Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

rok 2014 : 0                        
rok 2015 : 2
rok 2016 : 5
rok 2017 (stav k březnu 2017) : 1
text odpovědi   (datová schránka):
 
„Věc:   žádost 106/1999
 
           Uvědomění o odložení žádosti
 
Vážený pane/paní,
dne xx. měsíc 201x jsme do datové schránky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286 obdrželi poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx a poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx.
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) ze dne xx. měsíc 201x, Vám sdělujeme následující:
Požadované informace se nevztahují k působnosti obchodní korporace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, do jejíž datové schránky (mivq4t3) byla žádost doručena (ID zprávy xxxxxxxxxx a ID zprávy xxxxxxxxxx). Správu komunikačního majetku vykonává příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČ: 63834197, která nemá zřízenu datovou schránku, proto je nutné jí žádost doručit jiným způsobem.
Z výše uvedeného důvodu Vaši žádost za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, ve smyslu § 14 odst. 5 bod c) InfZ
 
                                                          o d k l á d á m e.
 

 

Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Žádost o poskytnutí:

 1. informace o počtu udělených souhlasů TSK se společnostmi AD-Net, spol. s r.o., SeePOINT s.r.o., a Centrum Palmovka, a.s.; o poskytnutí informace o počtu uzavřených smluvních vztahů se společnostmi AD-Net, spol. s r.o., SeePOINT s.r.o., a Centrum Palmovka, a.s.
 2. kopií informací, na základě kterých byly umístěny lavičky uvedených společností na zastávce MHD Florenc a jejím bezprostředním okolí. 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • ad. 1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. neeviduje žádné udělené souhlasy vůči výše uvedeným společnostem ani uzavřené smluvní vztahy s výše uvedenými společnostmi.
 • ad. 2) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. neeviduje žádné kopie informací, na jejichž základě byly lavičky umístěny a nemá ani povinnost těmito informacemi disponovat.  Umisťování laviček by dle vyjádření úseku oblastních a odborných správ naší společnosti mělo být v kompetenci příslušných městských částí.

 

Žádost:

Žádost o:

 • poskytnutí informace, uzavřené smlouvy – záboru pozemku par. č. 1090 k.ú. Staré Město – Staroměstské náměstí se Společností na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nedošlo k doplnění požadovaného údaje, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. jakožto povinný subjekt tuto žádost odkládá.

 

Žádost:

Žádost o zaslání:

 •  zápisu z otevírání a hodnocení nabídek zakázky Připojení k síti internet.

 


Odpověď:

Žadateli bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odůvodněním, že:

 • požadovaná informace dle Žádosti o informace směřuje k vytváření nové informace a tato povinnost je v souladu s § 2 odst. 4 InfZ z působnosti InFZ vyjmuta: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • týkajících se pozemní komunikace, která je umístěna na ulici Silurská, 152 00 Praha 5 – Barrandov a která se nachází na pozemcích parc. č. 963/1 a parc. č. 964/22, vše v k. ú. Hlubočepy, obec Praha, konkrétně sdělení následujících informací:
 1. Zda je výše uvedená pozemní komunikace ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., a pokud nikoliv, ve správě jakého subjektu se tato komunikace nachází;
 2. Na základě jakého právního titulu má (pokud tomu tak je) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. tuto komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. Do jaké kategorie pozemních komunikací je výše uvedená pozemní komunikace zařazena a kdo je jejím vlastníkem;
 4. Zda je tato pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas)“.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • se žádost v celém jejím rozsahu odkládá:
 • vzhledem k tomu, že se požadované informace nevztahují k působnosti Technické správy komunikací hl. m Prahy, a.s., v souladu s §14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí:

 • dat (WGS pozic) o poloze radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích a počátečních a koncových bodech úsekových měření rychlosti na území hl. m. Prahy. 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Rozlišujeme dva základní typy radarů a to podle restriktivní technologie a informativní či preventivní.
 • Žadateli byla vysvětlena charakteristika obou typů a zaslán přehled těchto zařízení.

 

Žádost:

Žádost o zaslání kopií:

 • smlouvy o zápůjčce Vámi spravovaného majetku hl. m. Prahy, tj. komunikací, chodníků a zelených pásů mezi nimi pro akci „Výměna vodovodních řadů v oblasti Zborova v Praze 10 Strašnicích“ investorovi akce Pražská vodohospodářská společnost a.s.  Oblast výměny vodovodních řadů je vymezena ulicemi Tuklatskou na západě, Kounickou a lokálním přesahem do ulice Černokostelecké na jihu, V úžlabině na severu a Limuzskou ulicí na východě.
 • Doklad (protokol, zápis, smlouvu) o zpětném převzetí zápůjčky pro akci „Výměna vodovodních řadů v oblasti Zborova v Praze 10 Strašnicích od investora akce Pražská vodohospodářská společnost a.s., ve kterém jsou uvedena zjištění týkající se závad a nedostatků po ukončení výše uvedených prací“.  Dle sdělení zástupce PVS a.s. byla zápůjčka zpětně přebírána ve více částech.  Pokud zpětné převzetí bylo prováděno tímto způsobem, žádáme Vás o doklady od všech těchto kroků.

 


Odpověď:

 • Žadateli byly zaslány požadované dokumenty (Smlouva o výpůjčce, včetně dodatků; oznámení o ukončení prací a protokol o ukončení smlouvy).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • o plánovaném termínu opravy komunikace nacházející se na pozemku p.č. 2885/22, k.ú. Smíchov, číslo LV 2838, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, a to přesněji před budovou stojící na adrese Karla Engliše 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, jakož i ohledně stavební firmy odpovědné za stavbu výše zmiňované komunikace.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • je akce připravena a nyní probíhá výběr zhotovitele, který by měl být znám v druhé polovině února. Následně bude uzavřena s vybraným zhotovitelem smlouva o dílo. Zahájení stavebních prací je vázáno na vhodné klimatické podmínky, předběžný termín je duben 2020.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • ohledně výpůjční doby u výpůjčních smluv (smluv o záboru) komunikace.
 • o kopii uvedené smlouvy o správě majetku a jejích dodatků a případně další informace a dokumenty, kterými se řídí výpůjční doba výpůjčních smluv (smluv o záboru).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) postupuje při své činnosti dle „Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené s Hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“)“ (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne

12. 1. 2017. 

 • TSK uzavírá smlouvy o výpůjčkách týkajících se spravovaného majetku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce nebo na dobu určitou do 1 roku.
 • Žadateli byly zaslány dokumenty s podrobnostmi.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Trasy všech vozidel monitorujících a vyhodnocujících umístění zaparkovaných vozidel v termínu 1.12.-8.12.2019 – záznam tras pohybu monitorujících vozidel s přesným časem výjezdu vozidla ze základního stanoviště a s přesným časem příjezdu do cílového stanoviště.

 


Odpověď:

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Žádost žadatele se odmítá, neboť požadovaná informace dle Žádosti o informace směřuje k vytváření nové informace a tato povinnost je v souladu s § 2 odst. 4 InFZ z působnosti InFZ vyjmuta: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

 

Žádost:

Žádost o zaslání seznamu sloupů veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy spolu s jejich přesným umístěním (zeměpisnými souřadnicemi).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti TSK, a.s., v souladu s §14 odst. 5 písm.c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla žádost odložena.  Správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení zajišťuje společnost Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

 

Žádost:

Žádost o zaslání smlouvy, na základě které je pronajímán pozemek před vstupem do metra Florenc k užívání za účelem prodejního stánku „Kafíčko“ s prodejem pečiva, teplých nápojů a fast-foodu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Požadovaná Nájemní smlouva uzavřená mezi TSK, a.s., IČO:03447286 jakožto pronajímatelem a Gourmet Solution a.s., IČO:29030625 jakožto nájemcem je zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • 1) Zda je TSK zřizovatelem a/nebo provozovatelem kamerového systému, který pořizuje záznam o průjezdu všech vozidel na vybraných místech na území hl. m. Prahy. Pokud ne – kdo je zřizovatelem.
 • 2) Pokud je TSK zřizovatelem a/nebo provozovatelem:
 1. na základě čeho je zmocněna k provozování těchto kamer.
 2. jaký je účel zpracování těchto údajů.
 3. využívá kamerový systém jakýkoliv dodatečný (inteligentní) softwarový nástroj, který by sloužil k rozpoznání některých údajů např. SPZ.
 4. jaké údaje jsou prostřednictvím kamerového systému zachycovány a dále zpracovány.
 5. jak dlouho jsou jednotlivé údaje uchovávány.
 6. jak dlouho jsou uchovávány údaje o registrační značce motorového vozidla a fotografie čelního skla.
 7. jaké subjekty mají přístup k údajům pořízeným těmito kamerami.
 8. pokud jsou tyto kamery součástí integrovaného Městského kamerového systému hl. m. Prahy má hl. m. Praha zvláštní práva vztahující se k provozování kamer a k záznamům.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • ad 1) TSK je ve vztahu k uváděným zařízením pouze správcem technických částí zařízení a to na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené mezi hl. m. Prahou a TSK, a.s. dne 12.1.2017.
 • ad 2)

a)TSK je pouze správcem technických částí uvedených zařízení a to na základě smlouvy uvedené v bodě 1. Smlouva je zveřejněna v souladu se zákonem 340/2015 Sb. o registru smluv, v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra na jeho webovém portále.

b) TSK není zpracovatelem těchto údajů.

c) využíván je software umožňující rozpoznání registračních značek vozidel.

d), e), f), g) TSK není zpracovatelem údajů, údaje neuchovává a nemá k nim přístup.

h) dotazy se týkají hl. m. Prahy, nikoliv TSK.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Jaký je důvod zjednosměrnění ulice Jalodvorské mezi ulicí Lukešovou a Pasteurovou (dle informací MHMP je důvodem rekonstrukce).
 2. Kdo rekonstrukci dozoroval, kdo ji provedl a kolik stála.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

Ad 1) Dle informací, které má TSK, a.s. k dispozici, byla po rekonstrukci komunikace Jalodvorská obousměrná. Je-li komunikace nyní jednosměrná, není TSK, a.s. tento důvod znám, neboť její zjednosměrnění není v kompetenci TSK, a.s.

Ad 2) Za objednatele, tj. TSK, a.s. dozorovala stavbu Ing. Zuzana Hronová. Na stavbě působil rovněž externí technický dozor Ing. Jozef Duhovan za Manifold Group s.r.o., IČO: 26348764, se sídlem v Plzni, Mikulášské náměstí 552/17, 326 00. Zhotovitel stavby je Skanska a.s., IČO: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, Pha 8, 186 00. Realizační náklady akce byly 18,99 mil. Kč včetně DPH.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. O poskytování služby správy provozu zón placeného stání a souvisejících dodatků mezi společností ELTODO, a.s. a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a to včetně souvisejících příloh.
 2. Na základě kterého právního předpisu je předmětné monitorování parkovacích zón realizováno.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) Ve smyslu § 6 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatel odkázán na zveřejněnou informaci v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
 • Ad 2) Předmětné monitorování je realizováno na smluvním základě v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Sdělení tras vozidel monitorujících a vyhodnocujících umístění zaparkovaných vozidel. Zda dochází k monitorování zaparkovaných vozidel nepřetržitě 24 hodin denně – popř. v jakých časových intervalech a kde.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • K monitoringu parkovacích míst v rámci zón placeného stání dochází nepřetržitě, intervaly monitoringu jsou náhodné jak z hlediska místního, tak i časového určení.  S ohledem na výše uvedené není možná konkrétní specifikace tras vozidel monitorujících zóny placeného stání. 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • 1) Kolik je placených parkovišť v jednotlivých částech Prahy.
 • 2) Kolik je parkovacích míst na placených parkovištích v jednotlivých částech Prahy.
 • 3) Zda TSK používá nějakou aplikaci na úhradu parkovného – jakou. Kdo tuto službu zajišťuje/spravuje.
 • 4) Kolik % z příjmu z parkovného odvádí TSK společnosti, která službu parkovného spravuje.
 • 5) Kolik je parkovacích automatů v jednotlivých částech Prahy.
 • 6) Jaký je celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného, kde došlo k úhradě parkovného v hotovosti a i platební kartou prostřednictvím parkovacích automatů za období v roce 2018 a 1-10/2019.
 • 7) Jaký je celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného, kde došlo k úhradě parkovného prostřednictvím mobilní aplikace neboli virtuálních hodin  za období v roce 2018 a 1-10/2019.
 • 8) Jaký je celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného, kde došlo k úhradě parkovného prostřednictvím Premium SMS za období v roce 2018 a 1-10/2019.
 • 9) Výše fixních a variabilních nákladů na úředníky spravujících agendu parkování na placených parkovacích místech vč. nákladů na výběr hotovosti z parkovacích automatů a manipulaci s hotovostí.
 • 10) Výše fixních a variabilních nákladů na provozování služby placeného parkování pomocí platebních karet, mobilní aplikace a Premium SMS.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) a 2) Odpověď byla uvedena v tabulkových přílohách.
 • Ad 3) Pouze u parkoviště KCP a jedná se o aplikaci Green Pro. Zajišťuje/spravuje ji Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.; Green Center s.r.o.
 • Ad 4) 0 % z příjmů je odváděno společnosti, která službu parkovného spravuje.
 • Ad 5) a 6) Odpověď byla uvedena v tabulkových přílohách.
 • Ad 7) TSK, a.s. nepoužívá platby parkovného prostřednictvím mobilní aplikace nebo virtuálních parkovacích hodin.
 • Ad 8) TSK, a.s. nepoužívá platby parkovného prostřednictvím Premium SMS.
 • Ad 9) TSK, a.s. tyto položky neeviduje.
 • Ad 10) TSK, a.s. tyto položky neeviduje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda byla úprava chodníku  před domem čp. 618 na pozemku p. č. 505 v ulici Bulharská, parc. č. 503/1, k.ú. Vršovice (snížení obrubníku a výměna přiléhajícího pásu dlažby v šířce cca 0,5 m a délce cca 4m).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Jedná se o připojení na komunikaci Bulharská 10.  Stavebník projednal s TSK, a.s.
  i MČ Praha 10 úpravu vjezdu v roce 2017, ze strany stavebníka však nedošlo k naplnění požadovaného postupu. Připojení bylo zrealizováno bez uzavření nájemní smlouvy a jedná se tak o neoprávněný i nepovolený zásah do komunikace.  Vzhledem k tomu, že předmětná komunikace je ve správě TSK, a.s., naše společnost předala úřadu MČ Praha 10 podnět k zahájení řízení o odstranění nepovoleného připojení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí projektové dokumentace k realizaci rozšíření Zón parkovacích stání na Praze 4, které bylo schválené v roce 2019 (verzi dokumentace, která umožňuje určit umístění a typ jednotlivých parkovacích míst - podélné/příčné/šikmé.

 


Odpověď:

Žadateli byl elektronicky odeslán soubor projektových dokumentací v rozlišení dle jednotlivých ulic.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Z jakého důvodu ještě nedošlo k obnovení vodorovného značení v Karlíně na základě OOP vydaném Prahou 8.
 2. Jedná se zejména o cyklopiktogramy v ulici Křižíkova a optické brzdy na křižovatkách různých komunikací s ulicí Pernerova a Šaldova.
 3. Proč v ulici Křižíkova cca u čísla orientačního 31 nebyla ještě odstraněna značka přikazující cyklistovi vést kolo.
 4. Kdy budou úpravy provedeny.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) a Ad 2) K realizaci těchto druhů opatření dochází postupně a v koordinaci s dalšími akcemi, obnova uvedeného dopravního značení bude realizována dle kapacitních možností a výběru zhotovitelů.
 • Ad 3) Stanovení dopravního značení v dané oblasti odstranění Vámi uvedené značky neurčuje.
 • Ad 4) K realizaci stanovených úprav dojde postupně v koordinaci s dalšími akcemi, dle kapacitních možností a výběru zhotovitelů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace

 • Jaký je stav přípravy nové nájezdové rampy z ulice Vyskočilova na 5. května směrem z centra a kdy se uvažuje s výstavbou.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • V současné době je zpracovaná a projednaná dokumentace pro územní rozhodnutí.  Probíhá vyřizování všech potřebných souvisejících kroků (aktualizace hlukové studie, povolení ke kácení, posouzení vlivu na životní prostředí).  Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je začátek roku 2020. V návaznosti na výše uvedené se předpokládá zahájení přípravných stavebních prací v říjnu 2020 a dokončení stavby v průběhu roku 2021.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Pod jakým číslem správního rozhodnutí a na jakém základě je veden pozemek
  par. č. 238/1 v obci Praha, katastrálním území Přední Kopanina jako komunikace
  III. třídy.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • V souladu s §14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla žádost odložena, neboť  požadovaná  informace se nevztahuje k působnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.  Příslušným k vydání uvedeného správního rozhodnutí je silniční správní úřad, v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Zda TSK, a.s., jakožto správce komunikací na území hl. m. Prahy, obdržela od MHMP, coby příslušného silničního správního úřadu, pokyny k zakrytí reklamních ploch reklamního zařízení, umístěného při silnici Lipská-Aviatická, na pozemku
  parc. č. 2580/76, k.ú. Ruzyně, souřadnice y=752056.28 a x=1038781.092, dále reklamních zařízení  umístěných na mostní konstrukci přes ulici Lipská (most Lipská-Aviatická), v obou jízdních směrech, na pozemku parc. č. 2876/5, k.ú.Ruzyně, souřadnice y=752065.3 a x=1038617.94, a také reklamního zařízení umístěného při silnici Lipská, na pozemku parc. č. 2876/15, k.ú. Ruzyně, ve směru od letiště před sjezdem na ulici K Letišti a Evropská, která jsou, dle názoru žadatele, v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytnutí kopie pokynů vč. všech případných příloh a kdy byly jednotlivé pokyny doručeny.
 3. Zda byly reklamní plochy dotčených reklamních zařízení skutečně zakryty a kdy vč. vyčíslení nákladů na takové zakrytí. Pokud nebyly – sdělení důvodu popř. časový harmonogram plánovaného zakrytí.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) a ad 2) TSK, a.s. neobdržela od Magistrátu hl. m. Prahy, coby příslušného silničního správního úřadu, pokyn k zakrytí či odstranění žádné z výše uvedených reklamních ploch.
 • Ad 3) TSK nedisponuje informací o plánovaném časovém harmonogramu zakrývání, případně odstraňování výše uvedených reklamních zařízení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Komu patří rychloměr (automatizovaný technický prostředek sloužící k měření rychlosti) v Praze, Brusnickém tunelu, úseku Tunelového komplexu Blanka pro směr jízdy Troja.
 2. Žádost o zaslání smlouvy o nabytí vlastnictví k tomuto rychloměru.
 3. Zda TSK přenechala tento k užívání Městské policii hl. m. Prahy – na základě jakého titulu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) a Ad 2) Rychloměr (automatizovaný technický prostředek sloužící k měření rychlosti) v Praze, Brusnickém tunelu, úseku Tunelového komplexu Blanka pro směr jízdy Troja – zařízení je v majetku hl. m. Prahy.  Jeho instalace byla součástí celkové dodávky stavby tunelového komplexu Blanka, jejímž zhotovitelem byla společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s.  Kompletní smluvní dokumentací by měl zřejmě disponovat investiční odbor hl. m. Prahy.
 • Ad 3) K měření rychlosti je policie oprávněna na základě zákonných ustanovení, bezpečnostní složky vyhodnocují data získaná z rychloměrů v digitální podobě, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. není správcem těchto dat ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a nemá tak uzavřenu s Městskou policií smluvní vztah.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí smluvní dokumentace, na základě které je provozován monitoring hrazení parkovacích poplatků v Praze společností ELTODO  a také poskytnutí vyúčtování/faktur za poslední 3 zúčtovací období.

 


Odpověď:

Žadateli byly zaslány požadované dokumenty.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Přehled výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, peněžní i nepeněžní plnění (tantiémy, životní pojištění, penzijní pojištění, vozidla), které v roce 2018 přísluší členům, místopředsedům a předsedovi představenstva a dozorčí rady TSK, a.s. – jmenovitě a jednotlivě u každého zvlášť. Částky uvést před zdaněním a odvody.

 


Odpověď:

Žádost žadatele se odmítá, neboť požadovaná informace dle Žádosti o informace je informací týkající se soukromí fyzické osoby ve smyslu ust. §15, odst. 1 InFZ a ve spojení s § 8a odst. 1)  InFZ směřuje k poskytnutí informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů v rozporu s tímto ustanovením: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právním předpisy upravujícími jejich ochranu.“

 

Žádost:

Žádost o nahlédnutí do územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a souvisejících protokolů a stanovisek DOSS k liniové stavbě Cínovecká a stavbě křižovatky Cínovecká, Vesecká, Kbelská. Dále nahlédnutí do přehledů, výsledků měření a výpočtů akustického tlaku, výsledků měření a výpočtů intenzity a skladby dopravy na komunikacích Cínovecká, Ďáblická, Kostelecká, Šenovská v 
k.ú. Ďáblice za období 1990-2019.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti Technické správy komunikací hl. m Prahy, a.s., v souladu s §14 odst. 5 písm. c) zákona
  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla tato žádost odložena.

Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí spadají do působnosti stavebního úřadu (v případě uváděných lokalit ÚMČ Praha 8).

Ve věci měření akustického tlaku a dalších požadovaných informací doporučujeme obrátit se na Magistrát Hlavního města Prahy, odbor hospodaření s majetkem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Zda došlo k vandalizaci a poškození dopravních značek v oblasti mezi ulicemi Koněvova – Na Balkáně a mezi ulicemi Nad Ohradou a Spojovací ve dnech 12.8.2019 – 16.8.2019. Pokud k poškození došlo:

a) v kolika případech se tak stalo

b) o jaké konkrétní značky se jednalo

c) kdy bylo jejich poškození nahlášeno

d) jak bylo s nahlášením naloženo

e) jak bylo poškození značek vyřešeno

 1. Kde je možné další škody na dopravních značkách hlásit.
 2. Zda je možné vandalizaci značek hlásit přímo příslušnému ÚMČ nebo na MHMP.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ad 1) Byla provedena kontrola stavu dopravního značení v oblasti mezi ulicemi Koněvova – Na Balkáně a mezi ulicemi Nad Ohradou a Spojovací ve dnech
  12.8. 2019 – 16.8.2019 na základě dokumentace dopravního značení oblasti
  a interního systému pro evidenci závad dopravního značení. V uvedeném časovém intervalu v dané oblasti nebyly shledány žádné známky poškození dopravního značení.
 • Ad 2)Případné škody na dopravních značkách je možné hlásit u naší společnosti: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 778/1, 11 0 00
  Praha 1.  Na oficiálních internetových stránkách společnosti www.tsk-praha.cz prostřednictvím elektronického formuláře pro hlášení poruch a závad na komunikacích a majetku ve správě TSK.
 • Ad 3) V případě podání hlášení o vandalizaci dopravních značek na úřadech městských částí či magistrátu HMP by tyto měly být postoupeny TSK, která je na základě smluvního vztahu touto agendou pověřena.  

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda je materiál pro VDZ (natavovací pás pro slepecké CDZ z materiálu Thermo Flex od firmy HIT Hofman) schválen TSK.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Dodavatelé dopravního značení pro TSK, a.s., používají pouze certifikované výrobkiy a materiály schválené MD ČR. Při zadávání prací dodavateli nelze požadovat konkrétní typ výrobku nebo materiálu (je-li jich více na trhu), ale pouze jeho normově měřitelné vlastnosti. Natavovací vodící pás Thermo Flex je jedním z používaných materiálů pro vyznačování VDZ.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda je v plánu oprava povrchu ulice Služeb, Praha 10, která je v současnosti v katastrofálním stavu. Jízda po této ulici ohrožuje bezpečnost a zvyšuje hlučnost v celém okolí.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Ulice Služeb, Praha 10, je účelová panelová slepá komunikace. I když je zařazena do sítě místních komunikací, je dopravně nevýznamná. Jedná se o přístupovou komunikaci k soukromým subjektům. Komunikace je dlouhodobým provozem nadměrné dopravy v nevyhovujícím stavu. Pokud nastanou závady ve sjízdnosti, jsou příslušnou oblastní správou provizorně opravovány a to i opakovaně. Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou účelovou komunikaci s velmi nízkou intenzitou dopravy a je využívána pouze nízkým počtem silničních vozidel, není naplánována plošná rekonstrukce povrchu této komunikace, tedy její celková oprava.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zaslání pasportu komunikace ulice 5. května v Praze 4 vč. dopravního značení.

 


Odpověď:

Žadateli byl zaslán pasport komunikace ulice 5. května včetně vyznačení dopravního značení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Doplnění informací o nájemních smlouvách mezi TSK a třetími subjekty, na jejichž základě mohou být na majetku HMP umístěna reklamní sdělení vč. uvedení příjmů z těchto smluv za roky 2016-2018 (zaslání kopií smluv).

a) Smlouva č. 1/08/6100/023 se společností STUDENT AGENCY, s.r.o.

b) Smlouva č. 1/13/6100/020 se společností ČSAD STTRANS a.s.

c) Smlouva č. 1/18/360/0012 se společností K.REK a.s.

d) Smlouva č. 1/17/361/0030 se společností HOCHTIEF CZ a.s.

e) Smlouva č. 1/17/361/099 se společností Super poster s.r.o.

 


Odpověď:

Žadateli byly zaslány požadované dokumenty a příloha s uvedením výše příjmů ze smluv za dané období.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Poskytnutí listin, obsahující informace k původnímu znění smlouvy uzavřené mezi společností Quo, s.r.o. a TSK, a.s., týkající se pronájmu reklamních ploch na mostech a lávkách ve vlastnictví HMP. Tato smlouva přecházela na nové nájemníky – konečný nájemce společnost Czech Outdoor.
 2. Poskytnutí dodatků ke smlouvě.
 3. Poskytnutí smlouvy vč. dodatků, dle které výše specifikovaná smlouva přešla nejprve na společnost News Outdoor Czech Republic, s.r.o.
 4. Poskytnutí smlouvy vč. dodatků, dle které výše specifikovaná smlouva přešla ze společnosti News Outdoor Czech Republic, s.r.o., na společnost Czech
  Outdoor, s.r.o.
 5. Poskytnutí případné nově uzavřené smlouvy (vč. dodatků) se společností Czech Outdoor, s.r.o.
 6. Jaká je výše nájemného, kterou společnost Czech Outdoor, s.r.o., hradí za pronájem reklamních ploch, na základě smlouvy uzavřené s TSK, a.s. (resp. s HMP),
  a poskytnutí seznamu lávek a mostů, které má společnost Czech Outdoor, s.r.o. v nájmu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Ad 1) – ad 5) Žadateli byly zaslány všechny požadované smlouvy vč. Dodatků, a také seznam mostů.

Ad 6) Ve výši nájemného byl žadatel odkázán na text zaslané smlouvy.  Seznam všech lávek a mostů, které má společnost Czech Outdoor s.r.o. v nájmu, byl žadateli odeslán.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí projektové dokumentace k plánované rekonstrukci ulice Jabloňová, Praha 10 – Zahradní město, především místa plánovaných přechodů a možnost plynulého provozu hůře pohyblivých chodců.

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána projektová dokumentace k plánované rekonstrukci ulice Jabloňová, Praha 10.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo, kdy a z jakého důvodu instaloval kovová vrata v železničním podjezdu na pozemku p.č. 2649 k.ú. Hostivař, obec Praha.
 • Zda byla instalace dosud stojících kovových vrat řešena před příslušným stavebním úřadem (kdy a jakým způsobem).
 • Kdo je vlastníkem těchto kovových vrat.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • Správcem předmětného pozemku i komunikace, který je ve vlastnictví HMP, je společnost TSK, a.s. S odstupem času již nelze zjistit, který subjekt a kdy nechal zbudovat kovová vrata v železničním podjezdu, ani zda bylo umístění projednáno se stavebním úřadem. Není vyloučeno, že k instalaci vrat mohlo dojít v době světové války. Vlastník vrat není znám.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 1. Proč TSK, a.s. nevyužívá při správě svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví HMP finanční prostředky MČ pro zajištění rekonstrukcí chodníků (především prostředky z rozpočtu MČ Praha 2 k rekonstrukci chodníků v Oldřichově ulici p.č. 3044 v k.ú. Nusle). Jak a kdy bude TSK řešit špatný technický stav této pozemní komunikace.
 2. Jaký je harmonogram investiční akce Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova,
  č. akce 999066/2 :

a) termín vydání stavebního povolení

b) termín předpokládaného vyhlášení veřejné zakázky

c) předpokládaný termín zahájení prací

d) předpokládaný termín uvedení do provozu

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

Ad 1)  V současné době neexistuje právní titul, na jehož základě by TSK hl. m. Prahy, a.s. mohla přímo využívat finanční prostředky městských částí v rámci své činnosti, jako tomu bylo v době, kdy byly komunikace spravovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací.  TSK je akciovou společností a vykonává od 1. 4. 2017 správu komunikačního majetku hl. m. Prahy pro hlavní město Praha na základě smluvního vztahu v pozici „in house dodavatele“. 

TSK, a.s. provádí opravy chodníků na území hlavního města Prahy, lokality jsou určovány ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi dle jejich aktuálních potřeb a v souladu s jejich prioritami v návaznosti na určený objem finančních prostředků.

Pokud jde o komunikaci Oldřichova, v současné době není evidována v přípravě její zásadnější rekonstrukce jakožto investiční akce. Obecně podněty k zahájení přípravy předkládá příslušná oblastní správa TSK nebo příslušná MČ prostřednictvím oblastní správy TSK či odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. V případě lokálních problémů je možnost kontaktovat příslušnou oblastní správu TSK, která provádí malé běžné údržby povrchů.

Ad 2)   Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikací.  Z koordinačních důvodů je stavba rozdělena na 4 etapy:

 1. etapa Svobodova - Ostrčilovo nám: 999066/1
 • výběrové řízení vypsáno 9/2017
 • stavební povolení vydáno 13. 11. 2017, nabytí právní moci 1. 12. 2017
 • kolaudační souhlas stavebních úprav 5. 12. 2018
 • kolaudační souhlas na trakci 14. 12. 2018
 • realizace 2017-2018, stavba ukončena a uvedena do provozu
 1. etapa Ostrčilovo nám. - Jaromírova 91: 999066/2

-  stavba je zatím v přípravě, vydání stavebního povolení je v řízení, vzhledem k náročnosti stavby není možné přesněji stanovit;

 • termín předpokládaného vyhlášení veřejné zakázky je 2.Q/2021;
 • předpokládaný termín zahájení prací 1.Q/2022 (dle klimatických podmínek)
 • předpokládaný termín realizace 2022 - 2023

V současné době není možné stanovit přesněji termíny realizace. Stavba je koordinována s rekonstrukcí kanalizace a vodovodních řadů (investor Pražská vodohospodářská společnost a.s. - PVS). Stavba PVS je v přípravě, kde předpokládaný termín zahájení těchto prací je 3/2020, ukončení 2021. Mezi TSK a PVS probíhá řada jednání, kde jsou koordinace projednávány a dochází k upřesňování termínů.

 1. etapa most ČD – Bělehradská: 999066/3
 • stavební povolení je v řízení, dokončuje se příprava
 • výběrové řízení na zhotovitele stavby bude zahájeno v 10/2019
 • realizace 2020 (předpoklad 3-11/2020)
 • uvedení do provozu bude po dokončení realizace
 1. etapa Jaromírova 91 - most ČD: 999066/4
 • předpoklad realizace 2023 - 2024 (nutno: koordinace se SŽDC a dořešit nevypořádané majetkové vztahy);
 • V roce 2018 vstoupil do projednávání výkupu či jiného řešení majetkoprávních vztahů Magistrát hl. m. Prahy, zatím nedořešeno, z tohoto důvodu nelze akci zatím realizovat.

 

 

Žádost:

Zda TSK provedla dne 4.1.2016 údržbu chodníků na území HMP – zejména v oblasti Bělocerkevská a Vršovická (od kolika hodin, v jakém rozsahu, posyp atd.), stejně tak v předchozích dnech od 29.12.2015 – 4.1.2016.

 


Odpověď:

Zajištění odstraňování sněhu a náledí ke zmírnění následků povětrnostních vlivů v oblasti Bělocerkevská a Vršovická dne 4.1.2016 bylo prováděno na místních komunikacích v rozsahu stanoveném Plánem zimní údržby 2015-2016. Oddělením letní a zimní údržby TSK, a.s., byla od 2.1. do 3.1.2016 zajištěna domácí pohotovost, dne 4.1.2016 byly prováděny náhradní práce a 5.1.2016 od 6:00 hod do 14:00 hod výkon zimní údržby komunikací pluhováním plus posyp.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Které konkrétní osoby mají v gesci opravy a údržbu, včetně investic chodníků a pozemních komunikací (ulic) na území Prahy 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mial, telefon, mobilní telefon) a to s uvedením jejich nadřízených.
 • Které konkrétní osoby mají v gesci údržbu zeleně (včetně kácení, prořezu větví apod.) na území MČ Praha 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon) a to s uvedením jejich nadřízených.
 • Jakou konkrétní částkou se TSK podílí v současnosti (období prázdnin) na rekonstrukci sítí na území Prahy 2 a které konkrétní osoby mají tyto v gesci s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon), a to s uvedením jejich nadřízených.
 • Kdo přesně rozhoduje o obnově povrchů chodníků a který předpis toto problematiku upravuje (asfaltové povrchy versus dlážděné povrchy). Některé chodníky jsou totiž po opravě sítí, např. vydlážděné a některé vyasfaltované. Jde o chodníky v bezprostřední blízkosti.
 • Které chodníky na území Prahy 2 budou nově vydlážděny (jak po opravách sítí, např. , tak i mimo opravy) a v jakém časovém horizontu.
 • Jakou cenu za m2 dlážděného, resp. asfaltového chodníku včetně prací souvisejících
  (uložení apod.) platí TSK stavebním dodavatelům. Cenu uveďte bez DPH.“

 


Odpověď:

Ad 1) a 2) Žadateli byly poskytnuty příslušné kontakty.

K bodům č. 1 a č. 2 dále sdělujeme, že vedoucí oddělení ani technici nejsou oprávnění poskytovat jakékoliv informace. Pro potřebu více informací je nutné kontaktovat tiskovou mluvčí povinného subjektu, a to Barboru Liškovou, email: barbora.liskova@tsk-praha.cz, telefon:  257 015 527.

Ad 3) Na rekonstrukci sítí se povinný subjekt nepodílí žádnou částkou.

Ad 4) O obnově chodníků z důvodu špatného stavu rozhoduje příslušná městská část nebo oblastní správa a investiční úsek povinného subjektu. Podoba povrchu chodníku je závislá zejména na lokalitě, tzn., zda se nachází v památkové zóně či nikoliv.  Co se týče Vašeho dotazu na předpis, který tuto problematiku upravuje, sdělujeme, že žádný předpis ji neupravuje a že rozhoduje důležitost v dané lokalitě a stav s ohledem na životní prostředí.

Ad 5) Na Praze 2 budou nově vydlážděny následující chodníky:  Italská v úseku Anglická – Římská a v úseku Římská – Vinohradská, Americká 34, Bruselská 5, Pod Slovany 3-9 a 11-15, Varšavská 20-26 a 19-23. Dláždění bude probíhat v období od 1.9 do 30. 12. 2019 podle klimatických podmínek.

Ad 6) U dlážděných chodníků se cena pohybuje v rozmezí 4000 – 5000 Kč bez DPH za m2 u dlážděných chodníků. Cena za kompletní provedení krytu z litého asfaltu nebo obalované směsi se pohybuje 1600-2000 Kč bez DPH.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • K veřejné zakázce P19V00000028, 20926/19/1160/chal – v jakém stavu je nyní zakázka, zda byl vybrán zhotovitel, kdy se předpokládá zahájení stavby.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 • Zmíněná veřejná zakázka je nyní ve fázi podávání nabídek. V zadávacím řízení nebyl do této chvíle vybrán zhotovitel. Zahájení stavby se předpokládá po uzavření Smlouvy o dílo a jejím uzavření v registru smluv – přesné datum nelze nyní určit.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda má společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze.
 • Zda má společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části.
 • Zda má společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v 
  hl. m. Praze nebo jeho části.
 • Zda má společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze.
 • Zda má společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části.
 • Zda má společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v hl.m. Praze nebo jeho části.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1) Společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, nemá pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 2) Společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, pro rok 2019 nemá uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 3) Společnost City Sightseent Prague s.r.o., IČO: 24122114, se sídlem Praha 1 – Staré Město, V Kotcích 516/15, PSČ 110 00, nemá pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 4) Společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, nemá pro rok 2019 pronajaté jakékoli místo nebo jeho část na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s..

 

Ad 5) Společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, pro rok 2019 nemá uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k užívání Křižovnického náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Ad 6) Společnost CHANCE 4 CHILDREN, IČO: 29022398, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, nemá pro rok 2019 uzavřen jakýkoli smluvní vztah, který by ji opravňoval k poskytování nebo nabízení jakýchkoli služeb na Křižovnickém náměstí v hl. m. Praze nebo jeho části, která by byla uzavřena v zastoupení hl. m. Prahy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK hl. m. Prahy reklamovala u dodavatele stavby (rekonstrukce plynovodu a následné výstavby dělícího ostrůvku – ulice Staroklánovická) dva propady, které jsou na úrovni rodinného domu Staroklánovická 2675 (provoz ve zmíněné ulici díky propadu přímo před vjezdem do domu způsobuje otřesy, hluk, poškození domu a za deště znečištění). Jaký je stav této reklamace a kdy bude vozovka opravena. Tato závada byla několikrát hlášena a nikdy nebyla ze strany TSK zodpovězena.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. podala v dopisu z 27.11.2017 žadateli informaci, že bude uplatněna reklamace po skončení zimního období, a to na jaře 2018. Tento termín byl stanoven zhotovitelem, který povinným subjektem uskutečněnou reklamaci provedené práce uznal. Roku 2018 však byla zahájena rekonstrukce komunikace Českobrodská a ulicí Staroklánovická byla provedena objízdná trasa pro osobní automobily, z toho důvodu nebylo možné tuto komunikaci uzavřít. V návaznosti na tyto události bylo zápisem mezi povinným subjektem a zhotovitelem stavby dohodnuto, že opravy vymáhané reklamací budou provedeny až po skončení prací na komunikaci Českobrodská. V dubnu 2019 bylo provedeno předběžné místní šetření s investorem, kde byl dohodnut bližší termín provedení opravy komunikace, a to podzim 2019. V tuto chvíli probíhají jednání ohledně upřesnění rozsahů zamýšlené opravy a termínů. Bude svoláno nové jednání, z kterého by měli vzejít konkrétní termíny pro provedení oprav. O těchto krocích povinný subjekt informoval příslušný silniční správní úřad, nedopatřením však tyto informace nebyly předány i žadateli, což bylo napraveno.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda pilíř Karlova mostu byl před poškozením sprayery ošetřen přípravkem Barbakan, výrobce STACHEMA.CZ.

 


Odpověď:

 • Pilíř Karlova mostu nebyl před poškozením sprayery ošetřen přípravkem Barbakan. Postup odstraňování graffiti byl navržen restaurátorem a schválen orgány památkové péče.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Jaké částky uhradil nájemce hl. m. Praze na nájemném dle Smlouvy v každém jednotlivém roce od roku 2008 (údaje za každý rok samostatně).
 • Jaké konkrétní mosty, lávky a další věci má nájemce na základě Smlouvy od hl. m. Prahy pronajaty.
 • Kolik ploch v m2 na mostech, lávkách a dalších věcech má nájemce na základě Smlouvy od hl. m. Prahy celkem pronajato.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byl zaslán výpis plateb od roku 2008 do roku 2019.
 • Žadateli byl zaslán seznam umístěných reklamních ploch.
 • Cena nájmu dle Smlouvy nebyla stanovena jako cena za přesný počet m2, ale jako celková cena za komplex pronajatých mostních objektů na území hl. m. Praha, neodvíjející se od výměr pronajaté plochy. Z tohoto důvodu nemá TSK, a.s. k dispozici přesný rozsah ploch v m2.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda kamery TSK zabírají místo: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2176/2, zastávka tramvaje „Nákladové nádraží v Olšanské ulici“, směr hl. m. Praha, kus od křižovatky
  Olšanská X Jana Želivského.
 • Zda kamery TSK zabírají místo: Praha 3 – Vinohrady, konečná autobusů Želivského pod hotelem Don Giovanni u zastávky tramvaje Želivského, kus od křižovatky Vinohradská X Jana Želivského.
 • Zda kamery TSK zabírají místo: Praha 4 – Michle, U Plynárny, mezi zastávkami MHD Na Bohdalci – U Plynárny.
 • V datu: 2.7.2018, kolem 11h, Olšanská + uvedeno č.j. PČR

V datu: 30.9.2018 kolem 15:40h mezi hotelem Don Giovanni a zastávkou tramvaje Želivského + uvedeno č.j. PČR.

V datu 6.9.2018, U Plynárny + uvedení č.j. PČR.

 • Kdy po TSK žádala PČR, OSZ, MÚ P3-P4 tyto kamerové záznamy ve jmenovaných věcech.
 • Žádaly TSK o tyto kamerové záznamy v jiných věcech č.j. KRPA x či jiné instituce – popř. kdy a které.
 • Zda je obvyklé a časté, že si od TSK žádá kamerové záznamy PČR, OSZ, MVČR (při dopravních nehodách a jiných přestupcích).
 • Jak dlouho jsou kamerové záznamy ukládány.
 • Zda jsou tyto záznamy stále dostupné a zda byly vydány a zálohovány.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V daných oblastech nemá povinný subjekt kamerové zařízení. Pouze v místě Vinohradská - Želivského jsou instalovány dvě kamery (jedna pevná, jedna otočná). Tyto jsou osazeny pro sledování dopravy. Není známo kam byla dne 30.9.2018 otočná kamera namířena a zda by na místo dohlédla. Nebylo zadáno přesné místo pod hotelem Don Giovanni. Tyto kamery neprovádějí ani nearchivují záznam, a pokud jsou PČR pro tyto účely zapnuty, záznam se za 3 dny automaticky přepisuje dalším záznamem, bez uložení.
 • Protokoly od PČR jsou povinnému subjektu zasílány pouze na základě dopravní nehody, kdy povinnému subjektu byla způsobena škoda na telematickém zařízení. Protokoly z dopravních nehod povinnému subjektu k dispozici nejsou.
 • Pokud po povinném subjektu někdo žádá kamerový záznam, je odkázán na PČR. Z důvodů ochrany osobních údajů nejsou povinnému subjektu záznamy k dispozici. Povinný subjekt žádosti nearchivuje a neeviduje – jedná se pouze o telefonické informace a odkaz na PČR.
 • V jiných věcech je povinný subjekt o kamerové záznamy žádán, ale vždy jsou žadatelé odkázáni na PČR. Povinný subjekt k záznamům nemá přístup.
 • Je obvyklé, že si žadatelé žádají o záznam při dopravním přestupku, odcizení apod. – ale vždy jsou povinným subjektem odkázáni na PČR.
 • Jelikož ukládání záznamů není v kompetenci povinného subjektu, není nám známo, zda jsou záznamy stále dostupné a zda byly vydány a zálohovány.
 • Povinný subjekt nedisponuje záznamy z kamerových systémů, nemá k nim přístup a nemůže tudíž tuto otázku žadateli zodpovědět.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • V jakých případech zastupuje TSK hl. m. Prahu při uzavírání nájemních a obdobných smluv – zda jsou stanovena nějaká pravidla, která upravují kdo v jakých případech  smlouvy uzavírá). V jakém předpise či dokumentu jsou tato pravidla stanovena.
 • Zda podléhá uzavření smluv (které na pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy uzavírá TSK) předchozímu schválení některého orgánu hl. m. Prahy.
 • Jakým způsobem je kontrolováno plnění povinností placení nájemného a dalších plateb dle zmiňovaných nájemních smluv - kdo tuto kontrolu provádí. 
 • Kdo provádí kontrolu technických a provozních záležitostí při plnění zmiňovaných nájemních smluv, jak jsou rozděleny role při plnění těchto smluv a jaký předpis toto rozdělení rolí stanovuje.
 • Kdo provádí kontrolu plnění obchodních podmínek při plnění zmiňovaných nájemních smluv, jak jsou rozděleny role při plnění těchto smluv a jaký předpis toto rozdělení rolí stanovuje.
 • Zda je nájemné a další platby dle zmiňovaných nájemních smluv na pronájem majetku k reklamním účelům placeno na účet hl. m. Prahy nebo TSK. Jaké jsou specifikace tohoto bankovního účtu (majitel účtu, číslo účtu, banka) a kdo má k tomuto účtu přístup.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1) Zastupování hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) povinným subjektem při uzavírání nájemních a obdobných smluv je stanoveno Smlouvou o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřenou mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a HMP dne 12.1.2017, ve znění pozdějších dodatků (v úplném znění dodatku č.6 a dodatku č. 7).

Ad 2) Schválení orgánů HMP podléhají ve smyslu citované Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností smlouvy na dobu určitou nad 1 rok a smlouvy na taxistanoviště se správcem. Smlouvy k využití reklamních míst a umístění reklamních zařízení o rozměrech do 1 m2 lze uzavírat pouze s předchozím souhlasem odboru hospodaření s majetkem HMP (HOM HMP).

Ad 3) U smluv, které uzavírá v zastoupení HMP povinný subjekt, provádí kontrolu povinností placení nájemného za povinný subjekt ekonomický úsek.

Ad 4) U smluv, které uzavírá v zastoupení HMP povinný subjekt, provádí kontrolu technických a provozních záležitostí při plnění výše uvedených nájemních smluv povinný subjekt, resp. jeho příslušné oddělení, zajišťující uzavření smlouvy. Závazky a odpovědnosti povinného subjektu a HMP vyplývají z citované Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností smlouvy.

Ad 5) U smluv, které uzavírá v zastoupení HMP povinný subjekt, provádí kontrolu plnění obchodních podmínek při plnění výše uvedených nájemních smluv, resp. jeho příslušné oddělení, zajišťující uzavření smlouvy povinný subjekt. Závazky a odpovědnosti povinného subjektu a HMP vyplývající z citované Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností smlouvy.

Ad 6) Nájemné a další platby z nájemních smluv na pronájem majetku k reklamním účelům je placeno na účet HMP. Platby za nájemné ze smluv ve správě TSK, a.s. jsou hrazeny nájemcem převodem na účet vlastníka komunikačního majetku, tj. HMP. TSK, a.s. na tento účet pouze nahlíží v rámci své činnosti a účtuje o jednotlivých položkách. Nemá však aktivní přístup k účtu HMP. Aktivní přístup k bankovnímu účtu má pouze majitel účtu, tj. HMP.
 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O Dohledu nad dodržováním  ZPS v Praze na území MČ a zpracování podezření na přestupky:

a) smluvní dokumentaci s firmou Eltodo, která tuto službu dodává (i historické verze smluv vč. dodatků). Pokud se na dohledu ZPS podílí i jiný smluvní subjekt – také tuto smluvní dokumentaci.

b) pokud není obsahem zmíněných smluv: Jakým způsobem předávají monitorovací vozy Eltodo podezření ze spáchání přestupků, které zjistí během své činnosti. Jak je toto zajištěno technicky a pokryto smluvně (popř. zaslání separátní smlouvy).

c) Jak je zabezpečeno předávání dat z hlediska směrnice GDPR a její projekce do českého práva.

d) Jak je smluvně zajištěno, že firma Eltodo má k dispozici aktuální passport komunikací tak, aby nehlásila neexistující přestupky vyplývající z rozdílu mezi svojí verzí passportu a realitou. Byl digitální passport komunikací poskytnut firmě Eltodo libovolnou organizací MHMP (v jaké formě a za jaký poplatek). Jak je tento digitální passport komunikací synchronizován, aby vozidla měla vždy k dispozici aktuální verzi (popř. zaslání kompletní dokumentace).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad a )+ b) Předmětná smluvní dokumentace je k nalezení v Registru smluv, který je v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dostupný na stránkách https://smlouvy.gov.cz/. Předmětné smlouvy lze vyhledat a získat na stránce https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani.

Smluvní dokumentaci se společností ELTODO, a.s., naleznete zde:

Dalším dodavatelem je společnost ALTRON Business Solutions, a.s., a předmětnou smluvní dokumentaci naleznete zde:

 

Ad c) Co se týče zabezpečení předávání dat z hlediska Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), dovoluji si uvést následující.

Předání je zabezpečeno technickými a organizačními opatřeními, které jsou uvedeny výše ve smluvní dokumentaci v odpovědi k první odrážce.

Pro vyloučení pochybností si dovoluji uvést, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK, a.s.“), figuruje v předmětných operacích zpracování pouze jako zpracovatel osobních údajů dle čl. 4 odst. 8 GDPR, přičemž stran bližších otázek zpracování osobních údajů je nutno kontaktovat správce osobních údajů.

Ze strany TSK, a.s. dochází ke zpracování na základě platně uzavřených zpracovatelských smluv.

 

Ad d) Obchodní společnosti ELTODO, a.s. a ALTRON Business Solutions, a.s. dostávají pro účely své činnosti v rámci provozu ZPS informace o aktuální situaci v ZPS ve formě tzv. „řídících dat“ (GIS data), která zajišťuje správce zón placeného stání (TSK a.s.) na základě pokynů  Magistrátu hlavního města Prahy, viz výše uvedená smluvní dokumentace. Data jsou zasílána formou inkrementálních změn, jejich korektní implementace je zajištěna dodatky k výše odkazovaným smlouvám, které jsou uvedeny v odpovědi k první odrážce (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4955580 resp. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4954740 ).

Data o pasportu komunikací jsou v různé míře sdílena prakticky všemi subjekty, podílejícími se na jejich správě.

Data jsou sdílena prostřednictvím systému CityData Software, smluvní detaily neznáme.

Vozidla nejsou závislá na digitálním pasportu.

Předmětná smluvní dokumentace viz Ad a)+b).

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • 1) O světelných místech veřejného osvětlení, jejichž zařízení jsou ve vlastnictví nebo správě TSK, a.s. nebo TSK, p.o.:

a) název/označení komunikace, stavby nebo prostranství kde se osvětlení nachází

b) počet a charakteristika světelných míst a svítidel, pro každou lokalitu zvlášť

c) proč daná soustava veřejného osvětlení není svěřena do správy hlavnímu městskému správci veřejného osvětlení /t.č. Technologie hl. m. Prahy a.s.)

d) seznam pasportizovaných světelných míst v podobě databáze či tabulky (vč. údajů o poloze světelného místa a typu svítidla, nosného prvku)

e) zda jsou jednotlivá světelná místa či svítidla opatřena identifikačním značením a o jaký systém jde

f) zda jsou polohy a identifikační značení takových světelných míst předávány přímo HZS ČR pro potřeby integrovaného záchranného systému

g) zda jsou polohy a identifikační značení světelných míst zveřejňovány jako otevřená data nebo prostřednictvím jiného přístupného rozhraní - zda je takové zveřejnění připravováno

 • 2) Kdo má ve vlastnictví a správě osvětlení konkrétních komunikací:

a) Letenský tunel

b) Těšnovský tunel

c) Strahovský tunel

d) tunel Mrázovka

e) Zlíchovský tunel

f) tunely komplexu Blanka

g) Žižkovský tunel

h) cyklostezka Pod Vítkovem

i) Starý Vítkovský tunel

j) Trojský most (oblouk mostu)

k) Trojský most (zábradlí mostu)

 • 3) Pokud je povinnému subjektu známo, že na komunikacích v jeho správě je umístěno veřejné osvětlení ve správě jiného subjektu nebo městského správce veřejného osvětlení – informace o takových lokalitách, kdo je vlastníkem nebo správcem takového osvětlení a proč není dané osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

TSK, a.s. neeviduje žádné z žadatelem specifikované osvětlení.

Hlavní město Praha, které je v pozici vlastníka veřejného osvětlení komunikací, nepověřilo společnost TSK, a.s. jeho správou.

Výjimkou jsou pouze níže uvedené tunely, kde je osvětlení součástí nově zbudované či rekonstruované technologie daného tunelu. Z tohoto důvodu nejsou společnosti TSK, a.s. známí jiní správci veřejného osvětlení. Dotaz musí být směřován na jeho vlastníka.

Tuto část žádosti je naše společnost tudíž nucena odložit ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Počet všech zaměstnanců povinného subjektu k 31.12.2018

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • ke dni 31.12.2018 bylo u povinného subjektu zaměstnáno 395 zaměstnanců.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdy byla předávajícím (DP a.s. Inženýrské služby MHD, IČO 398233) předložena přejímacímu TSK hospodářská smlouva o převodu pozemků dotčených stavbou podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92) a též HS č. 141/92a (č. 31151068/92).
 • Pokud žádná taková smlouva předložena nebyla, kdo nese podle výše uvedené smlouvy dnes příslušnou zodpovědnost za majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků.
 • Zaslání kopie příslušné hospodářské smlouvy na žadatelovu e-mailovou adresu.
 • Zaslání komisionářské smlouvy č. 158 ze dne 12.9.1991, kterou pověřil přejímající - investor stavby předávajícího k obstarání všech záležitostí spojených s přípravou a realizací stavby TT Ohrada – Palmovka na žadatelovu e-mailovou adresu.
 • Jaké písemnosti (dokumenty, smlouvy, rozhodnutí, povolení apod. ) obsahoval soubor aktivačních podkladů předaných:

a) ke dni 1.3.1994, ve vztahu k dod. č. 1 smlouvy 140/92a (č. 31151069/92) a

b) ke dni 1.4.1995, ve vztahu ke stavbě lávky před komunikaci Pod Krejcárkem
     (viz. sdělení MHMP 640787/2019 z 8.4.2019). 

 • Zda Technická správa komunikací, a.s je či není nástupnickou organizací přejímací strany smlouvy č. 31151069/92, tj. organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy zřízené ke dni 1. července 1989 rozhodnutím č. 13/15/P plenárního zasedání Národního výboru hl. m. Prahy ze dne 29. června 1989.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žádost se částečně odmítá podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a to v části, kde žadatel žádá o poskytnutí informací o: viz bod 1, bod 3, bod 4

 

Ad 1) vzhledem k výraznému časovému odstupu nebyl povinný subjekt ani přes svoji snahu schopen dohledat odpověď na informaci, kterou žadatel požaduje, tj. „kdy byla předávajícím (DP a.s. Inženýrské služby MHD, IČO 398233) předložena přejímacímu TSK hospodářská smlouva o převodu pozemků dotčených stavbou podle podmínek převodu sjednaných v HS č. 140/92a (č. 31151069/92) a též HS č. 141/92a (č. 31151068/92).“  Povinný subjekt nemá tuto smlouvu k dispozici. Povinný subjekt tudíž nemůže tuto informaci žadateli poskytnout.

Ad 2) Odpovědnost za majetkoprávní vypořádání nese hl. m. Praha.

 

Ad 3) uváděná smlouva není povinnému subjektu k dispozici. Povinný subjekt se pokoušel žadatelem požadovanou informaci dohledat v archivu, který vede oddělení pasportu povinného subjektu pro jednotlivé stavby, avšak neúspěšně. Povinný subjekt nemá tuto smlouvu k dispozici. Povinný subjekt tudíž nemůže tuto informaci žadateli poskytnout.

Ad 4) Požadované informace byly dohledávány v archivu, který vede oddělení pasportu povinného subjektu pro jednotlivé stavby. Jedná se o archivované paré projektové dokumentace (nebo její části) a dokumenty poskytnuté v rámci aktivace / zařazení majetku do správy. Komisionářská smlouva ve spisu uložena není.  Povinný subjekt nemá tudíž k dispozici žadatelem požadovaný dokument, a tudíž tuto informaci nemůže žadateli poskytnout.

Ad 5) Žadatelem uváděné předání souboru aktivačních podkladů  již proběhlo a povinný subjekt tudíž nemá k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by mohl odpovědět na kladené otázky.

Ad 6) Povinný subjekt není nástupnickou organizací organizace zmiňované žadatelem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda jsou v současné době na území hl. m. Prahy provozovány vysokorychlostní kontrolní váhy (především na pozemních komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy).
 • Kde jsou konkrétně vysokorychlostní kontrolní váhy umístěny.
 • Pokud jsou vysokorychlostní váhy teprve v testovacím provozu, kdy lze očekávat jejich zprovoznění v běžném provozu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • v současné době jsou na území hl. m. Prahy provozovány vysokorychlostní kontrolní váhy.
 • Systém vážení vozidel za jízdy (WIM – Weight in Motion) je v Praze umístěn na osmi nákladních, dopravou významně zatížených, lokalitách: Cínovecká (směr do centra), Kbelská (směr do centra), Štěrboholská spojka (směr do centra), Strakonická (směr do centra), K Barrandovu (směr do centra), Rozvadovská spojka (směr do centra), Spořilovská (směr do centra) a Karlovarská (směr do centra).
 • Princip systému je založen na měření dynamických účinků jednotlivých kol na vozovku (tlakové senzory).
 • Vysokorychlostní kontrolní váhy jsou již v běžném provozu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1) Dotazy týkající se odstranění Libeňského mostu a výstavby nového mostu:

 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na přípravné práce (průzkum, statické posouzení atd.).
 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na projektovou dokumentaci pro odstranění stavby.
 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na studii proveditelnosti nebo obdobný stupeň PD.
 • Jaké byly vynaloženy finanční náklady na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení.
 • Jaké byly vynaloženy finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
 • Kdo je zpracovatelem uvedených PD.
 • Jaký byl předpokládaný rozpočet na realizaci stavby nového mostu.
 • Kdy nabylo rozhodnutí o povolení stavby právní moci.
 • Jak dlouhá životnost nového mostu se předpokládá.
 • jak dlouhý termín byl předpokládán pro realizaci stavby vč. odstranění mostu.

2) Dotazy týkající se aktuálního záměru rekonstruovat Libeňský most

 • Kterým Usnesením ZHMP byl záměr výstavby nového mostu změněn vč. důvodové zprávy.
 • Jaké smluvní dokumenty jsou uzavřeny ohledně rekonstrukce LM vč. finančních nákladů a smluvních partnerů, resp. jejich zhotovitelé.
 • Je již zahájena projektová příprava – kdo ji provádí vč. vyčíslení zasmluvněných finančních nákladů.
 • Kdy se předpokládá zahájení rekonstrukce.
 • Jak dlouho se rekonstrukce předpokládá.
 • Jsou stanoveny předpokládané náklady rekonstrukce.
 • Jak dlouhá životnost rekonstruovaného mostu se předpokládá.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1a) Od roku 1995 do roku 2019 bylo vynaloženo na mostní prohlídky, diagnostické průzkumy, měření a statické posudky a stavební průzkum celkem 24.707.006,-Kč s DPH.

Ad 1b) PD pro odstranění stavby nebyla samostatně zadávána. Je součástí dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP) viz bod 1d).

Ad 1c) Studie proveditelnosti původního projektu neexistuje. Studie LM autorů Pragoprojekt, a.s. a Ing. Křivana je součástí dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“).

Ad 1d) DUR komplet 2.330.306,- Kč s DPH + DUR Most Vltava 1.148.945,- Kč s DPH + DUR Most inundační 1.332.740,- Kč s DPH = celkem 4.811.991,- Kč s DPH.

Ad 1e) Dokumentace pro provádění stavby nebyla nikdy realizována.

Ad 1f) Zpracovatelem shora uvedených PD je společnost Pragoprojekt, a.s.

Ad 1g) Celkové předpokládané stavební náklady v cenové úrovni roku 2006 činily 1.649.000,-Kč bez DPH, s tím, že do částky nebyly zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“) a ostatní činnosti. Veřejná zakázka na realizaci stavby vč. dopracování projektu způsobem design and build v roce 2015 předpokládala hodnotu 2.000.000,-Kč bez DPH.

Ad 1h) Územní rozhodnutí nabylo právní moci 17.3.2006. Stavební povolení na komunikace, mosty, opěrné zdi a související objekty nabylo právní moci 2.10.2009. Stavební povolení vodohospodářské na přeložky vodovodů nabylo právní moci dne 1.9.2009 pod č.j OV/P8/2006/4912/Ad/14 a má prodlouženou platnost do 31.12.2019. Další dvě stavební povolení jsou již trvale platná, jelikož byly využity stavebníkem Dopravní podnik hl. m. Prahy v rámci akce RTT Dělnická ulice, Praha 7: Stavební povolení SP čj. MHMP 465822sp/2009/DOP-01/Sv ze dne 28.8.2009 na vybudování a úpravy SSZ a stavební povolení čj. OV/P8/2006/4867/Bau/4 ze dne 1.7.2009 na vyvolané přeložky a ochrany sítí.

Ad 1i) Životnost nového mostu se předpokládá na 100 let.

Ad 1j) Předpokládaný termín pro realizaci stavby vč. odstranění mostu je 30 měsíců bez přípravných fází.

Ad 2a) Jde o veřejně přístupné Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/5 ze dne 25.2.2016 k petici „Za okamžité provedení lokálních oprav Libeňského mostu, které zamezí dalšímu chátrání mostu a jeho uzavření, vypracování projektu citlivé rekonstrukce mostu a zařazení těchto bodů na jednání ZHMP“.

Ad 2b) Objednávky – zhotovitel IDS a.s. – cena 199.650,- Kč s DPH z 9.10.2017 na inženýrskou činnost na prodloužení platnosti stavebního povolení (dále jen „SP“) na komunikace, mosty, opěrné zdi a související objekty a prodloužení platnosti SP vodohospodářské na přeložky vodovodů na akci „Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most vč. ramp v Praze 7 a 8, Libeňský most“.

Smlouva o dílo – zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT – cena 1000,- Kč/hod do limitu 2.000.000,- Kč bez DPH ze dne 4.6.2019 na přípravu podkladů pro zadávací řízení na celkovou rekonstrukci mostu V009 a technicko-architektonickou supervizi.

Ostatní smluvní vztahy jsou ukončené.

Smlouva o dílo – zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT – 340.000,- Kč s DPH, mimořádné mostní prohlídky.

Smlouva o dílo – zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT – 413.000,- s DPH, měření teplot a měření rozevírání a průhybů kloubů mostu v průběhu roku 2019.

Smlouva o dílo – SMP CZ – 138.479,- Kč s DPH, Pravidelné prohlídky dle „Projektu sledování údržby provizorních konstrukcí mostu“.

Ad 2c) Nová projektová příprava není zahájena. Není ukončeno zadávací řízení.

Ad 2d) Zahájení rekonstrukce je předpokládáno na září 2022.

Ad 2e) Rekonstrukce se předpokládá v délce 28 měsíců.

Ad 2f) Předpokládané náklady rekonstrukce činí 560.000.000,- Kč bez DPH.

Ad 2g) Životnost rekonstruovaného mostu se předpokládá v délce do 50 let.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Plné znění hospodářské smlouvy vč. Případných příloh č. 141/92a
  (č. 31151068/92) ohledně VO komunikace v TT Ohrada-Palmovka.
 • Čeho se týkají objekty označené v dopise TSK hl. m. Prahy č.j. 520/72/91a z 22.9.1999 adresované Inženýringu dopravních staveb a.s., Na Moráni 3,
  Praha 2 jako č. 1134, č. 3121 a č. 9993.

 


Odpověď:

Žadateli byla odeslána příslušná smlouva č. 141/92a včetně jejích dvou dodatků č. 141/92a-D1 a č. 141/92a-D2.

Žadateli bylo sděleno:

 • Stavební objekty uvedené v dopisu i na smlouvě v podstatě shrnují stavební úpravy na komunikacích včetně jejich odvodnění, a to konkrétně:
 1. U č. 1134 – stavební úprava komunikace Na Ohradě,
 2. U č. 3121 – odvodnění komunikace Na Ohradě,
 3. U č. 9993 – komunikace Biskupcova.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí všech nájemních a jiných smluv platných k 12.7.2019, uzavřených mezi TSK a třetími subjekty, na základě kterých mohou být na movitém a nemovitém majetku (ve vlastnictví či správě TSK) umístěna reklamní sdělení či zařízení (bez ohledu na jejich velikost/formát). Dále také poskytnutí smluv (dodatků těchto smluv, příloh a jiných právních titulů), vztahujících se k výše uvedenému reklamnímu využívání majetku ve správě TSK, které společnost uzavřela v zastoupení/z pověření hl. m. Prahy. 
 • Jaký byl skutečný příjem TSK popř. hl. m. Prahy z jednotlivých výše uvedených smluv jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.

 


Odpověď:

Veškeré požadované dokumenty byly žadateli zaslány na uvedenou e-mailovou adresu v elektronické příloze k tomuto dokumentu.

Žadateli bylo sděleno že:

 • Skutečné příjmy z jednotlivých smluv činily za rok 2016 = 3.175.143,-Kč,
  za rok 2017 = 3.263.478,-Kč a za rok 2018 = 3.618.570,-Kč.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Týkající se kácení stromů v ulici Lužická, Praha 2.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Zdravotní posudek stavu stromořadí v ulici Lužická, Praha 2 je součástí znaleckého posudku ZP 0598/1/2019 soudního znalce Ing. Jiřího Grulicha o počtu 74 stran, z toho 24 stran příloh (různého formátu, včetně různě vkládaných a skládaných grafických listů, nákresů a fotografií) vypracovaného ve věci posouzení uličního stromořadí v ulici Lužická, Praha 2-Vinohrady z dubna 2019. Výtisk posudku je svázán a opatřen plombou znalce. Je možné po předchozí dohodě s právním oddělením si pořídit v oddělení správy zeleně společnosti TSK, a.s. výpisky či ofotit stránky a nebo si za úplatu objednat další výtisk posudku přímo od jeho zpracovatele Ing. Jiřího Grulicha, Jungmannova 32, 110 00 Praha 1.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda společnost AGENTURA PROVÁS s.r.o., IČ 25057944, sídlo Praha 1, Rybná 21/695, 110 00, hradilaod roku 2018 do současnosti nájemné dle nájemní smlouvy č. 1/18/360/0001, ID smlouvy v registru smluv 7055927 – popř. v jaké výši hradí tato agentura jakoukoliv jinou částku v souvislosti s užíváním části nemovitosti nacházející se na pozemku parc. č. 2269 v obci Praha, k.ú. Holešovice – taktéž od roku 2018 doposud.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Společnost AGENTURA PROVÁS s.r.o. IČ 25057944, se sídlem Praha 1, Rybná 21/695, PSČ 110 00, uhradila a hradí nájemné dle nájemní smlouvy č. 1/18/360/0001, ID smlouvy v Registru smluv: 7055927 smluvně stanovenou částku od roku 2018 do současnosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda byla nájemní smlouva se společností Czech Outdoor s.r.o. prověřena a co bylo výsledkem této prověrky (poskytnutí kopie výsledku/písemného výstupu).
 • Jaké kroky učinila TSK k ukončení dané smlouvy uzavřené se společností Czech Outdoor s.r.o. popř. jaké kroky učinila TSK k zajištění nápravy (tj. změna podmínek smlouvy, tak, aby byly pro hl. m. Prahu výhodnější) popř. poskytnutí kopií všech dokumentů, vztahujících se
 • Kolik m2 reklamní plochy je na základě výše uvedené smlouvy společnosti Czech Outdoor s.r.o. pronajato
 • Identifikaci všech mostů, mostních stran, lávek, na nichž se nacházejí reklamní plochy, pronajaté dle shora uvedené smlouvy (prostřednictvím parcelního čísla, katastrálního území, obce, listu vlastnictví a souřadnic S-JTSK).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • nájemní smlouva se společností Czech Outdoor s.r.o. byla podrobena analýze, a to včetně všech dodatků a dohod s ní souvisejících. Zároveň byla provedena kontrola všech pronajatých ploch společnosti Czech Outdoor s.r.o. a výsledkem bylo zejména zjištění možnosti úpravy v minulosti ujednaných podmínek, a zároveň zjištění možností ukončení smluvního vztahu. Veškeré výstupy, zejména právní, byly vypracovány pro interní potřeby společnosti TSK, a.s., a jejich závěry sdělujeme níže v souvislosti s dalšími body.
 • Výsledkem shora uvedené podrobné analýzy je jednak aktuální vyjednávání se společností Czech Outdoor s.r.o. o možnosti snížení rozsahu pronajímaných ploch – pro tyto účely byl vypracován dodatek. Dále je dle vypracované analýzy možné ukončit smluvní vztah nejdříve k datu 12.3.2022, a to s ohledem na znění Nájemní smlouvy ze dne 12.3.1992, včetně dodatku ze dne 9.9.1998, ve spojení s ujednáním v navazující Dohodě o narovnání ze dne 1.2.2008. K oznámení o nezájmu automatického prodloužení Nájemní smlouvy o dalších 10 let, jak je ujednáno, tak mohou, dle právního názoru společnosti TSK, a.s., přistoupit obě smluvní strany  v šestém měsíci před skončením desetileté lhůty platnosti (12.3.2022).

V příloze k této odpovědi byla přiložena tabulka se seznamem všech ploch, které tvoří předmět nájmu a jsou součástí uzavřeného smluvního vztahu – jedná se o stav před plánovaným snížením, o kterém probíhá v současné době jednání. Parcelní čísla nejsou součástí přiloženého dokumentu, který je zároveň součástí smluvního vztahu se společností Czech Outdoor s.r.o..

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda v současnosti prováděná oprava na rohu ulice Ostrovského a Kováků v lokalitě Praha 5 je prováděna TSK – popř. která městská organizace opravu provádí.

Jedná se o plánovanou opravu či o havárii.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Jedná se o havárii plynu nahlášenou správci této komunikace dne 20.6.2019 společností Pražská plynárenská, a.s. Jedná se tedy o neplánovanou akci, kterou zajišťuje vlastník této inženýrské poduliční sítě.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Žádost o zaslání projektové dokumentace k plánované stavbě cyklostezky A204 v úseku Cholupice – Dolní Břežany vč. informace o časovém harmonogramu výstavby.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadatel byl odkázán ve věci dodání projektové dokumentace k akci č. 2950116
  Cyklo Cholupice – Dolní Břežany na zveřejněnou informaci na veřejně přístupných stránkách TSK, a.s.

Informace o harmonogramu výstavby bude známa teprve po ukončení soutěže a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem díla. Na základě požadavku žadatele může být zajištěno dodání tisku projektové dokumentace na dobírku od jejího zhotovitele.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kolik stála v rámci rekonstrukce ulice Pod Čimickým hájem nová výsadba zeleně/stromů, a proč bylo zanedbáno v suchém létě roku 2018 jejich zalévání (došlo k uschnutí ¾ vysazených stromů).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. zajišťovala kompletní rekonstrukci komunikace Pod Čimickým hájem na Praze 8. Při rekonstrukci došlo k výsadbě nových stromů. Náklady na novou výsadbu byly 141.115,80 Kč bez DPH. Záruka na celou stavbu vč. zeleně je 5 let po přejímce dokončeného díla. V době záruky pečuje o novou výsadbu zhotovitel stavby.

Zhotoviteli se nepodařilo zajistit kvalitní zahradnickou firmu a během záruky došlo k úhynu stromů. TSK, a.s. jako správce komunikací údržbu reklamovala a zhotovitel na vlastní náklady provedl nápravu. Zhotovitel uzavírá nový smluvní vztah na údržbu zeleně.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Datum posledního provedení oprav chodníků na pozemní komunikaci v ulici
  Na Březince, MČ Praha 5, při nichž došlo k výměně asfaltového povrchu na povrch dlážděný.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • K výměně asfaltového povrchu za povrch zadlážděný v ulici Na Březince došlo při opravě, která byla dokončena v březnu 2017. Severní chodník byl opraven v roce 2008.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Žádost o úplný obsah pojistné smlouvy uzavřené mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s. (jako pojistitelem) a povinným subjektem, účinnou ke dni 15.2.2019, ve které povinný subjekt vystupuje jako pojištěný (v některých podkladech jako TSK, Štefánikova 203/23, 150 00 Praha 5), kterou povinný subjekt uzavřel jako pojištění z odpovědnosti za škodu, kterou za něho pojistitel v případě vzniku pojistné události uhradí v rozsahu a ve výši určené právním předpisem, za kterou povinný subjekt podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odpovídá závadou na sjízdnosti resp. odpovídá vlastník těchto komunikací, kterým je hl. m. Praha.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byly zaslány kopie pojistných smluv vč. Dodatků.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda byly zpracovány právní analýzy týkající se povinnosti TSK, a.s. vyplatit bývalým členům představenstva cílovou odměnu za roky 2018 a 2019, na kterou mají členové představenstva nárok dle smluv o výkonu funkce člena představenstva.
 • Žádost o zaslání těchto analýz v konečné podobě.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Bylo zpracováno právní stanovisko k odměňování členů představenstva a posouzení nároku na cílovou odměnu některých bývalých členů představenstva za období let 2017 a 2018.
 • Žádost o zaslání se odmítá, a to formou omezení poskytnutí informace ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) InfZ, neboť jde o požadavek na poskytnutí nové informace, vzniklé při přípravě rozhodnutí povinného subjektu o cílových odměnách členů představenstva, a to do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím Dozorčí rady TSK, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda je v Praze nainstalován systém automatické detekce hustoty silničního provozu.
 • Kolik Kč stál tento systém. Zda má veřejnost přístup k datům pořízeným tímto systémem.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. spravuje a provozuje několik systémů:

a) Systém KTDS (komplexní telematický dohledový systém) – systém je rozdělen do mnoha detekčních lokalit na území hl. m. Prahy a poskytuje informace o intenzitách v příslušných řezech, dojezdových časech na vybraných úsecích a poskytuje aktuální snímky z vybraných lokalit s automaticky vyhodnocovaným stupněm plynulosti č. 4 (kolona) a č. 5 (kolaps). Celý systém je výsledkem několika projektů operačního programu Doprava a jeho primárním účelem je online dispečerský dohled.

Pořizovací cena byla v součtu cca 275 mil. Kč.

 • Součástí online dispečerského dohledu v pražských tunelových stavbách na městském okruhu je videodetekční systém pro detekci kolon (mimo další sledované typy událostí). Tento systém automaticky vyhodnocuje dopravní prostor a v případě detekce mimořádné události propaguje příslušné reakce do řízení tunelu. Veřejně dostupné výstupy systém nemá.

Pořizovací cena není TSK, a.s. známa.

 • Hustotu silničního provozu vyhodnocuje každá světelně řízená křižovatka. Světelné signalizační zařízení (SSZ) v hl. m. Praze jsou vybaveny detektory dopravy (indukční smyčky, videodetekční smyčky a další detekční vstupy (např. pro zajištění preference MHD). Data z těchto detektorů zpracovává v každém cyklu příslušný program řízení SSZ. Intenzity a obsazenost jsou ukládány do registru řadiče a jsou rovněž odesílány do oblastních dopravních řídících ústředen (je-li SSZ připojena na nadřazenou řídicí úroveň). Ukládají se statisticky zpracované agregace a ty jsou poté dostupné pro offline vyhodnocení dopravním inženýrům. Tato data nejsou veřejně dostupná.

Počet SSZ v hl. m. Praze přesahuje 600 kusů.

 

Celkové náklady jsou těžko spočitatelné. Průměrná cena jednoho SSZ v Praze se pohybuje od 2 mil. do 5 mil. Kč.

 • Systém strategických dopravních detektorů sbírá profilová data (intenzity) nebo úseková data (intenzity, průměrná rychlost) z komunikační sítě. Na základě těchto dat je v řídicím systému Hlavní dopravní řídicí ústředny vyhodnocována plynulost dopravy na určitých sledovaných úsecích. Výstupem tohoto systému je „zátěžová mapa“ s barevně rozlišenými stupni dopravy.

Systém využívá data z detektorů dodaných v rámci jiných projektů a jako takový je dílčí součást většího celku – proto lze jen těžko stanovit relevantní cenu za příslušné části.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Žádost o poskytnutí výsledků měření znečišťujících látek v ovzduší, uvedených v příloze č. 1 Zákona 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, získané v roce 2018 mobilními měřícími stanicemi TSK, a.s. (TSK je 100% vlastněná jediným akcionářem, hl. m. Prahou, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Na území hl. m. Prahy bylo v roce 2016 umístěno 29 imisních monitorů AIM a IIMS. Naměřené údaje orientačního zjišťování stavu životního prostředí se využívaly pro interní potřeby. Orientační hodnoty se zobrazovaly na informačních panelech
  a generovaly se na jejich základě notifikace pro odpovědné osoby nebo v rozhraní UNICAM. Jednalo se pouze o zkušební projekt pro sběr online dat sledování imisních hodnot, které nebyly překračovány. Proběhlo vyhodnocení tohoto projektu z důvodu využitelnosti monitorovaných dat a rozhodnuto o ukončení provozu těchto stanic.

Sbíraná data se neuchovávala. Veličiny, které byly monitorovány: teplota, relativní vlhkost a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, koncentrace NO, NO2, O3 a koncentrace částic polétavého prachu PM1, PM2, PM5 a PM10.

Nelze zaměňovat za velké automatické imisní měřící stanice ústavu ČHMÚ, který zajišťuje velmi přesné certifikované měření.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

Vývoj ve věci dokumentace rekonstrukce ulice Trojská (mezi ulicemi Pod Lisem – Zenklova) a žádost o zaslání projektu/dokumentace


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V předmětné věci (rekonstrukce komunikace Trojská) je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP vč. stanovisek dotčených orgánů.

Žadateli byly zaslány kopie podkladů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí kopie vydaného kolaudačního rozhodnutí DOP/I – 14541/92-Fb z 30.11.1992 vč. doložení skutečnosti, zda nabylo právní moci.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žádost žadatele se odmítá, neboť požadované informace Žádostí vyžádaná je informacemi pro povinný subjekt neexistujícími dle ust. § 15, odst. 1 InFZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4 InFZ.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí kopií smluv (soukromoprávního titulu k užívání pozemku dle judikátu NSS 9 Afs 86/2008 – 89), na základě kterých byly umístěny propagační trojhranné kostky propagující volební kandidátku pro volby do Evropského parlamentu 2019 volební strany „Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09“ na pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy (např. Tylovo nám., Václavské nám.) – na základě kterých jsou užívány.
 • Poskytnutí žádosti volební strany viz bod 1 a poskytnutí kompletního záznamu komunikace ohledně sjednávání smluv dle bodu 1, které má povinný subjekt k dispozici.
 • Poskytnutí posouzení, dle kterého byla určena úplata za užívání dle bodu 1 – a to se zřetelem na to, že dle § 18 odst. 1 písm. f) zák. 424/1991 Sb. Nesmí politická strana přijmout bezúplatné plnění od a.s. vlastněné městem a výše úplaty musí být obvyklá nebo standardní, a dále k povinnosti vyplývající z § 51 zák. č. 90/2012 Sb., jednat v obhajitelném zájmu obchodní korporace.
 • Poskytnutí dokladu o způsobu jakým bylo plnění bodu 1 nabídnuto jiným kandidujícím subjektům při respektování zásady svobodné soutěže politických stran, rovných podmínek pro vedení kampaně a zákazu zneužívání a.s. vlastněných městem ke kampani politických subjektů.
 • Poskytnutí kompletního zápisu z jednání orgánu povinného subjektu, kde bylo toto právní jednání projednáváno.
 • Poskytnutí smlouvy, na základě které vykonává povinný subjekt vlastnické právo jménem hl. m. Prahy na pozemcích zmíněných v bodě 1.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s., jako povinný subjekt žadateli ve smyslu ust. § 14 odst. 5 pism. C) InfZ, oznámila, že se požadované informace ohledně propagačních trojhranných kostek propagujících volební kandidátku pro volby do Evropského parlamentu 2019, umístěných na území pražské památkové rezervace, nevztahují k jeho působnosti a z toho důvodu byla žádost žadatele v této části odložena.
 • Pokud jde o trojhranné kostky, propagující volební kandidátku pro volby do Evropského parlamentu 2019 na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, které má ve správě povinný subjekt a které leží mimo území pražské památkové rezervace, byly uzavřeny pro tyto účely následující nájemní smlouvy: Ke Štvanici – k.ú. Karlín, Náměstí Míru – k.ú. Vinohrady, Tylovo náměstí – k.ú. Vinohrady, Náměstí Jiřího z Poděbrad – k.ú. Vinohrady.
 • Žadateli byly zaslány kopie 3 uvedených nájemních smluv, na základě kterých byly umístěny propagační trojhranné kostky na výše uvedené pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy.
 • Žadateli byly dále zaslány kopie žádostí volební strany a kompletní záznam komunikace povinného subjektu.
 • Úplata byla určena dle Zásad cenové politiky při pronajímání nebo výpůjčce komunikací a jejich součástí, částí pozemků a ploch ve vlastnictví hl. m. Prahy, daných Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2141 ze dne 14.12.2004 – kulturní/reklamní akce.
 • Na uvedené pozemky neobdržel na dobu pronájmu povinný subjekt žádnou jinou žádost o pronájem veřejného prostranství od jiného kandidujícího subjektu, a nebyla tak z jeho strany vyhlašována veřejná soutěž na pronájem pozemku.
 • Jelikož nebyla vyhlašována veřejná soutěž, neexistuje zápis z takového jednání orgánu povinného subjektu.
 • Žadateli byla zaslána kopie Dodatku č. 6 o úplném znění Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 21.12.2018.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Seznam všech parkovacích oblastí na Praze 7 společně se jménem ulice, na které se daná parkovací oblast nachází – vypracovat v tabulce vč. čísla oblasti (uvedeno na parkovací značce) a jména ulice.
 • Celkový počet hodin prodaných po jednotlivých oblastech na Praze 7 za každý kalendářní měsíc od zavedení možnosti platit prostřednictvím virtuálních hodin
  (1. února 2018 – duben 2019) – vypracovat v tabulce, která bude obsahovat na každé řádce údaje o jedné oblasti a pro každý měsíc bude jeden sloupec obsahující počet prodaných hodin v daném kalendářním měsíci.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žádost žadatele se odmítá, neboť informace dle Žádosti o informace je v požadované podobě informací neexistující ve smyslu ust. § 15, odst. 1 InFZ a ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InFZ a požadavek žadatele směřuje k vytváření nové informace. Údaje o zakoupených parkovacích relacích, tak jak jsou vedeny povinnou osobou, byly žadateli v příloze poskytnuty s tím, že parkovací relace jsou evidovány v minutách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zaslání kopií všech podkladů, které již byly získány ve věci chystané opravy ulice Trojská, Praha 8 v úseku mezi ulicemi Nad Šutkou a Pod Lisem.

 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byly zaslány kopie podkladů, které již byly v dané věci (rekonstrukce komunikace Trojská) získány v elektronické formě, z nichž zároveň vyplývá druh podkladu a kým byly poskytnuty.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Jakým způsobem probíhá kontrola parkování mobilním zařízením pro kontrolu oprávněnosti parkování (vozidlo Eltodo) od snímání, vyhodnocení až k oznámení o přestupku provozovateli vozidla.
 • Jaké jsou náklady a za jakých podmínek je společnost Eltodo odměněna za provoz mobilního snímání vozidel.
 • Kolik parkovacích stání v modré zóně je evidováno/rozděleno na městské části.
 • Kolik parkovacích oprávnění je na modré parkovací zóny vydáno/rozděleno na městské části.
 • Kolik parkovacích stání ve fialové zóně je evidováno/rozděleno na městské části.
 • Kolik parkovacích oprávnění je na fialovou zónu vydáno/rozděleno na městské části.
 • Jak vysoké jsou roční náklady na údržbu jednoho parkovacího místa v zóně placeného stání popř. celkové náklady na provoz parkovacích zón.

 


Odpověď:

Ad 1) Kontrola probíhá prostřednictvím monitorovacího vozidla, které je vybaveno 4 kamerami pro čtení RZ s infra přísvitem pro automatické rozpoznávání RZ a 2 kamerami přehledovými s infra přísvitem pro fotodokumentaci. Celý systém kontroly je automatizovaný a založený na uzavřeném systému sběru dat. Řidič monitorovacího vozidla nevidí sbíraná data a zobrazují se mu jen nejbližší body trasy, kterou musí projet. RZ vozidel se online odesílají do systému CIS, kde se automaticky zpracovávají. Dokumentace podezření na přestupek se pak odesílá dálkově po skončení směny na městskou policii, která rozhoduje, zda se konkrétní vozidlo dopustilo přestupku či nikoliv. Zpracované přestupky jsou dále předávány na dopravně-správní agendu úřadu městské části. Pracovníci ÚMČ dále zasílají výzvy k úhradě určené částky za přestupek vlastníkům dotčených vozidel. Při monitoringu fialové a oranžové zóny je nastavená časová prodleva, umožňující zaplatit řidiči v nejbližším parkovacím automatu, případně uhradit parkovné prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin VPH.

Ad 2) Dodavatelská společnost Eltodo, a.s. je za provoz monitoringu ZPS odměňována dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání uzavřené dne 25.9.2015. Smlouva je veřejně dostupná v registru smluv.

Celkové náklady za provoz monitoringu ZPS za rok 2018 činily 36.989.054,86 Kč bez DPH.

Ad 3) Počet parkovacích míst v modrých ZPS (rozděleno dle MČ):

 • MČ Praha 1 = 6.024 míst
 • MČ Praha 2 = 7.232 míst
 • MČ Praha 3 = 9.950 míst
 • MČ Praha 4 = 8.056 míst
 • MČ Praha 5 = 3.808 míst
 • MČ Praha 6 = 10.826 míst
 • MČ Praha 7 = 6.512 míst
 • MČ Praha 8 = 7.924 míst

Ad 4) a 6) Na základě parkovacího oprávnění (POP) lze parkovat v modrých i fialových ZPS. POP nejsou vydávána na každý typ ZPS zvlášť.

Počet vydaných parkovacích oprávnění za rok 2018 dle MČ:

 • MČ Praha 1 = 14.660 oprávnění
 • MČ Praha 2 = 19.185 oprávnění
 • MČ Praha 3 = 24.130 oprávnění
 • MČ Praha 4 = 18.812 oprávnění
 • MČ Praha 5 = 12.301 oprávnění
 • MČ Praha 6 = 29.263 oprávnění
 • MČ Praha 7 = 14.916 oprávnění
 • MČ Praha 8 = 17.867 oprávnění

Ad 5) Počet parkovacích míst ve fialových ZPS (dle MČ):

 • MČ Praha 1 = 1.722 míst
 • MČ Praha 2 = 3.967 míst
 • MČ Praha 3 = 4.172 míst
 • MČ Praha 4 = 7.153 míst
 • MČ Praha 5 = 4.420 míst
 • MČ Praha 6 = 7.026 míst
 • MČ Praha 7 = 1.995 míst
 • MČ Praha 8 = 4.588 míst

Ad 7) Celkové náklady za provoz ZPS za rok 2018 jsou 193.571.315,19 Kč.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Jaká je přesná výše přijaté částky a datum přijetí na účet hl. m. Prahy č. 29022-5157998/6000 prostřednictvím TSK, a.s. v zastoupení hl. m. Prahy, týkající se plnění vyplývající z nájemní smlouvy č. 1/17/365/0422 ze dne 14.6.2017 se společností OKKO, s.r.o. (zahrnout jen poměrnou část platby z této smlouvy, týkající se neoprávněného pronájmu části údajné komunikace NN4650 na pozemku č. 2170/30 v k.ú. Žižkov).

Komunikace č. NN4650 se dle přípisu č.j. MHMP-660792/2017/O4/Pi ze dne 26.4.2017 na pozemku č. 2170/30 v k.ú. Žižkov nenachází a navíc TSK, a.s. dle vlastního stanoviska č.j. D13704031b ze dne 11.4.2017 komunikaci NN4650 na daném pozemku nemá ve své správě – z tohoto titulu TSK neměla žádné oprávnění takto specifikovanou komunikaci pronajímat (hl. m. Praha na pozemku 2170/30 v 
k.ú. Žižkov komunikaci nevlastní).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Posouzení polohového rozsahu místní komunikace NN4650 společnosti TSK, a.s. nepřísluší. Rozsah a polohová příslušnost ke kategorii komunikace je v působnosti silničního správního úřadu.

Obsahem podané žádosti je přesvědčení Stěžovatele, že neodpovídají výměry pozemku komunikace a údaje uvedené v nájemní smlouvě č. 1/17/365/0422 a že z tohoto důvodu došlo k bezdůvodnému obohacení na straně hl. m. Prahy, popř. Povinného na úkor Stěžovatele. Stěžovatel se domáhá sdělení, toho, o kolik m2 je pronajato více či méně, než je skutečný stav. Stěžovatel se tedy domáhá sdělení informace, které není Povinnému známa. Neeviduje-li Povinný údaj o tom, že by se měl obohacovat na úkor jiného, nemůže tuto informaci poskytnout.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK – Praha má ve své správě ulici Beranových, nacházející se v 
  Praze 9 - Letňanech.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Hl. m. Prahou byly TSK, a.s. svěřeny do správy místní komunikace, které se nachází v ulici Beranových a jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí dat z dřívějších měření (období 2013 – 2018) na ulici Pod Hranicí Praha 5.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Komunikace Pod Hranicí není součástí tzv. sledované komunikační sítě, kde
  TSK, a.s. pravidelně sleduje a vyhodnocuje intenzity automobilové dopravy. Součástí sledované sítě je však komunikace Jeremiášova, kde se pro zjištění zátěže automobilovou dopravou také využívá křižovatkových sčítání na křižovatce Jeremiášova – Pod Hranicí. Výsledky z těchto sčítání byly zaslány žadateli. Dále uváděné hodnoty představují obousměrné intenzity v pracovní den, ve vozidlech celkem, za období 0-24h: a) rok 2014 = 9700 vozidel, b) rok 2016 = 9400 vozidel,
  c) rok 2017 = 9800 vozidel. Z uvedených hodnot intenzity automobilové dopravy lze konstatovat, že na komunikaci Pod Hranicí v úseku Armády – Jeremiášova nedošlo v letech 2014 – 2017 ke zvýšení intenzit dopravy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Dojde-li ke změně nejvyšší povolené rychlosti v tunelovém komplexu Blanka po té, kdy vozidlo vjede do měřeného úseku, jakým způsobem je vyhodnocena rychlost vozidel, která se v úseku již nacházejí.
 • Jak je v tunelovém komplexu Blanka zohledněna reakční doba na změnu nejvyšší povolené rychlosti při měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti.

Je v systému nastaven toleranční interval, kdy vozidla, která vjela do měřeného úseku, jsou posuzována podle předchozí nastavené vyšší hodnoty nejvyšší povolené rychlosti.

 • Jak jsou nastaveny tolerance průměrné rychlosti v měřených úsecích. Jsou pokutována všechna vozidla, která překročí stanovenou nejvyšší povolenou rychlost (je nějaká tolerance).
 • Jakým způsobem je vyhodnocováno měření v jednotlivých třech úsecích měření nejvyšší povolené rychlosti a vzájemný vztah. Je v případě nastavení nejvyšší povolené rychlosti na 50 km/h tolerováno projetí jednoho měřeného úseku vyšší rychlostí s tím, že ve druhém a ve všech následujících již vozidlo dodržuje aktuálně platnou nejvyšší povolenou rychlost.
 • Jakým způsobem je dokumentováno porušení zákona v oblasti nejvyšší povolené rychlosti v tunelovém komplexu Blanka. Jsou jako důkaz pořizovány fotografie vozidla, které překročilo povolenou rychlost, současně s dopravní značkou zobrazující aktuální stav nejvyšší povolené rychlosti. Nebo je pouze změřena průměrná rychlost vozidla v měřeném úseku bez toho, aby byla fotograficky dokumentována aktuálně nejvyšší povolená rychlost s tím, že se MHMP spoléhá na elektronickou vyhlášku systému, aniž by měl ověřen skutečný stav nastavení proměnného značení.

Jak je prokazováno aktuální nastavení nejvyšší povolené rychlosti vozidla ve vztahu s naměřenou rychlostí vozidla.

 • Na základě jakého dokumentu je v současné době provozován tunelový komplex Blanka (dle veřejně dostupných zdrojů nebyla tato komunikace dosud zkolaudována a je provozována ve zkušebním režimu (žádost o zaslání tohoto dokumentu).
 • Na základě jakého dokumentu jsou v tunelovém komplexu Blanka provozovány automatizované systémy měření rychlosti.
 • Jak mohou být na komunikaci, která není zkolaudována a schválena k řádnému provozu, pevná automatizovaná zařízení k měření rychlosti.
 • Žádost o zaslání certifikátu/dokumentu, který dokládá, že systémy automatizovaného měření rychlosti v tunelovém komplexu Blanka mají platné potvrzení o technické způsobilosti.
 • Ve veřejných sdělovacích prostředcích se objevily informace, že systém automatizovaného měření rychlosti v tunelovém komplexu Blanka generuje chybná hlášení – jak byl tento problém vyřešen.
 • Kdo je provozovatelem pevného automatizovaného systému měření rychlosti v tunelovém komplexu Blanka (dle veřejně dostupných zdrojů je to SATRA).
 • Na základě jakého rozhodnutí provozuje daná společnost pevný systém automatizovaného měření rychlosti (žádost o zaslání daného dokumentu).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Ad 1) Při změně nejvyšší dovolené rychlosti je uplatňována větší hodnota limitu pro vozidla v měřeném úseku.

Ad 2) Při změně nejvyšší dovolené rychlosti dojde k následujícím krokům: vypne se funkce vytváření přestupků; čeká se do uplynutí tolerančního intervalu (jeho délka je nastavena v závislosti na zařízení); po uplynutí tolerance dojde k nastavení nové nejvyšší dovolené rychlosti.

Při změně nejvyšší dovolené rychlosti je uplatňována větší hodnota limitu pro vozidla v měřeném úseku.

Ad 3) Toleranci měření průměrné rychlosti lze v systému nastavit. Hodnota tolerance je v pravomoci MP Praha.

Ad 4) U každého rychloměru dochází k samostatnému nastavení nejvyšší dovolené rychlosti a samostatnému měření čili vzniku samostatných přestupků. Následné zpracování případných pokračujících přestupků je řešeno dle platné legislativy.

Ad 5) Nastavení nejvyšší dovolené rychlosti rychloměru je řízeno řídícím systémem tunelu, stejně jako proměnné dopravní značky B20a. Systém Unicam je certifikován na vstupní zdroj nastavení nejvyšší povolené rychlosti rychloměru z proměnné dopravní značky B20a.

Ad 6) Stav kolaudace nemá vliv na výběr přestupků.

Ad 7) Pouze na základě schválení PČR.

Ad 8) Stav kolaudace nemá vliv na výběr přestupků.

Ad 9) Ověřovací listy byly zaslány žadateli.

Ad 10) Správnost měření je garantována procesem ověření dle zákona o metrologii.

Ad 11) SATRA je pouze vyšší servisní partner TSK, a.s., které má celý komplex TKB od
hl. m. Prahy ve správě. SATRA pouze tuto menší část údržby pro TSK, a.s. zprostředkovává od ostatních servisních partnerů.

Ad 12) Stejně jako ostatní systémy. Systém nastavuje a přestupky využívá pouze MP Praha. Ostatní organizace včetně TSK, a.s. se podílí na jeho údržbě bez jakéhokoli vlivu na jeho funkci.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo je zřizovatelem a provozovatelem cyklostezky nacházející se na pozemcích 1690/1 a 1593/1, k.ú. Troja.
 • Kým byla tato cyklostezka zbudována a kdy (žádost o zaslání příslušného stavebního povolení a smlouvy o dílo, na základě které byla vystavěna či upravena).
 • Jak nyní probíhá správa cyklostezky (žádost o zaslání smlouvy, na základě které je správa prováděna).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V ulici Vodácká na pozemcích 1690/1 a 1593/1 je vedena trasa pro cyklisty I. třídy
  č. A 2, dále tímto úsekem po řešených pozemcích vede mezinárodní evropská cyklotrasa Eurovelo 7 a národní trasy 3 a 2 (původně před rokem 2006 zde vedly trasy: ZÁ-ZB, MO-BR, 3, 2, TR-PT).

Samostatná komunikace, po které je trasa vedena, je zařazena jako MK IV. třídy
a pozemek, na kterém leží řešená komunikace, je ve vlastnictví státu.
Právo hospodařit s tímto majetkem státu má státní podnik Povodí Vltavy.
Tento podnik ovšem po vzájemné dohodě v roce 1989 (prostřednictvím Obvodního národního výboru v Praze 7) předal prostřednictvím uzavřené hospodářské smlouvy o převodu správy národního majetku správu předmětných pozemků organizaci
DP – Pražské komunikace.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo předal TSK dokumentaci ohledně rekonstrukce komunikace Libušská.

 


Odpověď:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo předal TSK dokumentaci ohledně rekonstrukce komunikace Libušská.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK, a.s. v posledních 3 letech v souvislosti s cedulemi „Vymáhání dluhů s 
  tel. číslem XXXXXXXXX“ postupovala podněty příslušnému silničnímu správnímu úřadu či nikoli – kolik těchto podnětů bylo a kterým místně příslušným silničním správním úřadům. Kterému příslušnému silničnímu správnímu úřadu byl poskytnut podnět žadatele.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK, a.s. v posledních 3 letech v souvislosti s uvedenými cedulemi „Vymáhání dluhů s tel. číslem XXXXXXXXX“ neobdržela žádné podněty k odstranění zmiňovaných cedulí a proto nepostupovala podněty příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Podnět žadatele bude postupován silničním správním úřadům dle příslušných městských částí, které vyplývají ze zaslaných podkladů.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda došlo v období 15.5.2018 – 28.2.2019 k jakékoliv změně intervalů na semaforech na křižovatce Vokovická-Evropská a Horoměřická-Evropská (specifikace těchto změn tj. prodloužení/zkrácení intervalů, jejich časový průběh a datum zahájení/ukončení dané změny).
 • Žádost o kopii dokumentace, která v souvislosti s těmito změnami proběhla mezi
  MČ Praha 6, Magistrátem hl. m. Prahy a TSK.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V období od 15.5.2018 do 28.2.2019 nedošlo k žádným změnám v nastavení světelného signalizačního zařízení na křižovatkách 6.120 Evropská-Veleslavínská
  a 6.118 Evropská-Horoměřická.

Na obou křižovatkách je dynamické řízení s preferencí tramvají. Vzhledem k tomu, že na těchto křižovatkách nebyly v dotčeném období realizovány změny dopravního řešení světelného signalizačního zařízení, neproběhla ani žádná komunikace mezi TSK, a.s., MHMP či MČ Praha 6, týkající se případných změn.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kde se nacházejí pražské dopravní uzly (křižovatky a městské části) pod číslem 9029 a 9030, a jaká byla dopravní intenzita mezi těmito uzly v roce 2000.
 • Poskytlo TSK, a.s. (v období 15.5.2018 – 30.9.2018) informace MHMP nebo
  s.r.o. Akustika Praha, ohledně intenzity dopravy v ulici Na Krutci nebo ulici Vokovická (zaslat kopii dokladu).
 • Zda TSK, a.s. eviduje dopravní uzel Horoměřická-Vokovická – jaké je číslo těchto uzlů a jaká zde byla dopravní intenzita v roce 2000 a v roce 2018.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Dopravní uzly s čísly 9029 a 9030 se nacházejí na územní městské části
  Praha–Kbely. Jedná se o křižovatky Mladoboleslavská-Vrchlabská a Mladoboleslavská-Hornopočernická.
 • V období od 15.5.2018 do 30.9.2018 nebyla ani na Magistrátu HMP ani
  Akustice Praha s.r.o. poskytnuta žádná informace o intenzitách dopravy v ulici
  Na Krutci.
 • Křižovatka Evropská-Horoměřická je evidována pod číslem 9006 a křižovatka Evropská-Vokovická má číslo 9009.

Požadované intenzity roku 2000 a 2018 na požadovaných úsecích, a stejně tak na tzv. sledované komunikační síti, jsou dostupné na webových stránkách TSK, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O podobě uzavřených smluv č. 5145202327 a č. 2131202017 se společností Czech Outdoor s.r.o. – v případě, že tyto smlouvy nebyly uzavřeny za účelem pronájmu pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem za účelem umístění reklamních panelů – zaslání smlouvy, která společnosti Czech Outdoor s.r.o. umožňuje umístění reklamních panelů na tomto objektu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Uvedené smlouvy č. 5145202327 a č. 2131202017 se společností Czech Outdoor se nevztahují k pronájmu pěší lávky přes komunikaci pod Krejcárkem. Jediná smlouva, která byla uzavřena hl. m. Prahou, zast. TSK, a.s., za účelem pronájmu mj. pěší lávky přes komunikaci Pod Krejcárkem, je Nájemní smlouva č. 1081/92 ze dne 12.3.1992, uzavřená se společností AMMA spol. s r.o. K této smlouvě byl uzavřen dne 9.9.1998 Dodatek č. 1 již se společností QUO, spol. s r.o.. Dne 1.2.2008 pak byla uzavřena Dohoda o narovnání se společností News Outdoor Czech Republic s.r.o.

Tyto smlouvy byly žadateli odeslány.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda TSK s Českou televizí (či jejím zástupcem p. Vitoušem) neprovedla v 
  únoru – březnu 2019 žádnou změnu/úpravu či doplněk smluvního vztahu týkající se změny pronajímané rozlohy pozemků v oblasti ulice Koněvova (smlouva pronajímající pozemek č. 2166/1 v k.ú. Žižkov). Tato smlouva neodpovídá  stanovenému dopravnímu značení, které bylo 19.2.2019 pod OD/0271a/19/Pe vydáno jako OOP silničním správním úřadem právě na základě této smlouvy s TSK. Dopravní značení a s tím spojený zábor/pronájem komunikace se týká pozemku 2170/2 a části pozemku 2170/30 v k.ú. Žižkov. Nájemní smlouva se však týká pozemku 2166/1.
 • Na základě jakých podkladů byla definována pronajímaná rozloha (dle sml. na pozemku 2166/1), která definuje stanovené nájemné.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Komunikace ve vlastnictví hl. m. Prahy jsou umístěny ve výjimečných případech částečně i na pozemcích jiných vlastníků. Tento stav neřeší TSK, a.s.

TSK, a.s. pronajímá pouze místní komunikace, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a které byly TSK, a.s. svěřeny do správy, a to bez ohledu na to, na kterých částech pozemků se pozemní komunikace nachází a kdo tyto pozemky vlastní. Nájemné za umístění komunikace na cizím pozemku si musí jeho vlastník uplatnit přímo u
hl. m. Prahy.

 • Žadateli byl zaslán Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1/19/365/0138 vč. přílohy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Detailní specifikaci (projektovou dokumentaci žadatele) záměru pronajmout část komunikace Novovysočanská za účelem výkopů.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadateli byla odeslána grafická podoba rozsahu předmětné akce („Praha 3 a 9, Žižkov a Vysočany, Na Ohradě, Pod Krejcárkem, Novovysočanská, Pod Plynojemem, Skloněná, Malletova, Spojovací, Stavební úpravy STL plynovodů vč. přípojek“), která je ve fázi podané žádosti o uzavření smluvního vztahu s TSK, a.s. a ve fázi oznámení záměru pronajmout vyvěšeném na úřední desce MHMP. Žadateli bylo dále odesláno grafické vyjádření zamýšlené etapizace akce: I. etapa 15.4.-24.4.2019,
  II. etapa 22.4.-3.6.2019, III. etapa 4.6.-15.6.2019, IV. etapa 11.6.-4.7.2019.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zda/kdy jsou plánovány nejbližší výkopové práce v ulici Fráni Šrámka v katastrálním území Smíchov.
 • Jaký bude rozsah těchto prací a zda budou spojeny s vyloučením parkování v ulici (na jak dlouho).
 • Zda budou tyto práce spojeny s celkovou obnovou povrchů v ulici.
 • Zda budou tyto práce spojeny s překládkou sítí s cílem omezit jejich plošný rozsah a umožnit výsadbu stromořadí v ulici.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Žadatelova žádost o informaci se týká budoucího rozhodnutí vlastníka komunikace a vytváření nové informace, která není k dnešnímu dni příslušné oblastní správě ani investičnímu úseku společnosti TSK, a.s. známa.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Poskytnutí všech platných nájemních smluv (vč. dodatků a doložek potvrzujících splnění povinností dle § 43 odst. 1 písm. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) uzavřených mezi TSK a:
 1. Martin Tour s.r.o., IČ 48586081, se sídlem Praha 5, Hoškova 1092/2
 2. Prague Sightseeing Tours s.r.o., IČ 25105116, se sídlem Štěpánská 704/61,
  Nové Město, 110 00 Praha 1
 3. Premiant City Tour s.r.o., IČ 26726815, se sídlem Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

Žadateli byly odeslány nájemní smlouvy a záměry pronájmu dle textu:

 1. Martin Tour: Nájemní smlouva č. 1/14/366/0081, Nájemní smlouva č. 1/14/366/0082, Nájemní smlouva č. 1/14/366/0083, Nájemní smlouva č. 1/17/360/0001, vč. 4 záměrů pronájmu.
 2. Prague Sightseeing Tours s.r.o.: Nájemní smlouva č. 1/17/360/0002, vč. záměru pronájmu.
 3. Premiant City Tour s.r.o.: Nájemní smlouva č. 1/00/111/0008 vč. dodatků 1-3, Nájemní smlouva č. 1/17/360/0004, vč. záměru pronájmu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí smlouvy vč. příloh na zábor/pronájem prostoru parkoviště za účelem filmování (pravděpodobně spol. OKKO PRODUCTION,s.r.o.,) ve dnech 26-28.6.2017, tj. akce, na které bylo vydáno souhlasné stanovisko KRPA 217433-1/ČJ2017-0000DŽ ze dne 12.6.2017 a dne 19. 06. 2017 bylo odborem dopravy vydáno OOP OD/1326a/17/Če ve sp.zn. S ÚMČ P3 058443/2017.

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána požadovaná Nájemní smlouva.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • poskytnutí smlouvy s Českou televizí na pronájem pozemku 2170/30, k.ú. Žižkov (smlouva č. 1193650138 z 11. 2. 2019)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Rozhodnutí uzavřít na žádost České televize Nájemní smlouvu č.1/19/365/0138, se týká budoucího období a je uzavřena na místní pozemní komunikace respektive jejích součásti, které slouží k parkování vozidel. Naše společnost v zastoupení Hl. m. Prahy nepronajímá pozemky cizích vlastníků, na kterých jsou pronajímané komunikace umístěny.
 • Úhradu nájemného za část pozemku, na kterém má HMP umístěnu část komunikace respektive její součást, je třeba uplatňovat náhradu nájemného přímo u vlastníka místních pozemních komunikací, respektive u příslušného odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Žadateli byla zaslána požadovaná Nájemní smlouva.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda v období let 2003-2004 a ke dni 6. 3. 2019 byla/je pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem předmětem nájemního vztahu za účelem umístění reklamních konstrukcí (pokud ano – s jakými nájemci). Jaká cena nájemného byla nájemci zaplacena za období 2003-2004. Jaké nájemné je placeno v současnosti.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který byla adresována žádost, je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014. Mezi dokumenty, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 nejsou k dispozici dokumenty, neboť doba jejich vzniku výrazně přesahuje 10 letou skartační lhůtu.
 • Pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem byla a je součástí nájemního vztahu, který byl uzavřen za účelem umístění reklamních poutačů se společností Czech Outdoor s.r.o. (dříve News Outdoor Czech Republic s.r.o.). Pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem je součástí potvrzené specifikace na pronájem reklamních míst na mostech a lávkách společnosti Czech Outdoor s.r.o. Specifikace se týká 208 míst a částka je stanovena jako celková za těchto 208 míst, nelze tudíž uvést, jaké nájemné je placeno konkrétně za umístění reklamního poutače na této pěší lávce, neboť takto nájemní smlouva koncipována není.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • plné znění výpovědi nájemní smlouvy č. 1081/92 (včetně příloh) ze dne 13.3.1992 s firmou QUO spol. s.r.o., právního nástupce firmy AMMA spol. s.r.o. ve znění dodatku č. 1
  ze dne 9.9.1998

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána požadovaná výpověď Nájemní smlouvy a odpověď na ni.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda povinný subjekt TSK hl. m. Prahy byl majitelem bankovního účtu č. 29022-5157998/0600 dne 28.8.2008.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který je žádost adresována, je Technická správa komunikací hl. m.
  Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014, nikoliv Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
  Z dokumentů, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 vyplývá, že k 28. 8. 2008 byla majitelem bankovního účtu 29022-5157998/6000 hl. m. Praha. Majitel účtu 29022-5157998/0600 nám známý není.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda povinný subjekt TSK hl. m. Prahy byl majitelem bankovního účtu č. 19-1455-998/0800
  dne 13. 3. 1992.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který byla adresována žádost, je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014, nikoliv Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Mezi dokumenty, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 nejsou k dispozici dokumenty, neboť doba jejich vzniku výrazně přesahuje 10 letou skartační lhůtu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda se plánuje oprava rozpadlé dlažby na křižovatce ulic Karla Engliše a Radlická (kdo je za to zodpovědný).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. nebyla vlastníkem komunikace předána do dnešního dne předmětná komunikace do správy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:       

 • realizace světelné signalizace na přechodu pro chodce ulic Svornosti/Na Valentýnce

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Požadavek na instalaci světelné signalizace na přechodu pro chodce na ulici Svornosti v prostoru s ulicí Na Valentince, Praha 5 obdržela naše společnost od odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (dále „ODA MHMP“) v květnu 2018. Výstavba nového světelného signalizačního zařízení (dále „SSZ“) vyžaduje ve smyslu platné legislativy velké množství vyjádření a souhlasů jednotlivých dotčených orgánů a dalších účastníků řízení a projednávání je zakončené vydáním stavebního povolení. V současné době může trvat celý tento proces až 2,5 roku, na což z pozice žadatele nemáme vliv. Realizace pak trvá přibližně jeden týden. Z uvedeného důvodu zamýšlela naše společnost instalovat do provedení definitivního řešení alespoň provizorní zařízení. V srpnu 2018 jsme objednali a následně obdrželi zpracování dopravního řešení na provizorní SSZ. Toto dopravní řešení bylo zasláno na ODA MHMP se žádostí o stanovisko. V říjnu 2018 obdržela TSK, a.s. negativní stanovisko ODA MHMP k provizornímu SSZ s tím, že je požadována realizace definitivního zařízení.

Jak již bylo uvedeno výše, vyřízení potřebné dokumentace k realizaci definitivního řešení je značně časově náročné. Ke splnění náležitostí daných zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. jeho prováděcí vyhlášky, jsme poptali zpracování realizační dokumentace a inženýrskou činnost v podobě zajištění stavebního povolení. Po obdržení realizační dokumentace je plánováno vypsání zadávacího řízení na zhotovitele díla - instalace SSZ a s vybraným zhotovitelem bude následně uzavřena smlouva o dílo. Zahájení instalace bude odvislé od obdržení pravomocného stavebního povolení, poté bude možné v podstatě okamžitě zahájit příslušné realizační práce, tedy při splnění vyhovujících povětrnostních podmínek.

Při optimálním průběhu řízení u ODA MHMP bez připomínek jednotlivých účastníků řízení či dotčených orgánů je zde časový předpoklad získání stavebního povolení ještě v letošním roce.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí veškeré smluvní dokumentace (smlouvy, dodatky, přílohy) k silničním rychloměrům, které zdejší povinný subjekt provozuje.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Rychloměry byly pořizovány nikoliv Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., jakožto povinným subjektem, ale Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací. Veškerou smluvní dokumentaci je veřejně přístupna na webových stránkách https://www.tsk-praha.cz, za použití tohoto postupu. Odrážka „O společnosti“, odrážka „příspěvková organizace“, odrážka „profil zadavatele“, odrážka „Smlouvy“ a do kolonky „Název“ vyplnit slovo rychlost

Smlouva na provádění údržby zařízení měření rychlosti byla rovněž uzavřena Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací, ale byla následně postoupena na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. Tato smlouva byla žadateli poskytnuta, vč. dodatků.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • seznam osob či institucí, které TSK hl. m. Prahy, a.s. poskytovaly poradenství či jinou formu konzultace za úplatu od roku 2010 až dosud, včetně osob, kterým byla v té době smlouva prodloužena (za jakou finanční odměnu bylo poradenství poskytováno a jak dlouho).
 • poskytnutí jednotlivých smluv o poradenské činnosti

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vznikla 30. září 2014. Tedy až od této doby jí jako povinnému subjektu dle InfZ mohly být poskytovány právní služby a konzultace. Správu komunikačního majetku hl. m. Prahy vykonává povinný subjekt od 1. 4. 2017, kdy převzala správu po Technické správě komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci. Od tohoto data se tedy odvíjí většina poskytovaných právních služeb, na které se žadatel dotazuje.

Informace, na kterou se žadatel dotazuje dle InfZ, není v uvedené podobě a členění na TSK, a.s., vytvořena a jde tudíž o novou informaci ve smyslu § 2 odst. 4 zákona, na kterou se povinnost poskytnutí informace nevztahuje. Poskytnuta však byla informace, která je vyhotovena, a to seznam smluv, týkajících se právních služeb, jejich poskytovatelů a částek, které byly na základě těchto smluv proplaceny.

Většinu uvedených smluv je možno nalézt ve veřejně přístupném registru smluv, na adrese: https://smlouvy.gov.cz/.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda je TSK hl. m. Prahy, a.s. výslovně známo, že pozemek parc. č. 3168/90, k. ú. Zbraslav, je ve vztahu k pozemní komunikaci Strakonická (SI/4) silničním pomocným pozemkem podle ZPK, a je tudíž součástí tělesa stavby.
 • zda TSK hl. m. Prahy, a.s. zajišťuje údržbu či kontrolu stavu tohoto pozemku (sekání, mulčování) – pokud ano, z jakého titulu tak činí.
 • zda TSK hl. m. Prahy, a.s. spravuje pozemní komunikaci Strakonická (SI/4) v úseku od centra obce po hranice Prahy – pokud ano, z jakého titulu tak činí.
 • jak se správa komunikace Strakonická slučuje s tvrzením, že pozemní komunikace Strakonická je v úseku, kde leží předmětný pozemek státní silnicí – popírá tedy TSK hl. m. Prahy, a.s., že vlastník pozemní komunikace je hl. m. Praha? Pokud ano, s jakou argumentací?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V tomto případě se nejedná o žádost o poskytnutí informace, ale o dotaz na názor, na který se nevztahuje povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 InfZ. Navíc nemůže být cokoliv známo společnosti, pouze konkrétní osobě společnost zastupující či ve společnosti zaměstnané. Z uvedených důvodů nebude na tento váš dotaz odpovězeno.
 • Společnost TSK hl. m. Prahy, a.s. (nikoliv organizace) údržbu či kontrolu stavu uvedeného pozemku parc. č. 3168/90, k.ú. Zbraslav, nezajišťuje a nemá jej ve své správě.
 • Pozemní komunikace Strakonická (SI/4) je ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s., na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřené mezi hl. m. Prahou a TSK hl. m. Prahy, ze dne 12. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků.
 • Vlastníkem pozemní komunikace Strakonická je hl. m. Praha, které svěřilo tuto komunikaci do správy Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Naše společnost je pouhým správcem této komunikace a neřeší tak vlastnické otázky, na které se dotazujete. Dle našich informací jsou v rámci naplnění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v současné době postupně prováděny veškeré úkony směřující k převodu vlastnického práva ke stavbám a pozemkům na stát u všech SI na území Prahy. Žádnými dalšími či podrobnějšími informacemi jako správce však nedisponujeme.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1) poskytnutí evidence místních komunikací v hl. m. Praze včetně jejich označení dle § 2 odst. 4 vyhlášky 104/1997 Sb. a včetně údajů dle § 5 odst. 3 téže vyhlášky.
 • 2) poskytnutí identifikačních označení nepojmenovaných komunikací v Praze, používaných v pasportu komunikací a na něj navazujících dokumentech (označení začínající NN)
 • 3) zda správce komunikací používá pro spravování místní a účelové komunikace staničení (pokud ano, žádám poskytnutí mapy s údaji formou online zveřejnění) a jak specifikuje lokalizaci zařízení či závad na komunikaci.
 • 4) zda správce komunikací má databázi dopravních značek a zařízení

a) zda je možno informaci zpřístupnit díky Geoportálu hl. m. Prahy a pravidelně ji sem exportovat

b) zda je možno informaci zveřejnit přes pravidelně aktualizovaná otevřená data

 • 5) které z údajů o jednotlivých dopravních značkách a zařízeních (v jakém rozsahu a podobě) eviduje v rámci databáze:

a) identifikátor konkrétní značky či zařízení

b) datum/rok výroby či umístění

c) předpokládaná životnost

d) data kontrol značky

e) stav značky či zařízení při kontrole (poškození, opotřebení)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • 1) Žadateli byl zaslán seznam místních komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s.
  včetně pořizovacích hodnot. Nutno poznamenat, že uvedené hodnoty jsou pouze pro komunikace ve správě naší společnosti. Hodnoty za ostatní správce komunikačního majetku (např. městské části) nemáme. Místní komunikace svěřené naší společnosti do správy, resp. údaje o nich, jsou obsaženy ve veřejně přístupné evidenci příspěvkové organizace
  hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR Praha“).
  Označení místních komunikací arabským číslem a písmenem používá každý ze správců pro komunikace v rámci území města Prahy, které spravuje, a tyto slouží pouze pro jeho vnitřní potřebu.
 • 2) Nepojmenované komunikace (označení NNxxxx bylo zavedeno v roce 1993 jako navigace vozil záchranného systému) jsou rovněž součástí výše zmíněné evidence a tzv. opendat.
 • 3) Staničení není používáno, lokalizace se dle potřeby správce provádí dle geodetických souřadnic. V GIS aplikacích lze pomocně lokalizovat i podle názvu ulice, adresy, parcely, sloupu veřejného osvětlení, katastru, městské části, atd. Rovněž jsou používány údaje GPS.
 • 4) Pasport dopravního značení a zařízení je veden ve specializované GIS aplikaci a pro potřeby města předáváme 2x ročně jeho aktualizaci na IPR Praha, který zajišťuje další poskytování dat. Opendata a jejich obsah jsou v gesci organizace IPR Praha.

K podbodům a) a b) uvádíme, že zpřístupnění určité části databáze prostřednictvím Geoportálu hl. m. Prahy se připravuje, včetně pravidelné aktualizace. Vzhledem k četnosti změn údajů v této množině dat (v průměru 1500 za den v grafice a databázích) je problematická další exportní distribuce bez zajištění on-line sdílení.

 • 5) Údaje dopravního značení u jednotlivých dopravních značek a dopravních zařízení jsou evidovány v rozsahu:

a) identifikátor konkrétní značky a její stanoviště

b) rok výroby či datum umístění

c) životnost značky je dána záruční dobou

d) data kontrol značky

e) stav značky či zařízení při provedené kontrole

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1a) zda vlastník či správce místních komunikací v hlavním městě Praze provádí pravidelné běžné prohlídky těchto místních komunikací.
 • 1b) zda je stanovena minimální frekvence (časový interval) těchto prohlídek a jak je tento parametr odstupňován v závislosti na třídě nebo jiných charakteristikách místních komunikací – jak se v praxi daří tuto frekvenci či interval dodržovat.
 • 1c) jak je stanovena metodika těchto prohlídek (provádění, evidování, dokumentování) a jaké druhy závad jsou či nejsou sledovány.
 • 3a) zda vlastník či správce komunikací v Praze provádí hlavní prohlídky těchto komunikací
  dle § 7 vyhl.104/1997 Sb.
 • 3b) jak se daří v praxi stanovenou frekvenci dodržovat.
 • 3c) jak je stanovena metodika těchto prohlídek z hlediska typu a dokumentace sledovaných závad.
 • 4a) zda jsou konkrétní údaje o odstranění závad přiřazovány k záznamům o zjištění nebo nahlášení závad – zda jsou zpřístupněny oznamovatelům závad.
 • 4b) zda je systematicky vyhodnocována úspěšnost odstraňování závad – pokud ano, žádám o poskytnutí takového hodnocení.
 • 4c) jaké jsou stanoveny lhůty pro odstraňování závad na komunikacích v závislosti na typu závažnosti závady a v jaké míře jsou tyto lhůty dodržovány (jaké závady se běžně neodstraňují z důvodu nedostatku financí či technologické náročnosti).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • 1a) Z pozice správce pozemních komunikací provádí TSK hl. m. Prahy, a.s. pravidelně běžné prohlídky pouze u komunikací, které byly jejich vlastníkem svěřeny do správy naší společnosti.
 • 1b) Minimální frekvence prohlídek je stanovena v těchto lhůtách:

      -  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

      -  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

      - jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace. Běžnou prohlídkou se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací. Stanovené lhůty frekvencí jsou obvykle dodržovány.

 • 1c) Kontroly jsou prováděny bezpečným průjezdem automobilu s řidičem a technikem a dále v rámci všech pochůzek našich pracovníků. V případě zjištění závady je tato zaznamenána a dle závažnosti jako havarijní nebo nehavarijní zadána k odstranění nebo dále sledována. Nesledovány jsou jen závady, jejichž existence nám zatím není známa. Odstraňování závad je prováděno dále v závislosti na výši finančních prostředků, které obdržíme na tuto činnost od vlastníka komunikací. Na havarijní závady je neprodleně upozorněno dopravním značením, které zajišťuje dispečink ještě před jejich odstraněním.
 • 3a) Hlavní prohlídky dle § 7 vyhl.104/1997 Sb. se provádí u komunikací zařazených do transevropské silniční sítě a u komunikací na mostech a v tunelech. Naše společnost zajišťuje pravidelné prohlídky komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. Dále je zaznamenáván technický stav komunikací při vydávání kolaudačních rozhodnutí či souhlasů s předčasným užíváním předmětné komunikace. Před ukončením záruční doby se provádí též měření povrchových vlastností vozovek, tj. měření protismykových vlastností a podélných nerovností.
 • 3b) Frekvence běžných a mimořádných prohlídek je obvykle dodržována.
 • 3c) Metodika je obdobná jako u běžných prohlídek a prohlídek před ukončením záruční doby.
 • 4a) Konkrétní údaje o datu a způsobu odstranění závad obsahuje sdělení, popř. fakturace (a její přílohy) od dodavatele prací. Zasílání informace o odstranění závad je prováděno, pokud oznamovatel uvedl závadu přes aplikaci „Změňte to“.
 • 4b) Úspěšnost oprav a údržby je vyhodnocována při kontrole faktur dodavatelů prací, zvláštní písemný záznam není veden.
 • 4c) U havarijních závad je bezodkladně závada označena dopravním značením do doby přednostní realizace opravy. Seznam nehavarijních závad se průběžně předává dodavateli prací k realizaci běžné údržby a závady jsou postupně odstraňovány.
 • Z důvodu finanční či technologické náročnosti se neprovádí běžná údržba u komunikací s celoplošně špatným stavebnětechnickým stavem, který vyžaduje souvislou údržbu. Souvislá údržba je zajišťována v rámci investičních akcí schválených vlastníkem komunikací. Zajišťování prohlídek a oprav součástí komunikace zejména mostů, tunelů, opěrných zdí a protihlukových stěn, kanalizačních staveb apod. zajišťují specializovaná oddělení naší společnosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • ohledně komunikace, ležící na pozemku parc. č. 3168/90, k. ú. Zbraslav ; jakou pozemní komunikací je zastavěn pozemek (jaký je název komunikace a do jaké kategorie a třídy je zařazena podle zákona o pozemních komunikacích) a kdo je jeho vlastníkem.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Na uvedeném pozemku TSK hl. m. Prahy, a.s. neeviduje žádnou pozemní komunikaci ve správě naší společnosti, jakožto povinného subjektu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vedle tohoto pozemku vede pozemní komunikace Strakonická, což je státní silnice I. třídy č.4 (SI/4).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • kdy přesně obdržela TSK,s.r.o. žádost od ODŽP MČP6 o instalaci dopravního značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a traktorům“ (viz příloha č.1); kdy bylo toto dopravní značení instalováno a kdy bylo demontováno v ulici Na Krutci (směrem do Vokovic).
 • kdy přesně obdržela TSK,s.r.o. žádost od ODŽP MČP6 žádost o instalaci dopravního značení „zóna 30“ (viz příloha č.2); kdy bylo toto značení instalováno a kdy bylo demontováno v ulici Na Krutci (před křižovatkou ulic Na Krutci a Na Křídle).
 • kdy byl změněn dopravní režim v ulici Na Krutci z obousměrného provozu na jednosměrný mezi lety 2000-2015 a to pomocí dopravního značení v úseku směrem z Vokovic k ulici Horoměřická (od křižovatky ulic Na Krutci a Na křídle). Kolikrát, na jak dlouho a na základě kterého podnětu byla ulice Na Krutci zjednosměrněna ve výše zmíněném úseku.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • uvedené dopravní značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovala ani nedemontovala, jak již mu bylo sděleno. Fotografie v příloze jeho dopisu není s touto informací v rozporu. TSK hl. m. Prahy, a.s. nezpochybňuje, že toto značení bylo instalováno a demontováno, pouze mu bylo sděleno, že nebylo instalováno ani demontováno naší společností. Více informacemi o tomto konkrétním značení TSK hl. m. Prahy, a.s., nedisponuje. Zároveň bylo uvedeno, že povinný subjekt, kam směřuje žadatel dotaz, je akciovou společností, nikoliv společností s ručením omezeným.
 • Uvedené dopravní značení „zóna 30“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovala ani nedemontovala. Fotografie v příloze žadatelova dopisu není s touto informací v rozporu. TSK, a.s. nezpochybňuje, že toto značení bylo instalováno a demontováno, pouze mu bylo sděleno, že nebylo instalováno ani demontováno naší společností. Více informacemi o tomto konkrétním značení TSK hl. m. Prahy, a.s. nedisponuje.
 • Uvedené skutečnosti ohledně změn dopravního režimu v letech 2000 - 2015 TSK, a.s. jako povinnému subjektu nejsou známy, neboť naše společnost žádné takové změny nerealizovala.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • proč na nově vybudované komunikaci v Praze-Písnici nejsou vytvořeny zálivy pro stanice autobusů MHD
 • proč zde nejsou vytvořena žádná parkovací místa

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. realizovala rekonstrukci komunikace Libušská na základě dokumentace, kterou nezadávala, nýbrž ji kompletně převzala již vyhotovenou od Magistrátu hl. m. Prahy, vč. veškerých pravomocných správních povolení (územní rozhodnutí, vodoprávní povolení, stavební povolení). Z tohoto důvodu nejsme subjektem kompetentním zodpovědět tento dotaz ohledně parkování.
 • Záliv pro autobusy, byl původně v projektu umístěn jeden a to směrem z centra, autobusová zastávka Ke Březině (krátký záliv). S tímto zálivem nesouhlasil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP), vzhledem k tomu, že v době realizace již nezohledňoval užívání kloubovými autobusy. Na základě projednání změny zálivu s DPP, Policií ČR a dotčenými orgány státní správy byl záliv zrušen a nahrazen zastávkou v jízdním pruhu.