zajišťování prohlídek a oprav součástí komunikace zejména mostů, tunelů, opěrných zdí a protihlukových stěn, kanalizačních staveb apod. zajišťují specializovaná oddělení naší společnosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • ohledně komunikace, ležící na pozemku parc. č. 3168/90, k. ú. Zbraslav ; jakou pozemní komunikací je zastavěn pozemek (jaký je název komunikace a do jaké kategorie a třídy je zařazena podle zákona o pozemních komunikacích) a kdo je jeho vlastníkem.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Na uvedeném pozemku TSK hl. m. Prahy, a.s. neeviduje žádnou pozemní komunikaci ve správě naší společnosti, jakožto povinného subjektu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vedle tohoto pozemku vede pozemní komunikace Strakonická, což je státní silnice I. třídy č.4 (SI/4).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • kdy přesně obdržela TSK,s.r.o. žádost od ODŽP MČP6 o instalaci dopravního značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a traktorům“ (viz příloha č.1); kdy bylo toto dopravní značení instalováno a kdy bylo demontováno v ulici Na Krutci (směrem do Vokovic).
 • kdy přesně obdržela TSK,s.r.o. žádost od ODŽP MČP6 žádost o instalaci dopravního značení „zóna 30“ (viz příloha č.2); kdy bylo toto značení instalováno a kdy bylo demontováno v ulici Na Krutci (před křižovatkou ulic Na Krutci a Na Křídle).
 • kdy byl změněn dopravní režim v ulici Na Krutci z obousměrného provozu na jednosměrný mezi lety 2000-2015 a to pomocí dopravního značení v úseku směrem z Vokovic k ulici Horoměřická (od křižovatky ulic Na Krutci a Na křídle). Kolikrát, na jak dlouho a na základě kterého podnětu byla ulice Na Krutci zjednosměrněna ve výše zmíněném úseku.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • uvedené dopravní značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovala ani nedemontovala, jak již mu bylo sděleno. Fotografie v příloze jeho dopisu není s touto informací v rozporu. TSK hl. m. Prahy, a.s. nezpochybňuje, že toto značení bylo instalováno a demontováno, pouze mu bylo sděleno, že nebylo instalováno ani demontováno naší společností. Více informacemi o tomto konkrétním značení TSK hl. m. Prahy, a.s., nedisponuje. Zároveň bylo uvedeno, že povinný subjekt, kam směřuje žadatel dotaz, je akciovou společností, nikoliv společností s ručením omezeným.
 • Uvedené dopravní značení „zóna 30“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovala ani nedemontovala. Fotografie v příloze žadatelova dopisu není s touto informací v rozporu. TSK, a.s. nezpochybňuje, že toto značení bylo instalováno a demontováno, pouze mu bylo sděleno, že nebylo instalováno ani demontováno naší společností. Více informacemi o tomto konkrétním značení TSK hl. m. Prahy, a.s. nedisponuje.
 • Uvedené skutečnosti ohledně změn dopravního režimu v letech 2000 - 2015 TSK, a.s. jako povinnému subjektu nejsou známy, neboť naše společnost žádné takové změny nerealizovala.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • proč na nově vybudované komunikaci v Praze-Písnici nejsou vytvořeny zálivy pro stanice autobusů MHD
 • proč zde nejsou vytvořena žádná parkovací místa

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. realizovala rekonstrukci komunikace Libušská na základě dokumentace, kterou nezadávala, nýbrž ji kompletně převzala již vyhotovenou od Magistrátu hl. m. Prahy, vč. veškerých pravomocných správních povolení (územní rozhodnutí, vodoprávní povolení, stavební povolení). Z tohoto důvodu nejsme subjektem kompetentním zodpovědět tento dotaz ohledně parkování.
 • Záliv pro autobusy, byl původně v projektu umístěn jeden a to směrem z centra, autobusová zastávka Ke Březině (krátký záliv). S tímto zálivem nesouhlasil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP), vzhledem k tomu, že v době realizace již nezohledňoval užívání kloubovými autobusy. Na základě projednání změny zálivu s DPP, Policií ČR a dotčenými orgány státní správy byl záliv zrušen a nahrazen zastávkou v jízdním pruhu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • žádost o kopii Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání, uzavřené se společností Eltodo a.s. dne 25.září 2015

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • smlouva, včetně dodatku a příloh, je zveřejněna na webových stránkách TSK:

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky, odkaz Smlouvy s tím, že do vyhledávacího políčka Název vyplní slova „zón placeného stání“ a zadá hledání pomocí tlačítka s lupou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdy dostala TSK a.s. žádost developera Rezidence Smotlachova (v zastoupení) k vyjádření k připojení ke komunikaci Smotlachova
 • Zda byla lhůta vyřízení této žádosti kratší, než lhůta vyřízení u jiných žádostí

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • písemná žádost o vyjádření k níže uvedené stavbě TSK/14589/18 byla přijata podatelnou naší společnosti 13. 4. 2018. Práce na souhrnném stanovisku byly zahájeny 25. 5. 2018 a ukončeny 4. 6. 2018. Dne 6. 6. 2018 bylo stanovisko vypraveno.
 • lhůta pro vyřízení této žádosti byla průměrná, standardně odpovídající rozsahu a složitosti předmětné stavby.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zaslání dokumentace k zakázce oprava ulice Lipanská mezi ulicemi Bořivojova a Seifertova a zaslání smlouvy na tuto zakázku

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • v roce 2018 proběhl výběr zhotovitele. Realizace opravy vozovky Lipanská v uvedeném úseku bude provedena v roce 2019. Předpokládáme podání žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí pro realizaci v 03-04/2019. Po jeho vydání následně proběhne samotná oprava komunikace.
 • dále byla poskytnuta  Smlouvu o dílo, uzavřenou se společností Autotrak spol. s r.o

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O místech na území hl.m. Prahy, kde se v následujícím kalendářním roce připravuje umístění úsekových měřičů rychlosti

Odpověď:

Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti ve smyslu § 14 odst. 5 písm. a) zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tuto žádost žadatel nedoplnil.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O zveřejnění nájemní smlouvy v registru smluv mezi TSK Praha a panem Ing. Jiřím Brabcem na části pozemku č. 1664 v k.ú. Kamýk, které je ve vlastnictví hlavního města Prahy

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • na část pozemní komunikace nacházející se na uvedené části pozemku parc.č. 1664 (a části pozemku parc.č. 1663), k.ú. Kamýk, uzavřelo dne 13. 6. 1996 nájemní smlouvu Hl. m. Praha, zast. TSK hl. m. Prahy. Ke smlouvě byly postupně uzavřeny 4 dodatky, z nichž posledním dodatkem č. 4 byla nájemní smlouva uzavřena v úplném znění, a to s účinností od 1. 1. 2015. Kopii této smlouvy v úplném znění s anonymizovanými osobními údaji Vám zasíláme v příloze. Se změnou správy pozemních komunikací v hl. m. Praze zastupuje od 1. 4. 2017 hl. m. Praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 • jelikož ani smlouva, ani žádný z dodatků nebyly uzavřeny po účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nejsou v registru smluv zveřejněny, neboť u takovýchto smluv toto zveřejnění zákon neukládá.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • jaký software (č.1) je používán při automatickém zpracování informací odčítaných z registračních značek parkujících vozidel v katastru Městské části Praha 1 a dále v katastru dalších městských částí Hl.m. Prahy, a to při automatickém natáčení registračních značek z jedoucího monitorovacího vozidla a dále jaký software (č.2) je používán při následném automatickém přiřazení držitele vozidla k předmětné registrační značce z registru držitelů motorových vozidel.
 • Jaký je název firmy, která vyvinula a dodala výše citované sofwary
 • Jaká kupní cena byla uhrazena za uvedený software č.1 a software č.2 a kdo byl dodavatel softwarů, pokud se liší od výrobce

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • snímání a rozpoznání registračních značek vozidel je součástí služby, kterou naše společnost nakupuje na základě Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, uzavřené se společností ELTODO a.s. dne 25. září 2015, přičemž používaný software, jeho výrobce, vývoj, verze i cena jsou v kompetenci tohoto dodavatele.
 • přiřazováním držitele vozidla k rozpoznané registrační značce se naše společnost vůbec nezabývá.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • týkající se veřejné zakázky na obnovu protismykových vlastností vozovky II.etapa, č. akce 13492/2, Praha 5 a 6 (VZMR Strahovský tunel)

- seznam všech oslovených uchazečů a jejich nabídkové ceny

- kopii smlouvy uzavřené s výhercem, včetně oceněného soupisu prací

- informaci o dopravním knoflíku, který byl v rámci této zakázky použitý (typ, výrobce)

 


Odpověď:

Žadateli byl zaslán seznam oslovených dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Rajm, s. r. o.

Čsl. Armády 846, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Stim, spol. s. r. o.

Paseky 666, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Silverton, s. r. o.

Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Nabídku podal pouze uchazeč Silverton, s.r.o. ve výší 2 480 315,- Kč.

 • žadateli byla poskytnuta kopie smlouvy uzavřené s výhercem, včetně ocenění  soupisu prací
 • dále bylo sděleno, že montáž dopravního knoflíku nebyla a nebude z technických důvodů realizována a o tuto položku je ponížena konečná cena.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • jaké finanční náklady  jsou rozpočtovány na stavbu cyklostezky Cholupice-Dolní Břežany, akce 2950116, podle projektu firmy Aga letiště

Odpověď:

Žadateli byla sdělena informace poskytnutá oddělením přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP: Předpokládaná hodnota díla je 8 150 000,- Kč bez DPH.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • v jaké výši byla převedena finanční částka z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy na TSK hl.m. Prahy, na rekonstrukci komunikace Libuššská v k.ú. Písnice
 • kolik finančních prostředků bylo vynaloženo z veřejného rozpočtu na celkovou rekonstrukci komunikace Libušská, včetně okružní křižovatky v k.ú. Písnice a na pronájem pozemků od soukromých vlastníků
 • v jaké finanční částce byly vynaloženy náklady na vícepráce
 • o kolik % byl překročen původní schválený rozpočet na zmíněnou rekonstrukci

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • z rozpočtu  hl. m. Prahy nedošlo k převodu žádné finanční částky na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., na rekonstrukci komunikace Libušská.

Finanční prostředky na realizaci jakékoliv akce jsou pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy, a.s., schvalovány Zastupitelstvem hl. m. Prahy v rámci celkového rozpočtu hl. m. Prahy, a to v rámci rozpočtu odboru rozvoje a financování dopravy hl.m. Prahy (RFD), zde konkrétně v oblasti kapitálových výdajů v kapitole 03 – Doprava. Výše finančních prostředků reflektuje předpokládané náklady na realizaci stavebních prací akce stanovené projektantem na základě výkazu výměr a položkového rozpočtu. Akce je zahájena po obdržení objednávky vystavené věcně příslušným odborem MHMP, kterým je zmíněný odbor RFD. TSK hl. m. Prahy, a.s. dále objednává práce u jednotlivých dodavatelů. Faktury jsou propláceny Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., po provedení konkrétních prací.

 • k dnešnímu dni bylo na základě proplacených faktur vynaloženo ze strany povinného subjektu na celkovou rekonstrukci komunikace Libušská vč. všech souvisejících nákladů 99 417 357,- Kč.
 • náklady na vícepráce u samostatné stavby rekonstrukce komunikace dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí:

 Původní cena bez DPH:                                                                                      97 396 505,55 Kč                                   

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                        31 154 245,25 Kč         

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                     - 8 635 341,32 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:                                                          119 915 409,48 Kč

Navýšení nákladů u samotné stavby rekonstrukce komunikace tak činí 22 518 903,33  Kč bez DPH.

 • k dnešnímu dni schváleny rozpočet celé stavby po úpravách, vč. dalších předpokládaných nákladů, činí 93 mil. Kč a je tak k dnešku překročen o necelých 11%. Je připraveno rozpočtové opatření řešící veškeré náklady stavby a další předpokládané náklady, o němž bude rozhodovat Rada a Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • o počtu vydaných smluv v souvislosti se zábory pro natáčení za roky 2016, 2017 a to:
 • celkový počet vydaných smluv pro celou Prahu
 • dílčí počty smluv podle městských částí – primárně Praha 1 – 10
 • o částce zaplacených poplatků v souvislosti se zábory pro natáčení za roky 2016 a 2017 a to nejlépe:

- celková částka zaplacených poplatků pro celou Prahu

- dílčí částky zaplacených poplatků podle městských částí – primárně Praha 1 –  10

- počty metrů čtverečních a počty dnů záborů za roky 2016 a 2017

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána tabulka s požadovanými informacemi.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • seznam advokátních kanceláří, se kterými TSK a.s. spolupracuje za posledních pět let
 • vyčíslení výše hodinových sazeb spolupracujících advokátních kanceláří dle jednotlivých pozic právníků
 • uvedení obratů účtovaných služeb advokátních kanceláří za posledních pět let – přehledný souhrn za jednotlivé roky

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána tabulka s požadovanými informacemi.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • o umístění DZ „RÉSERVÉ PO-PÁ 07-19h PRO POLICII ČR“ na Praze 4 v k.ú. Nusle ul.5.května na úrovni domu č.p. 1188/6
 • poskytnutí kopie žádosti o umístění značky a všech dalších písemností, týkajících se této dopravní  značky, tj. zejména a nikoliv výhradně dokumenty, týkající se celého povolovacího procesu od žádosti až o rozhodnutí o umístění.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že TSK hl.m. Prahy, a.s., uvedenou dopravní značku neinstalovala a o její instalaci nežádala, z toho důvodu nám nejsou k dispozici ani žádné požadované písemnosti.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zaslání smlouvy o nájmu plakátovací plochy nacházející se na mostních sloupech magistrály na pozemku č.parc. 2338, k.ú. Nové Město uzavřené mezi TSK a.s. a společností Agentura PROVÁS  s.r.o.

 


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta požadovaná smlouva

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace :

 • zda je možné zajistit parkovací oprávnění i ne-virtuálním způsobem (podle starého systému)
 • zda parkovací oprávnění je možné získat pouze virtuálním způsobem a tím je vyloučena velká skupina osob (seniorů a jiných) neovládající pokročilé IT postupy
 • která firma uvedený projekt Zón placeného stání vypracovala a jaká částka byla za tento projekt zaplacena

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Koncepce zón placeného stání (ZPS) rozděluje jednotlivé zóny tak, aby byly využitelné všemi motoristy.
 • Fialové zóny jsou určené rezidentům s parkovacím oprávněním, též pro dlouhodobější stání návštěvníků po úhradě parkovného. Platbu za parkovné ve fialové zóně lze provést virtuálně prostřednictvím aplikace Virtuální parkovací hodiny nebo v příslušném parkovacím automatu. V obou případech je motoristovi k dispozici daňový doklad, který je uplatnitelný v účetnictví.
 • V oranžové zóně mohou parkovat pouze návštěvníci po úhradě parkovného v příslušném parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin.
 • Modré zóny jsou určené především rezidentům s platným parkovacím oprávněním, z toho důvodu zde nejsou nainstalovány parkovací automaty. V případě nutnosti zde může krátkodobě parkovat i návštěvník po úhradě parkovného prostřednictvím Virtuálních parkovacích hodin.
 • V případě, že fyzická osoba podnikající či právnická osoba bude působit na nějaké zakázce a  bude nucena využít k parkování modrou zónu, je oprávněna si na základě dokladu o  zakázce zakoupit parkovací oprávnění, a to minimálně na týden.
 • Novou koncepci ZPS na území hlavního města Prahy schválila Rada HMP usnesením č. 125 ze dne  28. ledna 2014. Návrh nové koncepce ZPS na území HMP zpracovala pracovní skupina jmenovaná náměstkem primátora Ing. Jiřím Nouzou. Tím započala příprava rozvoje ZPS dle nového konceptu. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - studie související se všemi aspekty nového konceptu ZPS.
 • Na základě vyhodnocení nabídek v tomto výběrovém řízení byly vybrány společnosti HS TECH s.r.o., RDT s.r.o., M.O.Z. Consult s.r.o. a Deloitte Advisory s.r.o. k vypracování studií technologického, procesního, dopravního a ekonomického modelu) byla zaplacena celková částka 5 960 200,- Kč bez DPH.
 • Realizací a provozem nové koncepce byla následně pověřena Technická správa komunikací hlavního města Prahy, v té době příspěvková organizace zřízena hlavním městem Prahou. Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. provozuje zóny placeného stání od 1. 4. 2017, kdy převzala správu komunikačního majetku hl. m. Prahy. Činnost oddělení správy zón placeného stání je řízena pokyny Magistrátu hlavního města Prahy, odboru rozvoje a financování dopravy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1)zda  je TSK majitelem komunikace na pozemku  1841/16 v katastru Hloubětín
 • 2)zda má TSK stavební dokumentaci  k této komunikaci III. třídy
 • 3)zda má TSK povolení od majitelů pozemků ke zřízení této komunikace
 • 4)kdo provádí údržbu na této komunikaci
 • 5)kdo je majitelem této komunikace
 • 6)kdo zadává správu MČ Praha 14 na této komunikaci

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt není majitelem  komunikací v hl. m. Praze, nýbrž je pouze jejich správcem. Uvedená komunikace  Morušová však ve správě povinného subjektu není ; z tohoto důvodu tedy TSK hl.m. Prahy, a.s. nemá k dispozici žádné dokumenty  ohledně předmětné komunikace, ani stavební povolení , ani povolení majitelů pozemku ke zřízení této komunikace. Dále bylo žadateli rovněž sděleno, že povinný subjekt  proto nezná odpovědi na otázky žadatele, uvedené  pod č. 4-6. Obecně bylo žadateli sděleno, že ve smyslu § 9 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je vlastníkem místní komunikace obec, na jejímž  území se místní komunikace nachází.

 •  

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kterého dne a roku obdržela TSK žádost od ODŽP MČP6 o doplnění dopravního značení na křižovatce ulic Na Křídle a na Krutci a na křižovatce ulic Horoměřická a na Krutci. Jedná se o doplnění původního značení zákazové značky B12 o dodatkovou tabulku „3,5t“ a dodatkovou tabulku E13 s textem „Mimo vozidla se souhlasem MČ Praha 6.
 • Kterého dne a roku byla instalována a demontováno dopravní značení v ulici na Krutci směrem od ulice Horoměřická směrem do Vokovic, a to v horní části ulice na Krutci před křižovatkou ulice na Krutci a na Křídle. Jedná se o dopravní značení „zóna 30 a přeškrtnutý zákaz zastavení a zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“

 


Odpověď:

 • Stanovení místní úpravy na osazení dopravního značení, vydané příslušným silničním správním úřadem 12. 4. 2018, bylo na TSK hl. m. Prahy, a.s. doručeno dne 20. 4. 2018.,
 • Vámi uvedené dopravní značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovalo ani nedemontovalo.  Příslušný silniční správní úřad nevydal žádné takové stanovení místní úpravy dopravního značení, jehož adresátem by byla TSK hl. m. Prahy, a.s.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda existuje materiál k rozvoji kolektorových sítí v Praze (spolu s žádostí o jeho poskytnutí v kladném případě) a zda byl kolektor plánován též na místě Libeňského mostu (včetně žádosti o případné poskytnutí i tohoto materiálu).
 • resp. o poskytnutí materiálu, který byl zadán TSK  rozhodnutím Rady  č. 976 ze dne 2.5.2018 : Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění  dopravních vazeb  v souvislosti  s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí.

 


Odpověď:

 • Žadateli byl poskytnut požadovaný materiál (dokumentace), který byl zadán TSK  rozhodnutím Rady  č. 976 ze dne 2.5.2018 : Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění  dopravních vazeb  v souvislosti  s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí. Žadateli byl požadovaný materiál poskytnut  prostřednictvím zvláště pro žadatele  připraveného CD nosiče, přičemž byl informován o možnosti vyzvednout si příslušné CD na právním oddělení, jestliže požadované množství informací nebylo možno odeslat prostřednictvím mailu.
 • Ve věci dotazu na informace o kolektorech bylo žadateli sděleno, že v této záležitosti je povinným subjektem obchodní společnost Kolektory Praha, a.s., IČO :26714124,popř. odbor technické vybavenosti MHMP (OTV MHMP).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • o zrušení vodorovného dopravního značení pro cyklisty přijíždějící ve směru od Invalidovny z ulice Křižíkova do křižovatky s ulicí Šaldova a zdůvodnění odstranění tohoto značení

 


Odpověď:

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt k  výzvě ze dne 17. 10. 2018 neobdržel doplnění  Žádosti žadatele, bylo oznámeno žadateli, že postupem dle ust. § 14, odst. 5, písm. a) InfZ, vyřizuje podání/Žádost žadatele ze dne 10. 10. 2018 formou odložení.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo je vaším zadavatelem ohledně čištění komunikací hlavního města Prahy kropením a mytím autocisternami?
 • jakým algoritmem (plánem) se toto čištění komunikací hlavního města Prahy řídí (např. zda se komunikace čistí mokrým způsobem za deště, bezprostředně po dešti, bezprostředně před deštěm)?
 •  kolik km2 komunikací hlavního města Prahy je jedna autocisterna schopna „vyčistit“ na jedno plné naplnění. Pokud neznáte tento údaj, sdělte alespoň údaj v kilometrech.
 • jaká je kapacita autocisterny v m3 vody. Pokud používáte více druhů vozů, uveďte tento údaj pro všechny typy.
 •  jaký druh vody se ke kropení ulic používá? Pitná, užitková či říční?
 • kolik m3 vody se ročně na mokré čištění komunikací hl. m. Prahy spotřebuje a jaká je celková cena za spotřebovanou vodu?
 • jaká je celková cena za rok na mokré čištění komunikací hl. m. Prahy (tj. včetně vody, mezd, techniky a její údržby atd…)
 • existuje nějaká vědecká studie či publikace, ze které je zřejmé, jakou účinnost „mokré čištění“ ulic vykazuje (např. ulice se zbaví prašných částic o velikosti větší než … z více než … v procentech…)?
 • pokud žádná studie uvedená v bodě h) neexistuje nebo pokud ji neznáte, máte vypracovanou svou vlastní studii nebo kvalifikovaný odhad, která by tuto účinnost čištění relevantně prokazovala?
 • jakou rychlostí se musí autocisterna po komunikaci pohybovat a jakou spotřebu vody při této rychlosti musí vykazovat, aby mokré čištění komunikace bylo účinné? Jakým způsobem je pak toto kontrolováno?

 


Odpověď:

 • Zadavatelem čištění komunikací hlavního město Prahy je hlavní město Praha, odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Plánem je Harmonogram čištění, který každoročně, podle výše schválených finančních prostředků v rozpočtu hl. m. Prahy na tuto činnost, připravuje TSK hl. m. Prahy, a.s. ve spolupráci s dodavatelem této služby. Požadavky na četnost a rozsah prací, eventuálně operativní činnosti během sezóny, jsou řešeny i v souvislosti s požadavky městských částí. Samostatně je třeba uvažovat letní splachování a kropení vozovek při teplotách nad 25º C.
 • Kropení, jako nástroj čištění je v technologii strojního úklidu definováno jako tlakový splach a jeho funkčnost nezávisí na stavu počasí z hlediska srážek. Po dešti, když jsou komunikace zvlhčené a odmáčené, je tlakový splach účinnější.
 • Kropicí vůz na jedno naplnění vyčistí cca 8-10 km komunikací.
 • Kapacita kropicích vozů je 8 m3, příp. 10 m3 vody.
 • K čištění a kropení komunikací se používá pitná i průmyslová voda. Při volbě mezi oběma druhy jsou vždy zohledněna ekonomická a hygienická kritéria.
 • Celková spotřeba vody v posledních letech bývá 150 – 200 tis. m3. Cenu za vodu neznáme, je součástí celkové ceny za provedený výkon. TSK hl. m. Prahy, a.s. hradí službu kompletně včetně dodaného materiálu, v tomto případě vody.
 • Celková cena za čištění a kropení kropicími vozy se pohybuje mezi 80 až 90 mil. Kč ročně.
 • Existuje „Analýza rozšíření PO2 o možnost podpory zařízení sloužících ke snižování prašnosti z plošných zdrojů“, kterou vydal ATEM  - Ateliér ekologických modelů s.r.o.
 • Ve většině případů stačí vizuální kontrola stavu komunikace před a po čištění. Pro ilustraci - celkové množství smetků z pražských komunikací za rok je cca 20.000 tun.
 • Rychlost pohybu vozidla je 5-15 km/hod. Kontrola probíhá sledováním prostřednictvím systémů online a vizuální kontrolou pracovníků TSK hl. m Prahy, a.s. a dodavatele.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • proč je v Praze 9 v ulicích Českobrodská a K Horním Počernicím řešen záměr budování okružní křižovatky, jestliže dle názoru žadatele je přínos tohoto dopravního řešení nulový a též stávající dopravní řešení v dané lokalitě je uspokojivé a bezpečné?
 • disponuje povinný subjekt podklady, které řeší důvodnost a účelnost navrhovaného řešení? Byly zvažovány i jiné lokality a pokud ano, tak jaké ; případně proč byly odmítnuty? 
 • Kdo dal podnět k záměru  budování předmětné okružní křižovatky ?
 • Jaká kladná a jaká záporná  či jinak nesouhlasná  stanoviska byla k uvedenému záměru  předložena ze strany dotčených subjektů a jiných osob?
 • Jaké je stanovisko povinného subjektu k uvedenému záměru okružní křižovatky? Byla o tomto záměru vedena nějaká věcná diskuse, projednání v příslušných orgánech, učiněno nějaké rozhodnutí nebo vydáno nějaké stanovisko či doporučení?
 • Byla řešena otázka existence biokoridoru v lokalitě zamýšlené okružní křižovatky? Jaké je stanovisko odpovědných orgánů, zabývajících se ochranou životního prostředí, resp. ochranou přírody a krajiny?
 • Kdo financoval zpracování záměru a případně projektu okružní křižovatky, související dokumentaci a jiné doposud vynaložené náklady související s okružní křižovatkou?
 • Z jakých prostředků by byla financována výstavba okružní křižovatky při její realizaci?
 • Bylo jednáno s Ing. ….. či jiným zástupcem spol. Investiční Gama ,a.s. v souvislosti s okružní křižovatkou? Pokud ano, tak  s kým, kdy a v jaké věci?  
 • Byl podporován záměr výstavby od nějakého soukromého subjektu (ať už finančně nebo jen nepřímo, např. vyjádřením?  
 • resp. žádost též o poskytnutí dokumentů, záznamů, či jiných podkladů souvisejících s výše uvedenými dotazy

 


Odpověď:

Žadateli bylo poskytnuto vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany životního prostředí, ze dne 4. 10. 2016 a rovněž mu byly sděleny tyto informace poskytnuté investičním úsekem povinného subjektu:

Problematika napojení ulice K Horním Počernicím je řešena již od roku 2011, kdy bylo při  místním šetření konstatováno, že po rekonstrukci povrchu vozovky pozemní komunikace  K Horním Počernicím došlo k vytvoření napojení na místní komunikaci Českobrodská. Toto napojení však přímo ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, jelikož napojení ústilo do odbočovacího pruhu. Na základě tohoto zjištění vydal místně příslušný silniční správní úřad dne 25.8.2011 písemnou výzvu k rukám Odboru dopravy Praha 15 k okamžitému zrušení nebezpečného napojení.

 

Nebezpečnost tohoto stavu byla dále ze strany silničního správního úřadu urgována dopisem na TSK hl. m. Prahy ze dne 23.9.2011, kde nařizuje po písemném vyjádření Policie ČR zamezit pevnou zábranou použití nebezpečného napojení z důvodu zachování bezpečnosti provozu. V současné době se tak na konci komunikace nachází betonová zábrana v podobě city bloku. Příjezdová cesta na tuto komunikaci vede přes sjezd k ČSPH. Tento stav je však trvale neudržitelný i vzhledem k předpokládanému budoucímu nárůstu dopravy.

Z výše uvedeného důvodu a k zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci Českobrodská, vč. všech připojení, tj. komunikace K Horním Počernicím a čerpací stanice, zahájila naše společnost přípravu stavby okružní křižovatky, která by danou problematiku trvale vyřešila. V současné době jsou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům a příprava stavby křižovatky je tak pozastavena.

K  jednotlivým dotazům tedy povinný subjekt uvádí:

 1. Odůvodnění umístění křižovatky na uvedené lokaci je uvedeno výše. Vzhledem k tomu, že křižovatka řeší napojení komunikace K Horním Počernicím a benzínové stanice a je snahou co nejméně zasahovat do vlastnických práv jiných fyzických a právnických osob, o jiném místě se neuvažovalo.
 2. Podnět k uvedenému záměru budování křižovatky v uvedené lokaci byl dán ze strany úseku dopravního inženýrství TSK hl. m. Prahy, který ideový záměr projednal se starosty MČ Praha -Běchovice, MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Dubeč, vlastníky čerpací stanice a se zástupci investora rozvojového záměru jižně od ul. Českobrodská. Investiční úsek TSK hl. m. Prahy následně zahájil přípravu stavby.
 3. Koncept návrhu řešení byl předložen zástupcům MČ Praha - Běchovice, MČ Praha - Dubeč, MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha 15, Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, odboru dopravních agend MHMP a Policii ČR na společném jednání, kde vyjádřili nesouhlas pouze zástupci MČ Praha - Dolní Počernice, kteří požadují návrh řešení projednat s odborem dopravy Úřadu MČ Praha 14. Jinak všichni přítomní navržené řešení odsouhlasili a doporučili řešit co nejrychleji z důvodu zajištění bezpečnosti provozu.
 4. Do zastavení přípravy stavby ve stupni územního řízení jsme žádná jiná záporná stanoviska k záměru neobdrželi. Tvar i řešení křižovatky odpovídá požadavku na průjezd kamionové dopravy. S ohledem na problematickou dispozici jednotlivých větví v dané lokalitě se jednopruhová křižovatka jeví jako optimální řešení.
 5. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany životního prostředí, ze dne 4. 10. 2016 přikládáme. Severní strana návrhu respektuje hranici stávajícího komunikačního pozemku. Z jižní strany se návrh dotýká pozemků, které jsou vedeny převážně jako ostatní plocha.
 6. Veškeré náklady na přípravu stavby byly financovány z finančních zdrojů hl.m. Prahy.
 7. Z jakých prostředků by byla financována výstavba okružní křižovatky při její realizaci je dotaz na budoucí rozhodnutí, jehož se netýká povinnost poskytovat informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Způsob financování je v kompetenci hl. m. Prahy.
 8. S uvedeným bylo jednáno ohledně souhlasu s uvedeným záměrem jako s vlastníkem dotčeného pozemku stavbou.
 9. TSK hl. m. Prahy, a.s., žádný záměr výstavby od soukromého subjektu nepodporuje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • uvedení data a čísla projektové dokumentace, případně jména autora, na jejímž základě povinný subjekt vydal technické stanovisko TSK /14589/18//5110/Me.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že se jednalo o projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby z března 2018 (konkrétnější datace nebyla uvedena), číslo zakázky : 1711-041, ve stupni dokumentace DUR, s označením BD ZELENÝ KAMÝK, zpracované hlavním architektem : PODLIPNÝ SLADKÝ ARCHITEKTI S.R.O., hlavní architekt projektu : Ing. Martin Sladký, generální projektant: DAM architekti s.r.o. architekt projektu: Ing. arch. Jan Holna, projektant  : COPLAN Projekt s.r.o., hlavní inženýr projektu: Ing. Stanislav Babka . 

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • a) resp. poskytnutí dokumentu, z něhož je zřejmé, že připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova (nakládací rampa) vzniklo ; žadatel poukazuje na fotografii rampy    ( tj. dle jeho označení schůdků se zábradlím)
 • b) zda je normální tvrdit, že shora uvedenou rampou může být zdůvodněno připojení 13tipatrového domu se 100 byty ke komunikaci a zda se tím povinný subjekt pokusí z územního řízení vyloučit  Městskou část Praha 12 a „nahraje“ tím developerovi?
 • c) o jménu vedoucího pasportu povinného subjektu, který poskytl interní sdělení, uvedené povinným subjektem v jeho odpovědi ze dne 13.9.2018 na předchozí žádost stejného žadatele
 •  d) resp. o poskytnutí technického stanoviska k připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova  k dokumentaci  pro územní řízení a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu, kde (dle tvrzení žadatele) povinný subjekt souhlasil  „včetně celé žádosti“ 
 • e) jakým způsobem jde žádat o přezkum/rozklad/stížnost či jiný opravný prostředek (a ke komu) toho, že „připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci  Smotlachova (nakládací rampa pekárny) vzniklo“? Jakým způsobem jde žádat o přezkum/rozklad/stížnost či jiný opravný prostředek k technickému stanovisku (k připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova) k dokumentaci  pro územní řízení a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu?
 • f) pokud  zaměstnankyně  MHMP EVM sdělila žadateli, že k odejmutí je vyzvalo TSK a žádost jí poslal konkrétně inženýr …, může povinný subjekt zjistit, proč toto jmenovaný učinil a jaká je pozice  inženýra ….?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo k jeho části dotazu, uvedené shora pod bodem c) sděleno, že … je zaměstnancem povinného subjektu Útvaru správního, oddělení pasportu. Povinnému subjektu jsou svěřeny do správy a údržby nemovité věci, zejména stavby (objekty a komunikace) ve vlastnictví Magistrátu hl.m. Prahy. Vzhledem k této skutečnosti má povinný subjekt mj. povinnost vedení evidence/pasportu věcí svěřených do jeho správy. Jednou ze složek výkonu činnosti oddělení pasportu, náležejících do náplně jeho pracovní činnosti, je uvádění staveb a pozemků ve správě povinného subjektu do souladu, tedy aktivní vyhledávání  takových staveb a pozemků, u nichž je správa stavby svěřena  jinému subjektu  než správa pozemku. Všechny pražské obvody tak procházejí neustálou kontrolou a aktualizací, resp. katastrální území neustále. Pokud dojde ke zjištění nesouladu, je dán podnět vlastníkovi pozemku i stavby na něm situované, aby bylo provedeno zajištění souladu správy pozemku a správy stavby na něm situované. Povinný subjekt však žádná konkrétní  rozhodnutí o odejmutí ze správy či přiřazení stavby nebo pozemku do své správy, popř. do správy jiného subjektu, nevydává, neboť k tomuto nemá ani žádnou pravomoc. Pouze a jedině vlastník může rozhodnout o tom, jaká stavba či pozemek budou svěřeny do správy povinného subjektu a které z ní budou popř. odejmuty. Pokud byl tedy vedoucí oddělení pasportu, úseku správního, v rámci vyřizování předchozí žádosti téhož žadatele dotázán na skutečnosti, týkající se správy objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova, odpověděl  na tento dotaz po nahlédnutí do pasportu, že předmětné nemovitosti jsou již ve správě povinného subjektu, aniž by se v daný moment reálně zabýval nebo musel zabývat důvodem, proč tomu tak je a jak k tomu došlo. Sdělení učinil proto, že z důvodu vyřizování předmětné žádosti (téhož žadatele) byl k tomuto vyzván právním oddělením povinného subjektu jako zpracovatelem této žádosti. 
 • K požadavku uvedenému v předmětné žádosti pod bodem d) -o poskytnutí technického stanoviska k připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova k dokumentaci pro územní řízení a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu - bylo žadateli poskytnuto stanovisko povinného subjektu ze dne 25.5.2018,jež bylo na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. anonymizováno.
 • K požadavku uvedenému v žádosti pod bodem f)- viz shora - byly žadateli poskytnuty odpovídající  informace již dřívější odpovědí na jeho dílčí dotaz, uvedený  rovněž shora, pod bodem c). K těmto již poskytnutým informacím povinný subjekt pouze doplnil  pro úplnost sdělení o tom, že v rámci výkonu  pracovní činnosti  …… byla  vedoucí oddělení městských částí MHMP, informována jmenovaným o zjištěném nesouladu správy pozemků a staveb  v celém k. ú. Kamýk, obec Praha ; konkrétně se jednalo o stavby  na deseti pozemcích  v tomto katastrálním území. V naprostém  souladu s pracovní náplní  …….. byl tedy dán pouze podnět k uvedení správy předmětných  pozemků a staveb na nich situovaných, vše v k.ú. Kamýk, obec Praha,  do souladu pod správou povinného subjektu.

Ve zbylé části, tj. ohledně dílčích dotazů a požadavků na poskytnutí informací, obsažených v žádosti pod shora uvedeným body a) a  b) a částečně pod body d) a e) byla žádost odmítnuta , neboť ZDE   požadované informace jsou   informacemi neexistujícími dle ustanovení § 15 odst. 1  InFZ, ve spojení s ust. § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 InFZ, jimiž povinný subjekt ani nedisponuje, přičemž nemá ani zákonnou či smluvní povinnost s nimi disponovat. Ohledně dotazů, obsažených v bodě e) a b) je nutno rovněž konstatovat, že povinný subjekt neposkytuje informace, týkající se názorů, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací  (viz ust. § 2 odst. 4  InFZ).

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda developer Rezidence Smotlachova s.r.o. nebo jiný subjekt podal od posledního sdělení povinného subjektu (tj. od odpovědi povinného subjektu ze dne 23.11.2017 na dotaz žadatele, týkající se stejné věci)  žádost  o souhlas s dopravním připojením  pozemků č. parc. 884/22 a 884/23 na komunikaci Smotlachova na pozemku č. parc. 1119/2, vše v k.ú. Kamýk
 • zda povinný subjekt poslal MHMP-Odboru evidence majetku žádost, aby požádal MČ                   Praha 12 o odejmutí pozemků č. parc. 644/2, č. parc. 1947/18, č. parc. 1947//109,                             č. parc. 1119/2, č. parc. 1120/2, č. parc. 880/2, č. parc.873/247, č. parc. 873/249                                   a  č.  parc. 1217/11, to vše v k.ú. Kamýk
 • co je důvodem této žádosti a případně zda ji inicioval nějaký člen dozorčí rady TSK
 • kdy a kdo na TSK rozhodl, že o zajištění  odejmutí  pozemků požádá, resp.  včetně poskytnutí zápisu  z tohoto rozhodnutí  
 • pokud o této věci jednalo někdy představenstvo, požadoval žadatel také  poskytnutí zápisu z tohoto jednání a seznam členů, kteří byli na jednání přítomni
 • resp. také  poskytnutí  dopisu, kterým TSK žádá MHMP  o zajištění  odejmutí  pozemků
 • je-li nějaký etický kodex  či cokoliv jiného, co se týká střetu zájmů členů představenstva a etické komise, také o jeho poskytnutí

 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že dle interního sdělení vedoucího pasportu společnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. vzniklo už v minulosti připojení ke komunikaci Smotlachova (nakládací rampa pekárny). Svodná komise TSK hl. m. Prahy, a.s.  podávala technické stanovisko k dokumentaci pro územní řízení  a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu Smotlachova, v jehož rámci  za vlastníka MHMP souhlasila podle § 10 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s připojením stavby na  komunikaci Smotlachova. Toto technické stanovisko slouží jako podklad pro stanovisko vlastníka MHMP-EVMP v rámci územního řízení.

 

Dále bylo žadateli sděleno, že právnímu oddělení není známo, že by existovala žádost TSK adresovaná MHMP - Odboru evidence majetku, aby byla požádána MČ Praha 12 o odejmutí pozemků č. parc. 644/2, č.parc. 1947/18, č. parc. 1947//109,č. parc. 1119/2, č. parc. 1120/2, č. parc. 880/2, č. parc.873/247, č. parc. 873/249 a  č. parc. 1217/11, to vše v k.ú. Kamýk, ani že by o této věci někdy jednalo představenstvo či dozorčí rada povinného subjektu. Vlastník pozemků však z vlastní iniciativy zajišťuje postupné sjednocování vlastnictví k pozemkům s vlastnictvím na nich umístěných komunikací, jejich součástí a příslušenství. TSK hl.m. Prahy, a.s. nedisponuje žádným oprávněním  k urychlování takové činnosti.

 

Dále bylo žadateli též sděleno, že etický kodex TSK hl.m. Prahy, a.s. nalezne na webových stránkách htps://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o společnost/o spolecnosti-TSK-Praha, rubrika etický kodex.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 1. Nájemní smlouva „Garážovacího a parkovacího komplexu Wilsonova“ A/39/2028/06):

Do kdy je účinná  shora uvedená smlouva ?

Jaká je aktuální výše nájemného za rok 2018?

Jaké tržby byly nájemcem nahlášeny za rok 2016 a 2017? Jaké celkové nájemné bylo nájemcem zaplaceno za rok 2016 a 2017?

Bylo nájemné progresivně zvýšeno v závislosti na tržbách?

 1.  Nájemní smlouva komunikace při Holešovickém nádraží (1/13/360/0036):  Má TSK hl. m. Prahy, a.s. přehled o tržbách vyplývajících nájemci z nájemní smlouvy?
 1. Nájemní smlouva k parkovišti v Krči (1/13/360/0008):

 Jaká je aktuální výše nájemného za rok 2018?

 Jaké tržby byly nájemcem nahlášeny za rok 2017 a 2018?

Jaké  bylo celkové nájemné zaplacené nájemcem v letech 2016 a 2017?

 


Odpověď:

1.      Nájemní smlouva „Garážovacího a parkovacího komplexu Wilsonova“(A/39/2028/06)

-    Nájemní smlouva je účinná do konce roku 2019. 

-    Výše nájemného pro rok 2018 činí 7 119 000 Kč.

 -   Nájemci nezasílají své tržby TSK hl. m. Prahy a.s.,  z tohoto důvodu neznáme tržby za rok 2016 a 2017.

-  Nájemné za rok 2016 činilo 7 108 344 Kč, za rok 2017 činilo 7 119 000 Kč, celkem za tyto dva roky 14 227 344 Kč.

-   Nájemné nebylo progresivně zvyšováno v závislosti na tržbách nájemce.

 2.      Nájemní smlouva komunikace při Holešovickém nádraží (1/13/360/0036)

-    Nájemné je nájemci nastaveno fixně, a to bez ohledu na jeho tržby, které tak nejsou naší společnosti známy. Nájemné činí 146 836 Kč/rok.

 

3.      Nájemní smlouva k parkovišti v Krči (1/13/360/0008)

      - Výše aktuálního nájemného v roce 2018 činí 243 216 Kč.

-Nájemci nezasílají své tržby TSK hl. m. Prahy, a.s.

      - Nájemné za rok 2016 činilo 242 484 Kč, za rok  2017 činilo 243 216 Kč, celkem za tyto dva roky 485 700 Kč.

      -Nájemné nebylo progresivně zvyšováno v závislosti na tržbách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jaké fázi  je příprava požadované celkové opravy  ulice Žalovská, která má být hotova ke dni 31.12.2018? (žadatel  odkázal na jím přiloženou Výzvu ke zjednání nápravy Úřadu městské části Praha 8 ze dne 31.10.2016, jíž po kontrolní prohlídce předmětné lokality -provedené z podnětu žadatele- vyzval uvedený úřad vlastníka stavby ke zjednání nápravy, spočívající ve   v provedení této opravy).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 •  dle sdělení investičního úseku povinného subjektu, je nutno brát především ohled na koordinaci se správci sítí (výměna vodovodu) ; v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na souvislou údržbu uvedené komunikace. Do přípravy opravy komunikace je zahrnuta příprava opravy odvodnění, kdy tato oprava začne být prováděna samostatně před samotnou realizací opravy povrchů vozovky.
 • Stavba musí být koordinována s výstavbou bytového domu, který se nachází zhruba uprostřed uvedené komunikace a je k němu jediný přístup z ulice Žalovské. V rámci výstavby bytového domu totiž dojde k významným zásahům do komunikace. Stavby jsou tedy koordinovány tak, aby nedošlo k narušení nových povrchů řešených v rámci akce zajišťované TSK hl. m. Prahy, a.s..
 • Souvislá údržba komunikace Žalovská je zařazena do plánu akcí pro rok 2019, avšak bude záležet i na rozsahu financování akcí pro rok 2019, schváleném zakladatelem naší společnosti - hl. m. Prahou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 1. O protihlukovém opatření Spořilovský plácek : Z jakého důvodu  není  opatření  dokončeno  a proč  nebylo  hotovo do 31.5.2018? Jaký je   termín  dokončení?
 2. O protihlukovém opaření Spořilov I. : V jaké fázi je stavba  a jaký je termín realizace? Kdo odpovídá za dodržení termínu? Kde je možné se o stavbě dozvědět více?
 3. Protihlukové opatření Sliačská – Hlavní : Proč  v úseku Jižní spojky Chodovská-křižovatka s ul.  5.května není dosud omezena rychlost automobilů stejně jako je tomu na Spořilovské spojce a kdy takové opatření může být realizováno? 
 • Předpokládá se v tomto úseku  položení nízkohlučného krytu vozovky stejně jako je tomu v ulici Spořilovské?

 


Odpověď:

Dle informací, poskytnutých právnímu oddělení  investičním úsekem a oddělením protihluků, lze konstatovat k jednotlivým dotazům, uvedeným v žádosti: 

 

 • Ad A)    Protihlukové opatření Spořilovský plácek:
 • Termín dokončení stavby je závislý na koordinaci s přeložkami inženýrských sítí, které je nutno provést před stavbou samotné protihlukové stěny (dále jen PHS). Z důvodu uzavírání smluv se správci inženýrských sítí nebylo možné přeložky realizovat dříve. Nyní probíhá betonáž prahu stěny, následně budou osazovány sloupy a protihlukové panely. Předpokládáme dokončení této PHS do 15. 10. 2018.
 • Ad B) Protihlukové opaření Spořilov I.:
 • PHS Spořilov I. vychází ze Studie proveditelnosti „Stavba č. 41675 Odstraňování hlukové zátěže, etapa 0003, Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídl. Spořilov I., P4“. Celková délka PHS je 714 m. Předmětem akce je demolice stávající nevyhovující PHS a výstavba nové. Dne 4. 9. 2018 nabylo právní moci územní rozhodnutí, bude zahájeno stavební řízení a připravuje se dokumentace pro výběr zhotovitele. Akce je v návrhu rozpočtu TSK, a. s. pro rok 2019, kdy předpokládáme realizaci.
 • Ad C)    Protihlukové opatření Sliačská – Hlavní:
 • Na akci PHS Jižní spojka v úseku Sliačská – Hlavní aktuálně připravujeme projekt a realizaci nové protihlukové stěny v rámci pokračujících protihlukových opatření v oblasti Spořilova.
 • Je vypracována studie proveditelnosti ze srpna 2018 a je projednáván výkup pozemků od soukromého vlastníka. Předpoklad realizace PHS je v roce 2020. PHS Jižní spojka, Sliačská - Hlavní bude přímo navazovat na stávající PHS s názvem Spořilov I. - PHS ležící úseku Spořilovská – Sliačská.
 • Odpovědnost za dodržení termínu nelze fakticky nárokovat, jelikož v povolovacích řízeních (územní a stavební, vliv stavby na životní prostředí) jsou pravidelně uplatňovány námitky a odvolání nejen ze strany dotčených orgánů státní správy, ale i dalších účastníků řízení včetně občanských sdružení. V některých případech znamená tento postup reálnou neprojednatelnost záměru či jeho velké zdržení.  
 • Omezení rychlosti automobilů na Jižní spojce:  stanovení nejvyšší povolené rychlosti na komunikaci Jižní spojka v úseku 5. května – Spořilovská je v kompetenci příslušného silničně správního úřadu, nikoliv naší společnosti.
 • V současnosti jsou hlukové limity na Jižní spojce v úseku 5. května – Spořilovská překračovány pouze v nočních hodinách, na což je do konce roku 2019 vydané platné časově omezené povolení pro provozování nadlimitního zdroje hluku ze silničního provozu. Pokládka nízkohlučného asfaltu je na Jižní spojce spíše výhledová záležitost. Je tomu tak v podstatě ze dvou důvodů - jednak z důvodu snížené životnosti protihlukových směsí oproti standardním při provozu dopravy nad 6 tun, jednak z důvodu probíhající udržitelnosti pokládky stávajících povrhů vzhledem k čerpání dotačních prostředků ze SFDI.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

resp. o  poskytnutí přehledu veškerých soudních sporů (včetně čísel jednacích), které TSK hl. m. Prahy, a.s.  vede na základě žalob, podaných nájemci či bývalými nájemci  z důvodu výpovědí z nájmu, které jim TSK  hl.m. Prahy, a.s. zaslala na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2237 ze dne 12. 9. 2017

 


Odpověď:

Žadateli byl poskytnut přehled sporů s čísly jednacími, které vede Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s. v souvislosti se žalobami vedenými nájemci či bývalými nájemci parkovišť proti podaným výpovědím na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2237 ze dne 12. 9. 2017, takto:

27 C 46/2018      u Obvodního soudu (dále jen „OS“) Praha 1

24 C 51/2018 u OS Praha 1

27 C 53/2018      u OS Praha 1

11 C 14/2018 u OS Praha 1

42 C 188/2018 u OS Praha 4

51 C 27/2018      u OS Praha 4

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

o provedené rekonstrukci pozemní komunikace v ul. Antala Staška v Praze 4 - v úseku Budějovická, Ke Strži a to výsadbových polí po obou stranách komunikace - v roce 2006-2007, včetně požadavku na poskytnutí:

 • technické zprávy - plánu sadových úprav
 • výkresu umístění liniových staveb (inženýrských sítí), popř. s jejich ochrannými pásmy po obou stranách ulice Antala Staška, které byly podkladem pro plán sadových úprav
 • souhlasů správců liniových staveb (inženýrských sítí), byly-li v rámci provedené rekonstrukce vyžádány a poskytnuty

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že dle  informací poskytnutých investičním úsekem naší společnosti bylo zjištěno, že vzhledem k časovému období, které uplynulo od uvedené rekonstrukce při zajištění provedení rekonstrukce právnickou osobou odlišnou od naší společnosti (TSK hl.m. Prahy, příspěvková organizace), se nepodařilo všechny požadované informace dohledat. Dle  jednoho dohledaného záznamu byla v roce 2004 vyřazena tato rekonstrukce z přípravy, jelikož měl stavbu provádět tehdejší odbor městského investora (OMI) MHMP. Žádné další informace ani doklady nemáme k dispozici.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jakém rozsahu byl omezen provoz na pozemní komunikaci Resslova dne 15.8.2018, v jakém časovém rozsahu nastalo toto omezení a z jakého důvodu?
 •  V jakém rozsahu (a to i  časovém) a z jakého důvodu byl dne 15.8.2018 omezen provoz na křižovatce ulic Resslova x Karlovo náměstí x Ječná?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že jím požadované informace se nevztahují k působnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. jako povinného subjektu. Omezení provozu na pozemní komunikaci spadá do pravomoci příslušného silničního správního úřadu.

 

Žádost:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle údajů poskytnutých příslušným oddělením oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s., probíhají úklidy v Podolské ulici v Praze 4  v  režimu letních a zimních úklidů.
 •  V tzv. letním období jsou úklidy a čištění zajišťovány  2x ročně v rámci tzv. blokového čištění a dále prostřednictvím  operativních  úklidů, prováděných  na základě skutečností zjištěných během průběžných kontrol území ve správě Oblastní správy Jih (intenzita znečištění komunikace), nebo  na základě  oprávněných podnětů od občanů  či pracovníků ÚMČ Praha 4.  Intervaly operativních čištění tudíž nejsou pravidelné a i zvolená technologie operativních úklidů (strojní, ruční čištění chodníků, šintování a čištění obrubníků, vymetení nečistot od obruby vozovky) závisí  na stavu komunikace v daném místě, na stupni znečištění a na množství zaparkovaných automobilů. Blokové čištění probíhá dle „Harmonogramu blokového čištění“, ve kterém jsou uvedeny termíny  provádění  čištění jednotlivých bloků. Zhotovitelem výše uvedených prací je firma Pražské služby, a.s.
 • 2. V zimním období se úklidy chodníků zajišťují v době příznivých klimatických podmínek-nedojde-li ke spadu sněhu, a to v rámci  náhradních  prací zimní údržby. Zhotovitelem  výše uvedených prací je opět firma Pražské služby, a.s.
 • Městská policie dostává kopii opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v době blokového čištění, ale od příslušného silničně dopravního úřadu (včetně harmonogramu a plánků), který toto opatření obecné povahy vydává na základě žádosti příslušné oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty kopie předmětných listin, poskytnutých oddělením služeb veřejnosti a oddělením účtování MHMP, a to  :

 • Přehled plateb, které inkasovala TSK od nájemce z titulu nájemní smlouvy (viz shora) až do současnosti, tj. do srpna 2018
 •   Související faktury
 •   Související výpis z účtu

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jakých časových obdobích a v jakém počtu pracovníků je uklízena Podolská ulice v Praze 4  pracovníky TSK hl. m. Prahy, a.s., popřípadě pracovníky organizací, pověřených tímto úklidem TSK hl. m. Prahy ,a.s.?
 • Zda pracovníci pověřených organizací spolupracují s Městskou policií hl. m. Prahy v odůvodněných případech, např. zda policii informují o vozidlech, která zůstanou zaparkovaná v průběhu úklidu ulice ( konkrétně Podolské ulice)?
 • Zda TSK hl. m. Prahy, a.s., předává informace o plánovaných blokových čištěních Městské policii ; pokud ano, pak v jakých lhůtách?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle údajů poskytnutých příslušným oddělením oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s., probíhají úklidy v Podolské ulici v Praze 4  v  režimu letních a zimních úklidů.
 •  V tzv. letním období jsou úklidy a čištění zajišťovány  2x ročně v rámci tzv. blokového čištění a dále prostřednictvím  operativních  úklidů, prováděných  na základě skutečností zjištěných během průběžných kontrol území ve správě Oblastní správy Jih (intenzita znečištění komunikace), nebo  na základě  oprávněných podnětů od občanů  či pracovníků ÚMČ Praha 4.  Intervaly operativních čištění tudíž nejsou pravidelné a i zvolená technologie operativních úklidů (strojní, ruční čištění chodníků, šintování a čištění obrubníků, vymetení nečistot od obruby vozovky) závisí  na stavu komunikace v daném místě, na stupni znečištění a na množství zaparkovaných automobilů. Blokové čištění probíhá dle „Harmonogramu blokového čištění“, ve kterém jsou uvedeny termíny  provádění  čištění jednotlivých bloků. Zhotovitelem výše uvedených prací je firma Pražské služby, a.s.
 • 2. V zimním období se úklidy chodníků zajišťují v době příznivých klimatických podmínek-nedojde-li ke spadu sněhu, a to v rámci  náhradních  prací zimní údržby. Zhotovitelem  výše uvedených prací je opět firma Pražské služby, a.s.
 • Městská policie dostává kopii opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v době blokového čištění, ale od příslušného silničně dopravního úřadu (včetně harmonogramu a plánků), který toto opatření obecné povahy vydává na základě žádosti příslušné oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Jaká byla celková výše nákladů na změny dopravního značení, provedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě zveřejnění opatření obecné povahy Městskou částí Praha 1 dne 11.4.2018, opraveného dále  touto městskou částí dne  6.6.2018 pod č.j. ÚMČ p1 211201/2018/ODOP/042/1T, vynaložená na tuto změnu?
 • Jaká částka byla vynaložena na externí vyvolané náklady a jaká na interní vyvolané náklady a případné další náklady  spojené s touto změnou  dopravního značení?
 • O určení položky účelového členění rozpočtu, ze které byla změna dopravního značení  financována.   

 


Odpověď:

 • poskytnutá na základě údajů sdělených oddělením dopravního značení Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

 Celková výše nákladů na změnu dopravního značení dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 1 a Praze 2, vynaložená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., činila 254. 328,- Kč bez DPH.

- Prostředky vynaložené na vertikální (svislé) dopravní značení činily 182.475,-Kč bez DPH, prostředky vynaložené na horizontální (vodorovné) dopravní značení činily  71. 853,-Kč bez DPH. 

- Interní náklady nebyly způsobem uvedeným v žádosti kalkulovány, počet hodin potřebných k provedení uvedených změn činí cca 8 hodin.

 - Žádné další náklady v rámci realizace nevznikly.

- Změna dopravního značení byla v rámci rozpočtu financována z prostředků určených na realizaci a běžnou údržbu dopravního značení.

- Náklady na opatření, resp. jeho realizaci, byly financovány pouze výše uvedeným způsobem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 


Odpověď:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. nerealizovala a ani nemohla realizovat úkony spojené se zavedením dopravního značení na základě shora citovaného usnesení Rady MČ  Praha 1, neboť usnesení Rady MČ Praha 1 nemá bezprostřední dopad na činnost naší společnosti. Na základě opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu), vydaného silničním správním úřadem MČ Praha 1, bylo realizováno provedení vodorovného a svislého dopravního značení.
 •  Celková výše nákladů na citovanou změnu dopravního značení, dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vynaložená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., činila 254 328,00 Kč bez DPH.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace, resp. dokumentů a to :

1. materiálu, který byl zadán TSK rozhodnutím Rady č.976 ze dne 2. 5. 2018: Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění dopravních vazeb v souvislosti s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí.

2. technické dokumentace k opravě lávek na Železničním mostě u Výtoně

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

ad 1):  TSK hl. m. Prahy, a.s. v rámci plnění zmiňovaného úkolu skutečně zahájila prověřování umístění mostního provizoria s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí. V současné době však dosud nedisponuje studií proveditelnosti v předmětné věci. Převzetí studie proveditelnosti očekáváme po doplnění vyjádření klíčových subjektů, dotčených případnou realizací provizoria. Následně bude studie proveditelnosti předána objednateli, tj. hl. m. Praze, k přijetí příslušných rozhodnutí. Půjde tedy ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, na níž se vztahuje omezení poskytnutí informace, a to až do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

ad 2): technická dokumentace byla žadateli zaslána prostřednictvím úschovny

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:  

 • zda TSK hl. m. Prahy, a. s. uzavřela s Ministerstvem zemědělství ČR nájemní smlouvu na parkovací stání? Je tato smlouva platná , a pokud nikoliv, kdy byla zrušena?
 • zda Ministerstvo zemědělství ČR uhradilo nějaké platby za nájemné parkovacích míst z titulu nájemní smlouvy, v jaké výši a za jaké období? Pokud byly Ministerstvu zemědělství ČR platby vraceny, které to byly a kdy se tak stalo?
 • z jakého důvodu hradilo Ministerstvo zemědělství ČR platby za užívání parkovacích míst, jestliže jiné veřejnoprávní subjekty (ministerstva a městské části) za užívání parkovacích  míst neplatí?
 • jaká osoba uzavřela za TSK výše uvedenou smlouvu?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že Hl. m. Praha, zastoupené v roce 2005 TSK hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací (tj. osobou odlišnou od povinného subjektu) uzavřelo s Ministerstvem zemědělství ČR nájemní smlouvu na parkovací stání. Smlouva je stále platná, pouze došlo ke změně zastoupení z  TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace na TSK hl. m. Prahy, a.s. 
 • Ministerstvo zemědělství ČR uhradilo od r. 2005 do současnosti hl. m. Praze celkem 2.580.892,-Kč.
 • Mezi shora uvedenými subjekty je uzavřena platná nájemní smlouva v souladu s platnými právními předpisy. Pokud je s jinými subjekty uzavřena smlouva o výpůjčce, jedná se o plnění bezúplatné. 
 • TSK hl. m. Prahy, a.s. není známo, proč  v  případě Ministerstva zemědělství ČR byl v r.2005 zvolen daný typ smlouvy. Jednalo se o rozhodnutí vedení TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace. Jde tak v daném případě o dotaz na názor TSK hl. m. Prahy, a.s. na tehdejší postup odlišné organizace, a tedy o dotaz, na který se nevztahuje dle ust. § 2 odst. 4 zák.                č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace dle citovaného zákona.
 • Předmětnou nájemní smlouvu za TSK uzavřela jménem Hl. m. Prahy Ing. Šárka Pekárková, tehdejší ekonomická náměstkyně.    

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Jaká opatření byla učiněna od února 2018 (případně budou  učiněna) ohledně dlouhodobě odstavených vozidel (1 dodávky a 3 osobních vozidel )  v ulici Ke Kablu,  v Praze - Dolních Měcholupech, jestliže žadatel na tyto domnělé „vraky„ upozornil písemně 10.7.2018 Městskou policii hl. m. Prahy, avšak ke dni podání žádosti k žádné nápravě nedošlo.

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že TSK hl. m. Prahy, a.s., jeho žádost odložila dle ust. § 14 odst. 5 písm. c ) zák. č. 106/1999 Sb, neboť její povinností není zabývat se odstraňováním vraků z komunikací na  území hl. m. Prahy, když tato činnost je vykonávána Správou služeb hl. m. Prahy, se sídlem Kundratka 19,180 00, Praha 8-Libeň.      

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace: resp. o  poskytnutí studie proveditelnosti, týkající se úpravy schodiště v ulici Pod Bruskou

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle zjištěných informací bylo vypracování shora uvedené studie poptáno ze strany OS Centrum u společnosti „ sinpps,s.r.o.“ Lokalita byla následně prověřena  projektantem této společnosti a na základě takto provedeného šetření, s ohledem na parametry stávajícího schodiště a na něj navazujících částí, konstatována nemožnost dodržení normového provedení poptávaných úprav. Vzhledem k závěrům plynoucím z tohoto prověření lokality bylo dohodnuto v přípravě studie nepokračovat a nevynakládat tak finanční prostředky  do zpracování  dokumentace s negativními závěry. Požadovanou studii tedy nelze poskytnout, neboť neexistuje.

 

Žádost:

 • o sdělení informace o tom, které všechny subjekty užívají bezúplatně parkovací místa v Praze, včetně identifikace těchto subjektů (např. ministerstvo, městská část)  a parkovacího místa (jméno ulice, počet parkovacích míst, rok  uzavření výpůjční smlouvy)

 


Odpověď:

 • Žadateli byly poskytnuty veškeré údaje, požadované podáním ze dne 4.7.2018,  a to tak, že byly zpracovány oddělením služeb veřejnosti do  přehledných tabulek

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda jsou 3 elektronické obrazovky, umístěné dne 19.1.2017 na stavbě na adrese Seifertova 559/51,Praha 3, 130 00, ve vlastnictví TSK hl. m. Prahy, a.s.; pokud ano, od kterého data? 
 • podáním ze dne 12.7.2018 (rozšířením žádosti) žadatel žádal též o poskytnutí  informace, zda TSK hl. m. Prahy, a.s. někdy v souvislosti s výše popsanými elektronickými obrazovkami  komunikovala s Městskou částí Praha 3 
 • jak se TSK hl. m. Praha, a.s. dozvěděla, kterou právnickou osobou byly výše popsané elektronické obrazovky pořízeny? 
 • jak se TSK hl. m. Prahy, a.s. dozvěděla, kdo byl k  12.7.2018 vlastníkem a správcem popsaných elektronických obrazovek
 •  o jednoznačné identifikaci skutečného vlastníka ke dni podání žádosti

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že výše popsané elektronické obrazovky nejsou ke dni 12.7.2018 ve vlastnictví ani ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s. Jejich objednatelem byla TSK hl. m. Prahy, příspěvková organizace, která uzavřela příslušnou smlouvu vlastním jménem na účet hl. Prahy.
 • Objednateli byly obrazovky předány  dne 26.1.2017.
 • V souvislosti s výše popsanými obrazovkami TSK hl. m. Prahy, a.s. komunikovala s Městskou částí Praha 3.
 • TSK hl. m. Prahy, a.s. převzala od 1.4.2017 správu majetku hl. m. Prahy, který byl do 31.3.2017 pořizován a spravován TSK hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací, pro hl. m. Prahu na účet hl. Prahy, včetně veškeré dokumentace, pročež zůstala zachována informační kontinuita ; správu nyní zajišťují bývalí pracovníci TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace. Předmětná smlouva je dále veřejně dostupná na webových stránkách www.tsk-praha.
 •  TSK hl. m. Prahy, a.s. je známo, kdo byl  k  12.7.2018 vlastníkem a správcem popsaných elektronických obrazovek, a to z její vlastní činnosti a převzaté dokumentace(viz shora).
 • Jednoznačná identifikace skutečného vlastníka ke dni podání žádosti: Hl. m. Praha, IČO:00064581, se sídlem v  Praze 1,Mariánské náměstí 2,110 00, Praha 1

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • kolik poutačů - plakátů s nápisem „VYMÁHÁME DLUHY“ s uvedením telefonního čísla „ 606 606 081“  či obdobných, zpravidla  černých  na žlutém podkladu, umístěných  zejména na inventářích – svodidlech, plotech, či bariérách, bylo evidováno za období  2016,2017,2018 a kolik jich bylo odstraněno

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že oddělení služeb  veřejnosti  neeviduje žádné nájemní smlouvy  na poutače či jiné obdobné reklamy na činnost „VYMÁHÁME DLUHY“ za období roku 2016, 2017, 2018  s uvedením telefonního čísla „ 606 606 081“ ,které by byly  umístěny na majetku hl. m. Prahy, svěřeného do správy  TSK hl. m.  Prahy, a.s.  Rovněž bylo žadateli sděleno, že  TSK hl.m. Prahy, a.s. nezajišťovala v uvedeném období odstraňování jakékoliv nepovolené reklamy. TSK hl.m. Prahy, a.s. nemá oprávnění svévolně nakládat s cizím majetkem z pozice správce pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství, či dalšího majetku, aniž by o tom bylo rozhodnuto  příslušným správním orgánem nebo soudem. TSK hl. m. Prahy, a.s. ani není k uvedeným činnostem personálně a materiálně vybavena, či ke zjišťování jiného zvláštního užívání komunikací bez povolení příslušného správního orgánu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • o úhradách příspěvků zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců podle zákona č.106/1999 Sb., resp. zda  Technická správa komunikací hl. Prahy, a.s., poskytuje takový příspěvek v případě pojistných smluv soukromého pojištění, uzavřených mezi zaměstnanci jako pojistníky a Českou pojišťovnou, a.s. jako pojistitelem

 


Odpověď:

 • Žadateli - kontaktní osobě, bylo sděleno, že Technická správa komunikací hl. Prahy, a.s. neposkytuje svým zaměstnancům žádný finanční příspěvek na životní pojištění.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí kopie předběžného stanoviska ÚMČ Praha 3, Odboru dopravy, Oddělení silničního úřadu, které bylo zasláno Technické správě komunikací hl.m. Prahy, a.s., v souvislosti s žádostí o uzavření nájemní smlouvy č. 11836000015 pro umístění kontejneru na směsný odpad, jestliže na základě uvedeného předběžného stanoviska  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zamítla tuto žádost Společenství domu  Jeseniova čp. 1726, Praha 3, Žižkov, a to dopisem č.j.  TSK/04422/18 ze dne 31.5.2018.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty veškeré související dokumenty, evidované oddělením služeb veřejnosti,  k žádostí o uzavření  nájemní smlouvy č. 11836000015 pro umístění kontejneru na  směsný odpad, podané Společenstvím domu čp. 1726, Praha 3, Žižkov, tj. zejména dopis Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., ze dne 31.5.2018, adresovaný Společenství domu  Jeseniova čp. 1726, Praha 3, Žižkov. Kopie předběžného stanoviska (souhlasu) ÚMČ Praha 3 nemohla být žadateli poskytnuta, neboť nebyla nikdy tímto úřadem vydána. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v odpovědi znovu zdůraznila, že pokud ÚMČ Praha 3 v budoucnosti  vydá předběžný souhlas, TSK hl. m. Prahy, a.s.,  vyhotoví nájemní smlouvu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • resp. žádost o kopie dokumentů (žádostí o vydání nájemní smlouvy na níže uvedené předzahrádky, tj. o záboru chodníku, včetně sdělení informace a případné kopie dokumentu o typu použitého nábytku a případného zastínění, kopie zákresů, popř. plánků s přesným vyznačením záboru, předběžných souhlasů městské části Praha 7 a kopií nájemních smluv s Technickou správou komunikací včetně rozpisu plateb za pronájem)
 • jaká je výše poplatku za metr čtvereční a den, který provozovatelé níže uvedených provozoven odvádějí Hl. m. Praze a Městské části Praha 7 ?   

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty kopie dokumentů, a to: žádostí o uzavření smlouvy včetně souvisejících dokumentů, tj. nájemních smluv a ostatních shora specifikovaných listin, obsahujících požadované údaje, o těchto objektech :

 • o restauračním zařízení situovaném v přízemí budovy Kamenická 803/11, v Praze 7 ( noční bar Freeride .cz. Cafe Bar)
 • o  restauračním zařízení  situovaném v přízemí budovy Kamenická 607/17,v Praze 7 (hospoda  Na Kovárně)
 • o  restauračním zařízení situovaném v přízemí budovy Kamenická 602/24 ,v Praze 7 ( bistro „Mr. Hot Dog“)

Ohledně komunikace Letohradská 671/13 v Praze 7 bylo žadateli sděleno, že oddělení služeb veřejnosti žádnou nájemní smlouvu  neeviduje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí :

 • Kopie  nájemní smlouvy k pozemkům  č. parc. 1850/12, 1865/1,1865/2 v k. ú. Bubeneč

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty předmětné nájemní smlouvy,  uzavřené mezi Technickou správou komunikací, hl. m. Prahy a Výstavištěm  Praha, ze  dne 18.1.2000 a dne 10.12.1998

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

o  betonovém panelu na ochranu chodců, umístěném na ochranu  chodců na přechodu pro na křižovatce  Peroutkovy a Xaveriovy ulice v Praze 5 ;jak je možné, že umístění bylo povoleno, jestliže z pohledu žadatele se jeví  jako zcela nevhodné, neboť překáží zdravotníkům, hasičům, policii?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že o umístění předmětného panelu  rozhodl  Odbor dopravy Městské části Praha  5 dne 20.6.2003.
 • Shora uvedené rozhodnutí ze dne 20.6.2003 bylo realizováno TSK hl. m. Prahy, a.s.-správou dopravního značení  na základě Stanovení  č. ODE /sine/03/Ma. Osazeno bylo  dne 29.8.2003.
 • Odpověď na otázku, proč došlo k osazení předmětného panelu, je nutno požadovat od  Silničního  správního úřadu působícího u Odboru dopravy  MČ Prahy 5.
 • Realizace předmětného opatření stála  cca 100.000,- Kč.
 • Přínos předmětného zařízení lze spatřovat v zejména v pravděpodobnosti několika zachráněných lidských životů či v zabránění zranění chodců.
 •  TSk hl. m. Prahy,a.s.  není oprávněna z pozice  správců pozemních komunikací, jejich součásti a příslušenství, instalovat  žádná omezující zařízení či jiným způsobem zasahovat do provozu účastníků dopravy, pokud jí toto není nařízeno či stanoveno příslušnými úřady státní správy. Úklid i údržba  komunikací je prováděna dle požadavků  vlastníka komunikací.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Co vše monitoruje  a ukládá kamerový systém  UnicamSCAN?
 • Jak dlouhou dobu jsou informace získané tímto systémem evidovány?
 • Kde všude jsou kamery napojené na tento systém umístěny?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nevlastní ani neprovozuje systém UnicamSCAN. Tento systém slouží Policii ČR při pátrání po odcizených vozidlech nebo zájmových vozidlech. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zajišťuje pouze správu technických zařízení (kamer), která jsou systémem UnicamSCAN dále využívána. Z uvedených důvodů bylo žadateli odpovězeno částečně a to takto:
 • UnicamSCAN monitoruje průjezdy vozidel a ukládá údaje o průjezdu vozidla danou lokalitou (čas, registrační značka, fotodokumentace) .
 •  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nemá žádný přístup k informacím ze systému  UnicamSCAN, ani tyto informace nijak neeviduje. Pouze Policie ČR jako uživatel systému může odpovědět na dotaz ohledně délky doby evidence získaných údajů. 
 • Kamery využitelné  systémem  UnicamSCAN  jsou umístěné na komunikacích hl. m. Prahy a  zjednodušeně jde o všechny systémy sloužící k dokumentaci podezření ze spáchání přestupku (systémy měření rychlosti, dokumentace jízdy na červenou, vysokorychlostní vážení, strategické úsekové detektory). Lokality umístění těchto systémů lze vyčíst z veřejně dostupných zdrojů (viz ročenka dopravy, vydaná Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.). Podrobný a přesný seznam integrovaných lokalit je nutno požadovat od Policie ČR, jež je správce a uživatelem systému.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda oddělení služeb veřejnosti  eviduje smlouvu na zábor chodníku pro restaurační   zahrádku  v Praze 5, Lesnická 8

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že úsek služeb  veřejnosti  neeviduje žádnou nájemní smlouvu na zábor chodníku  pro restaurační  zahrádku  v Praze 5, Lesnická 8.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • jaké kroky  byly podniknuty k odstranění nepovoleného záboru  na Staroměstském náměstí (dle žadatele spočívajícího v neoprávněném umístění „velkého šutru“), která odpovědná osoba byla za TSK hl.m. Prahy, a.s. pověřena jejich provedením a do jakého termínu měla být tato opatření splněna? 

 


Odpověď:

Žadateli bylo dne 23.5.2018 sděleno, že TSK hl.m. Prahy, a.s. není oprávněna  k zajištění násilné likvidace nepovoleného záboru. Požadovaná informace se tedy nevztahuje k působnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. Rovněž byl žadatel poučen o možnosti řešit tvrzenou situaci ve správním či soudním řízení. 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 • o zpřesnění běhu lhůty o úschově údajů o zachycených registračních značkách a údajích při pořízení dlouhodobého parkovacího oprávnění v Městské části Praha 7, a to i v souvislosti s podezřením na spáchání přestupku proti právní regulaci zón placeného stání
 • o délce lhůty uložení zachycených osobních dat při placení prostřednictvím parkovacího automatu v hl. m. Praze
 • zda centrální informační systém zón placeného stání uchovává či nějakým způsobem zpracovává údaje získané z mobilního telefonu či platební karty při placení těmito za krátkodobé parkovací oprávnění mimo městskou část, která je trvalým bydlištěm žadatele
 • o případném rozdílu v trvání  doby uložení dat při krátkodobém parkovacím oprávnění prostřednictvím parkovacího automatu v hl. m. Praze a prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin
 • o lhůtě k úschově osobních údajů získaných v rámci monitoringu zón placeného stání,  a to i v souvislosti s podezřením na spáchání  přestupku
 • o ochraně zachycených osobních dat v rámci provozu zón placeného stání proti zneužití  včetně možnosti prodeje těchto dat k marketingovým účelům
 • o tom, k jakým konkrétním zachyceným osobním datům mají přístup jednotlivé právnické osoby, s nimiž TSK hl. m. Prahy uzavřela smlouvy o provozu zón placeného stání v hl. m. Praze  a s nimi související smlouvy
 • zda jsou data prodávána k marketingovým účelům nebo je o tom uvažováno ?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že :

 • Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy dlouhodobého parkovacího oprávnění jsou zpracovávány po dobu platnosti parkovacího oprávnění a po dobu 12 měsíců po skončení platnosti příslušného parkovacího oprávnění.
 • Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud nejde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou zpracovávány po dobu 7 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.
 • Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacích automatů jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy; prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.
 •  Centrální informační systém zón placeného stání hlavního města Prahy k registrační značce silničního motorového vozidla nezpracovává (neuchovává, ani nijak nepřiřazuje) žádné informace o mobilním telefonu nebo o platební kartě. Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, jsou v případech, v nichž vzniklo podezření na přestupek, předány Městské policii hlavního města Prahy. Osobní údaje jsou v takovém případě smazány v okamžiku, kdy je Městská policie označí za neodhalený přestupek. Doba zpracování osobních údajů Městskou policií hlavního města Prahy, případně správním orgánem příslušným k projednání přestupku, se řídí příslušnou právní úpravou a není povinnému subjektu známa.
 • K otázce možnosti přístupu třetích právnických osob, s nimiž TSK hl.m. Prahy uzavřela smlouvy o provozu zón placeného stání v hl. m. Praze  a s nimi související smlouvy, byly žadateli poskytnut informace uvedené v tabulce (viz níže).

 

 

ELTODO a.s.

ALTRON Business Solutions, a.s.

CORTEC s.r.o.

MPLA s.r.o.

RDT s.r.o.

registrační značka

ano

ano

ano

ano

ano

fotografie, místo a čas zachycení vozidla v rámci monitoringu

ano

ano

ano

ano

ano

údaje mobilního telefonu

ne

ne

ne

ne

ne

Údaje platební karty

ne

ne

ne

ne

ne

 

 V tabulce uvedené obchodní společnosti provádějí zpracování osobních údajů na základě smluv uzavřených s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a to:

 • smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, č. 9/15/6400/013, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze“;
 • smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, č. dokumentu objednatele: 9/15/6400/016, č. dokumentu dodavatele: 2015ABS0236, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze“.

 

Osobní údaje zpracovávané v rámci provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze nejsou „prodávány“ třetím subjektům k marketingovým účelům a není o tom ani uvažováno.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 • jakým způsobem je  vyhodnocován záznam získaný monitorovacími vozidly
 • jakým způsobem a jak dlouho jsou  uchovávány :  a)surové (úplné) záznamy), b)záznamy určené k použití  při přestupkovém či obdobném řízení
 • jak jsou upravena pravidla pro použití získaných dat - surových  i  výsledků analýzy
 • jakým způsobem jsou záznamy zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a modifikaci

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že po sběru dat monitorovacími vozidly o vozidlech, parkujících v zónách placeného stání, jsou tato data on-line posílána do centrálního informačního systému (CIS), který v případě potřeby u jednotlivého vozidla požádá dodavatele služby monitoringu o další data, dokumentující podezření na přestupek, jež jsou následně dálkově předávána znovu do CIS.
 • Záznamy jsou uchovávány v CIS zón placeného stání. Záznamy, u kterých nebylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou v CIS uchovávány po dobu 7 dnů od jejich zápisu do CIS. Záznamy, u kterých bylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou uchovávány do doby, než  je Městská policie hl.m. Prahy případně označí za neodhalený správní delikt; v případě takového označení jsou všechny takto označené záznamy bezprostředně smazány, což se provádí jednou denně. Pokud jsou záznamy podkladem pro správní řízení, jsou uchovávány správním orgánem po dobu, stanovenou právními předpisy o správním řízení a archivaci; po uplynutí těchto lhůt jsou záznamy anonymizovány a jsou uchovávány pouze pro statistické účely.
 • Záznamy jsou anonymizovány pro statistické účely (viz již shora uvedené lhůty). Mohou být předány jiným subjektům pouze ze zákonných důvodů (např. pro splnění povinnosti spočívající v poskytnutí informací).
 • Data monitoringu jsou opatřena při jejich sběru elektronickou značkou, která znemožňuje modifikaci dat. Přenosy dat do CIS jsou chráněny šifrováním, přenosy dat z CIS dalším orgánům jsou zabezpečeny.

 

Dotazy, obsažené ve zbylé části žádosti ze dne 16. 4. 2018 (shora neuváděné), byly odmítnuty rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti, z důvodu neexistence těchto informací k okamžiku podání žádosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 •  resp. o poskytnutí kopií smluv včetně všech dodatků a souvisejících dokumentů k umístění reklam na mostech, včetně povolení k umístění těchto reklam, celkový počet reklamních ploch k 1.4.2018 a seznamu mostů, na nichž byly reklamy umístěny,  včetně výše nájemného za 1m2 reklamní plochy  či konkrétní konstrukce nebo mostu. Následně žadatel specifikoval k výzvě TSK hl. m. Prahy, a. s. podáním  ze dne  2.5.2018, tento svůj původní požadavek na poskytnutí všech smluv platných ke dni 1.4.2018 (i kdyby byly uzavřeny před tímto datem), jejich dodatků  a příloh, uzavřených mezi TSK a třetími osobami, na jejichž základě došlo k umístění reklamních zařízení na mostech, přičemž jako mosty označil žadatel všechny mosty, mostní objekty a jejich části  ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, které jsou spravovány TSK hl.m. Prahy, a.s., včetně stavebních objektů k překonání sníženiny, vodního toku či jiné komunikace. Dále ve svém specifikujícím podání žadatel požadoval kopie všech povolení ke zřízení a provozování reklamního zařízení, vydaných TSK ve smyslu § 31 zákona o pozemních komunikacích, udělených od 1.1.2012. Rovněž požadoval sdělení celkového počtu reklamních zařízení umístěných na takto upřesněných mostních konstrukcích do dne 1.4.2018, a to  včetně výše nájemného za 1m2 reklamní plochy  či za konkrétní konstrukce nebo mostu nebo jeho části.

 


Odpověď:

Žadatel byl vzhledem k objemu požadovaných informací a listin vyzván, aby před poskytnutím požadovaných informací uhradil poplatek v částce odpovídající platnému a veřejně přístupnému sazebníku úhrad za poskytování informací, vydaným TSK hl. m. Prahy, a.s. Po zaplacení této úhrady žadatelem mu byly zaslány kopie požadovaných dokumentů. Dále obdržel sdělení o celkovém počtu reklamních zařízení umístěných na jím uváděných mostních konstrukcích, jichž bylo k uvedenému datu 249.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 •  o aktuálním přehledu (nejprve všech) vymezených parkovacích ploch (s výjimkou modrých či jiných zón)nebo garážových domů v gesci TSK, a to včetně kopie všech nájemních smluv (příp. jiných typů smluv), jejichž předmětem je správa nebo provozování vymezených parkovacích ploch nebo garážových domů, následně specifikovaná k výzvě TSK hl. m. Prahy, a. s. podáním žadatele ze dne  6. 4.2018, jímž zúžil tento svůj původní požadavek na poskytnutí všech aktuálně platných smluv, uzavřených povinným subjektem s Indigo Infra CZ a.s., resp. SOGEPARC CZ, a.s., PARKING PRAHA a.s. a VINCI Park CZ a.s.

 


Odpověď:

Odpověď:

Žadatel byl vzhledem k objemu požadovaných informací a listin vyzván, aby před poskytnutím požadovaných informací uhradil poplatek v částce odpovídající platnému a veřejně přístupnému sazebníku úhrad za poskytování informací, vydaným TSK hl. m. Prahy, a.s. Po zaplacení této úhrady žadatelem  byly zaslány kopie aktivních smluv, které TSK hl. m. Prahy, a. s., uzavřela s těmito subjekty: LUKAS k.s. a VINCI Park a.s. Po zaslání uvedených kopií aktivních smluv spolu s dopisem ze 12.6.2018 bylo  TSK hl. m. Prahy, a. s.  dále doručeno podání žadatele ze dne 12. 7.2018 s žádostí  o doplnění (kompletaci) těchto smluv Posledně uvedené žádosti bylo vyhověno dopisem z  25. 7. 2018, k němuž byly připojeny - a žadateli tak poskytnuty - kopie veškerých souvisejících dokumentů, které se oddělení služeb veřejnosti podařilo dohledat.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně:

 1. lhůty úschovy údajů o zachycených registračních značkách v rámci ZPS.
 1. Mám trvalé bydliště v MČ Praha 7. K mému automobilu jsem byl nucen si zakoupit dlouhodobé parkovací oprávnění v MČ. Monitorovací vozidlo pořídilo fotografii mého vozu s RZ, dále zaznamenalo souřadnice GPS a časové údaje (datum, denní čas). Na jak dlouhou jsou tyto údaje uchovávány? Je to 12 měsíců nebo 7 dní v případě, že není podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání.
 2. Mám dlouhodobé parkovací oprávnění pro Prahu 7. Při návštěvě rodičů v sousední MČ jsem nucen za parkování platit. Zaplatil jsem „u automatu“ a zadal RZ mého vozu. Na jak dlouho budou uložena data o tom, že jsem na tomto místě parkoval, i když jsem nebyl zachycen monitorovacím vozidlem? Je to 60 dnů nebo 7 dní v případě, že není podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání.
 3. Mám dlouhodobé parkovací oprávnění pro Prahu 7. V sousední MČ jsem nucen za parkování platit. Platím za použití mobilního telefonu nebo platební karty. Jaké konkrétní údaje o mém mobilním telefonu (např. telefonní číslo, IMEI, IMSI) a jaké konkrétní údaje o mé platební kartě jsou spolu s mou RZ ukládány a na jak dlouhou dobu? Je to 60 dnů nebo 7 dní v případě, že není podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání.
 4. Je rozdíl v době uložení dat, pokud jsem zadal RZ mého vozu do „automatu“ nebo prostřednictvím mobilního telefonu v sousední MČ oproti případu, kdy byla RZ mého vozu na stejném místě zachycena navíc monitorovacím vozidlem?
 1. ochrany dat před zneužitím
 1. K jakým konkrétním (osobním) údajům (RZ vozu, fotografie/místo/čas záchytu, údaje mobilního telefonu nebo platební karty) mají právnické osoby Eltodo a.s., Altron Business Solutions, a.s., Cortec s.r.o., RDT s.r.o. a MPLA s.r.o. přístup a z jakých zákonných důvodů.
 2. Jsou tato data prodávána k marketingovým účelům nebo je o tom uvažováno?

 


Odpověď:

K otázce 1. bodu a):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy dlouhodobého parkovacího oprávnění jsou zpracovávány po dobu platnosti parkovacího oprávnění a po dobu 12 měsíců po skončení platnosti příslušného parkovacího oprávnění.

Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud nejde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou zpracovávány po dobu 7 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

 

K otázce 1. bodu b):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacích automatů jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

K otázce 1. bodu c):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Centrální informační systém zón placeného stání hlavního města Prahy k registrační značce silničního motorového vozidla nezpracovává (neuchovává, ani nijak nepřiřazuje) žádné informace o mobilním telefonu nebo o platební kartě.

K otázce 1. bodu d):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacích automatů jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud nejde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou zpracovávány po dobu 7 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud jde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou předány Městské policii hlavního města Prahy. Osobní údaje jsou v takovém případě smazány v okamžiku, kdy je Městská policie označí za neodhalený přestupek. Doba zpracování osobních údajů Městskou policií hlavního města Prahy, případně správním orgánem příslušným k projednání přestupku, se řídí příslušnou právní úpravou a není povinnému subjektu známa.

 

K otázce 2. bodu a):

 

ELTODO a.s.

ALTRON Business Solutions, a.s.

CORTEC s.r.o.

MPLA s.r.o.

RDT s.r.o.

registrační značka

ano

ano

ano

ano

ano

fotografie, místo a čas zachycení vozidla v rámci monitoringu

ano

ano

ano

ano

ano

údaje mobilního telefonu

ne

ne

ne

ne

ne

údaje platební karty

ne

ne

ne

ne

ne

 

Uvedené obchodní společnosti provádějí zpracování osobních údajů na základě smluv uzavřených s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a to:

smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, č. 9/15/6400/013, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze“;

smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, č. dokumentu objednatele: 9/15/6400/016, č. dokumentu dodavatele: 2015ABS0236, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze“.

K otázce 2. bodu b):

Osobní údaje zpracovávané v rámci provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze nejsou „prodávány“ třetím subjektům k marketingovým účelům a není o tom ani uvažováno.

 

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 1. Jakým způsobem jsou určeny trasy pohybu jednotlivých monitorovacích vozidel? Např. zda jsou pevně definované, generované náhodně strojově, ponechány na volné úvaze obsluhy atd. V případě, že jsou definovány nějakými pravidly, žádám o jejich poskytnutí, případně o popis parametrů algoritmu, který je generuje.
 2. Jaké jsou technické parametry kamer a záznamu, který generují? Zejména tedy jeho formát, rozlišení, parametry objektivu, zda snímání probíhá jenom ve viditelném spektru nebo i mimo ně...
 3. Jsou v monitorovacím vozidle umístěny ještě nějaké jiné senzory, jejichž záznamy jsou uchovávány a využívány v rámci tohoto systému? Z logiky věci očekávám nejspíše GPS (nebo jiný systém určování polohy). Pokud ano, žádám po poskytnutí jejich technických parametrů a následující dotazy týkající se nakládání z daty se vztahují i na jejich výstupy.
 4. Jakým způsobem je záznam vyhodnocován (tj. rozpoznávány SPZ vozidel a porovnávány se seznamem parkovacích oprávnění)? Např. zda probíhá přímo ve vozidle v reálném čase, nebo zda jsou z vozidla záznamy průběžně nebo dávkově přenášeny jinam, kde zpracování probíhá apod. V případě, že jsou jakkoliv přenášeny mimo monitorovací vozidlo, žádám o informaci, jakým způsobem se tak děje.
 5. Jakým způsobem a jak dlouho jsou uchovávány:

               a. surové (úplné) záznamy,

               b. záznamy určené k použití při přestupkovém či obdobném řízení.

 1. Jak jsou upravena pravidla pro použití získaných dat (ať už surových nebo výsledků analýzy, např. seznamy SPZ) pro jiné účely, než je řešení přestupků? Např. pro účely statistické, v případě dožádání pro účely civilního nebo trestního řízení atd.
 2. Jakým způsobem jsou záznamy zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a modifikaci? Např. elektronickým podpisem, šifrováním... Kde se tato ochrana děje? Např. záznam může být elektronicky podepisován a šifrován přímo ve vozidle, případně až při/po zpracování a podobně.
 3. Kdo je obsluhou/posádkou monitorovacího vozidla? Jaké jsou na ni kladeny kvalifikační požadavky?
 4. Jaká je role posádky? Jaké - pokud nějaké - parametry systému může ovlivnit?
 5. Existují-li dokumenty, které popisují výše uvedené postupy, jako například vnitřní normy, pokyny či prováděcí předpisy, žádám o jejich poskytnutí v elektronické podobě.

 


Odpověď:

Ad 1. Těmito informacemi Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 2. Technickými parametry kamer TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 3. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 4. Dodavatel služby monitoringu sbírá data vozidel parkujících v zónách placeného stání ve struktuře „místo parkování určené Úsekem, GNSS souřadnice, datum a čas, RZ vozidla“, tato data jsou on-line posílána do centrálního informačního systému zón placeného stání hl. m. Prahy, a.s., který dává zpět informaci „respektuje“ nebo „nerespektuje“ k příslušné RZ vozidla. V případě „nerespektuje“ dodavatel služby monitoringu pořídí další data dokumentující podezření na přestupek ve struktuře „fotografie s detailem RZ, čas pořízení fotografie s detailem RZ, situační fotografie parkujícího vozidla včetně vodorovného dopravního značení, čas pořízení situační fotografie parkujícího vozidla, situační fotografie dokumentující stav svislého dopravního značení upravující parkování na daném Úseku, čas pořízení situační fotografie“, která jsou dávkově předávána do centrálního informačního systému (CIS).

 

Ad 5. Záznamy jsou uchovávány v centrálním informačním systému zón placeného stání hl. m. Prahy. Záznamy, u kterých bylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou předány Městské policii hlavního města Prahy.

 

Záznamy, u kterých nebylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou v centrálním informačním systému zón placeného stání hl. m. Prahy uchovávány po dobu 7 dní od jejich zápisu do tohoto systému.

 

Záznamy, u kterých bylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou uchovávány po dobu, dokud Městská policie hlavního města Prahy záznamy neoznačí za neodhalený správní delikt. V případě označení za neodhalený správní delikt jsou všechny takto označené záznamy bezprostředně smazány (výmaz probíhá jednou denně). Pokud jsou záznamy podkladem pro správní řízení o přestupku, jsou záznamy uchovávány správním orgánem po dobu dle právních předpisů upravujících správní řízení a archivaci.

 

Po uplynutí těchto lhůt jsou záznamy anonymizovány a uchovávány nadále pouze pro účely statistické.

 

Ad 6. Záznamy jsou zpracovávány v anonymizované podobě pro statistické účely. Anonymizace je prováděna bezprostředně po uplynutí lhůt dle odpovědi na otázku č. 5.

 

Mimo to mohou být záznamy předány jiným subjektům na základě zákonných povinností spočívajících v poskytnutí informací. V takovém případě jsou záznamy předány oprávněnému subjektu, pokud nedošlo k jejich smazání/anonymizaci, přičemž se uplatní lhůty dle odpovědi na otázku č. 5. TSK nedisponuje informacemi o nakládání se záznamy ze strany subjektů, kterým na základě zákonné povinnosti záznamy předá. Pokud se žadatelů dotazuje na možné případy předání záznamů třetím subjektům na základě zákonné povinnosti, je taková žádost o informaci ve své podstatě otázkou na právní výklad veškerých norem právního řádu, které by mohly odůvodňovat poskytnutí osobních údajů jinému subjektu. TSK není povinna poskytnout žadateli své právní stanovisko v takové otázce a necítí se být ani kompetentní provést výklad veškerých norem právního řádu, které by poskytnutí osobních údajů jinému subjektu mohly odůvodňovat či zakládat právní povinnost k takovému poskytnutí.

 

Ad 7. Data monitoringu jsou opatřena při jejich sběru elektronickou značkou, které znemožňuje modifikaci dat.  Přenosy dat do centrálního informačního systému jsou chráněny šifrováním.  Přenosy dat z centrálního informačního systému dalším orgánům jsou zabezpečeny.

 

Ad 8. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 9. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 10. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 1. Které konkrétní osoby mají v gesci opravy a údržbu, včetně investice silnic, které spadají do působnosti TSK na území MČ Praha 1, Praha 2 a Praha 3, s uvedením všech kontaktů na ně, a to s uvedením jejich nadřízených
 2. Které konkrétní osoby mají v gesci údržbu zeleně, včetně kácení, prořezu větví, apod., které spadají do působnosti TSK na území MČ Praha 1, Praha 2 a Praha 3 s uvedením všech kontaktů na ně, a to s uvedením jejich nadřízených
 3. Které konkrétní osoby mají v gesci opravy, údržbu a instalaci svislých a vodorovných dopravních značek, které spadají do působnosti TSK s uvedením všech kontaktů na ně, a to s uvedením jejich nadřízených

 


Odpověď:

Ad 1: Běžnou údržbu, opravy a úklid pozemních komunikací a chodníků na území MČ Praha 1, 2, 3, které jsou svěřeny jejich vlastníkem - hlavním městem Prahou do správy naší společnosti , zajišťuje společnost Pražské služby, a.s.

Odpovědným pracovníkem za naší společnost je Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy Centrum

Nadřízeným pracovníkem je Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních správ.

Odpovědnost za investice má investiční úsek naší společnosti, ředitel Ing. Jiří Mayer.

Ad 2: Údržbu zeleně na území MČ Praha 1, 2. 3 zajištuje Ing. Jiří Beinhauer, referent oblastní správy Centrum.

Nadřízeným pracovníkem je Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy Centrum.

Ad 3: Opravy, údržbu a instalaci svislých a vodorovných dopravních značek na území Prahy 1, 2, 3, zajišťují pracovníci oddělení dopravního značení prostřednictvím dodavatelů těchto prací.

Odpovědným pracovníkem je Ing. Ivan Burián, vedoucí oddělení.

Nadřízeným pracovníkem je Luboš Mojdl, ředitel úseku správního.

Kontaktní údaje byly žadateli se souhlasem výše uvedených pracovníků zaslány.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací - o zaslání rozhodnutí vydaného Úřadem MČ Praha 4, jímž bylo rozhodnuto o místní úpravě provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci NN 416, jenž se nachází na pozemku parc. č. 314/2, k.ú. Braník.

 


Odpověď:

Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti naší společnosti a byla odložena

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací spočívajících ve sdělení ekonomických údajů za rok 2016 a 2017, týkající se provozování parkovišť P+R Černý Most, Depo Hostivař, Dobříš, Rajská zahrada, Letňany a Holešovice v rozsahu a ve formátech dle k Žádosti žadatelkou připojených tabulek.

 


Odpověď:

V rámci zpracování Žadatelem vyžádaných informací bylo kontaktováno detašované pracoviště povinného subjektu - oddělení AS, NZ a P+R, jemuž byl předložen obsah Žádosti Žadatele. Dle vyrozumění vedoucí oddělení AS, NZ a P+R povinného subjektu není povinný subjekt provozovatelem ani správcem P+R parkovišť Dobříš, Letňany stejně jako Depo Hostivař i parkovišť Černý Most. S ohledem na tuto skutečnost nelze Žadateli poskytnout jím prostřednictvím Žádosti požadované informace, neboť jimi povinný subjekt reálně nedisponuje. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není správcem ani provozovatelem P+R parkovišť, jak uvedeno výše, je tímto naplněna první presumovaná podmínka pro odmítnutí Žádosti v této její části. Povinný subjekt nemá současně žádnou právní povinnost disponovat požadovanou informací, resp. není povinen disponovat požadovanými informacemi ke dni podání a vyřízení Žádosti, stejně tak vydání tohoto rozhodnutí, resp. těmito informacemi v rozsahu vyžádaném v této části Žádosti nebude disponovat ani pro futuro.

 

Ohledně P+R parkoviště Holešovice a Rajská zahrada povinný subjekt neeviduje, nevykazuje a ani jakkoli neshromažďuje následující informace tak, jak Žadatel Žádostí požaduje. Konkrétně se jedná o tento rozsah informací pro rok 2016 i 2017 takto: Tržby z parkování; Tržby z krátkodobého parkování; Tržby z dlouhodobého parkování; Spotřeba materiálu a energie; Náklady na opravy, udržování; Náklady na propagaci/marketing; Odpisy DHM/DNM; Osobní náklady; Počet zaměstnanců; Investiční náklady; Zdroje financování; Časové rozmezí výstavby. Obdobně nemá povinný subjekt povinnost těmito informacemi, ať již na základě nějakého smluvního závazku nebo právní normy disponovat. S ohledem na tuto skutečnost je tak reálně nelze Žadateli poskytnout, neboť se jedná o informace neexistující. V tomto rozsahu tak Žádost Žadatele požaduje na povinném subjektu vytvoření nových informací, k čemuž však povinný subjekt není právní nornou zavázán.

 

Závěrem povinný subjekt sděluje Žadateli tyto údaje v rozsahu jeho Žádosti tak, jak této bylo možno vyhovět takto:

 

P+R Holešovice, Praha                                                

Rok                                                                                     2016                                                     2017                                     

Průměrná obsazenost během roku (%)                               144                                                        146

Provozní náklady v Kč bez DPH                                 1.130.000                                            1.242.000

Provozní doba                                                                 04 – 01 h.                                            04 – 01 h.

Typ parkoviště  - plošné bez nadzemních či podzemních podlaží

Počet parkovacích místa – 77 (75 + 2 invalidní stání)

Velikost parkovacího místa - 2,4x5,0=12 + invalidní stání 3,5x5=17,5

Užitná plocha (m2) - 935 (celková plocha = 2 892)

 

P+R Rajská zahrada, Praha                                                        

Rok                                                                                     2016                                                     2017                                     

Průměrná obsazenost během roku (%)                               87                                                          88

Provozní náklady v Kč bez DPH                                 1.134.000                                            1.037.000

Provozní doba                                                                 04 – 01 h.                                            04 – 01 h.

Typ parkoviště  - plošné bez nadzemních či podzemních podlaží

Počet parkovacích místa – 91 (88 + 3 invalidní stání)

Velikost parkovacího místa - 2,4x5,0=12 + invalidní stání 3,5x5=17,5

Užitná plocha (m2) - 1108,5 (celková plocha = 3079)

                              

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu, jak popsáno výše, odmítl.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

1. V jakém rozsahu a jakým způsobem bude provedena rekonstrukce komunikace ulice Ve Vilách (Praha 4 - Nusle), která by měla být zahájena dne 23.4.2018.

2. Dle předchozího sdělení městské části Praha 4 má rekonstrukce probíhat v celé délce komunikace, tedy až po dům na adrese Ve Vilách 30/2.

3. Dle sdělení realizační firmy (STAMET s.r.o.) ovšem má být rekonstrukce povrchu vozovky ukončena ještě před domem na adrese Ve vilách 7. Takový postup je zcela nevhodný, neboť ulice byla rozkopána (v důsledku obnovy vodovodního řádu) až po dům na adrese Ve Vilách 30/2, přičemž současný stav – vysypání štěrkem (bez adekvátního zpevnění povrchu apod.) znemožňuje např. pojezd osob na invalidním vozíku či s dětským kočárkem. Současně nutno zdůraznit, že odstraněním stávajících asfaltových ploch (které byly na omezené části vozovky na místech mezi domy na adrese Ve Vilách 7 a Ve Vilách 1) při výměně vodovodního řádu, došlo ke zmenšení stability svahu, který je proto potřeba opakovaně stabilizovat přinejmenším do stavu, v jakém byl před rekonstrukcí vodovodního řádu.

4. S ohledem na shora uvedené tedy žádám o poskytnutí informací o skutečném záměru a způsobu realizace rekonstrukce silniční komunikace v ulici Ve Vilách – Praha 4 Michle.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti naší společnosti a žádost se odkládá. Uvedená komunikace není uvedena v seznamu investičních akcí naší společnosti. Zřejmě se nejedná o rekonstrukci předmětné komunikace, ale o její uvedení do původního stavu po výměně či opravě poduličního zařízení, která je zajišťována  jeho vlastníkem či správcem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací ohledně „náplavky Hollar“

 1. Zda TSK uzavřela podnájemní smlouvu na užívání lokality „náplavka Hollar“ a s jakým subjektem na jaký účel
 2. Poskytnutí kopie aktuální podnájemní smlouvy

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty nájemní a podnájemní smlouva se společností DAM & Daves, s.r.o. s účelem provozování restauračního provozu a zpřístupnění restaurace.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace -  zaslání kopie poslední nájemní smlouvy uzavřené před rokem 2006 na provozování tržního místa Washingtonova 812/1, k.ú. Nové Město, Praha 1.

 


Odpověď:

Před rokem 2006 není evidována žádná uzavřená nájemní smlouva (je možné, že již byla skartována).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací ohledně existence vyhrazených stání pro historická vozidla na území MČ Praha 1

 1. Jaké subjekty ke dni podání žádosti disponují vyhrazeným stáním pro historická vozidla na území MČ Praha 1 v ulici Pařížská.
 2. Jaké subjekty ke dni podání žádosti disponují vyhrazeným stáním pro historická vozidla na území MČ Praha 1 v ulici Mostecká.
 3. Poskytnutí textu smlouvy ohledně poskytnutí vyhrazeného stání pro historická vozidla na území MČ Praha 1 dle bodů 1) a 2)
 4. Poskytnutí textu smlouvy ohledně poskytnutí vyhrazeného stání pro historická vozidla na území MČ Praha 1 se společností 3 veteráni s.r.o.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty nájemní smlouvy a seznam stanovišť:

Nájemce

k.ú.

Komunikace

3 veteráni, s.r.o.

St. Město

Mostecká

3 veteráni, s.r.o.

St. Město

Pařížská

More a More s.r.o.

St. Město

Rytířská

Addison valley s.r.o.

Malá Strana

Mostecká

More a More s.r.o.

Malá Strana

Mostecká

RIKO Praha s.r.o.

Malá Strana

Malostranské nám.

Prague Old Timer tours

Malá Strana

Malostranské nám.

Prague old car s.r.o.

Malá Strana

Malostranské nám.

Milan Bojtár

Malá Strana

Malostranské nám.

 

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 1. Sdělte, jakou výší finančních prostředků se TSK podílí (podílela) na rekonstrukci vozovek a chodníků na území MČ Praha 2 za roky 2015, 2016 a 2017 a jakou měrou se uvažuje podílet v roce 2018.
 2. Sdělte (předložte) harmonogram rekonstrukcí vozovek a chodníků na území MČ Praha 2 v roce 2018 s uvedením termínů a konkrétních adres.
 3. Sdělte, který konkrétní úředník (úředníci) mají oblast MČ Praha 2 v gesci s uvedením nadřízených pracovníků a kontakty na ně.

 


Odpověď:

Ad 1) 2015 se TSK podílelo na financování rekonstrukce vozovek a chodníků částkou 2 957 505,67 Kč

          2016 se TSK podílelo na financování rekonstrukce vozovek a chodníků částkou 8 797 482,65 Kč

          2017 se TSK podílelo na financování rekonstrukce vozovek a chodníků částkou 19 787 521,82 Kč

V těchto letech byly provedeny následující stavby:

                1) Praha bez bariér je jednou částkou: 3 945 012,04 Kč

2) Karlovo náměstí jednou částkou: 26 711 822,01 Kč

3) Bělehradská – HLUK jednou částkou: 135 635 768,06 Kč

4) Belgická (u Lauderovy školy) jednou částkou: 6 537 358,18 Kč

5) Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova jednou částkou: 14 773 290,02 Kč

Ad 2)     Co se týče roku 2018, u chodníkového programu částka činí 5 000 000 Kč a budou z ní financovány akce Americká 31-33, 37-43, Americká 34, Balbínova 25-27, Bruselská 5, Hálkova 1-13, Kladská 19-25, Na Smetance 1-3, 4-8, Pod Slovany 3-9, 2-16,11-15, Varšavská 20-26, 19-23.

Jmenovitá oprava letos probíhá na ul. Londýnská, kde je plánovaná cena cca 4 480 000 Kč a příprava na souvislou údržbu na ul. Sokolská, kde je plán nákladů v r. 2018 cca 174 000,- Kč.

Ad 3)     Žádný konkrétní pracovník není určený, aby měl v gesci MČ Praha 2. Za investiční úsek jsou odpovědni náměstek generálního ředitele PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA, ředitel investičního úseku Ing. Jiří Mayer a dále vedoucí jednotlivých oddělení Ing. Stanislav Šebesta (tel. ……), Petr Kalous (tel. .……..) a Milan Zach (tel. ………).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace -  sdělení celkové ceny za provádění vyznačeného autobusového pruhu a instalaci city bloků před přechodem v ulici Střelničná, Praha 8, směr Prosek, při zastávce metra C Ládví na základě OOP vydaného ODA MHMP dne 19. 2. 2018. Sp. zn. S-MHMP 232880/2018ODA, a provedení odstranění tohoto značení dne 27. a 28. března.

 


Odpověď:

Dle sdělení oddělení dopravního značení TSK hl. m. Prahy, a.s. činila celková cena 114 064 Kč (bez DPH).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jaké všechny firmy (Pražské služby, Prostor, CDV, Mikapa) se podílejí či se v letech 2016-2017 podílely na úklidu MČ P7 (vývoz košů, ruční a strojový úklid, zimní údržba, blokové čištění, úklid psích exkrementů, odvoz objemného odpadu apod.), resp. se kterými firmami má MHMP skrze TSK (popřípadě skrze Pražské služby či další subjekt) smlouvu? Prosím o plný výčet subjektů.

Prosím o sdělení znění smluv s výše uvedenými subjekty (předmět smlouvy, termíny plnění, finanční objem), popřípadě prosím o zaslání odkazu, kde jsou zveřejněny či zaslání kopií těchto smluv.

Jaké celkové částky byly všem výše vyjmenovaným firmám (popřípadě i dalším, které se podílely na úklidu MČ Praha 7) skutečně vyplaceny v roce 2016 a 2017?

 


Odpověď:

Pro provádění čištění a zimní údržby komunikací ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) uzavřenu "Smlouvu o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy" (Smlouva)se společností Pražské služby a.s. Smlouva je vystavena v Registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv 340/2015 Sb.

Tato smlouva se týká i komunikací svěřených do správy TSK na území MČ Praha 7 a je uzavřena na realizaci činností:

Letní údržba komunikací (LÚK) - vývoz košů, ruční čištění, strojní čištění, blokové čištění, čištění kanalizačních vpustí, kropení-mlžení (ve dnech nad 25°C), čištění objektů a zařízení.

Zimní údržba komunikací (ZÚK) - motoristické a nemotoristické komunikace

Smlouva se netýká úklidu psích exkrementů, odvozu objemného odpadu, apod.

Finanční náklady spojené s realizací výše uvedených činností činily:

2016 - LÚK ... 22,23 mil. Kč bez DPH

2016 - ZÚK ... 19,49 mil. Kč bez DPH

2017 - LÚK ... 20,91 mil. Kč bez DPH

2017 - ZÚK ... 19,39 mil. Kč bez DPH

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací ke komunikaci Na Krutci, Praha 6:

1) specifikace   komunikace - rámcová kategorizace komunikace dle ČSN, zda jde o místní komunikaci, jaké třídy, jaká je její funkční třída.

2) existuje pro rok 2000 nebo 2001 měření intenzity hluku pro tuto komunikaci? Pokud ano, žadatel prosí o sdělení těchto dat.

3) od kdy je tato komunikace (lesní část ulice Na Krutci skrz přírodní rezervaci Divoká Šárka  - propojení na Horoměřickou) v provozu

4) jaká byla její dopravní zátěž v roce 2000 a 2001.

 


Odpověď:

U naší společnosti evidujeme komunikaci Na Krutci, Praha 6, která nám byla jejím vlastníkem svěřena do správy, pouze dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jako místní komunikací III. třídy bez další specifikace, kterou žadatel zmiňuje a která naší společnosti nepřísluší.

Měření intenzity hluku z dopravy nebylo TSK v roce 2000 ani 2001 zajišťováno. Měření hluku se zajišťuje pouze u komunikací, kde se předpokládá překročení povolených hladin hluku a vibrací v důsledku značného dopravního zatížení.

První informace o provozu předmětné komunikace je z roku 1996.

Dopravní zátěž v roce 2000 ani 2001 nebyla u této komunikace sledována, obdobně jako u jiných místních komunikací s malou dopravní intenzitou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací, resp. těchto dokumentů:

1)            dodání analýz, které byly zpracovávány na základě žádosti pana náměstka pro dopravu Petra Dolínka a kde byly prověřeny jednotlivé varianty rekonstrukce Libeňského mostu a jejich možnosti ohledně získání všech potřebných povolení a termínů zahájení stavby

2)            zaslání dokumentace z let 2004 až 2006, ve které byla určena cena jednotlivých dílčích částí rekonstrukce Libeňského soumostí.

 


Odpověď:

Ad 1) Právnímu oddělení není existence takovýchto analýz známá.  Pokud by byly nějaké takové analýzy zpracovávány pro p. náměstka Dolínka, jak uvádíte, jako podklad pro jeho budoucí rozhodnutí, resp. pro budoucí rozhodnutí orgánů hl. m. Prahy, ohledně dalšího postupu týkajícího se Libeňského mostu, šlo by tak ve smyslu § 11 odst. 1 InfZ stejně o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, na níž se vztahuje omezení poskytnutí informace, a to až do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

Ad 2) Dokumentace z let 2004 až 2006, tj. dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení, byla v digitální podobě na CD nosiči i s přílohami žadateli předána.

Pokud jde o ceny jednotlivých dílčích částí rekonstrukce Libeňského mostu, jak vyplývají z dokumentace, je podstatný fakt, že zadávací řízení vedené jako užší řízení za účelem výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky s názvem „Libeňský most, č. akce 999984, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a následné provedení stavebních prací nezbytných k provedení rekonstrukce mostních souborů a komunikací Libeňský most, včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova - Dělnická, v Praze 7 a 8, jakož i dalších prací souvisejících se stavbou v rozsahu a způsobem specifikovaným v požadavcích zadavatele, bylo přerušeno a dosud nebylo obnoveno a ukončeno.

Rozpočet obsahuje některé kapitoly či položky shodné s rozpočtem, který bude využíván v rámci posuzování a hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů ve smyslu § 76. Rovněž tedy jeho poskytnutím by došlo k porušení § 6 odst. 1 ZVZ, kdy je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, neboť subjekt odlišný od zadavatele by obdržel informace, které musí zůstat do ukončení výběrového řízení známé pouze zadavateli. Povinný subjekt tedy poskytnutí informace v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm b) InfZ omezil, než bude ukončeno zadávací řízení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

Balisety, které jsou na území hl. m. Prahy (jejich počet, dodavatel, výrobce, cena za 1 kus, od kdy se začaly používat, důvod zavedení, subjekt, který určuje, kde se objeví, počet oprav a info o případném výběrovém řízení.

 


Odpověď:

Baliseta je dopravní zařízení instalované na pozemní komunikaci za účelem navádění účastníků silničního provozu a upozorňování na mimořádné nebezpečí. Pružná baliseta je schopná odolávat nevratným deformacím. Návrh na umístění baliset předkládá zpravidla správce pozemní komunikace z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v problematickém úseku. Rozmístění baliset pak navrhuje projektant, který je konzultuje jak se správcem dotčené pozemní komunikace, tak i s místně příslušným dopravním inženýrem Policie České republiky. Stejně jako v případě ostatního dopravního značení smí být balisety umísťovány jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem. V Praze se začaly balisety používat v roce 2008. Jednotlivé výrobce baliset i cenu za kus lze dohledat na internetu, TSK a.s. má ceny od dodavatelů (cca 1000 Kč/ks). Ve správě TSK a.s. je v současné době 1584 ks baliset. Na balisety žádné výběrové řízení neproběhlo, buď se jednalo o malé množství baliset nebo byly součástí kombinované zakázky (spolu s jiným typem dopravního zařízení nebo dopravně bezpečnostního zařízení)., že žádost byla odložena, neboť naše společnost požadovanými analýzami nedisponuje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací, resp. těchto dokumentů:

1)      Analýzy dob jednotlivých možností budoucí podoby Libeňského mostu (např. použití starého stavebního povolení a starého projektu, nový most dle architektonické soutěže, rekonstrukce mostu dle starého stavebního povolení, rekonstrukce dle nového stavebního povolení ...)

2)     Analýzy možnosti použití starého stavebního povolení na starý projekt s vybudováním nových pilířů a základů mostu a starého stavebního povolení na rekonstrukci mostu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že žádost byla odložena, neboť naše společnost požadovanými analýzami nedisponuje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, na prodejní místa v Praze 5 v období od roku 2014 - 2017 na tyto subjekty:  Renáta Slabá (IČO 41739655), Slabý & spol. s ro. (IČO 28176839), San Anton, s.r.o. (IČO 28176839), Kristina Slabá (IČO 00769886). Zda byla na prodejní místa vyhlášeno výběrové řízení, zda se zmínění uchazeči přihlásili do výběrového řízení a na jakém místě se umístili.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že v období let 2014 - 2017 není evidována žádná nájemní smlouva komerčního charakteru na prodejní místa v Praze 5 s uvedenými subjekty a proto ani nebylo naší společností prováděno v této souvislosti výběrové řízení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jaká byla výše všech odměn a tantiémů jednotlivých členů statutárních orgánů společnosti TSK hl. m. Prahy, a.s. za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

 


Odpověď:

Informace byla žadateli poskytnuta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací o počtu průjezdů měřícího vozidla kontrolujícího parkování v ZPS od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 ulicemi Fričova, Rejskova, Na Folimance, Sarajevská

 


Odpověď:

Vozidlo provádějící monitoring zón placeného stání v hlavním městě Praze projelo v období od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 ulicemi dle dotazu v počtu průjezdů dle následujícího přehledu:
 

Název ulice

Počet průjezdů v období od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018

Fričova

21+21+20+19=81

Rejskova

21+21+20+19=81

Na Folimance

21+21+20+19=81

Sarajevská

21+21+20+19=81

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, za jakou částku a v jaké přesně lokalitě se bude pronajímat vyhrazené parkovací stání na komunikaci Ch. de Gaulla 23/913 pro velvyslanectví Rumunska.

 


Odpověď:

Velvyslanectví Rumunska, sídlící v lokalitě Nerudova 5, Praha 1, má celkem 5 vyhrazených parkovacích stání v rámci reciprocity, z toho 2 vyhrazená parkovací stání budou převedena na Prahu 6. Tato dvě parkovací stání budou převedena se souhlasem MČ Prah 6, odbor dopravy, před budovu rezidence Rumunska, lokalita Charlese de Gaulla 23/913 (jedno před vjezdem a druhé za vjezdem rezidence). Tato dvě vyhrazená parkovací místa budou zřízena v rámci reciprocity, tzn. bezplatně na základě písemného vyjádření MZV ČR, Diplomatického protokolu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jakou částku finančních prostředků vynaložila TSK hl. m. Prahy, a.s. na pořízení elektronických obrazovek na adrese Seifertova 559/31, Praha 3 při čelním pohledu vlevo od hlavního vchodu.

 


Odpověď:

TSK hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, nevynaložila na pořízení elektronických obrazovek na adrese Seifertova 559/31, Praha 3, žádné finanční prostředky, neboť nebyla ve vztahu k pořízení těchto obrazovek objednatelem. Objednatelem byla TSK hl. m. Prahy, IČO 63834197 a pořízení 3 elektronických obrazovek vynaložila dle smlouvy o dílo č. 3/16/7100/80 1 210 000 Kč bez DPH. Uvedená cena je bez inženýringu, bez instalace SW a nastavení panelů, bez přípravných a instalačních prací a bez podpory následného provozu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace - seznam všech izolatérských prací, které byla provedeny za dobu životnosti Trojské lávky, vč. dat dokončení zmíněných prací.

 


Odpověď:

Událost zřícení lávky pro pěší v Praze, Troja ze dne 2. 12. 2017, je předmětem šetření Policie České republiky, a to v souvislosti se zahájením úkonů v trestním řízení, a to ve věci podezření z možného naplnění zejména skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení, popř. obecného ohrožení z nedbalosti. Konkrétně se úkony daného trestního řízení zabývá složka Policie ČR, odbor obecné kriminality, 2. oddělení, se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4. Ve smyslu ust. § 12, odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, se trestním řízení rozumí řízení vedené podle trestního řádu, tj. i řízení zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jakož i vyšetřování, prováděná složkami Policie ČR. Trestním řízením je tak ve smyslu ust. § 12, odst. 10 trestního řádu, ve spojení s ust. § 158 a následujících trestního řádu, i postup policejního orgánu před zahájením samotného trestního stíhání. Povinný subjekt nemá zároveň povědomí o tom, že by bylo dané trestní řízení zastaveno. Povinný subjekt, má-li k dispozici takové informace, které jsou nebo mohou být předmětem zájmu či vytěžení v souvislosti s postupem/úkony policejního orgánu dle trestního řádu, nemůže býti nucen tyto dle InFZ vydávat. Žadatelem jsou v dané věci požadovány informace, které jsou z hlediska probíhajícího trestního řízení využitelné jako poznatky/informace, popř. též jako důkazní prostředky, přičemž jejich poskytnutím by mohlo dojít k případnému narušení probíhajícího trestního řízení, resp. zmaření účelu trestního řízení. S ohledem na zákonnou výluku dle ust. § 11, odst. 4, písm. a) InFZ tak není povinný subjekt v souvislosti s probíhajícím trestním řízení povinen Žadatelem nárokované informace poskytnout.  S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací, jak popsáno výše, odmítl.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací, resp. těchto dokumentů:

1)      podkladů na jejichž základě byl 19.1.2018 uzavřen pro automobilovou a tramvajovou dopravu Libeňský most

2)      rozhodnutí o uzavření Libeňského mostu

3)      finální studie Kloknerova ústavu zabývající se stavem Libeňského mostu, jakmile ji ústav odevzdá

 


Odpověď:

Ad 1)     Dne 18.1.2018 byli na pracovní schůzce k vyhodnocení stavebního stavu Libeňského mostu, objekt ev.č. V009, přítomni seznámeni pracovníky Kloknerova ústavu ČVÚT s výsledky rozsáhlé diagnostiky a statických analýz provedených podle zadání smlouvy o dílo, uzavřené s TSK hl. m. Prahy, a.s. Obsah tohoto jednání, z něhož je přiložen zápis, byl podkladem pro uzavření Libeňského mostu pro automobilovou a tramvajovou dopravu, a to za účelem předejití možným rizikům na majetku, životech a zdraví.

Ad 2)     Ve věci uzavření Libeňského mostu bylo postupováno dle § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tj. „v případě nebezpečí z prodlení (živelní pohromy, dopravní nehody, zřícení nebo poškození objektů) musí příslušnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřít a označit alespoň provizorním způsobem její vlastník nebo správce.“ Z tohoto důvodu neexistuje Vámi požadované rozhodnutí, neboť tuto situaci neřešil silniční správní úřad, ale správce, který není správním orgánem. Šlo o faktickou realizaci právní zásady priority odvracení hrozících škod. 

Ad 3)     Ve věci finální studie Kloknerova ústavu odkazujeme ve smyslu informací předaných od oddělení mostů TSK hl. m. Prahy, a.s., na zveřejněné informace na stránkách tsk-praha.cz,  http://doc.tsk-praha.cz/alfresco/service/gallery/binary?id=9bd17aa1-bda2-49ba-95c1-c5e7b46acda4 (odkaz O společnosti/fotografie a dokumenty/KÚ ČVUT Stanovení zatížitelnosti). Studie, vč.  příloh byla žadateli poskytnuta na CD nosiči.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně cenového sazebníku pronájmu silničních svodidel.

 


Odpověď:

Naše společnost neeviduje žádnou nájemní smlouvu na umístění reklamních zařízení na svodidlech s tím, že však není oprávněna k svévolnému odstraňování nepovolených reklam bez předchozích aktů učiněných příslušným silničním správním úřadem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace v podobě plného znění smluv uzavřených se společnostmi 1) CZECH Outdoor s.r.o. a 2) EuroAWK , vč. příslušných příloh a dodatků od roku 1992, které se vztahují k umístění jejich reklamních zařízení na konstrukci stavby lávky přes komunikací Pod Krejcárkem na křižovatce Ohrada na Praze 3.

 


Odpověď:

Vyžádaná smlouva byla tazateli poskytnuta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace v podobě úplného znění smlouvy mezi TSK č. 1/06/360/0397 a společností K.REK a.s., IČO 27566871 s účinností od 1. 2. 2007, vč. případných příloh a dodatků.  Dále, zda byla mezi společností K.REK a.s. a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., uzavřena nějaká smlouva, týkající se pozemku parc. č. 2183/3, k.ú. Žižkov, a pokud ano, o její zaslání. Byl záměr na pronájem komunikace Pod Krejcárkem NN4965 zveřejněný 25. 3. 2017 - 9.4.2017 naplněn či nikoliv? Pokud ne, z jakého důvodu.  Jak byla stanovena cena za pronájem části pozemku parc. č. 2183/3, k.ú. Žižkov?

 


Odpověď:

Vyžádaná smlouva byla tazateli poskytnuta. Záměr, kterého se žádost týkala , byl zrealizován a byl podepsán dodatek. Nový záměr byl vyvěšen od 23. 1. 2018. Ceny jsou uvedeny v přiložených smlouvách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace o vyčíslení, případně rozpis, týkající se financování pražských mostů a lávek mezi roky 2014 a 2017.

 


Odpověď:

Název

2014

2015

2016

2017

Akce většího charakteru

69 201 744

92 885 847

192 131 911

156 687 081

Nátěry, spárování, čištění, drobné a havarijní opravy

34 526 002

26 615 192

26 020 751

26 136 095

Projekty, měření, prohlídky, posudky, atd.

4 725 714

8 464 616

5 631 669

27 018 696

Celkem

108 453 460

127 965 655

223 784 331 

209 841 872

Celkem v letech 2014 - 2017      670 045 318 Kč

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 1. Kolik záznamů registračních značek (dále jen „RZ“) bylo od zavedení systému parkovacích zón celkem pořízeno mobilními kontrolními vozidly.
 2. Kolik záznamů RZ bylo celkem zaznamenáno manuálním zadáním uživatele vozidla do parkovacích automatů.
 3. Kolik přestupků v dopravě bylo díky systému záznamu RZ zjištěno.
 4. Na jak dlouhou dobu jsou data o RZ obyvatel a návštěvníků uložena a o jaká konkrétní data se jedná.
 5. Jakým způsobem jsou osobní údaje o vozidlech a jejich pohybu chráněna.
 6. Jakým dalším stranám jsou data poskytována nebo zpřístupněna a na základě jakých právních norem.
 7. Kde se nacházejí datová úložiště systému.
 8. Na základě jakých právních norem jsou sbírány osobní údaje ohledně pohybu obyvatel MČ a návštěvníků MČ.
 9. Poskytnutí kompletního návodu k použití kamerového systému umístěného na kontrolních vozidlech

 


Odpověď:

Ad 1) Počet monitorovacími vozidly evidovaných záznamů registračních značek vozidel (dále jen RZ) za období: 24.8.2016 - 31.12.2017 činí 8 694 044 záznamů.

Ad 2) Počet evidovaných záznamů plateb se zadáním RZ za období: 24.8.2016 - 31.12.2017 činí 3 361 881 záznamů.

Ad 3) Povinný subjekt eviduje ve své statistice 92 964 případů podezření na přestupek předaných městské policii v období 24.8.2016 - 31.12.2017.

Ad 4) O registračních značkách vozidel osob splňujících podmínky pro vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a návštěvníků ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou sbírána a uchovávána data v podobě znění registrační značky příslušného vozidla.

Doba uchování dat se liší s ohledem na to, za jakým účelem jsou tato data zpracovávána.

Pokud jde o data nezbytná k vedení a správě dlouhodobých parkovacích oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou tato data uchovávána po dobu platnosti dlouhodobého parkovacího oprávnění a po dobu 12 měsíců po skončení platnosti příslušného dlouhodobého parkovacího oprávnění.

Pokud jde o data nezbytná k vedení a správě krátkodobých parkovacích oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou tato data uchovávána po dobu 60 dní od zápisu do centrálního informačního systému zón placeného stání.

V rámci provozu zón placeného stání probíhá rovněž tzv. monitoring za účelem kontroly oprávněnosti užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků, které podléhají regulaci zón placeného stání, ke stání silničních motorových vozidel. Při monitoringu jsou rovněž sbírány registrační značky vozidel, a to jak vozidel osob splňující podmínky pro vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a vozidel návštěvníků ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích] tak rovněž případně vozidel jiných osob, u nichž vyplývá oprávnění k užití zón placeného stání z jiného právního předpisu nebo které s vozidlem v zónách placeného stání stojí v rozporu s právním řádem.

Data o registračních značkách vozidel těchto osob jsou uchovávána dle následujících pravidel:

-              data, u kterých neexistuje podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání, jsou uchovávána v centrálním informačním systému zón placeného stání po dobu 7 dní .

-              data, u kterých existuje podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání, jsou předána Městské policii hlavního města Prahy. Uchování dat městskou policií není povinným subjektem spravováno a řídí se právními předpisy regulujícími činnost a pravomoci obecní policie, případně výkonu veřejné moci v oblasti správního trestání.

Ad 5) Osobní údaje zpracovávané v rámci provozu a správy zón placeného stání jsou chráněny technickými prostředky zabezpečení a zároveň organizačními opatřeními povinného subjektu.

Ad 6) Data jsou v rámci provozu a správy zón placeného stání zpřístupněna dodavatelům a poddodavatelům povinného subjektu, kteří pro povinný subjekt zajišťují provoz a správu zón placeného stání na základě smluv uzavřených v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky. Těmito dodavateli a poddodavateli jsou:

-              obchodní společnost ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 45274517, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1573 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost ALTRON Business Solutions, a.s., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 24230031, zapsaná do obchodního rejstříku pod sp. zn B 18546 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost CORTEC s.r.o., se sídlem Na Groši 1344/5a, 102 00 Praha 10, IČO 26725533, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 89788 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost RDT s.r.o., se sídlem Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČO 27583104, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 114960 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost MPLA s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 201627 vedenou u Městského soudu v Praze.

Vedle toho může být povinný subjekt povinen poskytovat osobní údaje jiným subjektům, zejm. orgánům veřejné moci, a to na základě příslušných norem právního řádu. Žádost o informaci tohoto charakteru je ve své podstatě otázkou na právní výklad veškerých norem právního řádu, které by mohly odůvodňovat poskytnutí osobních údajů jinému subjektu. Povinný subjekt není povinen poskytnout žadateli své právní stanovisko v takové otázce a necítí se být ani kompetentní provést výklad veškerých norem právního řádu, které by poskytnutí osobních údajů jinému subjektu mohly odůvodňovat či zakládat právní povinnost k takovému poskytnutí.

Proto se povinný subjekt omezí na konstatování, že vzhledem k účelu sběru a zpracování osobních údajů poskytuje osobní údaje hlavnímu městu Praze a Městské policii hlavního města Prahy. Vedle toho na základě žádostí o součinnost může poskytovat osobní údaje Policii České republiky v rámci povinnosti součinnosti dle § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Ad 7) Datová úložiště systému se nacházejí v datovém centru na území hl. m. Prahy.

Ad 8) Povinný subjekt nesbírá žádné osobní údaje přímo o pohybu osob (obyvatel, návštěvníků či jiných). Za osobní údaje o pohybu osob ve smyslu dotazu by však mohly být považovány údaje o času a poloze registračních značek (resp. vozidel) sbírané v rámci monitoringu zón placeného stání a údaje o parkovacím oprávnění v určitém úseku zón placeného stání ve vazbě na registrační značku konkrétního vozidla zpracovávané v rámci provozu a správy zón placeného stání. Sběr těchto osobních údajů probíhá v rámci provozu a správy zón placeného stání na území hlavního města Prahy.

Ad 9) Kompletní návod k použití kamerového systému umístěného na vozidlech monitoringu:

-              Kamerový systém je dodávaný výrobcem jako celek pro účely sběru RZ parkujících vozidel.

-              Kamerový systém je instalován jako nástavba vozidla.

-              Monitoring zón placeného stání pracuje automaticky, nezávisle na řidiči vozidla monitoringu.

-              Trasy monitoringu jsou stanovené tak, aby byly projety všechny kontrolované lokality.

-              Snímání registračních značek vozidel je spouštěno a vypínáno automaticky na základě aktuální polohy vozidla monitoringu. Mimo úseky zón placeného stání je snímání dat vypnuto.

-              Řidiči ve vozidle je signalizována případná nefunkčnost jakékoliv části systému umístěného ve vozidle.

-              Řidič vozidla monitoringu nemá k datům pořizovaným kamerovým systémem žádný přístup.

-              Data sbíraná kamerovým systémem jsou během jízdy monitorovacího vozidla přenášena do centrálního informačního systému, kamerový systém data nearchivuje.

Návod k obsluze (použití) kamerového systému umístěnému na vozidlech monitoringu:

Úkolem řidiče vozidla monitoringu je:

-              Aktivovat kamerový systém vozidla monitoringu na začátku směny.

-              Zkontrolovat funkčnost prvků kamerového systému.

-              Navolit předepsanou trasu dle plánu monitoringu.

-              Projet předepsanou trasu podle navigace sledující projetí bodů trasy.

-              V případě hlášení chyby systému na trase zastavit vozidlo a situaci řešit s technickou podporou systému.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací k projektu Cyklotrasa A50/A500, úsek „historické cesty Blatovská alej“ č. Akce 2950149:

1. Žádáme o poskytnutí části dokumentace, z níž by bylo patrné umístění a rozsah plánované stavby.

2. Žádost o informaci, zda již bylo zahájeno územní řízení k projektu (samostatné nebo sloučené) a případně poskytnutí žádosti.

3. Žádost o informaci, zda z rozsahu projektu vyplývá povinnost vést řízení o povolení kácení dřevin
3.1. v kat. území Újezd nad Lesy
3.2. v kat. území Koloděje.  Pokud již bylo zahájeno, žádost o veškeré podklady včetně žádostí.

4.  Žádost o informaci, jaké jsou plánované zásahy do stávající zeleně.

5.  Žádost o informaci, kde a v jakém rozsahu bude realizována náhradní výsadba.

6.  Žádost o informaci, jaká budou realizována kompenzační opatření pro volný pohyb a přirozené úkryty divoké zvěře, zvláště drobných savců a ptáků.

 


Odpověď:

1. Situace stavby byla žadatelce poskytnuta.

2. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána dne 23. 8. 2017

3. Žádost o povolení kácení dřevin nebyla pro kat. území Újezd nad Lesy, ani kat. území Koloděje, podána. Předpoklad podání je během I. kvartálu 2018.

  Pokud již bylo zahájeno, žádost o veškeré podklady včetně žádostí.

4.-6. Uvedené vyplývá z přiložené žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a přiloženého dendrologického průzkumu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí dokumentu Analýza stavu pražských mostů ve správě TSK hl. m. Prahy a jejich priority, a to ve verzi aktuální k prosinci 2017.

 


Odpověď:

Dle vyrozumění příslušného oddělení povinného subjektu, tj. oddělení mostů, nebyl dokument vyžádaný a specifikovaný Žadatelkou u povinného subjektu vyhotoven, povinnému subjektu nebyla právním předpisem uložena povinnost Žadatelkou požadovaný dokument vyhotovit a ani se k tomu smluvně nezavázal. Povinný subjekt byl tak nucen konstatovat, že informací vyžádanou Žadatelkou prostřednictvím její Žádosti nedisponuje. S ohledem na tuto skutečnost byla žádost odmítnuta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

1)      Průběžných i souhrnných zpráv i protokolů z testů včetně vyhodnocení z Diagnostiky a hodnocení sanačních metod, které probíhá v letošním roce na Libeňském mostě

2)      Průběžných i souhrnných zpráv i protokolů z testů včetně vyhodnocení Statické spolehlivosti a zatížitelnosti Libeňského mostu

3)      Dvou studií, jejichž zpracování bylo uloženo Technické správě komunikací hl.m. Prahy v Usnesení Rady hl. m. Prahy č.809 ze dne 12. 4. 2016

a)      v bodě III.3: zahájit předprojektové práce formou studie, zaměřené na ev. statické podepření nosné konstrukce mostu X 656 (inundační) a V 009 (přes Vltavu) v případě, že by zatížitelnost každého mostu zvlášť neumožňovala provozování veřejné dopravy, vč. možnosti převést dopravu po provizorním mostě

b)      v bodě III.4: zahájit zpracování studie rekonstrukce Libeňského mostu ve stávajících šířkových parametrech, která bude vycházet z dopravní analýzy dle bodu III.2.1. a III.2.2. tohoto usnesení, stanovené zatížitelnosti a případného rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ohledně rozsahu a způsobu památkové ochrany mostu

4)      Pokud výše zmíněné studie nebyly zatím zpracovány, sdělení jejich stavu a zaslání předběžných verzí.

 


Odpověď:

Ohledně požadovaných informací pod body 1), 2) bylo zjištěno, že žádné nové průběžné, souhrnné zprávy ani protokoly z probíhajících prací na Libeňském mostě, které by žadatel již v minulosti neobdržel, nebyly zpracovatelem vydány a ani nejsou závazkem z předmětu v současnosti uzavřené smlouvy. Prováděné testy, diagnostiky a další činnosti prováděné na Libeňském mostě a jejich vyhodnocení stále probíhají a TSK hl. m. Prahy, a.s., je souhrnně obdrží a bude oprávněna s nimi nakládat až po vydání závěrečné zprávy.

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly Žadatelem vyžádány pod body 3), 4) Žádosti, s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InFZ ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InFZ, protože se jedná o informace neexistující. Dle vyrozumění oddělení strategických investic povinného subjektu, nebylo dosud na podkladě dopravní analýzy Libeňského mostu zahájeno zpracování studií rekonstrukce Libeňského mostu ve smyslu Unesení rady hl. m. Prahy č. 809, ze dne 12. 4. 2016, a to z důvodů absence relevantních podkladů pro zahájení prací na studiích. Dle informací, které má povinný subjekt k dispozici nebude Ministerstvem kultury ČR ve věci určení rozsahu a způsobu památkové ochrany Libeňského mostu rozhodnuto dříve než v únoru 2018, když do té doby tak nelze studii rekonstrukce ani zadat, právě bez znalosti rozsahu případné památkové ochrany, když z tohoto důvodu tak reálně neexistuje ani koncept případných studií v dané věci. Povinný subjekt tak informacemi vyžádanými Žadatelem pod body 3), 4) Žádosti nedisponuje. S ohledem na tuto skutečnost nelze poskytnout žadateli informace tak, jak jím byly v této části Žádosti požadovány.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí veškerých výstupů Technické správy komunikací, které vznikly v rámci kontrol lávky pro pěší v Praze-Troji, která se zřítila dne 2. prosince 2017, tj. o kopie veškerých výstupů, které vznikly v rámci kontroly Technické správy komunikací, a zároveň o veškerou komunikaci ohledně tohoto předmětu s Magistrátem hlavního města Prahy. Veškeré zmíněné dokumenty za období posledních pěti let.

 


Odpověď:

Událost zřícení lávky pro pěší v Praze, Troja ze dne 2. 12. 2017, je předmětem šetření Policie České republiky, a to v souvislosti se zahájením úkonů v trestním řízení, a to ve věci podezření z možného naplnění zejména skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení, popř. obecného ohrožení z nedbalosti. Konkrétně se úkony daného trestního řízení zabývá složka Policie ČR, odbor obecné kriminality, 2. oddělení, se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4. Ve smyslu ust. § 12, odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, se trestním řízení rozumí řízení vedené podle trestního řádu, tj. i řízení zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jakož i vyšetřování, prováděná složkami Policie ČR. Trestním řízením je tak ve smyslu ust. § 12, odst. 10 trestního řádu, ve spojení s ust. § 158 a následujících trestního řádu, i postup policejního orgánu před zahájením samotného trestního stíhání. Povinný subjekt nemá zároveň povědomí o tom, že by bylo dané trestní řízení zastaveno, když poslední úkony policejního orgánu v dané věci byly realizovány aktuálně v průběhu prosince 2017. Povinný subjekt, má-li k dispozici takové informace, které jsou nebo mohou být předmětem zájmu či vytěžení v souvislosti s postupem/úkony policejního orgánu dle trestního řádu, nemůže býti nucen tyto dle InFZ vydávat. Žadatelem jsou v dané věci požadovány informace, které jsou z hlediska probíhajícího trestního řízení využitelné jako poznatky/informace, popř. též jako důkazní prostředky, přičemž jejich poskytnutím by mohlo dojít k případnému narušení probíhajícího trestního řízení, resp. zmaření účelu trestního řízení. S ohledem na zákonnou výluku dle ust. § 11, odst. 4, písm. a) InFZ tak není povinný subjekt v souvislosti s probíhajícím trestním řízení povinen Žadatelem nárokované informace poskytnout.  S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací, jak popsáno výše, odmítl.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací o:

 • počtu parkovacích míst v jednotlivých městských částech hl. m. Prahy
 • počtu vydaných parkovacích karet
 • průměrném počtu vozidel v zónách přes den

 


Odpověď:

Městská část

Počet parkovacích míst - ZPS ve správě TSK

Průměrná obsazenost

Počet platných POP

Poznámka

P1

8785

97

10493

Data od 1. 10. 2017

P2

12470

92

13954

Data od 1. 10. 2017

P3

2826

62

17046

Počet míst a průměrná obsazenost pouze pro oblast Jarov, počet platných POP pro celou ZPS. Data od 1.1.2017

P5

9492

83

9251

Data od 1.1.2017

P6

19453

73

21120

Data od 1.1.2017

P8

13548

73

13437

Data od 1.1.2017

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jakým způsobem, jak často a s jakými výsledky se kontrolují parkovací zóny, konkrétně v Praze 2. V případě, že se kontroluje měřícími vozy, jak bylo předem hlášeno, tak jaké jsou výsledky - kolik bylo uděleno pokut oproti předešlému období.

 


Odpověď:

Kontrolu oprávněnosti parkování v zónách placeného stání (dále jen „ZPS“) na území MČ Praha 2 provádí na základě smluvního vztahu s TSK hl. m. Prahy, a.s. dodavatel služeb ZPS, tj. společnost Eltodo, a.s. Základním parametrem této služby je kontrola každého parkovacího místa v ZPS minimálně 15x do měsíce. Smlouva č. 9/15/6400/013 s názvem zakázky „Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze“ je veřejně přístupná na stránkách www.tsk-praha.cz, a to https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky. Způsob monitoringu ZPS je podrobně popsán v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Podezření na přestupky jsou předávány Městské policii hl. m. Prahy, která je následně postupuje správnímu orgánu k dalšímu postupu. Příslušným správním orgánem je odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu není možno sdělit, kolik bylo za sledované období uděleno pokut, neboť tento dotaz se nevztahuje k působnosti naší společnosti. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, vztahujících se k opravě vozovky Zelený pruh, naproti Technické škole ve dnech 4./5. - 8./9. 2017. Konkrétně:

 1. Důvod opravy vozovky.
 2. Zda se jednalo o záruční opravu.
 3. Jak byla řešena informovanost obyvatel.
 4. Kdo opravu prováděl, jaká byla její cena a její záruka.

 


Odpověď:

 1. Důvodem opravy vozovky byla oprava poruch obrusné vrstvy včetně lokálních podkladních vrstev, a to pouze na části rekonstruované vozovky komunikace z r. 2002.
 2. Nejednalo se o záruční opravu.
 3. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv. Práce byly standardně zaznačeny na základě vydaného DIR silničním správním úřadem. Chaos mohli způsobit neukáznění řidičí, kteří nerespektovali dopravní značení.
 4. Opravu prováděla SKANSKA, a.s., cena za dílo byla 6 095 422,12 kč bez DPH, záruka na dílo je 48 měsíců.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, zda developer Rezidence Smotlachova s.r.o. nebo nějaký jiný subjekt podal žádost o souhlas s dopravním připojením pozemků parc.č. 884/22 a 884/23 na komunikaci Smotlachova na pozemku parc. č. 1119/2, vše k.ú. Kamýk, pro vozidla do 3,5 t. Na základě jakých kritérií se bude rozhodovat o udělení souhlasu a zda bude bráno v potaz, že MČ Praha 12 nesouhlasí s připojením těchto pozemků a aktuálně stavba nemá kladné vyjádření IPR.

 


Odpověď:

Místně příslušná oblastní správa naší společnosti se k projektu nevyjadřovala, neboť jí nebyl předložen. Ve zbytku jde o dotaz na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, na které se nevztahuje poskytování informací dle InfZ.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 • Seznam uchazečů, kteří byli osloveni k podání nabídky do veřejných zakázek uvedených v příloze č. 1.
 • Seznam uchazečů, od kterých obdržel zadavatel u těchto veřejných zakázek nabídku
 • Která z následujících veřejných zakázek byla zadána tzv. na přímo,  tj. oslovením jednoho konkrétního dodavatele. Pokud některá zakázka byla takto zadána, uveďte název veřejné zakázky a jméno dodavatele, který byl tímto způsobem osloven.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že podle výše jednotlivých zakázek odpovídají tyto poptávce pro jednoho uchazeče ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Matice odpovědnosti, stanovené TSK hl. m. Prahy, a.s., v sekci pro investiční a speciální stavby. Všech 13 zmíněných položek bylo zajišťováno tzv. na přímo, tj. oslovením jednoho konkrétního dodavatele, kterým je BON s.r.o.

 

Žádost:

Žádost o informaci o množství udělených pokut za překročení rychlosti v obci Lysolaje, Praha 6, na základě informací z kamerového systému.


Odpověď:

Žádost byla odložena, neboť se nevztahuje k působnosti naší společnosti. Naše společnost není oprávněným subjektem k udělování a vybírání pokut. TSK hl. m. Prahy, a.s. pouze připravuje a zajišťuje instalaci a provoz kamerových systémů bez oprávnění udělování a vybírání pokut za překračování povolené rychlosti. Tato oprávnění má policie a projednávání přestupků zajišťuje též odbor dopravně správních činností MHMP. 

Žádost:

Žádost o informaci, kolik rezidentů z ulic Frýdlantská, Bímova, Červenkova, Drahorádova a Černého si pořídilo parkovací oprávnění pro zóny placeného stání, a to od 25. srpna 2017 do současnosti:


Odpověď:

Žádost byla odložena, neboť se nevztahuje k působnosti naší společnosti. Rezidenti si nepořizují parkovací oprávnění pro zóny placeného stání u oddělení služeb veřejnosti naší společnosti. TSK hl. m. Prahy, a.s. pouze připravuje a zajišťuje zřizování zón placeného stání podle požadavků hl. m. Prahy a městských částí.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informaci, zda pozemky parc. č. 2168/15, 2168/19 - 2168/33 a 2168/35 v k.ú. Žižkov, jsou místy, na nichž byla v období od 1.4.2002 do 1.4.2003 Technická správa komunikací hl.m.Prahy a v současnosti je Technická správa komunikací Praha, a.s. oprávněna vybírat poplatek za zvláštní užívání veřejné komunikace a zda tyto oblasti spravovala a spravuje 


Odpověď:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy  spravovala pozemní komunikace hl. m. Prahy, jejich součásti a příslušenství na základě Smlouvy o zajištění správy majetku ze dne 28. 12. 2000, ve znění jejích Dodatků, uzavřené s hl. m. Prahou. Na základě čl. I. odst. 3 písm. f) této Smlouvy zajišťovala TSK technickou a technologickou koordinaci stavebních činností na spravovaných pozemních komunikacích a jiném majetku, vydávala za HMP jako vlastníka pozemních komunikací stanoviska, souhlasy k omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami a ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací. Na základě uděleného souhlasu pak uzavírala jménem hl. m. Prahy nájemní smlouvy v souladu s čl. I. odst. 2 citované Smlouvy a vybírala nájemné.

Od 1. 4. 2017 převzala správu pozemních komunikací hl. m. Prahy, jejich součástí a příslušenství Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a to na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřené s hl. m. Prahou dne 12. 1. 2017, ve znění jejích pozdějších Dodatků.

Na základě čl. III. odst. 3a) bod iv. této Smlouvy vydává u spravovaných pozemních komunikací za HMP jako vlastníka pozemních komunikací stanoviska a souhlasy k omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami a ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací. Na základě čl. III. odst. 4a) této Smlouvy uzavírá jménem HMP úplatné smlouvy na zvláštní užívání pozemních komunikací, které má ve správě a vybírá nájemné.

Pokud by dotaz směřoval ke správnímu poplatku za vydání povolení ke zvláštnímu užívání, ten vybírá příslušný silniční správní úřad dle sazebníku v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Pozemky, které jsou předmětem Vaší žádosti, nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, a tudíž je neevidujeme mezi spravovaným majetkem. Evidujeme však některé stavby na nich se nacházející, neboť stavba místní komunikace (a její součásti či příslušenství) není ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, součástí pozemku.

Stavební úpravy na pozemcích v k. ú. Žižkov:

Na pozemku parc.č. 2168/21, 22, 24 neevidujeme žádnou stavbu ve správě TSK, a.s.. Jedná se o zelenou plochu asi částečně zasaženou stavbou TT Ohrada-Palmovka.

Na pozemku parc.č. 2168/15 se může nacházet část opěry lávky (správa TSK, a.s.) přes komunikaci POD KREJCÁRKEM, ale to by přesně určil jedině geodet.

Na pozemku parc.č. 2168/32 jsou zelené plochy a chodníky, které nejsou ve správě TSK, a.s.

Na pozemku parc.č. 2168/34 se nachází TT.

 

Stavby ve správě TSK, a.s.:

Na pozemcích parc.č. 2168/33 a 35 je komunikace POD KREJCÁRKEM.

Na pozemcích parc.č. 2168/19, 20 se nachází opěry mostu POD KREJCÁRKEM.

Na pozemku parc.č. 2168/25 a 30 je komunikace NA OHRADĚ.

Na pozemcích parc.č. 2168/26, 27, 28, 31 se nachází podpěry lávky přes komunikace Na OHRADĚ a POD KREJCÁRKEM.

Na pozemku parc.č. 2168/ 29 se nachází přístup na lávky z komunikace POD KREJCÁRKEM.

Na pozemku parc.č. 2168/23 je samostatný chodník podél komunikace POD KREJCÁRKEM.

 

Pokud jde o dotaz, zda v období od 1.4.2002 do 1.4.2003 Technická správa komunikací hl.m.Prahy vybírala nájemné v souvislosti se zvláštním užíváním uvedených komunikací, nejsme schopni Vám na tento odpovědět, neboť v souladu se skartačním řádem se příslušné doklady skartují po 10 letech.

Žádost:

Žádost o sdělení:

1) zda je možno potvrdit existenci databáze nebo seznamu dopravního značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2014 Sb., nebo novelizované vyhlášky č. 84/2016 S. ve správě naší společnosti,

2) jaká data jsou k dopravnímu značení z bodu 1) v této databázi nebo seznamu dostupná

3) možnosti zpřístupnění strojově čitelné kopie uvedené databáze nebo seznamu z bodu 1).


Odpověď:

Žadateli byla odložena, neboť se nevztahuje do působnosti naší společnosti. Žadateli bylo dále sděleno, že TSK zajišťuje instalaci všech druhů dopravního značení dodavatelským způsobem pouze na komunikacích, které má svěřeny do správy. Stanovení (rozhodnutí) o druhu, způsobu a termínu umístění všech druhů dopravního značení pro každý konkrétní případ vydává příslušný silniční správní úřad a mělo by být v případě potřeby dohledatelné.

 

Žádost:

Žádost o podání informací ohledně:

1) nákladů na opravy pozemní komunikace V Podhájí, Praha 4, v letech 2012 - 2016,

2) termínu opravy/rekonstrukce ulice V Podhájí, Praha 4,


Odpověď:

1) Vzhledem ke skutečnosti, že objednávky prací i fakturace drobných oprav nebyly vždy rozklíčovány dle jednotlivých ulic, ale podle druhů konané práce v určitém období a lokalitě, nebylo možno dle informace pracovníků příslušné oblastní správy tyto náklady za roky 2012 - 2014 přesně stanovit.  Za rok 2015 se pak jedná o náklady 14 470,- Kč bez DPH, za rok 2016 o náklady 3 431,- Kč bez DPH.

2) V roce 2017 není rekonstrukce uvedené komunikace v plánu. Zda její rekonstrukci objedná u naší společnosti vlastník, tj. Hl. m. Praha, v roce 2018, nemůžeme v současné době předjímat, navíc jde o budoucí rozhodnutí, na které se nevztahuje povinnost poskytovat informace ve smyslu InfZ, a to subjektu odlišného od TSK hl. m. Prahy, a.s.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně zadávacího řízení k rekonstrukci, která probíhá ve Veletržní ulici, kdo je vybraným subjektem, kolik tento projekt stál, a jaké je vůbec zadání projektům, jakožto i soutěžícími, kteří se zúčastnili vybraného řízení. Žádost je dle žadatele vedena nekvalitním stavem vozovky, která zde byla nově umístěna, jakožto i naprosto neprofesionálním umístěním dočasných dopravních značek v blízkosti ulic Kamenická, Heřmanova a Milady Horákové.


Odpověď:

Jedná se o souvislou údržbu vozovky zajišťovanou v rámci běžné údržby, zasmluvněnou v roce 2016. Jelikož finanční prostředky byly přiděleny TSK až v říjnu, tedy klimaticky nevhodném období pro realizaci mikrokoberce, byla akce realizovaná až nyní
Akce musela být provedena v koordinaci s akcí rekonstrukce horkovodů, zajišťovanou Pražskou Teplárenskou a.s., která realizaci souvislé údržby odsunula až na srpen, jelikož práce zajišťované Pražskou Teplárenskou a.s., byly ukončeny až k 31.7.2017
Zhotovitel vzešel z tzv. minitendru, prováděného tehdy příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy na základě Rámcové smlouvy na údržbu pozemních komunikací. Obesláno bylo 9 uchazečů: společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „CHIC a PKB“, společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „BÚ Čermák a Hrachovec - Silnice Horšovský Týn“, Porr a.s., společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „SWIETELSKY - DAP“, společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „Společnost pro údržbu komunikací“, Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy  západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod  Praha západ, STRABAG a.s. a COLAS CZ, a.s. 
Na akci nebyla zpracovaná projektová dokumentace (PD), neboť v souladu s příslušnými právními předpisy souvislá údržba nevyžaduje stavební povolení, tedy se PD nezpracovává.

Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s., a to za nabídkovou cenu 4.725.024,- Kč bez DPH.

Zadání vycházelo ze skutečnosti, že v souvislosti s dopravní návazností na tunelový komplex Blanka došlo ke změně dopravního režimu.  To přineslo nutnost změnit situaci vodorovného značení.  Dosavadní vodorovné dopravní značení bylo z vozovky vybroušeno, což ovšem vždy znamená narušení celistvosti obrusné vrstvy vozovky a je zárodkem dalších poruch.  Smyslem a cílem uskutečněné opravy je tedy sjednotit povrch vozovky poznamenaný lokálními zásahy běžné údržby a starými zásahy po opravách podzemních vedení a frézováním vodorovného dopravního značení. Zároveň je cílem zajistit protismykové vlastnosti vozovky – jedná se o svahovou komunikaci křižující hlavní silnici s četnými přechody pro chodce.  Jelikož podkladní vrstvy vozovkového souvrství jsou v pořádku, byla zvolena jako vhodná, relativně levná a především rychlá technologie odfrézování 1,5 cm vozovky a položení studeného mikrokoberce.  Receptura studeného mikrokoberce se vyznačuje vyšší zrnitostí kameniva oproti válcovaným směsím pokládaných za horka právě z důvodu protismykových vlastností vozovky. Drsnost vozovky se provozem automobily postupně sníží na normový stav, napřed v jízdních stopách automobilů, v průběhu času po celé vozovce.  S obdobným jevem se setkáváme i u klasických pokládek litých asfaltů. 

Dopravní značení Heřmanova x Kamenická dle nám dostupných informací v současné době již není instalováno, avšak nebylo součástí akce prováděné TSK a patrně tak bylo součástí akce jiného investora.  Součástí souvislé údržby Veletržní dopravní značení v tomto místě není a nebylo. Za uvedené období příslušná oblastní správa dohledala jedinou písemnou výzvu od MČ Praha - Libuš, která byla žadateli zaslána. Je však samozřejmě možné, že některé podněty byly řešeny přímo telefonicky.
 

Žádost:

Žádost o poskytnutí veškerých k dnešnímu dni platných a účinných rozhodnutí Hygienické stanice HMP o povolení výjimek z povinnosti dodržování hygienických limitů hluku a znečištění ovzduší při provozu na pozemních komunikacích.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že se požadované informace nevztahuji k působnosti TSK hl. m. Prahy, a.s.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, 1) na jaké bankovní účty by ly zasílány úhrady za provedené práce firmou Martin Jelen – EKOPARK IČ: 13828401 2) o zaslání všech kopií faktur od shora uvedeného subjektu za léta 2015 a 2016 a 2017.


Odpověď:

1) Žadateli bylo zasláno číslo účtu, na nějž byly zasílány úhrady za provedené práce firmou Martin Jelen – EKOPARK IČ: 13828401.

2) Žadateli bylo po zaplacení poplatku dle sazebníku úhrad zasláno celkem 53 ks faktur. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

1) Zápis z kontrolního dne stavby č. 970 (rekonstrukce Kamýcká, Praha 6), který se konal dne 8. 8. 2017.

2) Neověřená kopie smlouvy o dílo na stavbu č. 970 uzavřenou mezi TSK, a.s. a zhotovitelem díla

3) Fotokopie faktur firmy PORR a.s. za dosud provedené stavební práce na stavbě č. 970

4) Položkový rozpočet stavby č. 970, který slouží jako podklad investora pro kontrolu rozsahu prováděných stavebních prací a fakturace u stavby č. 970 .

 


Odpověď:

Položky pod body 1.2 a 4 byly žadateli poskytnuty. Položky pod bodem 3) poskytnuty nebyly, neboť v době odpovědi nebylo ještě fakturováno.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informaci:
1) Zápis z kontrolního dne stavby č. 970 (rekonstrukce Kamýcká, Praha 6), který se konal dne 2. 8. 2017.
2) Celkové projektované investiční náklady na rekonstrukci stavby č. 970
3) Číslo stavebního povolení na stavbu č. 970, kým a kde bylo vydáno
4) Situační plánek vedení plánované tramvajové tratě v ulici Kamýcká mezi ulicemi Olšová a Výhledské náměstí
5) Fotokopie části stavebních plánů (půdorys, řez s výškovými kótami) stavby č. 970 v ulici Kamýcká před domy čp. 549, 647, 685 a 656.
6) Zaslání výsledků výškového měření trubních propustků odpovědným geodetem před čp. 647, 685, 656, ul. Kamýcká
 

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že náklady stavby na opravu komunikace činily 27 119 804, Kč bez DPH a byly mu přiloženy požadované dokumenty s tím, že informace o tramvajové trati nespadají do působnosti naší společnosti. Dále byl informován, že výškové zaměření bude provedeno a  bude přílohou dokumentace předávané stavebnímu úřadu. Došlo k pochybení zhotovitele v hloubce uložení propustkové trubky. Propustek byl odbourán a provedlo se nové uložení. Šířkově jsou propustky realizovány dle platného stavebního povolení.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, kdo je provozovatelem parkovišť Leopoldova, Zdiměřická a Machkova v Praze 11, jaká je výše nájemného, které platí nájemce, popř. TSK, a.s., a kolik platí uživatelé parkoviště za parkování osobního automobilu (denné/měsíčně/ročně). 


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta kopie uvedené smlouvy na parkoviště Leopoldova,  z níž vyplývají požadované údaje, a dále mu bylo sděleno, že TSK, a.s. nemá uzavřenu smlouvu na parkoviště Machkova ani Zdiměřická.

Žádost:

Žádost o poskytnutí veškeré dokumentace týkající se instalace radaru dne 18.dubna 2017 a jeho následného odstranění dne 02 května 2017, a to:

- od koho (jakého subjektu) vzešel požadavek instalace radaru

- odpověď (reakce) na tento požadavek

- související dokumenty,  na základě kterých byl radar odebrán


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v ulici Na Krutci, Praha 6, v období dubna a května letošního roku žádný radar neinstalovala ani neodstraňovala. Z tohoto důvodu nemůže poskytnout požadované informace ani dokumentaci.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem byl vybrán nový provozovatel podzemního parkovacího systému nacházejícího se v lokalitě pod Letenskou plání (součást výstavby TKB), kterým by měla být společnost O.K. Služby  Praha, s.r.o., IČ: 250 60 040, se sídlem Praha 9 - Kyje, Tálínská 1594, 198 00. Zda se jednalo o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., resp. 137/2006 Sb., pokud ne , z jakého důvodu se tak nejednalo a jakým způsobem byl provozovatel parkoviště vybrán, jaký druh zadávacího řízení byl zadavatelem zvolen a z jakého důvodu, jakým způsobem bylo zadávací řízení zahájeno a uveřejněno, jaké byly podmínky účasti a hodnotící kritéria zadávacího řízení, doba platnosti a účinnosti smlouvy, na kterou má být smlouva s dodavatelem O. K. Služby Praha s.r.o. uzavřena a jaká je předpokládaná hodnota plnění poskytnutého dodavateli O.K. Služby s.r.o. za 1 rok ve vztahu k provozování parkovacího systému.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že požadované informace se nevztahují k působnosti naší společnosti a žádost tak byla odložena. Učinit právní kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele byl Radou HMP pověřen Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, zda TSK prováděla a v současné době (od kdy) provádí opravu přechodu na ulici Lipanská v Praze 3 - Žižkov + u styku ulic Seifertova a Táboritská na pozemku parc. č. 1048.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že naše společnost nezajišťovala opravu přechodu na Lipanské v Praze 3 u styku ulic Seifertova a Táboritská a ani ji nezajišťuje. Dle sdělení Oblastní správy Centrum byla pod havarijním číslem 165/2017 ze dne 16. 6. 2017 předmětná lokalita dotčena havarijní opravou NTL řadu společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. Dále je tato komunikace dotčena smluvním vztahem se společností PVS, a.s., která zde bude provádět obnovu vodovodního řadu. Po dokončení veškerých prací správců inženýrských sítí je zde ze strany TSK hl. m. Prahy, a.s., plánována kompletní rekonstrukce vozovky, součástí které je i zmiňovaný přechod.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informaci ohledně:

 1)      Harmonogramu diagnostických prací aktuálně prováděných na Libeňském mostě.

2)      Předběžných výsledků (Průběžných zpráv či zápisů z kontrolních dnů) aktuálně prováděných diagnostických prací.

3)      Plánu oprav na Libeňském mostě pro letošní rok. zda se místní komunikace NN4650 nachází též na jiných pozemcích než je parc.č. 2166/1 v k.ú. Žižkov, či nikoliv. Pokud je místní komunikace NN4650 deklarovaná v prostoru zahrnujícím více parcel, žádost o jejich seznam. 


Odpověď:

Ad 1) Požadovaný harmonogram byl poskytnut.

Ad 2) Předběžné výsledky nejsou k dispozici. Definitivní výsledky budou předloženy formou konečné zprávy, která bude umístěna na webových stránkách TSK hl.m. Prahy, a.s.: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/Fotogalerie, kde bude veřejně přístupná.

Ad 3) Na Libeňském soumostí probíhá průběžně běžná údržba. V současné chvíli je v plánu oprava výtluků ve vozovkovém souvrství, obnova zálivek, odstranění náletové a sezónní vegetace, obnova antikorozního nátěru zábradlí, úklid pod mostními konstrukcemi a na schodištích.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací

 • Jak byl potrestán zaměstnanec TSK XYZ za § nebezpečné vyhrožování , výtržnictví či proti občanskému soužití a špatné parkování ?
 • Jaké je jeho pracovní zařazení/funkce?
 • Jak dlouho pracuje TSK?
 • Kolik na něj již bylo stížností?
 • Jaký má plat měsíční a roční před zdaněním ?
 • Komu patří-na koho je registrováno auto se kterým uvedený zaměstnanec páchá systematicky přestupkovou činnost

Odpověď:

Žadateli bylo na uvedené otázky odpovězeno a bylo mu  sděleno, že žádným z úřadů či orgánů dozoru nebylo hlášeno naší společnosti nebezpečné vyhrožování, výtržnictví a špatné parkování předmětného zaměstnance ani na něj nejsou evidovány žádné stížnosti. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy NS č. 1/00/361/0025, vč. doložky potvrzující splnění povinnosti dle § 43 odst. 1 písm. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, případně o doložení jiným způsobem splnění zákonných požadavků. 


Odpověď:

Žadateli byly požadované informace poskytnuty. 

Žádost:

Žádost o sdělení:

1) Kdo je zodpovědný za vytvoření a správu portálu Parkuj v klidu?

2) Kolik finančních prostředků v roce 2016, případně dříve, bylo na tento portál vynaloženo?

3) S jakým funkcionalitami byl systém schválen a které z nich v současné době nefungují?

4) Jaké jsou termíny na plné zprovoznění portálu a kdo je zodpovědný za jejich plnění?

5)  Kdo kontroluje plnění těchto termínů?

6) Má TSK nějaký vnitřní postup vyřizování dotazů? Jaké jsou lhůty na vyřizování dotazů?

7) Zaslání smluv s dodavateli  souvisejících se správou zón placeného stání /(včetně všech podpůrných služeb jako např. webové stránky, aplikace, databáze, atp.)./ a jejich zaslání elektronicky, nebo přes úschovnu.

8) Sdělení, zda byly ke dnešnímu dni uplatněny sankce vůči subdodavatelům za jakékoli porušení smlouvy/smluv.


Odpověď:

1) Portál parkujvklidu.cz je součástí veřejné zakázky na vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, kterou realizuje firma ALTRON Business Solutions, a.s.

2) Informační portál ZPS je součástí Centrálního informačního systému a v rámci něj je jako jeho nedílná součást fakturován. Finanční prostředky vynaložené pouze na tento portál, tj. portál parkujvklidu.cz, není tedy možné vyčíslit, neboť jako nedílná součást dodávky celého informačního systému není fakturován samostatně.

3) Požadované parametry funkcionality Centrálního informačního systému, jehož součástí je i informační portál, vyplývají z přiloženého odkazu na zveřejněnou smlouvu. Systém je připraven na všechny smlouvou požadované funkcionality. V současné době nejsou v provozu části díla, které vyžadují dálkový přístup do registru vozidel, jenž zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy. 

4) Plné zprovoznění portálu je závislé na umožnění dálkového přístupu do registru vozidel, které je v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy a nelze tak stanovit termíny plného zprovoznění portálu.

5) Viz předcházející odpověď, termíny nelze stanovit.

6) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., převzala správu komunikačního majetku od 1. 4. 2017 a v současnosti tvorba vnitřních předpisů probíhá. V případě tohoto Vašeho dotazu postupujeme dle zákonných ustanovení InfZ, tj. poskytnutí informace nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, u jiných dotazů se řídíme zákonnými termíny, pokud je dotaz položen dle některého ze zákonů, který délku termínu pro vyřízení stanoví.

7) Zasláno v e-mailu souladu s § 6 InfZ odkazy na internetovou stránku www.tsk-praha.cz, kde se informace, tj. smlouva, nachází.

8) Ke dnešnímu dni nebyly uplatněny vůči dodavateli smluvní sankce za porušení smluvních ujednání. Uplatňování sankcí vůči subdodavatelům je plně v kompetenci dodavatele a tento dotaz se tak netýká činnosti naší společnosti.

Žádost:

Žádost o poskytnutí elektronické verze ročních zpráv mapujících intenzity dopravy na sledované síti v lokalitě Hodkovičky pro dopravní sčítání, např. za období 2000 až 2016, případně za období, která je k dispozici. Jedná se zejména o tabulky „Úseky - po směrech - dle uzlů“ a „Úseky - po profilech - dle uzlů“, a to za celou Prahu. Žádost o přiložení metodiky zpracování těchto zpráv, resp. sběru a vyhodnocení dat.


Odpověď:

1)  Žadateli byla předána požadovaná data za roky 2000, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016, které poskytlo oddělení dopravních analýz a dopravně inženýrské koordinace TSK hl. m. Prahy, a.s.. Tato časová posloupnost popisuje trend vývoje intenzit v dané oblasti.

2) Co se týče metodiky zpracování intenzit dopravy, podkladem pro údaje o průměrných intenzitách automobilové dopravy na sledované síti jsou výsledky všech dopravních sčítání (jedná se například o data ze sčítačích technologií TSK, data z registrů sčítání v řadičích světelných signalizací, automatických sčítačů dopravy nebo manuálních sčítání) na křižovatkách a profilech komunikační sítě v Praze, prováděných TSK – úsekem dopravního inženýrství v průběhu příslušného roku v pracovních dnech na velkém počtu míst (řádově několik set lokalit). Údaje z jednotlivých sčítání se následně vyrovnávají, aby se eliminovaly náhodné výkyvy v nasčítaných počtech vozidel na jednotlivých místech. Z vyrovnaných (průměrných) hodnot se pak sestavuje pentlogram intenzit na sledované síti pro období 0-24 h průměrného pracovního dne příslušného roku, jehož číselným vyjádřením jsou údaje o průměrných intenzitách automobilové dopravy na jednotlivých úsecích sledované sítě.

Žádost:

Žádost o o přeposlání projektové dokumentace DZ NA CYKLOTRASE Č. A 25 ÚSEK TACHOVSKÉ NÁMĚSTÍ - UL. SPOJOVACÍ, která byla před časem zveřejněna (a nyní je již nedostupná) na http://www.praha3.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=21256, zpracované v prosinci 2016 jako zakázka 16_052-A firmou PROJEKTY A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Pernerova 659/31a Praha 8, Karlín, PSČ 186 00


Odpověď:

Žadateli byla zaslána kopie veřejné vyhlášky – oznámení o návrhu opatření obecné povahy, která byla vyvěšena na úřední desce MČ Praha 3 a jejíž součástí je jím požadovaná projektová dokumentace DZ NA CYKLOTRASE Č. A 25 ÚSEK TACHOVSKÉ NÁMĚSTÍ - UL. SPOJOVACÍ.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací a listin týkajících se veřejných zakázek na obnovu protismykových vlastností vozovky (dále jen „PVV“) v tunelech na území Hlavního města Prahy ve správě naší společnosti v období let 2015 - 2017 v období let 2015 - 2017 s výjimkou zakázky na obnovu PVV ve Strahovském tunelu a obnovu PVV v tunelu Mrázovka, a o informaci jakým způsobem je smluvně řešena obnova PVV v tunelu Blanka.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že

1) další veřejné zakázky, s výjimkou dvou shora uvedených, vypsaných s plným či i byť jen částečným předmětem plnění obnova PVV v období let 2015 - 2017 včetně v tunelech ve správě naší společnosti, neproběhly,

2) obnova PVV v tunelu Blanka je řešena v rámci Smlouvy o přechodném výkonu činnosti pro zajištění provozu správy, oprav a údržby včetně čištění souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/tyrolka (Tunelový komplex Blanka), kterou uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy se společností SATRA, spol. s r.o. ze dne 31. 5. 2016. Smlouva, včetně dodatků, je zveřejněna na webových stránkách TSK hl. m. Prahy, a.s. www.tsk-praha.cz.

Žádost:

Žádost o sdělení jména osoby, na základě jejíž žádosti  bylo schváleno a následně provedeno dopravní označení (žlutá čára na krajnici označující místo zákazu stání) na parkovišti před vstupem do bytového domu v ulici Ohradní 1344/51, Praha 4.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že místní úpravu provozu na místní komunikaci stanoví opatřením obecné povahy příslušný silniční správní úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., (a do 31. 3. 2017 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, p.o.) pouze zajišťuje realizaci vodorovného značení na základě takto vydaného stanovení, přičemž návrhem na tuto úpravu nedisponuje. 

Žádost:

Žádost o zaslání kopií dopisů a emailů, jsou-li takové, které adresovala MČ Praha - Libuš v roce 2016 a 2017 na TSK s výzvou či žádostí o opravu a údržbu komunikací, které jsou ve správě TSK na území MČ Praha - Libuš (k.ú. Libuš a Písnice).


Odpověď:

Za uvedené období příslušná oblastní správa dohledala jedinou písemnou výzvu od MČ Praha - Libuš, která byla žadateli zaslána. Je však samozřejmě možné, že některé podněty byly řešeny přímo telefonicky.

Žádost:

Žádost o sdělení, co je umístěno na pozemcích parc.č. 628/24, parc.č. 628/25, parc.č. 647/13, parc.č. 647/17, parc.č. 647/15 a parc.č. 606/41, vše k.ú. Kobylisy a pokud se jedná o parkoviště, žádost o jejich specifikaci.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že na žádném z uvedených pozemků není pozemní komunikace či její součást ani příslušenství ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s.

Žádost:

Žádost o kopii smlouvy o pronájmu pozemků mezi Technickou správou komunikací hl. města Prahy a stavebníkem ve smyslu Dohody o provedení stavby na pozemku parc.č. 1479/82, k.ú. Košíře, č.j. SVM/VP/507254d/16/hl ze dne 1.4.2016, kde se v čl. IV, odst. 2 stanoví, že stavebník se zavazuje před zahájením realizace stavby uzavřít na zábory pozemku hl. města Prahy, uvedeného v čl. I této dohody, smlouvu o pronájmu pozemků s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Oblastní správou pro Prahu - Jihozápad. 


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta kopie uvedené smlouvy.

Žádost:

Žádost o informaci, kde nalézt čísla místních komunikací ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., popř. o poskytnutí seznamu místních komunikací s jejich čísly.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že číslování místních komunikací dle vyhlášky č. 104/1997 Sb . zajišťují úřady příslušných městských částí v obvodu jejich působnosti. Určitou část dat uveřejňuje MHMP na svém webu: http://opendata.praha.eu/dataset jako volně dostupná data.  

Žádost:

Žádost o poskytnutí kopií korespondence, která proběhla od srpna 2015 do dnešního dne mezi Úřadem městské části Praha 8 a TSK ve věci úpravy (vylepšení) přístupu ke karlínské zastávce pražského přívozu P7 (Pražská tržnice - Štvanice - Karlín-Rohanský ostrov). 


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. převzala správu komunikačního majetku hl. m. Prahy od 1. 4. 2017. Za období od tohoto data právní oddělení naší společnosti dohledalo pouze Výzvu Úřadu MČ Praha 8 k účasti na kontrolní prohlídce ze dne 12. 4. 2017. Do 31. 3. 2017 spravovala komunikační majetek hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace. Písemnou komunikaci v této věci s MČ Praha 8 se nepodařilo dohledat a není nám známo, že by existovala. TSK hl. m. Prahy však nikdy neměla svěřeny do správy žádné pozemky ani pěšiny či cesty na přístupových pozemcích k přívozu, které se nacházejí mezi komunikací Pobřežní a Vltavou. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, kdo má na starosti úklid psích exkrementů na chodnících v ulici Pod Vilami a s tím související dotazy.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že úklid psích exkrementů je v kompetenci příslušné městské části, nikoliv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.  Z tohoto důvodu není možno odpovědět na další položené otázky. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí úplného znění smlouvy o provádění LÚK a ZÚK na území hl. města Prahy


Odpověď:

Žadateli byla požadovaná smlouva poskytnuta

Žádost:

Žádost o informaci, zda se místní komunikace NN4650 nachází též na jiných pozemcích než je parc.č. 2166/1 v k.ú. Žižkov, či nikoliv. Pokud je místní komunikace NN4650 deklarovaná v prostoru zahrnujícím více parcel, žádost o jejich seznam. 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že v prostoru bezejmenné komunikace označované NN4650 spravuje TSK stavby místních komunikací na pozemcích a částech pozemků  parc. č. 2166/1, 2170/2, 2170/13, 2145, k.ú. Žižkov.

Posouzení polohového rozsahu místní komunikace NN4650 naší společnosti nepřísluší.  Rozsah a polohová příslušnost ke kategorii komunikace je v působnosti silničního správního úřadu.

Žádost:

Žádost o poskytnutí doložek potvrzujících splnění povinnosti dle § 43 odst. 1 písm. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, případně o doložení jiným způsobem splnění zákonných požadavků k uvedeným nájemním smlouvám. 


Odpověď:

NS č. 1/00/111/0008 - smlouva byla uzavřena před účinností zákona č. 131/2000 Sb.

NS č. 1/12/366/0270 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 9.3.2012

NS č. 1/00/111/0003 - smlouva byla uzavřena před účinností zákona č. 131/2000 Sb.

NS č. 1/03/111/0001 - kopii záměru pronájmu se nepodařilo dohledat

NS č. 1/14/366/0081 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 8.10.2013

NS č. 1/14/366/0082 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 8.10.2013

NS č. 1/14/366/0083 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 8.10.2013

Žádost:

Žádost o zpřístupnění následujících informací:

a)      Technická správa komunikací hl.m. Prahy, zn. TSK/07200/14/2200/Me ze dne 16.5.2014

b)      Technická správa komunikací hl. m. Prahy, koordinační vyjádření, zn. 827/14/2600/Vo ze dne 6.5.2014


Odpověď:

Žadateli byly požadované informace zpřístupněny.