Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

rok 2014 : 0                        
rok 2015 : 2
rok 2016 : 5
rok 2017 (stav k březnu 2017) : 1
text odpovědi   (datová schránka):
 
„Věc:   žádost 106/1999
 
           Uvědomění o odložení žádosti
 
Vážený pane/paní,
dne xx. měsíc 201x jsme do datové schránky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286 obdrželi poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx a poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx.
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) ze dne xx. měsíc 201x, Vám sdělujeme následující:
Požadované informace se nevztahují k působnosti obchodní korporace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, do jejíž datové schránky (mivq4t3) byla žádost doručena (ID zprávy xxxxxxxxxx a ID zprávy xxxxxxxxxx). Správu komunikačního majetku vykonává příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČ: 63834197, která nemá zřízenu datovou schránku, proto je nutné jí žádost doručit jiným způsobem.
Z výše uvedeného důvodu Vaši žádost za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, ve smyslu § 14 odst. 5 bod c) InfZ
 
                                                          o d k l á d á m e.
 

 

Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí smlouvy vč. příloh na zábor/pronájem prostoru parkoviště za účelem filmování (pravděpodobně spol. OKKO PRODUCTION,s.r.o.,) ve dnech 26-28.6.2017, tj. akce, na které bylo vydáno souhlasné stanovisko KRPA 217433-1/ČJ2017-0000DŽ ze dne 12.6.2017 a dne 19. 06. 2017 bylo odborem dopravy vydáno OOP OD/1326a/17/Če ve sp.zn. S ÚMČ P3 058443/2017.

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána požadovaná Nájemní smlouva.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • poskytnutí smlouvy s Českou televizí na pronájem pozemku 2170/30, k.ú. Žižkov (smlouva č. 1193650138 z 11. 2. 2019)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Rozhodnutí uzavřít na žádost České televize Nájemní smlouvu č.1/19/365/0138, se týká budoucího období a je uzavřena na místní pozemní komunikace respektive jejích součásti, které slouží k parkování vozidel. Naše společnost v zastoupení Hl. m. Prahy nepronajímá pozemky cizích vlastníků, na kterých jsou pronajímané komunikace umístěny.
 • Úhradu nájemného za část pozemku, na kterém má HMP umístěnu část komunikace respektive její součást, je třeba uplatňovat náhradu nájemného přímo u vlastníka místních pozemních komunikací, respektive u příslušného odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Žadateli byla zaslána požadovaná Nájemní smlouva.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda v období let 2003-2004 a ke dni 6. 3. 2019 byla/je pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem předmětem nájemního vztahu za účelem umístění reklamních konstrukcí (pokud ano – s jakými nájemci). Jaká cena nájemného byla nájemci zaplacena za období 2003-2004. Jaké nájemné je placeno v současnosti.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který byla adresována žádost, je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014. Mezi dokumenty, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 nejsou k dispozici dokumenty, neboť doba jejich vzniku výrazně přesahuje 10 letou skartační lhůtu.
 • Pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem byla a je součástí nájemního vztahu, který byl uzavřen za účelem umístění reklamních poutačů se společností Czech Outdoor s.r.o. (dříve News Outdoor Czech Republic s.r.o.). Pěší lávka přes komunikaci Pod Krejcárkem je součástí potvrzené specifikace na pronájem reklamních míst na mostech a lávkách společnosti Czech Outdoor s.r.o. Specifikace se týká 208 míst a částka je stanovena jako celková za těchto 208 míst, nelze tudíž uvést, jaké nájemné je placeno konkrétně za umístění reklamního poutače na této pěší lávce, neboť takto nájemní smlouva koncipována není.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • plné znění výpovědi nájemní smlouvy č. 1081/92 (včetně příloh) ze dne 13.3.1992 s firmou QUO spol. s.r.o., právního nástupce firmy AMMA spol. s.r.o. ve znění dodatku č. 1
  ze dne 9.9.1998

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána požadovaná výpověď Nájemní smlouvy a odpověď na ni.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda povinný subjekt TSK hl. m. Prahy byl majitelem bankovního účtu č. 29022-5157998/0600 dne 28.8.2008.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který je žádost adresována, je Technická správa komunikací hl. m.
  Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014, nikoliv Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
  Z dokumentů, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 vyplývá, že k 28. 8. 2008 byla majitelem bankovního účtu 29022-5157998/6000 hl. m. Praha. Majitel účtu 29022-5157998/0600 nám známý není.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda povinný subjekt TSK hl. m. Prahy byl majitelem bankovního účtu č. 19-1455-998/0800
  dne 13. 3. 1992.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Povinný subjekt, na který byla adresována žádost, je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., který vznikl dne 30. září 2014, nikoliv Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Mezi dokumenty, které byly převzaty od Technické správy komunikací hl. m. Prahy při převzetí správy komunikačního majetku k 1. 4. 2017 nejsou k dispozici dokumenty, neboť doba jejich vzniku výrazně přesahuje 10 letou skartační lhůtu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda se plánuje oprava rozpadlé dlažby na křižovatce ulic Karla Engliše a Radlická (kdo je za to zodpovědný).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. nebyla vlastníkem komunikace předána do dnešního dne předmětná komunikace do správy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:       

 • realizace světelné signalizace na přechodu pro chodce ulic Svornosti/Na Valentýnce

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Požadavek na instalaci světelné signalizace na přechodu pro chodce na ulici Svornosti v prostoru s ulicí Na Valentince, Praha 5 obdržela naše společnost od odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (dále „ODA MHMP“) v květnu 2018. Výstavba nového světelného signalizačního zařízení (dále „SSZ“) vyžaduje ve smyslu platné legislativy velké množství vyjádření a souhlasů jednotlivých dotčených orgánů a dalších účastníků řízení a projednávání je zakončené vydáním stavebního povolení. V současné době může trvat celý tento proces až 2,5 roku, na což z pozice žadatele nemáme vliv. Realizace pak trvá přibližně jeden týden. Z uvedeného důvodu zamýšlela naše společnost instalovat do provedení definitivního řešení alespoň provizorní zařízení. V srpnu 2018 jsme objednali a následně obdrželi zpracování dopravního řešení na provizorní SSZ. Toto dopravní řešení bylo zasláno na ODA MHMP se žádostí o stanovisko. V říjnu 2018 obdržela TSK, a.s. negativní stanovisko ODA MHMP k provizornímu SSZ s tím, že je požadována realizace definitivního zařízení.

Jak již bylo uvedeno výše, vyřízení potřebné dokumentace k realizaci definitivního řešení je značně časově náročné. Ke splnění náležitostí daných zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. jeho prováděcí vyhlášky, jsme poptali zpracování realizační dokumentace a inženýrskou činnost v podobě zajištění stavebního povolení. Po obdržení realizační dokumentace je plánováno vypsání zadávacího řízení na zhotovitele díla - instalace SSZ a s vybraným zhotovitelem bude následně uzavřena smlouva o dílo. Zahájení instalace bude odvislé od obdržení pravomocného stavebního povolení, poté bude možné v podstatě okamžitě zahájit příslušné realizační práce, tedy při splnění vyhovujících povětrnostních podmínek.

Při optimálním průběhu řízení u ODA MHMP bez připomínek jednotlivých účastníků řízení či dotčených orgánů je zde časový předpoklad získání stavebního povolení ještě v letošním roce.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí veškeré smluvní dokumentace (smlouvy, dodatky, přílohy) k silničním rychloměrům, které zdejší povinný subjekt provozuje.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Rychloměry byly pořizovány nikoliv Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., jakožto povinným subjektem, ale Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací. Veškerou smluvní dokumentaci je veřejně přístupna na webových stránkách https://www.tsk-praha.cz, za použití tohoto postupu. Odrážka „O společnosti“, odrážka „příspěvková organizace“, odrážka „profil zadavatele“, odrážka „Smlouvy“ a do kolonky „Název“ vyplnit slovo rychlost

Smlouva na provádění údržby zařízení měření rychlosti byla rovněž uzavřena Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací, ale byla následně postoupena na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. Tato smlouva byla žadateli poskytnuta, vč. dodatků.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • seznam osob či institucí, které TSK hl. m. Prahy, a.s. poskytovaly poradenství či jinou formu konzultace za úplatu od roku 2010 až dosud, včetně osob, kterým byla v té době smlouva prodloužena (za jakou finanční odměnu bylo poradenství poskytováno a jak dlouho).
 • poskytnutí jednotlivých smluv o poradenské činnosti

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vznikla 30. září 2014. Tedy až od této doby jí jako povinnému subjektu dle InfZ mohly být poskytovány právní služby a konzultace. Správu komunikačního majetku hl. m. Prahy vykonává povinný subjekt od 1. 4. 2017, kdy převzala správu po Technické správě komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci. Od tohoto data se tedy odvíjí většina poskytovaných právních služeb, na které se žadatel dotazuje.

Informace, na kterou se žadatel dotazuje dle InfZ, není v uvedené podobě a členění na TSK, a.s., vytvořena a jde tudíž o novou informaci ve smyslu § 2 odst. 4 zákona, na kterou se povinnost poskytnutí informace nevztahuje. Poskytnuta však byla informace, která je vyhotovena, a to seznam smluv, týkajících se právních služeb, jejich poskytovatelů a částek, které byly na základě těchto smluv proplaceny.

Většinu uvedených smluv je možno nalézt ve veřejně přístupném registru smluv, na adrese: https://smlouvy.gov.cz/.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda je TSK hl. m. Prahy, a.s. výslovně známo, že pozemek parc. č. 3168/90, k. ú. Zbraslav, je ve vztahu k pozemní komunikaci Strakonická (SI/4) silničním pomocným pozemkem podle ZPK, a je tudíž součástí tělesa stavby.
 • zda TSK hl. m. Prahy, a.s. zajišťuje údržbu či kontrolu stavu tohoto pozemku (sekání, mulčování) – pokud ano, z jakého titulu tak činí.
 • zda TSK hl. m. Prahy, a.s. spravuje pozemní komunikaci Strakonická (SI/4) v úseku od centra obce po hranice Prahy – pokud ano, z jakého titulu tak činí.
 • jak se správa komunikace Strakonická slučuje s tvrzením, že pozemní komunikace Strakonická je v úseku, kde leží předmětný pozemek státní silnicí – popírá tedy TSK hl. m. Prahy, a.s., že vlastník pozemní komunikace je hl. m. Praha? Pokud ano, s jakou argumentací?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • V tomto případě se nejedná o žádost o poskytnutí informace, ale o dotaz na názor, na který se nevztahuje povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 InfZ. Navíc nemůže být cokoliv známo společnosti, pouze konkrétní osobě společnost zastupující či ve společnosti zaměstnané. Z uvedených důvodů nebude na tento váš dotaz odpovězeno.
 • Společnost TSK hl. m. Prahy, a.s. (nikoliv organizace) údržbu či kontrolu stavu uvedeného pozemku parc. č. 3168/90, k.ú. Zbraslav, nezajišťuje a nemá jej ve své správě.
 • Pozemní komunikace Strakonická (SI/4) je ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s., na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřené mezi hl. m. Prahou a TSK hl. m. Prahy, ze dne 12. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků.
 • Vlastníkem pozemní komunikace Strakonická je hl. m. Praha, které svěřilo tuto komunikaci do správy Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Naše společnost je pouhým správcem této komunikace a neřeší tak vlastnické otázky, na které se dotazujete. Dle našich informací jsou v rámci naplnění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v současné době postupně prováděny veškeré úkony směřující k převodu vlastnického práva ke stavbám a pozemkům na stát u všech SI na území Prahy. Žádnými dalšími či podrobnějšími informacemi jako správce však nedisponujeme.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1) poskytnutí evidence místních komunikací v hl. m. Praze včetně jejich označení dle § 2 odst. 4 vyhlášky 104/1997 Sb. a včetně údajů dle § 5 odst. 3 téže vyhlášky.
 • 2) poskytnutí identifikačních označení nepojmenovaných komunikací v Praze, používaných v pasportu komunikací a na něj navazujících dokumentech (označení začínající NN)
 • 3) zda správce komunikací používá pro spravování místní a účelové komunikace staničení (pokud ano, žádám poskytnutí mapy s údaji formou online zveřejnění) a jak specifikuje lokalizaci zařízení či závad na komunikaci.
 • 4) zda správce komunikací má databázi dopravních značek a zařízení

a) zda je možno informaci zpřístupnit díky Geoportálu hl. m. Prahy a pravidelně ji sem exportovat

b) zda je možno informaci zveřejnit přes pravidelně aktualizovaná otevřená data

 • 5) které z údajů o jednotlivých dopravních značkách a zařízeních (v jakém rozsahu a podobě) eviduje v rámci databáze:

a) identifikátor konkrétní značky či zařízení

b) datum/rok výroby či umístění

c) předpokládaná životnost

d) data kontrol značky

e) stav značky či zařízení při kontrole (poškození, opotřebení)

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • 1) Žadateli byl zaslán seznam místních komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s.
  včetně pořizovacích hodnot. Nutno poznamenat, že uvedené hodnoty jsou pouze pro komunikace ve správě naší společnosti. Hodnoty za ostatní správce komunikačního majetku (např. městské části) nemáme. Místní komunikace svěřené naší společnosti do správy, resp. údaje o nich, jsou obsaženy ve veřejně přístupné evidenci příspěvkové organizace
  hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR Praha“).
  Označení místních komunikací arabským číslem a písmenem používá každý ze správců pro komunikace v rámci území města Prahy, které spravuje, a tyto slouží pouze pro jeho vnitřní potřebu.
 • 2) Nepojmenované komunikace (označení NNxxxx bylo zavedeno v roce 1993 jako navigace vozil záchranného systému) jsou rovněž součástí výše zmíněné evidence a tzv. opendat.
 • 3) Staničení není používáno, lokalizace se dle potřeby správce provádí dle geodetických souřadnic. V GIS aplikacích lze pomocně lokalizovat i podle názvu ulice, adresy, parcely, sloupu veřejného osvětlení, katastru, městské části, atd. Rovněž jsou používány údaje GPS.
 • 4) Pasport dopravního značení a zařízení je veden ve specializované GIS aplikaci a pro potřeby města předáváme 2x ročně jeho aktualizaci na IPR Praha, který zajišťuje další poskytování dat. Opendata a jejich obsah jsou v gesci organizace IPR Praha.

K podbodům a) a b) uvádíme, že zpřístupnění určité části databáze prostřednictvím Geoportálu hl. m. Prahy se připravuje, včetně pravidelné aktualizace. Vzhledem k četnosti změn údajů v této množině dat (v průměru 1500 za den v grafice a databázích) je problematická další exportní distribuce bez zajištění on-line sdílení.

 • 5) Údaje dopravního značení u jednotlivých dopravních značek a dopravních zařízení jsou evidovány v rozsahu:

a) identifikátor konkrétní značky a její stanoviště

b) rok výroby či datum umístění

c) životnost značky je dána záruční dobou

d) data kontrol značky

e) stav značky či zařízení při provedené kontrole

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1a) zda vlastník či správce místních komunikací v hlavním městě Praze provádí pravidelné běžné prohlídky těchto místních komunikací.
 • 1b) zda je stanovena minimální frekvence (časový interval) těchto prohlídek a jak je tento parametr odstupňován v závislosti na třídě nebo jiných charakteristikách místních komunikací – jak se v praxi daří tuto frekvenci či interval dodržovat.
 • 1c) jak je stanovena metodika těchto prohlídek (provádění, evidování, dokumentování) a jaké druhy závad jsou či nejsou sledovány.
 • 3a) zda vlastník či správce komunikací v Praze provádí hlavní prohlídky těchto komunikací
  dle § 7 vyhl.104/1997 Sb.
 • 3b) jak se daří v praxi stanovenou frekvenci dodržovat.
 • 3c) jak je stanovena metodika těchto prohlídek z hlediska typu a dokumentace sledovaných závad.
 • 4a) zda jsou konkrétní údaje o odstranění závad přiřazovány k záznamům o zjištění nebo nahlášení závad – zda jsou zpřístupněny oznamovatelům závad.
 • 4b) zda je systematicky vyhodnocována úspěšnost odstraňování závad – pokud ano, žádám o poskytnutí takového hodnocení.
 • 4c) jaké jsou stanoveny lhůty pro odstraňování závad na komunikacích v závislosti na typu závažnosti závady a v jaké míře jsou tyto lhůty dodržovány (jaké závady se běžně neodstraňují z důvodu nedostatku financí či technologické náročnosti).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • 1a) Z pozice správce pozemních komunikací provádí TSK hl. m. Prahy, a.s. pravidelně běžné prohlídky pouze u komunikací, které byly jejich vlastníkem svěřeny do správy naší společnosti.
 • 1b) Minimální frekvence prohlídek je stanovena v těchto lhůtách:

      -  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

      -  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

      - jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace. Běžnou prohlídkou se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací. Stanovené lhůty frekvencí jsou obvykle dodržovány.

 • 1c) Kontroly jsou prováděny bezpečným průjezdem automobilu s řidičem a technikem a dále v rámci všech pochůzek našich pracovníků. V případě zjištění závady je tato zaznamenána a dle závažnosti jako havarijní nebo nehavarijní zadána k odstranění nebo dále sledována. Nesledovány jsou jen závady, jejichž existence nám zatím není známa. Odstraňování závad je prováděno dále v závislosti na výši finančních prostředků, které obdržíme na tuto činnost od vlastníka komunikací. Na havarijní závady je neprodleně upozorněno dopravním značením, které zajišťuje dispečink ještě před jejich odstraněním.
 • 3a) Hlavní prohlídky dle § 7 vyhl.104/1997 Sb. se provádí u komunikací zařazených do transevropské silniční sítě a u komunikací na mostech a v tunelech. Naše společnost zajišťuje pravidelné prohlídky komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. Dále je zaznamenáván technický stav komunikací při vydávání kolaudačních rozhodnutí či souhlasů s předčasným užíváním předmětné komunikace. Před ukončením záruční doby se provádí též měření povrchových vlastností vozovek, tj. měření protismykových vlastností a podélných nerovností.
 • 3b) Frekvence běžných a mimořádných prohlídek je obvykle dodržována.
 • 3c) Metodika je obdobná jako u běžných prohlídek a prohlídek před ukončením záruční doby.
 • 4a) Konkrétní údaje o datu a způsobu odstranění závad obsahuje sdělení, popř. fakturace (a její přílohy) od dodavatele prací. Zasílání informace o odstranění závad je prováděno, pokud oznamovatel uvedl závadu přes aplikaci „Změňte to“.
 • 4b) Úspěšnost oprav a údržby je vyhodnocována při kontrole faktur dodavatelů prací, zvláštní písemný záznam není veden.
 • 4c) U havarijních závad je bezodkladně závada označena dopravním značením do doby přednostní realizace opravy. Seznam nehavarijních závad se průběžně předává dodavateli prací k realizaci běžné údržby a závady jsou postupně odstraňovány.
 • Z důvodu finanční či technologické náročnosti se neprovádí běžná údržba u komunikací s celoplošně špatným stavebnětechnickým stavem, který vyžaduje souvislou údržbu. Souvislá údržba je zajišťována v rámci investičních akcí schválených vlastníkem komunikací. Zajišťování prohlídek a oprav součástí komunikace zejména mostů, tunelů, opěrných zdí a protihlukových stěn, kanalizačních staveb apod. zajišťují specializovaná oddělení naší společnosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • ohledně komunikace, ležící na pozemku parc. č. 3168/90, k. ú. Zbraslav ; jakou pozemní komunikací je zastavěn pozemek (jaký je název komunikace a do jaké kategorie a třídy je zařazena podle zákona o pozemních komunikacích) a kdo je jeho vlastníkem.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Na uvedeném pozemku TSK hl. m. Prahy, a.s. neeviduje žádnou pozemní komunikaci ve správě naší společnosti, jakožto povinného subjektu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vedle tohoto pozemku vede pozemní komunikace Strakonická, což je státní silnice I. třídy č.4 (SI/4).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • kdy přesně obdržela TSK,s.r.o. žádost od ODŽP MČP6 o instalaci dopravního značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a traktorům“ (viz příloha č.1); kdy bylo toto dopravní značení instalováno a kdy bylo demontováno v ulici Na Krutci (směrem do Vokovic).
 • kdy přesně obdržela TSK,s.r.o. žádost od ODŽP MČP6 žádost o instalaci dopravního značení „zóna 30“ (viz příloha č.2); kdy bylo toto značení instalováno a kdy bylo demontováno v ulici Na Krutci (před křižovatkou ulic Na Krutci a Na Křídle).
 • kdy byl změněn dopravní režim v ulici Na Krutci z obousměrného provozu na jednosměrný mezi lety 2000-2015 a to pomocí dopravního značení v úseku směrem z Vokovic k ulici Horoměřická (od křižovatky ulic Na Krutci a Na křídle). Kolikrát, na jak dlouho a na základě kterého podnětu byla ulice Na Krutci zjednosměrněna ve výše zmíněném úseku.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • uvedené dopravní značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovala ani nedemontovala, jak již mu bylo sděleno. Fotografie v příloze jeho dopisu není s touto informací v rozporu. TSK hl. m. Prahy, a.s. nezpochybňuje, že toto značení bylo instalováno a demontováno, pouze mu bylo sděleno, že nebylo instalováno ani demontováno naší společností. Více informacemi o tomto konkrétním značení TSK hl. m. Prahy, a.s., nedisponuje. Zároveň bylo uvedeno, že povinný subjekt, kam směřuje žadatel dotaz, je akciovou společností, nikoliv společností s ručením omezeným.
 • Uvedené dopravní značení „zóna 30“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovala ani nedemontovala. Fotografie v příloze žadatelova dopisu není s touto informací v rozporu. TSK, a.s. nezpochybňuje, že toto značení bylo instalováno a demontováno, pouze mu bylo sděleno, že nebylo instalováno ani demontováno naší společností. Více informacemi o tomto konkrétním značení TSK hl. m. Prahy, a.s. nedisponuje.
 • Uvedené skutečnosti ohledně změn dopravního režimu v letech 2000 - 2015 TSK, a.s. jako povinnému subjektu nejsou známy, neboť naše společnost žádné takové změny nerealizovala.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • proč na nově vybudované komunikaci v Praze-Písnici nejsou vytvořeny zálivy pro stanice autobusů MHD
 • proč zde nejsou vytvořena žádná parkovací místa

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. realizovala rekonstrukci komunikace Libušská na základě dokumentace, kterou nezadávala, nýbrž ji kompletně převzala již vyhotovenou od Magistrátu hl. m. Prahy, vč. veškerých pravomocných správních povolení (územní rozhodnutí, vodoprávní povolení, stavební povolení). Z tohoto důvodu nejsme subjektem kompetentním zodpovědět tento dotaz ohledně parkování.
 • Záliv pro autobusy, byl původně v projektu umístěn jeden a to směrem z centra, autobusová zastávka Ke Březině (krátký záliv). S tímto zálivem nesouhlasil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP), vzhledem k tomu, že v době realizace již nezohledňoval užívání kloubovými autobusy. Na základě projednání změny zálivu s DPP, Policií ČR a dotčenými orgány státní správy byl záliv zrušen a nahrazen zastávkou v jízdním pruhu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • žádost o kopii Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání, uzavřené se společností Eltodo a.s. dne 25.září 2015

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • smlouva, včetně dodatku a příloh, je zveřejněna na webových stránkách TSK:

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky, odkaz Smlouvy s tím, že do vyhledávacího políčka Název vyplní slova „zón placeného stání“ a zadá hledání pomocí tlačítka s lupou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdy dostala TSK a.s. žádost developera Rezidence Smotlachova (v zastoupení) k vyjádření k připojení ke komunikaci Smotlachova
 • Zda byla lhůta vyřízení této žádosti kratší, než lhůta vyřízení u jiných žádostí

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • písemná žádost o vyjádření k níže uvedené stavbě TSK/14589/18 byla přijata podatelnou naší společnosti 13. 4. 2018. Práce na souhrnném stanovisku byly zahájeny 25. 5. 2018 a ukončeny 4. 6. 2018. Dne 6. 6. 2018 bylo stanovisko vypraveno.
 • lhůta pro vyřízení této žádosti byla průměrná, standardně odpovídající rozsahu a složitosti předmětné stavby.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Zaslání dokumentace k zakázce oprava ulice Lipanská mezi ulicemi Bořivojova a Seifertova a zaslání smlouvy na tuto zakázku

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • v roce 2018 proběhl výběr zhotovitele. Realizace opravy vozovky Lipanská v uvedeném úseku bude provedena v roce 2019. Předpokládáme podání žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí pro realizaci v 03-04/2019. Po jeho vydání následně proběhne samotná oprava komunikace.
 • dále byla poskytnuta  Smlouvu o dílo, uzavřenou se společností Autotrak spol. s r.o

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O místech na území hl.m. Prahy, kde se v následujícím kalendářním roce připravuje umístění úsekových měřičů rychlosti

Odpověď:

Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti ve smyslu § 14 odst. 5 písm. a) zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tuto žádost žadatel nedoplnil.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • O zveřejnění nájemní smlouvy v registru smluv mezi TSK Praha a panem Ing. Jiřím Brabcem na části pozemku č. 1664 v k.ú. Kamýk, které je ve vlastnictví hlavního města Prahy

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • na část pozemní komunikace nacházející se na uvedené části pozemku parc.č. 1664 (a části pozemku parc.č. 1663), k.ú. Kamýk, uzavřelo dne 13. 6. 1996 nájemní smlouvu Hl. m. Praha, zast. TSK hl. m. Prahy. Ke smlouvě byly postupně uzavřeny 4 dodatky, z nichž posledním dodatkem č. 4 byla nájemní smlouva uzavřena v úplném znění, a to s účinností od 1. 1. 2015. Kopii této smlouvy v úplném znění s anonymizovanými osobními údaji Vám zasíláme v příloze. Se změnou správy pozemních komunikací v hl. m. Praze zastupuje od 1. 4. 2017 hl. m. Praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 • jelikož ani smlouva, ani žádný z dodatků nebyly uzavřeny po účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nejsou v registru smluv zveřejněny, neboť u takovýchto smluv toto zveřejnění zákon neukládá.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • jaký software (č.1) je používán při automatickém zpracování informací odčítaných z registračních značek parkujících vozidel v katastru Městské části Praha 1 a dále v katastru dalších městských částí Hl.m. Prahy, a to při automatickém natáčení registračních značek z jedoucího monitorovacího vozidla a dále jaký software (č.2) je používán při následném automatickém přiřazení držitele vozidla k předmětné registrační značce z registru držitelů motorových vozidel.
 • Jaký je název firmy, která vyvinula a dodala výše citované sofwary
 • Jaká kupní cena byla uhrazena za uvedený software č.1 a software č.2 a kdo byl dodavatel softwarů, pokud se liší od výrobce

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • snímání a rozpoznání registračních značek vozidel je součástí služby, kterou naše společnost nakupuje na základě Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, uzavřené se společností ELTODO a.s. dne 25. září 2015, přičemž používaný software, jeho výrobce, vývoj, verze i cena jsou v kompetenci tohoto dodavatele.
 • přiřazováním držitele vozidla k rozpoznané registrační značce se naše společnost vůbec nezabývá.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • týkající se veřejné zakázky na obnovu protismykových vlastností vozovky II.etapa, č. akce 13492/2, Praha 5 a 6 (VZMR Strahovský tunel)

- seznam všech oslovených uchazečů a jejich nabídkové ceny

- kopii smlouvy uzavřené s výhercem, včetně oceněného soupisu prací

- informaci o dopravním knoflíku, který byl v rámci této zakázky použitý (typ, výrobce)

 


Odpověď:

Žadateli byl zaslán seznam oslovených dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Rajm, s. r. o.

Čsl. Armády 846, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Stim, spol. s. r. o.

Paseky 666, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Silverton, s. r. o.

Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Nabídku podal pouze uchazeč Silverton, s.r.o. ve výší 2 480 315,- Kč.

 • žadateli byla poskytnuta kopie smlouvy uzavřené s výhercem, včetně ocenění  soupisu prací
 • dále bylo sděleno, že montáž dopravního knoflíku nebyla a nebude z technických důvodů realizována a o tuto položku je ponížena konečná cena.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • jaké finanční náklady  jsou rozpočtovány na stavbu cyklostezky Cholupice-Dolní Břežany, akce 2950116, podle projektu firmy Aga letiště

Odpověď:

Žadateli byla sdělena informace poskytnutá oddělením přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP: Předpokládaná hodnota díla je 8 150 000,- Kč bez DPH.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • v jaké výši byla převedena finanční částka z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy na TSK hl.m. Prahy, na rekonstrukci komunikace Libuššská v k.ú. Písnice
 • kolik finančních prostředků bylo vynaloženo z veřejného rozpočtu na celkovou rekonstrukci komunikace Libušská, včetně okružní křižovatky v k.ú. Písnice a na pronájem pozemků od soukromých vlastníků
 • v jaké finanční částce byly vynaloženy náklady na vícepráce
 • o kolik % byl překročen původní schválený rozpočet na zmíněnou rekonstrukci

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 • z rozpočtu  hl. m. Prahy nedošlo k převodu žádné finanční částky na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., na rekonstrukci komunikace Libušská.

Finanční prostředky na realizaci jakékoliv akce jsou pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy, a.s., schvalovány Zastupitelstvem hl. m. Prahy v rámci celkového rozpočtu hl. m. Prahy, a to v rámci rozpočtu odboru rozvoje a financování dopravy hl.m. Prahy (RFD), zde konkrétně v oblasti kapitálových výdajů v kapitole 03 – Doprava. Výše finančních prostředků reflektuje předpokládané náklady na realizaci stavebních prací akce stanovené projektantem na základě výkazu výměr a položkového rozpočtu. Akce je zahájena po obdržení objednávky vystavené věcně příslušným odborem MHMP, kterým je zmíněný odbor RFD. TSK hl. m. Prahy, a.s. dále objednává práce u jednotlivých dodavatelů. Faktury jsou propláceny Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., po provedení konkrétních prací.

 • k dnešnímu dni bylo na základě proplacených faktur vynaloženo ze strany povinného subjektu na celkovou rekonstrukci komunikace Libušská vč. všech souvisejících nákladů 99 417 357,- Kč.
 • náklady na vícepráce u samostatné stavby rekonstrukce komunikace dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí:

 Původní cena bez DPH:                                                                                      97 396 505,55 Kč                                   

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                        31 154 245,25 Kč         

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                     - 8 635 341,32 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:                                                          119 915 409,48 Kč

Navýšení nákladů u samotné stavby rekonstrukce komunikace tak činí 22 518 903,33  Kč bez DPH.

 • k dnešnímu dni schváleny rozpočet celé stavby po úpravách, vč. dalších předpokládaných nákladů, činí 93 mil. Kč a je tak k dnešku překročen o necelých 11%. Je připraveno rozpočtové opatření řešící veškeré náklady stavby a další předpokládané náklady, o němž bude rozhodovat Rada a Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • o počtu vydaných smluv v souvislosti se zábory pro natáčení za roky 2016, 2017 a to:
 • celkový počet vydaných smluv pro celou Prahu
 • dílčí počty smluv podle městských částí – primárně Praha 1 – 10
 • o částce zaplacených poplatků v souvislosti se zábory pro natáčení za roky 2016 a 2017 a to nejlépe:

- celková částka zaplacených poplatků pro celou Prahu

- dílčí částky zaplacených poplatků podle městských částí – primárně Praha 1 –  10

- počty metrů čtverečních a počty dnů záborů za roky 2016 a 2017

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána tabulka s požadovanými informacemi.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • seznam advokátních kanceláří, se kterými TSK a.s. spolupracuje za posledních pět let
 • vyčíslení výše hodinových sazeb spolupracujících advokátních kanceláří dle jednotlivých pozic právníků
 • uvedení obratů účtovaných služeb advokátních kanceláří za posledních pět let – přehledný souhrn za jednotlivé roky

 


Odpověď:

Žadateli byla zaslána tabulka s požadovanými informacemi.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • o umístění DZ „RÉSERVÉ PO-PÁ 07-19h PRO POLICII ČR“ na Praze 4 v k.ú. Nusle ul.5.května na úrovni domu č.p. 1188/6
 • poskytnutí kopie žádosti o umístění značky a všech dalších písemností, týkajících se této dopravní  značky, tj. zejména a nikoliv výhradně dokumenty, týkající se celého povolovacího procesu od žádosti až o rozhodnutí o umístění.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že TSK hl.m. Prahy, a.s., uvedenou dopravní značku neinstalovala a o její instalaci nežádala, z toho důvodu nám nejsou k dispozici ani žádné požadované písemnosti.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zaslání smlouvy o nájmu plakátovací plochy nacházející se na mostních sloupech magistrály na pozemku č.parc. 2338, k.ú. Nové Město uzavřené mezi TSK a.s. a společností Agentura PROVÁS  s.r.o.

 


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta požadovaná smlouva

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace :

 • zda je možné zajistit parkovací oprávnění i ne-virtuálním způsobem (podle starého systému)
 • zda parkovací oprávnění je možné získat pouze virtuálním způsobem a tím je vyloučena velká skupina osob (seniorů a jiných) neovládající pokročilé IT postupy
 • která firma uvedený projekt Zón placeného stání vypracovala a jaká částka byla za tento projekt zaplacena

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno že:

 • Koncepce zón placeného stání (ZPS) rozděluje jednotlivé zóny tak, aby byly využitelné všemi motoristy.
 • Fialové zóny jsou určené rezidentům s parkovacím oprávněním, též pro dlouhodobější stání návštěvníků po úhradě parkovného. Platbu za parkovné ve fialové zóně lze provést virtuálně prostřednictvím aplikace Virtuální parkovací hodiny nebo v příslušném parkovacím automatu. V obou případech je motoristovi k dispozici daňový doklad, který je uplatnitelný v účetnictví.
 • V oranžové zóně mohou parkovat pouze návštěvníci po úhradě parkovného v příslušném parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin.
 • Modré zóny jsou určené především rezidentům s platným parkovacím oprávněním, z toho důvodu zde nejsou nainstalovány parkovací automaty. V případě nutnosti zde může krátkodobě parkovat i návštěvník po úhradě parkovného prostřednictvím Virtuálních parkovacích hodin.
 • V případě, že fyzická osoba podnikající či právnická osoba bude působit na nějaké zakázce a  bude nucena využít k parkování modrou zónu, je oprávněna si na základě dokladu o  zakázce zakoupit parkovací oprávnění, a to minimálně na týden.
 • Novou koncepci ZPS na území hlavního města Prahy schválila Rada HMP usnesením č. 125 ze dne  28. ledna 2014. Návrh nové koncepce ZPS na území HMP zpracovala pracovní skupina jmenovaná náměstkem primátora Ing. Jiřím Nouzou. Tím započala příprava rozvoje ZPS dle nového konceptu. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - studie související se všemi aspekty nového konceptu ZPS.
 • Na základě vyhodnocení nabídek v tomto výběrovém řízení byly vybrány společnosti HS TECH s.r.o., RDT s.r.o., M.O.Z. Consult s.r.o. a Deloitte Advisory s.r.o. k vypracování studií technologického, procesního, dopravního a ekonomického modelu) byla zaplacena celková částka 5 960 200,- Kč bez DPH.
 • Realizací a provozem nové koncepce byla následně pověřena Technická správa komunikací hlavního města Prahy, v té době příspěvková organizace zřízena hlavním městem Prahou. Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. provozuje zóny placeného stání od 1. 4. 2017, kdy převzala správu komunikačního majetku hl. m. Prahy. Činnost oddělení správy zón placeného stání je řízena pokyny Magistrátu hlavního města Prahy, odboru rozvoje a financování dopravy.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • 1)zda  je TSK majitelem komunikace na pozemku  1841/16 v katastru Hloubětín
 • 2)zda má TSK stavební dokumentaci  k této komunikaci III. třídy
 • 3)zda má TSK povolení od majitelů pozemků ke zřízení této komunikace
 • 4)kdo provádí údržbu na této komunikaci
 • 5)kdo je majitelem této komunikace
 • 6)kdo zadává správu MČ Praha 14 na této komunikaci

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt není majitelem  komunikací v hl. m. Praze, nýbrž je pouze jejich správcem. Uvedená komunikace  Morušová však ve správě povinného subjektu není ; z tohoto důvodu tedy TSK hl.m. Prahy, a.s. nemá k dispozici žádné dokumenty  ohledně předmětné komunikace, ani stavební povolení , ani povolení majitelů pozemku ke zřízení této komunikace. Dále bylo žadateli rovněž sděleno, že povinný subjekt  proto nezná odpovědi na otázky žadatele, uvedené  pod č. 4-6. Obecně bylo žadateli sděleno, že ve smyslu § 9 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je vlastníkem místní komunikace obec, na jejímž  území se místní komunikace nachází.

 •  

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kterého dne a roku obdržela TSK žádost od ODŽP MČP6 o doplnění dopravního značení na křižovatce ulic Na Křídle a na Krutci a na křižovatce ulic Horoměřická a na Krutci. Jedná se o doplnění původního značení zákazové značky B12 o dodatkovou tabulku „3,5t“ a dodatkovou tabulku E13 s textem „Mimo vozidla se souhlasem MČ Praha 6.
 • Kterého dne a roku byla instalována a demontováno dopravní značení v ulici na Krutci směrem od ulice Horoměřická směrem do Vokovic, a to v horní části ulice na Krutci před křižovatkou ulice na Krutci a na Křídle. Jedná se o dopravní značení „zóna 30 a přeškrtnutý zákaz zastavení a zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“

 


Odpověď:

 • Stanovení místní úpravy na osazení dopravního značení, vydané příslušným silničním správním úřadem 12. 4. 2018, bylo na TSK hl. m. Prahy, a.s. doručeno dne 20. 4. 2018.,
 • Vámi uvedené dopravní značení „zóna 30, a přeškrtnutý zákaz zastavení a přeškrtnutý zákaz vjezdu motorovým vozidlům a motorkám“ TSK hl. m. Prahy, a.s. neinstalovalo ani nedemontovalo.  Příslušný silniční správní úřad nevydal žádné takové stanovení místní úpravy dopravního značení, jehož adresátem by byla TSK hl. m. Prahy, a.s.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • zda existuje materiál k rozvoji kolektorových sítí v Praze (spolu s žádostí o jeho poskytnutí v kladném případě) a zda byl kolektor plánován též na místě Libeňského mostu (včetně žádosti o případné poskytnutí i tohoto materiálu).
 • resp. o poskytnutí materiálu, který byl zadán TSK  rozhodnutím Rady  č. 976 ze dne 2.5.2018 : Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění  dopravních vazeb  v souvislosti  s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí.

 


Odpověď:

 • Žadateli byl poskytnut požadovaný materiál (dokumentace), který byl zadán TSK  rozhodnutím Rady  č. 976 ze dne 2.5.2018 : Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění  dopravních vazeb  v souvislosti  s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí. Žadateli byl požadovaný materiál poskytnut  prostřednictvím zvláště pro žadatele  připraveného CD nosiče, přičemž byl informován o možnosti vyzvednout si příslušné CD na právním oddělení, jestliže požadované množství informací nebylo možno odeslat prostřednictvím mailu.
 • Ve věci dotazu na informace o kolektorech bylo žadateli sděleno, že v této záležitosti je povinným subjektem obchodní společnost Kolektory Praha, a.s., IČO :26714124,popř. odbor technické vybavenosti MHMP (OTV MHMP).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • o zrušení vodorovného dopravního značení pro cyklisty přijíždějící ve směru od Invalidovny z ulice Křižíkova do křižovatky s ulicí Šaldova a zdůvodnění odstranění tohoto značení

 


Odpověď:

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt k  výzvě ze dne 17. 10. 2018 neobdržel doplnění  Žádosti žadatele, bylo oznámeno žadateli, že postupem dle ust. § 14, odst. 5, písm. a) InfZ, vyřizuje podání/Žádost žadatele ze dne 10. 10. 2018 formou odložení.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

 • Kdo je vaším zadavatelem ohledně čištění komunikací hlavního města Prahy kropením a mytím autocisternami?
 • jakým algoritmem (plánem) se toto čištění komunikací hlavního města Prahy řídí (např. zda se komunikace čistí mokrým způsobem za deště, bezprostředně po dešti, bezprostředně před deštěm)?
 •  kolik km2 komunikací hlavního města Prahy je jedna autocisterna schopna „vyčistit“ na jedno plné naplnění. Pokud neznáte tento údaj, sdělte alespoň údaj v kilometrech.
 • jaká je kapacita autocisterny v m3 vody. Pokud používáte více druhů vozů, uveďte tento údaj pro všechny typy.
 •  jaký druh vody se ke kropení ulic používá? Pitná, užitková či říční?
 • kolik m3 vody se ročně na mokré čištění komunikací hl. m. Prahy spotřebuje a jaká je celková cena za spotřebovanou vodu?
 • jaká je celková cena za rok na mokré čištění komunikací hl. m. Prahy (tj. včetně vody, mezd, techniky a její údržby atd…)
 • existuje nějaká vědecká studie či publikace, ze které je zřejmé, jakou účinnost „mokré čištění“ ulic vykazuje (např. ulice se zbaví prašných částic o velikosti větší než … z více než … v procentech…)?
 • pokud žádná studie uvedená v bodě h) neexistuje nebo pokud ji neznáte, máte vypracovanou svou vlastní studii nebo kvalifikovaný odhad, která by tuto účinnost čištění relevantně prokazovala?
 • jakou rychlostí se musí autocisterna po komunikaci pohybovat a jakou spotřebu vody při této rychlosti musí vykazovat, aby mokré čištění komunikace bylo účinné? Jakým způsobem je pak toto kontrolováno?

 


Odpověď:

 • Zadavatelem čištění komunikací hlavního město Prahy je hlavní město Praha, odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Plánem je Harmonogram čištění, který každoročně, podle výše schválených finančních prostředků v rozpočtu hl. m. Prahy na tuto činnost, připravuje TSK hl. m. Prahy, a.s. ve spolupráci s dodavatelem této služby. Požadavky na četnost a rozsah prací, eventuálně operativní činnosti během sezóny, jsou řešeny i v souvislosti s požadavky městských částí. Samostatně je třeba uvažovat letní splachování a kropení vozovek při teplotách nad 25º C.
 • Kropení, jako nástroj čištění je v technologii strojního úklidu definováno jako tlakový splach a jeho funkčnost nezávisí na stavu počasí z hlediska srážek. Po dešti, když jsou komunikace zvlhčené a odmáčené, je tlakový splach účinnější.
 • Kropicí vůz na jedno naplnění vyčistí cca 8-10 km komunikací.
 • Kapacita kropicích vozů je 8 m3, příp. 10 m3 vody.
 • K čištění a kropení komunikací se používá pitná i průmyslová voda. Při volbě mezi oběma druhy jsou vždy zohledněna ekonomická a hygienická kritéria.
 • Celková spotřeba vody v posledních letech bývá 150 – 200 tis. m3. Cenu za vodu neznáme, je součástí celkové ceny za provedený výkon. TSK hl. m. Prahy, a.s. hradí službu kompletně včetně dodaného materiálu, v tomto případě vody.
 • Celková cena za čištění a kropení kropicími vozy se pohybuje mezi 80 až 90 mil. Kč ročně.
 • Existuje „Analýza rozšíření PO2 o možnost podpory zařízení sloužících ke snižování prašnosti z plošných zdrojů“, kterou vydal ATEM  - Ateliér ekologických modelů s.r.o.
 • Ve většině případů stačí vizuální kontrola stavu komunikace před a po čištění. Pro ilustraci - celkové množství smetků z pražských komunikací za rok je cca 20.000 tun.
 • Rychlost pohybu vozidla je 5-15 km/hod. Kontrola probíhá sledováním prostřednictvím systémů online a vizuální kontrolou pracovníků TSK hl. m Prahy, a.s. a dodavatele.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • proč je v Praze 9 v ulicích Českobrodská a K Horním Počernicím řešen záměr budování okružní křižovatky, jestliže dle názoru žadatele je přínos tohoto dopravního řešení nulový a též stávající dopravní řešení v dané lokalitě je uspokojivé a bezpečné?
 • disponuje povinný subjekt podklady, které řeší důvodnost a účelnost navrhovaného řešení? Byly zvažovány i jiné lokality a pokud ano, tak jaké ; případně proč byly odmítnuty? 
 • Kdo dal podnět k záměru  budování předmětné okružní křižovatky ?
 • Jaká kladná a jaká záporná  či jinak nesouhlasná  stanoviska byla k uvedenému záměru  předložena ze strany dotčených subjektů a jiných osob?
 • Jaké je stanovisko povinného subjektu k uvedenému záměru okružní křižovatky? Byla o tomto záměru vedena nějaká věcná diskuse, projednání v příslušných orgánech, učiněno nějaké rozhodnutí nebo vydáno nějaké stanovisko či doporučení?
 • Byla řešena otázka existence biokoridoru v lokalitě zamýšlené okružní křižovatky? Jaké je stanovisko odpovědných orgánů, zabývajících se ochranou životního prostředí, resp. ochranou přírody a krajiny?
 • Kdo financoval zpracování záměru a případně projektu okružní křižovatky, související dokumentaci a jiné doposud vynaložené náklady související s okružní křižovatkou?
 • Z jakých prostředků by byla financována výstavba okružní křižovatky při její realizaci?
 • Bylo jednáno s Ing. ….. či jiným zástupcem spol. Investiční Gama ,a.s. v souvislosti s okružní křižovatkou? Pokud ano, tak  s kým, kdy a v jaké věci?  
 • Byl podporován záměr výstavby od nějakého soukromého subjektu (ať už finančně nebo jen nepřímo, např. vyjádřením?  
 • resp. žádost též o poskytnutí dokumentů, záznamů, či jiných podkladů souvisejících s výše uvedenými dotazy

 


Odpověď:

Žadateli bylo poskytnuto vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany životního prostředí, ze dne 4. 10. 2016 a rovněž mu byly sděleny tyto informace poskytnuté investičním úsekem povinného subjektu:

Problematika napojení ulice K Horním Počernicím je řešena již od roku 2011, kdy bylo při  místním šetření konstatováno, že po rekonstrukci povrchu vozovky pozemní komunikace  K Horním Počernicím došlo k vytvoření napojení na místní komunikaci Českobrodská. Toto napojení však přímo ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, jelikož napojení ústilo do odbočovacího pruhu. Na základě tohoto zjištění vydal místně příslušný silniční správní úřad dne 25.8.2011 písemnou výzvu k rukám Odboru dopravy Praha 15 k okamžitému zrušení nebezpečného napojení.

 

Nebezpečnost tohoto stavu byla dále ze strany silničního správního úřadu urgována dopisem na TSK hl. m. Prahy ze dne 23.9.2011, kde nařizuje po písemném vyjádření Policie ČR zamezit pevnou zábranou použití nebezpečného napojení z důvodu zachování bezpečnosti provozu. V současné době se tak na konci komunikace nachází betonová zábrana v podobě city bloku. Příjezdová cesta na tuto komunikaci vede přes sjezd k ČSPH. Tento stav je však trvale neudržitelný i vzhledem k předpokládanému budoucímu nárůstu dopravy.

Z výše uvedeného důvodu a k zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci Českobrodská, vč. všech připojení, tj. komunikace K Horním Počernicím a čerpací stanice, zahájila naše společnost přípravu stavby okružní křižovatky, která by danou problematiku trvale vyřešila. V současné době jsou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům a příprava stavby křižovatky je tak pozastavena.

K  jednotlivým dotazům tedy povinný subjekt uvádí:

 1. Odůvodnění umístění křižovatky na uvedené lokaci je uvedeno výše. Vzhledem k tomu, že křižovatka řeší napojení komunikace K Horním Počernicím a benzínové stanice a je snahou co nejméně zasahovat do vlastnických práv jiných fyzických a právnických osob, o jiném místě se neuvažovalo.
 2. Podnět k uvedenému záměru budování křižovatky v uvedené lokaci byl dán ze strany úseku dopravního inženýrství TSK hl. m. Prahy, který ideový záměr projednal se starosty MČ Praha -Běchovice, MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Dubeč, vlastníky čerpací stanice a se zástupci investora rozvojového záměru jižně od ul. Českobrodská. Investiční úsek TSK hl. m. Prahy následně zahájil přípravu stavby.
 3. Koncept návrhu řešení byl předložen zástupcům MČ Praha - Běchovice, MČ Praha - Dubeč, MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha 15, Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, odboru dopravních agend MHMP a Policii ČR na společném jednání, kde vyjádřili nesouhlas pouze zástupci MČ Praha - Dolní Počernice, kteří požadují návrh řešení projednat s odborem dopravy Úřadu MČ Praha 14. Jinak všichni přítomní navržené řešení odsouhlasili a doporučili řešit co nejrychleji z důvodu zajištění bezpečnosti provozu.
 4. Do zastavení přípravy stavby ve stupni územního řízení jsme žádná jiná záporná stanoviska k záměru neobdrželi. Tvar i řešení křižovatky odpovídá požadavku na průjezd kamionové dopravy. S ohledem na problematickou dispozici jednotlivých větví v dané lokalitě se jednopruhová křižovatka jeví jako optimální řešení.
 5. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany životního prostředí, ze dne 4. 10. 2016 přikládáme. Severní strana návrhu respektuje hranici stávajícího komunikačního pozemku. Z jižní strany se návrh dotýká pozemků, které jsou vedeny převážně jako ostatní plocha.
 6. Veškeré náklady na přípravu stavby byly financovány z finančních zdrojů hl.m. Prahy.
 7. Z jakých prostředků by byla financována výstavba okružní křižovatky při její realizaci je dotaz na budoucí rozhodnutí, jehož se netýká povinnost poskytovat informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Způsob financování je v kompetenci hl. m. Prahy.
 8. S uvedeným bylo jednáno ohledně souhlasu s uvedeným záměrem jako s vlastníkem dotčeného pozemku stavbou.
 9. TSK hl. m. Prahy, a.s., žádný záměr výstavby od soukromého subjektu nepodporuje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • uvedení data a čísla projektové dokumentace, případně jména autora, na jejímž základě povinný subjekt vydal technické stanovisko TSK /14589/18//5110/Me.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že se jednalo o projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby z března 2018 (konkrétnější datace nebyla uvedena), číslo zakázky : 1711-041, ve stupni dokumentace DUR, s označením BD ZELENÝ KAMÝK, zpracované hlavním architektem : PODLIPNÝ SLADKÝ ARCHITEKTI S.R.O., hlavní architekt projektu : Ing. Martin Sladký, generální projektant: DAM architekti s.r.o. architekt projektu: Ing. arch. Jan Holna, projektant  : COPLAN Projekt s.r.o., hlavní inženýr projektu: Ing. Stanislav Babka . 

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • a) resp. poskytnutí dokumentu, z něhož je zřejmé, že připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova (nakládací rampa) vzniklo ; žadatel poukazuje na fotografii rampy    ( tj. dle jeho označení schůdků se zábradlím)
 • b) zda je normální tvrdit, že shora uvedenou rampou může být zdůvodněno připojení 13tipatrového domu se 100 byty ke komunikaci a zda se tím povinný subjekt pokusí z územního řízení vyloučit  Městskou část Praha 12 a „nahraje“ tím developerovi?
 • c) o jménu vedoucího pasportu povinného subjektu, který poskytl interní sdělení, uvedené povinným subjektem v jeho odpovědi ze dne 13.9.2018 na předchozí žádost stejného žadatele
 •  d) resp. o poskytnutí technického stanoviska k připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova  k dokumentaci  pro územní řízení a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu, kde (dle tvrzení žadatele) povinný subjekt souhlasil  „včetně celé žádosti“ 
 • e) jakým způsobem jde žádat o přezkum/rozklad/stížnost či jiný opravný prostředek (a ke komu) toho, že „připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci  Smotlachova (nakládací rampa pekárny) vzniklo“? Jakým způsobem jde žádat o přezkum/rozklad/stížnost či jiný opravný prostředek k technickému stanovisku (k připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova) k dokumentaci  pro územní řízení a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu?
 • f) pokud  zaměstnankyně  MHMP EVM sdělila žadateli, že k odejmutí je vyzvalo TSK a žádost jí poslal konkrétně inženýr …, může povinný subjekt zjistit, proč toto jmenovaný učinil a jaká je pozice  inženýra ….?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo k jeho části dotazu, uvedené shora pod bodem c) sděleno, že … je zaměstnancem povinného subjektu Útvaru správního, oddělení pasportu. Povinnému subjektu jsou svěřeny do správy a údržby nemovité věci, zejména stavby (objekty a komunikace) ve vlastnictví Magistrátu hl.m. Prahy. Vzhledem k této skutečnosti má povinný subjekt mj. povinnost vedení evidence/pasportu věcí svěřených do jeho správy. Jednou ze složek výkonu činnosti oddělení pasportu, náležejících do náplně jeho pracovní činnosti, je uvádění staveb a pozemků ve správě povinného subjektu do souladu, tedy aktivní vyhledávání  takových staveb a pozemků, u nichž je správa stavby svěřena  jinému subjektu  než správa pozemku. Všechny pražské obvody tak procházejí neustálou kontrolou a aktualizací, resp. katastrální území neustále. Pokud dojde ke zjištění nesouladu, je dán podnět vlastníkovi pozemku i stavby na něm situované, aby bylo provedeno zajištění souladu správy pozemku a správy stavby na něm situované. Povinný subjekt však žádná konkrétní  rozhodnutí o odejmutí ze správy či přiřazení stavby nebo pozemku do své správy, popř. do správy jiného subjektu, nevydává, neboť k tomuto nemá ani žádnou pravomoc. Pouze a jedině vlastník může rozhodnout o tom, jaká stavba či pozemek budou svěřeny do správy povinného subjektu a které z ní budou popř. odejmuty. Pokud byl tedy vedoucí oddělení pasportu, úseku správního, v rámci vyřizování předchozí žádosti téhož žadatele dotázán na skutečnosti, týkající se správy objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova, odpověděl  na tento dotaz po nahlédnutí do pasportu, že předmětné nemovitosti jsou již ve správě povinného subjektu, aniž by se v daný moment reálně zabýval nebo musel zabývat důvodem, proč tomu tak je a jak k tomu došlo. Sdělení učinil proto, že z důvodu vyřizování předmětné žádosti (téhož žadatele) byl k tomuto vyzván právním oddělením povinného subjektu jako zpracovatelem této žádosti. 
 • K požadavku uvedenému v předmětné žádosti pod bodem d) -o poskytnutí technického stanoviska k připojení objektu Smotlachova 1 ke komunikaci Smotlachova k dokumentaci pro územní řízení a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu - bylo žadateli poskytnuto stanovisko povinného subjektu ze dne 25.5.2018,jež bylo na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. anonymizováno.
 • K požadavku uvedenému v žádosti pod bodem f)- viz shora - byly žadateli poskytnuty odpovídající  informace již dřívější odpovědí na jeho dílčí dotaz, uvedený  rovněž shora, pod bodem c). K těmto již poskytnutým informacím povinný subjekt pouze doplnil  pro úplnost sdělení o tom, že v rámci výkonu  pracovní činnosti  …… byla  vedoucí oddělení městských částí MHMP, informována jmenovaným o zjištěném nesouladu správy pozemků a staveb  v celém k. ú. Kamýk, obec Praha ; konkrétně se jednalo o stavby  na deseti pozemcích  v tomto katastrálním území. V naprostém  souladu s pracovní náplní  …….. byl tedy dán pouze podnět k uvedení správy předmětných  pozemků a staveb na nich situovaných, vše v k.ú. Kamýk, obec Praha,  do souladu pod správou povinného subjektu.

Ve zbylé části, tj. ohledně dílčích dotazů a požadavků na poskytnutí informací, obsažených v žádosti pod shora uvedeným body a) a  b) a částečně pod body d) a e) byla žádost odmítnuta , neboť ZDE   požadované informace jsou   informacemi neexistujícími dle ustanovení § 15 odst. 1  InFZ, ve spojení s ust. § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 InFZ, jimiž povinný subjekt ani nedisponuje, přičemž nemá ani zákonnou či smluvní povinnost s nimi disponovat. Ohledně dotazů, obsažených v bodě e) a b) je nutno rovněž konstatovat, že povinný subjekt neposkytuje informace, týkající se názorů, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací  (viz ust. § 2 odst. 4  InFZ).

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda developer Rezidence Smotlachova s.r.o. nebo jiný subjekt podal od posledního sdělení povinného subjektu (tj. od odpovědi povinného subjektu ze dne 23.11.2017 na dotaz žadatele, týkající se stejné věci)  žádost  o souhlas s dopravním připojením  pozemků č. parc. 884/22 a 884/23 na komunikaci Smotlachova na pozemku č. parc. 1119/2, vše v k.ú. Kamýk
 • zda povinný subjekt poslal MHMP-Odboru evidence majetku žádost, aby požádal MČ                   Praha 12 o odejmutí pozemků č. parc. 644/2, č. parc. 1947/18, č. parc. 1947//109,                             č. parc. 1119/2, č. parc. 1120/2, č. parc. 880/2, č. parc.873/247, č. parc. 873/249                                   a  č.  parc. 1217/11, to vše v k.ú. Kamýk
 • co je důvodem této žádosti a případně zda ji inicioval nějaký člen dozorčí rady TSK
 • kdy a kdo na TSK rozhodl, že o zajištění  odejmutí  pozemků požádá, resp.  včetně poskytnutí zápisu  z tohoto rozhodnutí  
 • pokud o této věci jednalo někdy představenstvo, požadoval žadatel také  poskytnutí zápisu z tohoto jednání a seznam členů, kteří byli na jednání přítomni
 • resp. také  poskytnutí  dopisu, kterým TSK žádá MHMP  o zajištění  odejmutí  pozemků
 • je-li nějaký etický kodex  či cokoliv jiného, co se týká střetu zájmů členů představenstva a etické komise, také o jeho poskytnutí

 

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že dle interního sdělení vedoucího pasportu společnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. vzniklo už v minulosti připojení ke komunikaci Smotlachova (nakládací rampa pekárny). Svodná komise TSK hl. m. Prahy, a.s.  podávala technické stanovisko k dokumentaci pro územní řízení  a pro demolici stávajících objektů pro novostavbu bytového domu Smotlachova, v jehož rámci  za vlastníka MHMP souhlasila podle § 10 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s připojením stavby na  komunikaci Smotlachova. Toto technické stanovisko slouží jako podklad pro stanovisko vlastníka MHMP-EVMP v rámci územního řízení.

 

Dále bylo žadateli sděleno, že právnímu oddělení není známo, že by existovala žádost TSK adresovaná MHMP - Odboru evidence majetku, aby byla požádána MČ Praha 12 o odejmutí pozemků č. parc. 644/2, č.parc. 1947/18, č. parc. 1947//109,č. parc. 1119/2, č. parc. 1120/2, č. parc. 880/2, č. parc.873/247, č. parc. 873/249 a  č. parc. 1217/11, to vše v k.ú. Kamýk, ani že by o této věci někdy jednalo představenstvo či dozorčí rada povinného subjektu. Vlastník pozemků však z vlastní iniciativy zajišťuje postupné sjednocování vlastnictví k pozemkům s vlastnictvím na nich umístěných komunikací, jejich součástí a příslušenství. TSK hl.m. Prahy, a.s. nedisponuje žádným oprávněním  k urychlování takové činnosti.

 

Dále bylo žadateli též sděleno, že etický kodex TSK hl.m. Prahy, a.s. nalezne na webových stránkách htps://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o společnost/o spolecnosti-TSK-Praha, rubrika etický kodex.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 1. Nájemní smlouva „Garážovacího a parkovacího komplexu Wilsonova“ A/39/2028/06):

Do kdy je účinná  shora uvedená smlouva ?

Jaká je aktuální výše nájemného za rok 2018?

Jaké tržby byly nájemcem nahlášeny za rok 2016 a 2017? Jaké celkové nájemné bylo nájemcem zaplaceno za rok 2016 a 2017?

Bylo nájemné progresivně zvýšeno v závislosti na tržbách?

 1.  Nájemní smlouva komunikace při Holešovickém nádraží (1/13/360/0036):  Má TSK hl. m. Prahy, a.s. přehled o tržbách vyplývajících nájemci z nájemní smlouvy?
 1. Nájemní smlouva k parkovišti v Krči (1/13/360/0008):

 Jaká je aktuální výše nájemného za rok 2018?

 Jaké tržby byly nájemcem nahlášeny za rok 2017 a 2018?

Jaké  bylo celkové nájemné zaplacené nájemcem v letech 2016 a 2017?

 


Odpověď:

1.      Nájemní smlouva „Garážovacího a parkovacího komplexu Wilsonova“(A/39/2028/06)

-    Nájemní smlouva je účinná do konce roku 2019. 

-    Výše nájemného pro rok 2018 činí 7 119 000 Kč.

 -   Nájemci nezasílají své tržby TSK hl. m. Prahy a.s.,  z tohoto důvodu neznáme tržby za rok 2016 a 2017.

-  Nájemné za rok 2016 činilo 7 108 344 Kč, za rok 2017 činilo 7 119 000 Kč, celkem za tyto dva roky 14 227 344 Kč.

-   Nájemné nebylo progresivně zvyšováno v závislosti na tržbách nájemce.

 2.      Nájemní smlouva komunikace při Holešovickém nádraží (1/13/360/0036)

-    Nájemné je nájemci nastaveno fixně, a to bez ohledu na jeho tržby, které tak nejsou naší společnosti známy. Nájemné činí 146 836 Kč/rok.

 

3.      Nájemní smlouva k parkovišti v Krči (1/13/360/0008)

      - Výše aktuálního nájemného v roce 2018 činí 243 216 Kč.

-Nájemci nezasílají své tržby TSK hl. m. Prahy, a.s.

      - Nájemné za rok 2016 činilo 242 484 Kč, za rok  2017 činilo 243 216 Kč, celkem za tyto dva roky 485 700 Kč.

      -Nájemné nebylo progresivně zvyšováno v závislosti na tržbách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jaké fázi  je příprava požadované celkové opravy  ulice Žalovská, která má být hotova ke dni 31.12.2018? (žadatel  odkázal na jím přiloženou Výzvu ke zjednání nápravy Úřadu městské části Praha 8 ze dne 31.10.2016, jíž po kontrolní prohlídce předmětné lokality -provedené z podnětu žadatele- vyzval uvedený úřad vlastníka stavby ke zjednání nápravy, spočívající ve   v provedení této opravy).

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že:

 •  dle sdělení investičního úseku povinného subjektu, je nutno brát především ohled na koordinaci se správci sítí (výměna vodovodu) ; v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na souvislou údržbu uvedené komunikace. Do přípravy opravy komunikace je zahrnuta příprava opravy odvodnění, kdy tato oprava začne být prováděna samostatně před samotnou realizací opravy povrchů vozovky.
 • Stavba musí být koordinována s výstavbou bytového domu, který se nachází zhruba uprostřed uvedené komunikace a je k němu jediný přístup z ulice Žalovské. V rámci výstavby bytového domu totiž dojde k významným zásahům do komunikace. Stavby jsou tedy koordinovány tak, aby nedošlo k narušení nových povrchů řešených v rámci akce zajišťované TSK hl. m. Prahy, a.s..
 • Souvislá údržba komunikace Žalovská je zařazena do plánu akcí pro rok 2019, avšak bude záležet i na rozsahu financování akcí pro rok 2019, schváleném zakladatelem naší společnosti - hl. m. Prahou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 1. O protihlukovém opatření Spořilovský plácek : Z jakého důvodu  není  opatření  dokončeno  a proč  nebylo  hotovo do 31.5.2018? Jaký je   termín  dokončení?
 2. O protihlukovém opaření Spořilov I. : V jaké fázi je stavba  a jaký je termín realizace? Kdo odpovídá za dodržení termínu? Kde je možné se o stavbě dozvědět více?
 3. Protihlukové opatření Sliačská – Hlavní : Proč  v úseku Jižní spojky Chodovská-křižovatka s ul.  5.května není dosud omezena rychlost automobilů stejně jako je tomu na Spořilovské spojce a kdy takové opatření může být realizováno? 
 • Předpokládá se v tomto úseku  položení nízkohlučného krytu vozovky stejně jako je tomu v ulici Spořilovské?

 


Odpověď:

Dle informací, poskytnutých právnímu oddělení  investičním úsekem a oddělením protihluků, lze konstatovat k jednotlivým dotazům, uvedeným v žádosti: 

 

 • Ad A)    Protihlukové opatření Spořilovský plácek:
 • Termín dokončení stavby je závislý na koordinaci s přeložkami inženýrských sítí, které je nutno provést před stavbou samotné protihlukové stěny (dále jen PHS). Z důvodu uzavírání smluv se správci inženýrských sítí nebylo možné přeložky realizovat dříve. Nyní probíhá betonáž prahu stěny, následně budou osazovány sloupy a protihlukové panely. Předpokládáme dokončení této PHS do 15. 10. 2018.
 • Ad B) Protihlukové opaření Spořilov I.:
 • PHS Spořilov I. vychází ze Studie proveditelnosti „Stavba č. 41675 Odstraňování hlukové zátěže, etapa 0003, Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídl. Spořilov I., P4“. Celková délka PHS je 714 m. Předmětem akce je demolice stávající nevyhovující PHS a výstavba nové. Dne 4. 9. 2018 nabylo právní moci územní rozhodnutí, bude zahájeno stavební řízení a připravuje se dokumentace pro výběr zhotovitele. Akce je v návrhu rozpočtu TSK, a. s. pro rok 2019, kdy předpokládáme realizaci.
 • Ad C)    Protihlukové opatření Sliačská – Hlavní:
 • Na akci PHS Jižní spojka v úseku Sliačská – Hlavní aktuálně připravujeme projekt a realizaci nové protihlukové stěny v rámci pokračujících protihlukových opatření v oblasti Spořilova.
 • Je vypracována studie proveditelnosti ze srpna 2018 a je projednáván výkup pozemků od soukromého vlastníka. Předpoklad realizace PHS je v roce 2020. PHS Jižní spojka, Sliačská - Hlavní bude přímo navazovat na stávající PHS s názvem Spořilov I. - PHS ležící úseku Spořilovská – Sliačská.
 • Odpovědnost za dodržení termínu nelze fakticky nárokovat, jelikož v povolovacích řízeních (územní a stavební, vliv stavby na životní prostředí) jsou pravidelně uplatňovány námitky a odvolání nejen ze strany dotčených orgánů státní správy, ale i dalších účastníků řízení včetně občanských sdružení. V některých případech znamená tento postup reálnou neprojednatelnost záměru či jeho velké zdržení.  
 • Omezení rychlosti automobilů na Jižní spojce:  stanovení nejvyšší povolené rychlosti na komunikaci Jižní spojka v úseku 5. května – Spořilovská je v kompetenci příslušného silničně správního úřadu, nikoliv naší společnosti.
 • V současnosti jsou hlukové limity na Jižní spojce v úseku 5. května – Spořilovská překračovány pouze v nočních hodinách, na což je do konce roku 2019 vydané platné časově omezené povolení pro provozování nadlimitního zdroje hluku ze silničního provozu. Pokládka nízkohlučného asfaltu je na Jižní spojce spíše výhledová záležitost. Je tomu tak v podstatě ze dvou důvodů - jednak z důvodu snížené životnosti protihlukových směsí oproti standardním při provozu dopravy nad 6 tun, jednak z důvodu probíhající udržitelnosti pokládky stávajících povrhů vzhledem k čerpání dotačních prostředků ze SFDI.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

resp. o  poskytnutí přehledu veškerých soudních sporů (včetně čísel jednacích), které TSK hl. m. Prahy, a.s.  vede na základě žalob, podaných nájemci či bývalými nájemci  z důvodu výpovědí z nájmu, které jim TSK  hl.m. Prahy, a.s. zaslala na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2237 ze dne 12. 9. 2017

 


Odpověď:

Žadateli byl poskytnut přehled sporů s čísly jednacími, které vede Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s. v souvislosti se žalobami vedenými nájemci či bývalými nájemci parkovišť proti podaným výpovědím na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2237 ze dne 12. 9. 2017, takto:

27 C 46/2018      u Obvodního soudu (dále jen „OS“) Praha 1

24 C 51/2018 u OS Praha 1

27 C 53/2018      u OS Praha 1

11 C 14/2018 u OS Praha 1

42 C 188/2018 u OS Praha 4

51 C 27/2018      u OS Praha 4

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

o provedené rekonstrukci pozemní komunikace v ul. Antala Staška v Praze 4 - v úseku Budějovická, Ke Strži a to výsadbových polí po obou stranách komunikace - v roce 2006-2007, včetně požadavku na poskytnutí:

 • technické zprávy - plánu sadových úprav
 • výkresu umístění liniových staveb (inženýrských sítí), popř. s jejich ochrannými pásmy po obou stranách ulice Antala Staška, které byly podkladem pro plán sadových úprav
 • souhlasů správců liniových staveb (inženýrských sítí), byly-li v rámci provedené rekonstrukce vyžádány a poskytnuty

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že dle  informací poskytnutých investičním úsekem naší společnosti bylo zjištěno, že vzhledem k časovému období, které uplynulo od uvedené rekonstrukce při zajištění provedení rekonstrukce právnickou osobou odlišnou od naší společnosti (TSK hl.m. Prahy, příspěvková organizace), se nepodařilo všechny požadované informace dohledat. Dle  jednoho dohledaného záznamu byla v roce 2004 vyřazena tato rekonstrukce z přípravy, jelikož měl stavbu provádět tehdejší odbor městského investora (OMI) MHMP. Žádné další informace ani doklady nemáme k dispozici.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jakém rozsahu byl omezen provoz na pozemní komunikaci Resslova dne 15.8.2018, v jakém časovém rozsahu nastalo toto omezení a z jakého důvodu?
 •  V jakém rozsahu (a to i  časovém) a z jakého důvodu byl dne 15.8.2018 omezen provoz na křižovatce ulic Resslova x Karlovo náměstí x Ječná?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že jím požadované informace se nevztahují k působnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. jako povinného subjektu. Omezení provozu na pozemní komunikaci spadá do pravomoci příslušného silničního správního úřadu.

 

Žádost:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle údajů poskytnutých příslušným oddělením oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s., probíhají úklidy v Podolské ulici v Praze 4  v  režimu letních a zimních úklidů.
 •  V tzv. letním období jsou úklidy a čištění zajišťovány  2x ročně v rámci tzv. blokového čištění a dále prostřednictvím  operativních  úklidů, prováděných  na základě skutečností zjištěných během průběžných kontrol území ve správě Oblastní správy Jih (intenzita znečištění komunikace), nebo  na základě  oprávněných podnětů od občanů  či pracovníků ÚMČ Praha 4.  Intervaly operativních čištění tudíž nejsou pravidelné a i zvolená technologie operativních úklidů (strojní, ruční čištění chodníků, šintování a čištění obrubníků, vymetení nečistot od obruby vozovky) závisí  na stavu komunikace v daném místě, na stupni znečištění a na množství zaparkovaných automobilů. Blokové čištění probíhá dle „Harmonogramu blokového čištění“, ve kterém jsou uvedeny termíny  provádění  čištění jednotlivých bloků. Zhotovitelem výše uvedených prací je firma Pražské služby, a.s.
 • 2. V zimním období se úklidy chodníků zajišťují v době příznivých klimatických podmínek-nedojde-li ke spadu sněhu, a to v rámci  náhradních  prací zimní údržby. Zhotovitelem  výše uvedených prací je opět firma Pražské služby, a.s.
 • Městská policie dostává kopii opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v době blokového čištění, ale od příslušného silničně dopravního úřadu (včetně harmonogramu a plánků), který toto opatření obecné povahy vydává na základě žádosti příslušné oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty kopie předmětných listin, poskytnutých oddělením služeb veřejnosti a oddělením účtování MHMP, a to  :

 • Přehled plateb, které inkasovala TSK od nájemce z titulu nájemní smlouvy (viz shora) až do současnosti, tj. do srpna 2018
 •   Související faktury
 •   Související výpis z účtu

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • V jakých časových obdobích a v jakém počtu pracovníků je uklízena Podolská ulice v Praze 4  pracovníky TSK hl. m. Prahy, a.s., popřípadě pracovníky organizací, pověřených tímto úklidem TSK hl. m. Prahy ,a.s.?
 • Zda pracovníci pověřených organizací spolupracují s Městskou policií hl. m. Prahy v odůvodněných případech, např. zda policii informují o vozidlech, která zůstanou zaparkovaná v průběhu úklidu ulice ( konkrétně Podolské ulice)?
 • Zda TSK hl. m. Prahy, a.s., předává informace o plánovaných blokových čištěních Městské policii ; pokud ano, pak v jakých lhůtách?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle údajů poskytnutých příslušným oddělením oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s., probíhají úklidy v Podolské ulici v Praze 4  v  režimu letních a zimních úklidů.
 •  V tzv. letním období jsou úklidy a čištění zajišťovány  2x ročně v rámci tzv. blokového čištění a dále prostřednictvím  operativních  úklidů, prováděných  na základě skutečností zjištěných během průběžných kontrol území ve správě Oblastní správy Jih (intenzita znečištění komunikace), nebo  na základě  oprávněných podnětů od občanů  či pracovníků ÚMČ Praha 4.  Intervaly operativních čištění tudíž nejsou pravidelné a i zvolená technologie operativních úklidů (strojní, ruční čištění chodníků, šintování a čištění obrubníků, vymetení nečistot od obruby vozovky) závisí  na stavu komunikace v daném místě, na stupni znečištění a na množství zaparkovaných automobilů. Blokové čištění probíhá dle „Harmonogramu blokového čištění“, ve kterém jsou uvedeny termíny  provádění  čištění jednotlivých bloků. Zhotovitelem výše uvedených prací je firma Pražské služby, a.s.
 • 2. V zimním období se úklidy chodníků zajišťují v době příznivých klimatických podmínek-nedojde-li ke spadu sněhu, a to v rámci  náhradních  prací zimní údržby. Zhotovitelem  výše uvedených prací je opět firma Pražské služby, a.s.
 • Městská policie dostává kopii opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v době blokového čištění, ale od příslušného silničně dopravního úřadu (včetně harmonogramu a plánků), který toto opatření obecné povahy vydává na základě žádosti příslušné oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Jaká byla celková výše nákladů na změny dopravního značení, provedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě zveřejnění opatření obecné povahy Městskou částí Praha 1 dne 11.4.2018, opraveného dále  touto městskou částí dne  6.6.2018 pod č.j. ÚMČ p1 211201/2018/ODOP/042/1T, vynaložená na tuto změnu?
 • Jaká částka byla vynaložena na externí vyvolané náklady a jaká na interní vyvolané náklady a případné další náklady  spojené s touto změnou  dopravního značení?
 • O určení položky účelového členění rozpočtu, ze které byla změna dopravního značení  financována.   

 


Odpověď:

 • poskytnutá na základě údajů sdělených oddělením dopravního značení Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

 Celková výše nákladů na změnu dopravního značení dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 1 a Praze 2, vynaložená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., činila 254. 328,- Kč bez DPH.

- Prostředky vynaložené na vertikální (svislé) dopravní značení činily 182.475,-Kč bez DPH, prostředky vynaložené na horizontální (vodorovné) dopravní značení činily  71. 853,-Kč bez DPH. 

- Interní náklady nebyly způsobem uvedeným v žádosti kalkulovány, počet hodin potřebných k provedení uvedených změn činí cca 8 hodin.

 - Žádné další náklady v rámci realizace nevznikly.

- Změna dopravního značení byla v rámci rozpočtu financována z prostředků určených na realizaci a běžnou údržbu dopravního značení.

- Náklady na opatření, resp. jeho realizaci, byly financovány pouze výše uvedeným způsobem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 


Odpověď:

 • TSK hl. m. Prahy, a.s. nerealizovala a ani nemohla realizovat úkony spojené se zavedením dopravního značení na základě shora citovaného usnesení Rady MČ  Praha 1, neboť usnesení Rady MČ Praha 1 nemá bezprostřední dopad na činnost naší společnosti. Na základě opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu), vydaného silničním správním úřadem MČ Praha 1, bylo realizováno provedení vodorovného a svislého dopravního značení.
 •  Celková výše nákladů na citovanou změnu dopravního značení, dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vynaložená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., činila 254 328,00 Kč bez DPH.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace, resp. dokumentů a to :

1. materiálu, který byl zadán TSK rozhodnutím Rady č.976 ze dne 2. 5. 2018: Prověření možnosti umístění a technického řešení provizorního přemostění Vltavy pro zajištění dopravních vazeb v souvislosti s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí.

2. technické dokumentace k opravě lávek na Železničním mostě u Výtoně

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

ad 1):  TSK hl. m. Prahy, a.s. v rámci plnění zmiňovaného úkolu skutečně zahájila prověřování umístění mostního provizoria s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí. V současné době však dosud nedisponuje studií proveditelnosti v předmětné věci. Převzetí studie proveditelnosti očekáváme po doplnění vyjádření klíčových subjektů, dotčených případnou realizací provizoria. Následně bude studie proveditelnosti předána objednateli, tj. hl. m. Praze, k přijetí příslušných rozhodnutí. Půjde tedy ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, na níž se vztahuje omezení poskytnutí informace, a to až do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

ad 2): technická dokumentace byla žadateli zaslána prostřednictvím úschovny

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:  

 • zda TSK hl. m. Prahy, a. s. uzavřela s Ministerstvem zemědělství ČR nájemní smlouvu na parkovací stání? Je tato smlouva platná , a pokud nikoliv, kdy byla zrušena?
 • zda Ministerstvo zemědělství ČR uhradilo nějaké platby za nájemné parkovacích míst z titulu nájemní smlouvy, v jaké výši a za jaké období? Pokud byly Ministerstvu zemědělství ČR platby vraceny, které to byly a kdy se tak stalo?
 • z jakého důvodu hradilo Ministerstvo zemědělství ČR platby za užívání parkovacích míst, jestliže jiné veřejnoprávní subjekty (ministerstva a městské části) za užívání parkovacích  míst neplatí?
 • jaká osoba uzavřela za TSK výše uvedenou smlouvu?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že Hl. m. Praha, zastoupené v roce 2005 TSK hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací (tj. osobou odlišnou od povinného subjektu) uzavřelo s Ministerstvem zemědělství ČR nájemní smlouvu na parkovací stání. Smlouva je stále platná, pouze došlo ke změně zastoupení z  TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace na TSK hl. m. Prahy, a.s. 
 • Ministerstvo zemědělství ČR uhradilo od r. 2005 do současnosti hl. m. Praze celkem 2.580.892,-Kč.
 • Mezi shora uvedenými subjekty je uzavřena platná nájemní smlouva v souladu s platnými právními předpisy. Pokud je s jinými subjekty uzavřena smlouva o výpůjčce, jedná se o plnění bezúplatné. 
 • TSK hl. m. Prahy, a.s. není známo, proč  v  případě Ministerstva zemědělství ČR byl v r.2005 zvolen daný typ smlouvy. Jednalo se o rozhodnutí vedení TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace. Jde tak v daném případě o dotaz na názor TSK hl. m. Prahy, a.s. na tehdejší postup odlišné organizace, a tedy o dotaz, na který se nevztahuje dle ust. § 2 odst. 4 zák.                č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace dle citovaného zákona.
 • Předmětnou nájemní smlouvu za TSK uzavřela jménem Hl. m. Prahy Ing. Šárka Pekárková, tehdejší ekonomická náměstkyně.    

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Jaká opatření byla učiněna od února 2018 (případně budou  učiněna) ohledně dlouhodobě odstavených vozidel (1 dodávky a 3 osobních vozidel )  v ulici Ke Kablu,  v Praze - Dolních Měcholupech, jestliže žadatel na tyto domnělé „vraky„ upozornil písemně 10.7.2018 Městskou policii hl. m. Prahy, avšak ke dni podání žádosti k žádné nápravě nedošlo.

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že TSK hl. m. Prahy, a.s., jeho žádost odložila dle ust. § 14 odst. 5 písm. c ) zák. č. 106/1999 Sb, neboť její povinností není zabývat se odstraňováním vraků z komunikací na  území hl. m. Prahy, když tato činnost je vykonávána Správou služeb hl. m. Prahy, se sídlem Kundratka 19,180 00, Praha 8-Libeň.      

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace: resp. o  poskytnutí studie proveditelnosti, týkající se úpravy schodiště v ulici Pod Bruskou

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že dle zjištěných informací bylo vypracování shora uvedené studie poptáno ze strany OS Centrum u společnosti „ sinpps,s.r.o.“ Lokalita byla následně prověřena  projektantem této společnosti a na základě takto provedeného šetření, s ohledem na parametry stávajícího schodiště a na něj navazujících částí, konstatována nemožnost dodržení normového provedení poptávaných úprav. Vzhledem k závěrům plynoucím z tohoto prověření lokality bylo dohodnuto v přípravě studie nepokračovat a nevynakládat tak finanční prostředky  do zpracování  dokumentace s negativními závěry. Požadovanou studii tedy nelze poskytnout, neboť neexistuje.

 

Žádost:

 • o sdělení informace o tom, které všechny subjekty užívají bezúplatně parkovací místa v Praze, včetně identifikace těchto subjektů (např. ministerstvo, městská část)  a parkovacího místa (jméno ulice, počet parkovacích míst, rok  uzavření výpůjční smlouvy)

 


Odpověď:

 • Žadateli byly poskytnuty veškeré údaje, požadované podáním ze dne 4.7.2018,  a to tak, že byly zpracovány oddělením služeb veřejnosti do  přehledných tabulek

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda jsou 3 elektronické obrazovky, umístěné dne 19.1.2017 na stavbě na adrese Seifertova 559/51,Praha 3, 130 00, ve vlastnictví TSK hl. m. Prahy, a.s.; pokud ano, od kterého data? 
 • podáním ze dne 12.7.2018 (rozšířením žádosti) žadatel žádal též o poskytnutí  informace, zda TSK hl. m. Prahy, a.s. někdy v souvislosti s výše popsanými elektronickými obrazovkami  komunikovala s Městskou částí Praha 3 
 • jak se TSK hl. m. Praha, a.s. dozvěděla, kterou právnickou osobou byly výše popsané elektronické obrazovky pořízeny? 
 • jak se TSK hl. m. Prahy, a.s. dozvěděla, kdo byl k  12.7.2018 vlastníkem a správcem popsaných elektronických obrazovek
 •  o jednoznačné identifikaci skutečného vlastníka ke dni podání žádosti

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že výše popsané elektronické obrazovky nejsou ke dni 12.7.2018 ve vlastnictví ani ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s. Jejich objednatelem byla TSK hl. m. Prahy, příspěvková organizace, která uzavřela příslušnou smlouvu vlastním jménem na účet hl. Prahy.
 • Objednateli byly obrazovky předány  dne 26.1.2017.
 • V souvislosti s výše popsanými obrazovkami TSK hl. m. Prahy, a.s. komunikovala s Městskou částí Praha 3.
 • TSK hl. m. Prahy, a.s. převzala od 1.4.2017 správu majetku hl. m. Prahy, který byl do 31.3.2017 pořizován a spravován TSK hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací, pro hl. m. Prahu na účet hl. Prahy, včetně veškeré dokumentace, pročež zůstala zachována informační kontinuita ; správu nyní zajišťují bývalí pracovníci TSK hl. m. Prahy, příspěvkové organizace. Předmětná smlouva je dále veřejně dostupná na webových stránkách www.tsk-praha.
 •  TSK hl. m. Prahy, a.s. je známo, kdo byl  k  12.7.2018 vlastníkem a správcem popsaných elektronických obrazovek, a to z její vlastní činnosti a převzaté dokumentace(viz shora).
 • Jednoznačná identifikace skutečného vlastníka ke dni podání žádosti: Hl. m. Praha, IČO:00064581, se sídlem v  Praze 1,Mariánské náměstí 2,110 00, Praha 1

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • kolik poutačů - plakátů s nápisem „VYMÁHÁME DLUHY“ s uvedením telefonního čísla „ 606 606 081“  či obdobných, zpravidla  černých  na žlutém podkladu, umístěných  zejména na inventářích – svodidlech, plotech, či bariérách, bylo evidováno za období  2016,2017,2018 a kolik jich bylo odstraněno

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že oddělení služeb  veřejnosti  neeviduje žádné nájemní smlouvy  na poutače či jiné obdobné reklamy na činnost „VYMÁHÁME DLUHY“ za období roku 2016, 2017, 2018  s uvedením telefonního čísla „ 606 606 081“ ,které by byly  umístěny na majetku hl. m. Prahy, svěřeného do správy  TSK hl. m.  Prahy, a.s.  Rovněž bylo žadateli sděleno, že  TSK hl.m. Prahy, a.s. nezajišťovala v uvedeném období odstraňování jakékoliv nepovolené reklamy. TSK hl.m. Prahy, a.s. nemá oprávnění svévolně nakládat s cizím majetkem z pozice správce pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství, či dalšího majetku, aniž by o tom bylo rozhodnuto  příslušným správním orgánem nebo soudem. TSK hl. m. Prahy, a.s. ani není k uvedeným činnostem personálně a materiálně vybavena, či ke zjišťování jiného zvláštního užívání komunikací bez povolení příslušného správního orgánu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • o úhradách příspěvků zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců podle zákona č.106/1999 Sb., resp. zda  Technická správa komunikací hl. Prahy, a.s., poskytuje takový příspěvek v případě pojistných smluv soukromého pojištění, uzavřených mezi zaměstnanci jako pojistníky a Českou pojišťovnou, a.s. jako pojistitelem

 


Odpověď:

 • Žadateli - kontaktní osobě, bylo sděleno, že Technická správa komunikací hl. Prahy, a.s. neposkytuje svým zaměstnancům žádný finanční příspěvek na životní pojištění.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • poskytnutí kopie předběžného stanoviska ÚMČ Praha 3, Odboru dopravy, Oddělení silničního úřadu, které bylo zasláno Technické správě komunikací hl.m. Prahy, a.s., v souvislosti s žádostí o uzavření nájemní smlouvy č. 11836000015 pro umístění kontejneru na směsný odpad, jestliže na základě uvedeného předběžného stanoviska  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zamítla tuto žádost Společenství domu  Jeseniova čp. 1726, Praha 3, Žižkov, a to dopisem č.j.  TSK/04422/18 ze dne 31.5.2018.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty veškeré související dokumenty, evidované oddělením služeb veřejnosti,  k žádostí o uzavření  nájemní smlouvy č. 11836000015 pro umístění kontejneru na  směsný odpad, podané Společenstvím domu čp. 1726, Praha 3, Žižkov, tj. zejména dopis Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., ze dne 31.5.2018, adresovaný Společenství domu  Jeseniova čp. 1726, Praha 3, Žižkov. Kopie předběžného stanoviska (souhlasu) ÚMČ Praha 3 nemohla být žadateli poskytnuta, neboť nebyla nikdy tímto úřadem vydána. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v odpovědi znovu zdůraznila, že pokud ÚMČ Praha 3 v budoucnosti  vydá předběžný souhlas, TSK hl. m. Prahy, a.s.,  vyhotoví nájemní smlouvu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • resp. žádost o kopie dokumentů (žádostí o vydání nájemní smlouvy na níže uvedené předzahrádky, tj. o záboru chodníku, včetně sdělení informace a případné kopie dokumentu o typu použitého nábytku a případného zastínění, kopie zákresů, popř. plánků s přesným vyznačením záboru, předběžných souhlasů městské části Praha 7 a kopií nájemních smluv s Technickou správou komunikací včetně rozpisu plateb za pronájem)
 • jaká je výše poplatku za metr čtvereční a den, který provozovatelé níže uvedených provozoven odvádějí Hl. m. Praze a Městské části Praha 7 ?   

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty kopie dokumentů, a to: žádostí o uzavření smlouvy včetně souvisejících dokumentů, tj. nájemních smluv a ostatních shora specifikovaných listin, obsahujících požadované údaje, o těchto objektech :

 • o restauračním zařízení situovaném v přízemí budovy Kamenická 803/11, v Praze 7 ( noční bar Freeride .cz. Cafe Bar)
 • o  restauračním zařízení  situovaném v přízemí budovy Kamenická 607/17,v Praze 7 (hospoda  Na Kovárně)
 • o  restauračním zařízení situovaném v přízemí budovy Kamenická 602/24 ,v Praze 7 ( bistro „Mr. Hot Dog“)

Ohledně komunikace Letohradská 671/13 v Praze 7 bylo žadateli sděleno, že oddělení služeb veřejnosti žádnou nájemní smlouvu  neeviduje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí :

 • Kopie  nájemní smlouvy k pozemkům  č. parc. 1850/12, 1865/1,1865/2 v k. ú. Bubeneč

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty předmětné nájemní smlouvy,  uzavřené mezi Technickou správou komunikací, hl. m. Prahy a Výstavištěm  Praha, ze  dne 18.1.2000 a dne 10.12.1998

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

o  betonovém panelu na ochranu chodců, umístěném na ochranu  chodců na přechodu pro na křižovatce  Peroutkovy a Xaveriovy ulice v Praze 5 ;jak je možné, že umístění bylo povoleno, jestliže z pohledu žadatele se jeví  jako zcela nevhodné, neboť překáží zdravotníkům, hasičům, policii?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že o umístění předmětného panelu  rozhodl  Odbor dopravy Městské části Praha  5 dne 20.6.2003.
 • Shora uvedené rozhodnutí ze dne 20.6.2003 bylo realizováno TSK hl. m. Prahy, a.s.-správou dopravního značení  na základě Stanovení  č. ODE /sine/03/Ma. Osazeno bylo  dne 29.8.2003.
 • Odpověď na otázku, proč došlo k osazení předmětného panelu, je nutno požadovat od  Silničního  správního úřadu působícího u Odboru dopravy  MČ Prahy 5.
 • Realizace předmětného opatření stála  cca 100.000,- Kč.
 • Přínos předmětného zařízení lze spatřovat v zejména v pravděpodobnosti několika zachráněných lidských životů či v zabránění zranění chodců.
 •  TSk hl. m. Prahy,a.s.  není oprávněna z pozice  správců pozemních komunikací, jejich součásti a příslušenství, instalovat  žádná omezující zařízení či jiným způsobem zasahovat do provozu účastníků dopravy, pokud jí toto není nařízeno či stanoveno příslušnými úřady státní správy. Úklid i údržba  komunikací je prováděna dle požadavků  vlastníka komunikací.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • Co vše monitoruje  a ukládá kamerový systém  UnicamSCAN?
 • Jak dlouhou dobu jsou informace získané tímto systémem evidovány?
 • Kde všude jsou kamery napojené na tento systém umístěny?

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nevlastní ani neprovozuje systém UnicamSCAN. Tento systém slouží Policii ČR při pátrání po odcizených vozidlech nebo zájmových vozidlech. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zajišťuje pouze správu technických zařízení (kamer), která jsou systémem UnicamSCAN dále využívána. Z uvedených důvodů bylo žadateli odpovězeno částečně a to takto:
 • UnicamSCAN monitoruje průjezdy vozidel a ukládá údaje o průjezdu vozidla danou lokalitou (čas, registrační značka, fotodokumentace) .
 •  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nemá žádný přístup k informacím ze systému  UnicamSCAN, ani tyto informace nijak neeviduje. Pouze Policie ČR jako uživatel systému může odpovědět na dotaz ohledně délky doby evidence získaných údajů. 
 • Kamery využitelné  systémem  UnicamSCAN  jsou umístěné na komunikacích hl. m. Prahy a  zjednodušeně jde o všechny systémy sloužící k dokumentaci podezření ze spáchání přestupku (systémy měření rychlosti, dokumentace jízdy na červenou, vysokorychlostní vážení, strategické úsekové detektory). Lokality umístění těchto systémů lze vyčíst z veřejně dostupných zdrojů (viz ročenka dopravy, vydaná Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.). Podrobný a přesný seznam integrovaných lokalit je nutno požadovat od Policie ČR, jež je správce a uživatelem systému.

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • zda oddělení služeb veřejnosti  eviduje smlouvu na zábor chodníku pro restaurační   zahrádku  v Praze 5, Lesnická 8

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že úsek služeb  veřejnosti  neeviduje žádnou nájemní smlouvu na zábor chodníku  pro restaurační  zahrádku  v Praze 5, Lesnická 8.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 • jaké kroky  byly podniknuty k odstranění nepovoleného záboru  na Staroměstském náměstí (dle žadatele spočívajícího v neoprávněném umístění „velkého šutru“), která odpovědná osoba byla za TSK hl.m. Prahy, a.s. pověřena jejich provedením a do jakého termínu měla být tato opatření splněna? 

 


Odpověď:

Žadateli bylo dne 23.5.2018 sděleno, že TSK hl.m. Prahy, a.s. není oprávněna  k zajištění násilné likvidace nepovoleného záboru. Požadovaná informace se tedy nevztahuje k působnosti TSK hl.m. Prahy, a.s. Rovněž byl žadatel poučen o možnosti řešit tvrzenou situaci ve správním či soudním řízení. 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 • o zpřesnění běhu lhůty o úschově údajů o zachycených registračních značkách a údajích při pořízení dlouhodobého parkovacího oprávnění v Městské části Praha 7, a to i v souvislosti s podezřením na spáchání přestupku proti právní regulaci zón placeného stání
 • o délce lhůty uložení zachycených osobních dat při placení prostřednictvím parkovacího automatu v hl. m. Praze
 • zda centrální informační systém zón placeného stání uchovává či nějakým způsobem zpracovává údaje získané z mobilního telefonu či platební karty při placení těmito za krátkodobé parkovací oprávnění mimo městskou část, která je trvalým bydlištěm žadatele
 • o případném rozdílu v trvání  doby uložení dat při krátkodobém parkovacím oprávnění prostřednictvím parkovacího automatu v hl. m. Praze a prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin
 • o lhůtě k úschově osobních údajů získaných v rámci monitoringu zón placeného stání,  a to i v souvislosti s podezřením na spáchání  přestupku
 • o ochraně zachycených osobních dat v rámci provozu zón placeného stání proti zneužití  včetně možnosti prodeje těchto dat k marketingovým účelům
 • o tom, k jakým konkrétním zachyceným osobním datům mají přístup jednotlivé právnické osoby, s nimiž TSK hl. m. Prahy uzavřela smlouvy o provozu zón placeného stání v hl. m. Praze  a s nimi související smlouvy
 • zda jsou data prodávána k marketingovým účelům nebo je o tom uvažováno ?

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že :

 • Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy dlouhodobého parkovacího oprávnění jsou zpracovávány po dobu platnosti parkovacího oprávnění a po dobu 12 měsíců po skončení platnosti příslušného parkovacího oprávnění.
 • Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud nejde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou zpracovávány po dobu 7 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.
 • Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacích automatů jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy; prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.
 •  Centrální informační systém zón placeného stání hlavního města Prahy k registrační značce silničního motorového vozidla nezpracovává (neuchovává, ani nijak nepřiřazuje) žádné informace o mobilním telefonu nebo o platební kartě. Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, jsou v případech, v nichž vzniklo podezření na přestupek, předány Městské policii hlavního města Prahy. Osobní údaje jsou v takovém případě smazány v okamžiku, kdy je Městská policie označí za neodhalený přestupek. Doba zpracování osobních údajů Městskou policií hlavního města Prahy, případně správním orgánem příslušným k projednání přestupku, se řídí příslušnou právní úpravou a není povinnému subjektu známa.
 • K otázce možnosti přístupu třetích právnických osob, s nimiž TSK hl.m. Prahy uzavřela smlouvy o provozu zón placeného stání v hl. m. Praze  a s nimi související smlouvy, byly žadateli poskytnut informace uvedené v tabulce (viz níže).

 

 

ELTODO a.s.

ALTRON Business Solutions, a.s.

CORTEC s.r.o.

MPLA s.r.o.

RDT s.r.o.

registrační značka

ano

ano

ano

ano

ano

fotografie, místo a čas zachycení vozidla v rámci monitoringu

ano

ano

ano

ano

ano

údaje mobilního telefonu

ne

ne

ne

ne

ne

Údaje platební karty

ne

ne

ne

ne

ne

 

 V tabulce uvedené obchodní společnosti provádějí zpracování osobních údajů na základě smluv uzavřených s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a to:

 • smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, č. 9/15/6400/013, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze“;
 • smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, č. dokumentu objednatele: 9/15/6400/016, č. dokumentu dodavatele: 2015ABS0236, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze“.

 

Osobní údaje zpracovávané v rámci provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze nejsou „prodávány“ třetím subjektům k marketingovým účelům a není o tom ani uvažováno.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 • jakým způsobem je  vyhodnocován záznam získaný monitorovacími vozidly
 • jakým způsobem a jak dlouho jsou  uchovávány :  a)surové (úplné) záznamy), b)záznamy určené k použití  při přestupkovém či obdobném řízení
 • jak jsou upravena pravidla pro použití získaných dat - surových  i  výsledků analýzy
 • jakým způsobem jsou záznamy zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a modifikaci

 


Odpověď:

 • Žadateli bylo sděleno, že po sběru dat monitorovacími vozidly o vozidlech, parkujících v zónách placeného stání, jsou tato data on-line posílána do centrálního informačního systému (CIS), který v případě potřeby u jednotlivého vozidla požádá dodavatele služby monitoringu o další data, dokumentující podezření na přestupek, jež jsou následně dálkově předávána znovu do CIS.
 • Záznamy jsou uchovávány v CIS zón placeného stání. Záznamy, u kterých nebylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou v CIS uchovávány po dobu 7 dnů od jejich zápisu do CIS. Záznamy, u kterých bylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou uchovávány do doby, než  je Městská policie hl.m. Prahy případně označí za neodhalený správní delikt; v případě takového označení jsou všechny takto označené záznamy bezprostředně smazány, což se provádí jednou denně. Pokud jsou záznamy podkladem pro správní řízení, jsou uchovávány správním orgánem po dobu, stanovenou právními předpisy o správním řízení a archivaci; po uplynutí těchto lhůt jsou záznamy anonymizovány a jsou uchovávány pouze pro statistické účely.
 • Záznamy jsou anonymizovány pro statistické účely (viz již shora uvedené lhůty). Mohou být předány jiným subjektům pouze ze zákonných důvodů (např. pro splnění povinnosti spočívající v poskytnutí informací).
 • Data monitoringu jsou opatřena při jejich sběru elektronickou značkou, která znemožňuje modifikaci dat. Přenosy dat do CIS jsou chráněny šifrováním, přenosy dat z CIS dalším orgánům jsou zabezpečeny.

 

Dotazy, obsažené ve zbylé části žádosti ze dne 16. 4. 2018 (shora neuváděné), byly odmítnuty rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti, z důvodu neexistence těchto informací k okamžiku podání žádosti.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 •  resp. o poskytnutí kopií smluv včetně všech dodatků a souvisejících dokumentů k umístění reklam na mostech, včetně povolení k umístění těchto reklam, celkový počet reklamních ploch k 1.4.2018 a seznamu mostů, na nichž byly reklamy umístěny,  včetně výše nájemného za 1m2 reklamní plochy  či konkrétní konstrukce nebo mostu. Následně žadatel specifikoval k výzvě TSK hl. m. Prahy, a. s. podáním  ze dne  2.5.2018, tento svůj původní požadavek na poskytnutí všech smluv platných ke dni 1.4.2018 (i kdyby byly uzavřeny před tímto datem), jejich dodatků  a příloh, uzavřených mezi TSK a třetími osobami, na jejichž základě došlo k umístění reklamních zařízení na mostech, přičemž jako mosty označil žadatel všechny mosty, mostní objekty a jejich části  ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, které jsou spravovány TSK hl.m. Prahy, a.s., včetně stavebních objektů k překonání sníženiny, vodního toku či jiné komunikace. Dále ve svém specifikujícím podání žadatel požadoval kopie všech povolení ke zřízení a provozování reklamního zařízení, vydaných TSK ve smyslu § 31 zákona o pozemních komunikacích, udělených od 1.1.2012. Rovněž požadoval sdělení celkového počtu reklamních zařízení umístěných na takto upřesněných mostních konstrukcích do dne 1.4.2018, a to  včetně výše nájemného za 1m2 reklamní plochy  či za konkrétní konstrukce nebo mostu nebo jeho části.

 


Odpověď:

Žadatel byl vzhledem k objemu požadovaných informací a listin vyzván, aby před poskytnutím požadovaných informací uhradil poplatek v částce odpovídající platnému a veřejně přístupnému sazebníku úhrad za poskytování informací, vydaným TSK hl. m. Prahy, a.s. Po zaplacení této úhrady žadatelem mu byly zaslány kopie požadovaných dokumentů. Dále obdržel sdělení o celkovém počtu reklamních zařízení umístěných na jím uváděných mostních konstrukcích, jichž bylo k uvedenému datu 249.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí  informace:

 •  o aktuálním přehledu (nejprve všech) vymezených parkovacích ploch (s výjimkou modrých či jiných zón)nebo garážových domů v gesci TSK, a to včetně kopie všech nájemních smluv (příp. jiných typů smluv), jejichž předmětem je správa nebo provozování vymezených parkovacích ploch nebo garážových domů, následně specifikovaná k výzvě TSK hl. m. Prahy, a. s. podáním žadatele ze dne  6. 4.2018, jímž zúžil tento svůj původní požadavek na poskytnutí všech aktuálně platných smluv, uzavřených povinným subjektem s Indigo Infra CZ a.s., resp. SOGEPARC CZ, a.s., PARKING PRAHA a.s. a VINCI Park CZ a.s.

 


Odpověď:

Odpověď:

Žadatel byl vzhledem k objemu požadovaných informací a listin vyzván, aby před poskytnutím požadovaných informací uhradil poplatek v částce odpovídající platnému a veřejně přístupnému sazebníku úhrad za poskytování informací, vydaným TSK hl. m. Prahy, a.s. Po zaplacení této úhrady žadatelem  byly zaslány kopie aktivních smluv, které TSK hl. m. Prahy, a. s., uzavřela s těmito subjekty: LUKAS k.s. a VINCI Park a.s. Po zaslání uvedených kopií aktivních smluv spolu s dopisem ze 12.6.2018 bylo  TSK hl. m. Prahy, a. s.  dále doručeno podání žadatele ze dne 12. 7.2018 s žádostí  o doplnění (kompletaci) těchto smluv Posledně uvedené žádosti bylo vyhověno dopisem z  25. 7. 2018, k němuž byly připojeny - a žadateli tak poskytnuty - kopie veškerých souvisejících dokumentů, které se oddělení služeb veřejnosti podařilo dohledat.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně:

 1. lhůty úschovy údajů o zachycených registračních značkách v rámci ZPS.
 1. Mám trvalé bydliště v MČ Praha 7. K mému automobilu jsem byl nucen si zakoupit dlouhodobé parkovací oprávnění v MČ. Monitorovací vozidlo pořídilo fotografii mého vozu s RZ, dále zaznamenalo souřadnice GPS a časové údaje (datum, denní čas). Na jak dlouhou jsou tyto údaje uchovávány? Je to 12 měsíců nebo 7 dní v případě, že není podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání.
 2. Mám dlouhodobé parkovací oprávnění pro Prahu 7. Při návštěvě rodičů v sousední MČ jsem nucen za parkování platit. Zaplatil jsem „u automatu“ a zadal RZ mého vozu. Na jak dlouho budou uložena data o tom, že jsem na tomto místě parkoval, i když jsem nebyl zachycen monitorovacím vozidlem? Je to 60 dnů nebo 7 dní v případě, že není podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání.
 3. Mám dlouhodobé parkovací oprávnění pro Prahu 7. V sousední MČ jsem nucen za parkování platit. Platím za použití mobilního telefonu nebo platební karty. Jaké konkrétní údaje o mém mobilním telefonu (např. telefonní číslo, IMEI, IMSI) a jaké konkrétní údaje o mé platební kartě jsou spolu s mou RZ ukládány a na jak dlouhou dobu? Je to 60 dnů nebo 7 dní v případě, že není podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání.
 4. Je rozdíl v době uložení dat, pokud jsem zadal RZ mého vozu do „automatu“ nebo prostřednictvím mobilního telefonu v sousední MČ oproti případu, kdy byla RZ mého vozu na stejném místě zachycena navíc monitorovacím vozidlem?
 1. ochrany dat před zneužitím
 1. K jakým konkrétním (osobním) údajům (RZ vozu, fotografie/místo/čas záchytu, údaje mobilního telefonu nebo platební karty) mají právnické osoby Eltodo a.s., Altron Business Solutions, a.s., Cortec s.r.o., RDT s.r.o. a MPLA s.r.o. přístup a z jakých zákonných důvodů.
 2. Jsou tato data prodávána k marketingovým účelům nebo je o tom uvažováno?

 


Odpověď:

K otázce 1. bodu a):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy dlouhodobého parkovacího oprávnění jsou zpracovávány po dobu platnosti parkovacího oprávnění a po dobu 12 měsíců po skončení platnosti příslušného parkovacího oprávnění.

Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud nejde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou zpracovávány po dobu 7 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

 

K otázce 1. bodu b):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacích automatů jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

K otázce 1. bodu c):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Centrální informační systém zón placeného stání hlavního města Prahy k registrační značce silničního motorového vozidla nezpracovává (neuchovává, ani nijak nepřiřazuje) žádné informace o mobilním telefonu nebo o platební kartě.

K otázce 1. bodu d):

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacích automatů jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Osobní údaje zpracovávané pro účely vydání, evidence a správy krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin jsou zpracovávány po dobu 60 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud nejde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou zpracovávány po dobu 7 dní od zápisu údajů do centrálního informačního systému zón placeného stání hlavního města Prahy.

Osobní údaje získané v rámci monitoringu zón placeného stání a zpracovávané pro účely kontroly dodržování regulace stání silničních motorových vozidel v zónách placeného stání, pokud jde o údaje, u nichž vzniklo podezření na přestupek, jsou předány Městské policii hlavního města Prahy. Osobní údaje jsou v takovém případě smazány v okamžiku, kdy je Městská policie označí za neodhalený přestupek. Doba zpracování osobních údajů Městskou policií hlavního města Prahy, případně správním orgánem příslušným k projednání přestupku, se řídí příslušnou právní úpravou a není povinnému subjektu známa.

 

K otázce 2. bodu a):

 

ELTODO a.s.

ALTRON Business Solutions, a.s.

CORTEC s.r.o.

MPLA s.r.o.

RDT s.r.o.

registrační značka

ano

ano

ano

ano

ano

fotografie, místo a čas zachycení vozidla v rámci monitoringu

ano

ano

ano

ano

ano

údaje mobilního telefonu

ne

ne

ne

ne

ne

údaje platební karty

ne

ne

ne

ne

ne

 

Uvedené obchodní společnosti provádějí zpracování osobních údajů na základě smluv uzavřených s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a to:

smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, č. 9/15/6400/013, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze“;

smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, č. dokumentu objednatele: 9/15/6400/016, č. dokumentu dodavatele: 2015ABS0236, k jejímuž uzavření byl dodavatel vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze“.

K otázce 2. bodu b):

Osobní údaje zpracovávané v rámci provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze nejsou „prodávány“ třetím subjektům k marketingovým účelům a není o tom ani uvažováno.

 

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 1. Jakým způsobem jsou určeny trasy pohybu jednotlivých monitorovacích vozidel? Např. zda jsou pevně definované, generované náhodně strojově, ponechány na volné úvaze obsluhy atd. V případě, že jsou definovány nějakými pravidly, žádám o jejich poskytnutí, případně o popis parametrů algoritmu, který je generuje.
 2. Jaké jsou technické parametry kamer a záznamu, který generují? Zejména tedy jeho formát, rozlišení, parametry objektivu, zda snímání probíhá jenom ve viditelném spektru nebo i mimo ně...
 3. Jsou v monitorovacím vozidle umístěny ještě nějaké jiné senzory, jejichž záznamy jsou uchovávány a využívány v rámci tohoto systému? Z logiky věci očekávám nejspíše GPS (nebo jiný systém určování polohy). Pokud ano, žádám po poskytnutí jejich technických parametrů a následující dotazy týkající se nakládání z daty se vztahují i na jejich výstupy.
 4. Jakým způsobem je záznam vyhodnocován (tj. rozpoznávány SPZ vozidel a porovnávány se seznamem parkovacích oprávnění)? Např. zda probíhá přímo ve vozidle v reálném čase, nebo zda jsou z vozidla záznamy průběžně nebo dávkově přenášeny jinam, kde zpracování probíhá apod. V případě, že jsou jakkoliv přenášeny mimo monitorovací vozidlo, žádám o informaci, jakým způsobem se tak děje.
 5. Jakým způsobem a jak dlouho jsou uchovávány:

               a. surové (úplné) záznamy,

               b. záznamy určené k použití při přestupkovém či obdobném řízení.

 1. Jak jsou upravena pravidla pro použití získaných dat (ať už surových nebo výsledků analýzy, např. seznamy SPZ) pro jiné účely, než je řešení přestupků? Např. pro účely statistické, v případě dožádání pro účely civilního nebo trestního řízení atd.
 2. Jakým způsobem jsou záznamy zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a modifikaci? Např. elektronickým podpisem, šifrováním... Kde se tato ochrana děje? Např. záznam může být elektronicky podepisován a šifrován přímo ve vozidle, případně až při/po zpracování a podobně.
 3. Kdo je obsluhou/posádkou monitorovacího vozidla? Jaké jsou na ni kladeny kvalifikační požadavky?
 4. Jaká je role posádky? Jaké - pokud nějaké - parametry systému může ovlivnit?
 5. Existují-li dokumenty, které popisují výše uvedené postupy, jako například vnitřní normy, pokyny či prováděcí předpisy, žádám o jejich poskytnutí v elektronické podobě.

 


Odpověď:

Ad 1. Těmito informacemi Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 2. Technickými parametry kamer TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 3. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 4. Dodavatel služby monitoringu sbírá data vozidel parkujících v zónách placeného stání ve struktuře „místo parkování určené Úsekem, GNSS souřadnice, datum a čas, RZ vozidla“, tato data jsou on-line posílána do centrálního informačního systému zón placeného stání hl. m. Prahy, a.s., který dává zpět informaci „respektuje“ nebo „nerespektuje“ k příslušné RZ vozidla. V případě „nerespektuje“ dodavatel služby monitoringu pořídí další data dokumentující podezření na přestupek ve struktuře „fotografie s detailem RZ, čas pořízení fotografie s detailem RZ, situační fotografie parkujícího vozidla včetně vodorovného dopravního značení, čas pořízení situační fotografie parkujícího vozidla, situační fotografie dokumentující stav svislého dopravního značení upravující parkování na daném Úseku, čas pořízení situační fotografie“, která jsou dávkově předávána do centrálního informačního systému (CIS).

 

Ad 5. Záznamy jsou uchovávány v centrálním informačním systému zón placeného stání hl. m. Prahy. Záznamy, u kterých bylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou předány Městské policii hlavního města Prahy.

 

Záznamy, u kterých nebylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou v centrálním informačním systému zón placeného stání hl. m. Prahy uchovávány po dobu 7 dní od jejich zápisu do tohoto systému.

 

Záznamy, u kterých bylo zjištěno podezření na správní delikt, jsou uchovávány po dobu, dokud Městská policie hlavního města Prahy záznamy neoznačí za neodhalený správní delikt. V případě označení za neodhalený správní delikt jsou všechny takto označené záznamy bezprostředně smazány (výmaz probíhá jednou denně). Pokud jsou záznamy podkladem pro správní řízení o přestupku, jsou záznamy uchovávány správním orgánem po dobu dle právních předpisů upravujících správní řízení a archivaci.

 

Po uplynutí těchto lhůt jsou záznamy anonymizovány a uchovávány nadále pouze pro účely statistické.

 

Ad 6. Záznamy jsou zpracovávány v anonymizované podobě pro statistické účely. Anonymizace je prováděna bezprostředně po uplynutí lhůt dle odpovědi na otázku č. 5.

 

Mimo to mohou být záznamy předány jiným subjektům na základě zákonných povinností spočívajících v poskytnutí informací. V takovém případě jsou záznamy předány oprávněnému subjektu, pokud nedošlo k jejich smazání/anonymizaci, přičemž se uplatní lhůty dle odpovědi na otázku č. 5. TSK nedisponuje informacemi o nakládání se záznamy ze strany subjektů, kterým na základě zákonné povinnosti záznamy předá. Pokud se žadatelů dotazuje na možné případy předání záznamů třetím subjektům na základě zákonné povinnosti, je taková žádost o informaci ve své podstatě otázkou na právní výklad veškerých norem právního řádu, které by mohly odůvodňovat poskytnutí osobních údajů jinému subjektu. TSK není povinna poskytnout žadateli své právní stanovisko v takové otázce a necítí se být ani kompetentní provést výklad veškerých norem právního řádu, které by poskytnutí osobních údajů jinému subjektu mohly odůvodňovat či zakládat právní povinnost k takovému poskytnutí.

 

Ad 7. Data monitoringu jsou opatřena při jejich sběru elektronickou značkou, které znemožňuje modifikaci dat.  Přenosy dat do centrálního informačního systému jsou chráněny šifrováním.  Přenosy dat z centrálního informačního systému dalším orgánům jsou zabezpečeny.

 

Ad 8. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 9. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Ad 10. Těmito informacemi TSK nedisponuje. Jsou předmětem interních postupů dodavatele dat monitoringu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

 1. Které konkrétní osoby mají v gesci opravy a údržbu, včetně investice silnic, které spadají do působnosti TSK na území MČ Praha 1, Praha 2 a Praha 3, s uvedením všech kontaktů na ně, a to s uvedením jejich nadřízených
 2. Které konkrétní osoby mají v gesci údržbu zeleně, včetně kácení, prořezu větví, apod., které spadají do působnosti TSK na území MČ Praha 1, Praha 2 a Praha 3 s uvedením všech kontaktů na ně, a to s uvedením jejich nadřízených
 3. Které konkrétní osoby mají v gesci opravy, údržbu a instalaci svislých a vodorovných dopravních značek, které spadají do působnosti TSK s uvedením všech kontaktů na ně, a to s uvedením jejich nadřízených

 


Odpověď:

Ad 1: Běžnou údržbu, opravy a úklid pozemních komunikací a chodníků na území MČ Praha 1, 2, 3, které jsou svěřeny jejich vlastníkem - hlavním městem Prahou do správy naší společnosti , zajišťuje společnost Pražské služby, a.s.

Odpovědným pracovníkem za naší společnost je Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy Centrum

Nadřízeným pracovníkem je Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních správ.

Odpovědnost za investice má investiční úsek naší společnosti, ředitel Ing. Jiří Mayer.

Ad 2: Údržbu zeleně na území MČ Praha 1, 2. 3 zajištuje Ing. Jiří Beinhauer, referent oblastní správy Centrum.

Nadřízeným pracovníkem je Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy Centrum.

Ad 3: Opravy, údržbu a instalaci svislých a vodorovných dopravních značek na území Prahy 1, 2, 3, zajišťují pracovníci oddělení dopravního značení prostřednictvím dodavatelů těchto prací.

Odpovědným pracovníkem je Ing. Ivan Burián, vedoucí oddělení.

Nadřízeným pracovníkem je Luboš Mojdl, ředitel úseku správního.

Kontaktní údaje byly žadateli se souhlasem výše uvedených pracovníků zaslány.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací - o zaslání rozhodnutí vydaného Úřadem MČ Praha 4, jímž bylo rozhodnuto o místní úpravě provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci NN 416, jenž se nachází na pozemku parc. č. 314/2, k.ú. Braník.

 


Odpověď:

Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti naší společnosti a byla odložena

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací spočívajících ve sdělení ekonomických údajů za rok 2016 a 2017, týkající se provozování parkovišť P+R Černý Most, Depo Hostivař, Dobříš, Rajská zahrada, Letňany a Holešovice v rozsahu a ve formátech dle k Žádosti žadatelkou připojených tabulek.

 


Odpověď:

V rámci zpracování Žadatelem vyžádaných informací bylo kontaktováno detašované pracoviště povinného subjektu - oddělení AS, NZ a P+R, jemuž byl předložen obsah Žádosti Žadatele. Dle vyrozumění vedoucí oddělení AS, NZ a P+R povinného subjektu není povinný subjekt provozovatelem ani správcem P+R parkovišť Dobříš, Letňany stejně jako Depo Hostivař i parkovišť Černý Most. S ohledem na tuto skutečnost nelze Žadateli poskytnout jím prostřednictvím Žádosti požadované informace, neboť jimi povinný subjekt reálně nedisponuje. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není správcem ani provozovatelem P+R parkovišť, jak uvedeno výše, je tímto naplněna první presumovaná podmínka pro odmítnutí Žádosti v této její části. Povinný subjekt nemá současně žádnou právní povinnost disponovat požadovanou informací, resp. není povinen disponovat požadovanými informacemi ke dni podání a vyřízení Žádosti, stejně tak vydání tohoto rozhodnutí, resp. těmito informacemi v rozsahu vyžádaném v této části Žádosti nebude disponovat ani pro futuro.

 

Ohledně P+R parkoviště Holešovice a Rajská zahrada povinný subjekt neeviduje, nevykazuje a ani jakkoli neshromažďuje následující informace tak, jak Žadatel Žádostí požaduje. Konkrétně se jedná o tento rozsah informací pro rok 2016 i 2017 takto: Tržby z parkování; Tržby z krátkodobého parkování; Tržby z dlouhodobého parkování; Spotřeba materiálu a energie; Náklady na opravy, udržování; Náklady na propagaci/marketing; Odpisy DHM/DNM; Osobní náklady; Počet zaměstnanců; Investiční náklady; Zdroje financování; Časové rozmezí výstavby. Obdobně nemá povinný subjekt povinnost těmito informacemi, ať již na základě nějakého smluvního závazku nebo právní normy disponovat. S ohledem na tuto skutečnost je tak reálně nelze Žadateli poskytnout, neboť se jedná o informace neexistující. V tomto rozsahu tak Žádost Žadatele požaduje na povinném subjektu vytvoření nových informací, k čemuž však povinný subjekt není právní nornou zavázán.

 

Závěrem povinný subjekt sděluje Žadateli tyto údaje v rozsahu jeho Žádosti tak, jak této bylo možno vyhovět takto:

 

P+R Holešovice, Praha                                                

Rok                                                                                     2016                                                     2017                                     

Průměrná obsazenost během roku (%)                               144                                                        146

Provozní náklady v Kč bez DPH                                 1.130.000                                            1.242.000

Provozní doba                                                                 04 – 01 h.                                            04 – 01 h.

Typ parkoviště  - plošné bez nadzemních či podzemních podlaží

Počet parkovacích místa – 77 (75 + 2 invalidní stání)

Velikost parkovacího místa - 2,4x5,0=12 + invalidní stání 3,5x5=17,5

Užitná plocha (m2) - 935 (celková plocha = 2 892)

 

P+R Rajská zahrada, Praha                                                        

Rok                                                                                     2016                                                     2017                                     

Průměrná obsazenost během roku (%)                               87                                                          88

Provozní náklady v Kč bez DPH                                 1.134.000                                            1.037.000

Provozní doba                                                                 04 – 01 h.                                            04 – 01 h.

Typ parkoviště  - plošné bez nadzemních či podzemních podlaží

Počet parkovacích místa – 91 (88 + 3 invalidní stání)

Velikost parkovacího místa - 2,4x5,0=12 + invalidní stání 3,5x5=17,5

Užitná plocha (m2) - 1108,5 (celková plocha = 3079)

                              

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu, jak popsáno výše, odmítl.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

1. V jakém rozsahu a jakým způsobem bude provedena rekonstrukce komunikace ulice Ve Vilách (Praha 4 - Nusle), která by měla být zahájena dne 23.4.2018.

2. Dle předchozího sdělení městské části Praha 4 má rekonstrukce probíhat v celé délce komunikace, tedy až po dům na adrese Ve Vilách 30/2.

3. Dle sdělení realizační firmy (STAMET s.r.o.) ovšem má být rekonstrukce povrchu vozovky ukončena ještě před domem na adrese Ve vilách 7. Takový postup je zcela nevhodný, neboť ulice byla rozkopána (v důsledku obnovy vodovodního řádu) až po dům na adrese Ve Vilách 30/2, přičemž současný stav – vysypání štěrkem (bez adekvátního zpevnění povrchu apod.) znemožňuje např. pojezd osob na invalidním vozíku či s dětským kočárkem. Současně nutno zdůraznit, že odstraněním stávajících asfaltových ploch (které byly na omezené části vozovky na místech mezi domy na adrese Ve Vilách 7 a Ve Vilách 1) při výměně vodovodního řádu, došlo ke zmenšení stability svahu, který je proto potřeba opakovaně stabilizovat přinejmenším do stavu, v jakém byl před rekonstrukcí vodovodního řádu.

4. S ohledem na shora uvedené tedy žádám o poskytnutí informací o skutečném záměru a způsobu realizace rekonstrukce silniční komunikace v ulici Ve Vilách – Praha 4 Michle.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti naší společnosti a žádost se odkládá. Uvedená komunikace není uvedena v seznamu investičních akcí naší společnosti. Zřejmě se nejedná o rekonstrukci předmětné komunikace, ale o její uvedení do původního stavu po výměně či opravě poduličního zařízení, která je zajišťována  jeho vlastníkem či správcem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací ohledně „náplavky Hollar“

 1. Zda TSK uzavřela podnájemní smlouvu na užívání lokality „náplavka Hollar“ a s jakým subjektem na jaký účel
 2. Poskytnutí kopie aktuální podnájemní smlouvy

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty nájemní a podnájemní smlouva se společností DAM & Daves, s.r.o. s účelem provozování restauračního provozu a zpřístupnění restaurace.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace -  zaslání kopie poslední nájemní smlouvy uzavřené před rokem 2006 na provozování tržního místa Washingtonova 812/1, k.ú. Nové Město, Praha 1.

 


Odpověď:

Před rokem 2006 není evidována žádná uzavřená nájemní smlouva (je možné, že již byla skartována).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací ohledně existence vyhrazených stání pro historická vozidla na území MČ Praha 1

 1. Jaké subjekty ke dni podání žádosti disponují vyhrazeným stáním pro historická vozidla na území MČ Praha 1 v ulici Pařížská.
 2. Jaké subjekty ke dni podání žádosti disponují vyhrazeným stáním pro historická vozidla na území MČ Praha 1 v ulici Mostecká.
 3. Poskytnutí textu smlouvy ohledně poskytnutí vyhrazeného stání pro historická vozidla na území MČ Praha 1 dle bodů 1) a 2)
 4. Poskytnutí textu smlouvy ohledně poskytnutí vyhrazeného stání pro historická vozidla na území MČ Praha 1 se společností 3 veteráni s.r.o.

 


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty nájemní smlouvy a seznam stanovišť:

Nájemce

k.ú.

Komunikace

3 veteráni, s.r.o.

St. Město

Mostecká

3 veteráni, s.r.o.

St. Město

Pařížská

More a More s.r.o.

St. Město

Rytířská

Addison valley s.r.o.

Malá Strana

Mostecká

More a More s.r.o.

Malá Strana

Mostecká

RIKO Praha s.r.o.

Malá Strana

Malostranské nám.

Prague Old Timer tours

Malá Strana

Malostranské nám.

Prague old car s.r.o.

Malá Strana

Malostranské nám.

Milan Bojtár

Malá Strana

Malostranské nám.

 

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 1. Sdělte, jakou výší finančních prostředků se TSK podílí (podílela) na rekonstrukci vozovek a chodníků na území MČ Praha 2 za roky 2015, 2016 a 2017 a jakou měrou se uvažuje podílet v roce 2018.
 2. Sdělte (předložte) harmonogram rekonstrukcí vozovek a chodníků na území MČ Praha 2 v roce 2018 s uvedením termínů a konkrétních adres.
 3. Sdělte, který konkrétní úředník (úředníci) mají oblast MČ Praha 2 v gesci s uvedením nadřízených pracovníků a kontakty na ně.

 


Odpověď:

Ad 1) 2015 se TSK podílelo na financování rekonstrukce vozovek a chodníků částkou 2 957 505,67 Kč

          2016 se TSK podílelo na financování rekonstrukce vozovek a chodníků částkou 8 797 482,65 Kč

          2017 se TSK podílelo na financování rekonstrukce vozovek a chodníků částkou 19 787 521,82 Kč

V těchto letech byly provedeny následující stavby:

                1) Praha bez bariér je jednou částkou: 3 945 012,04 Kč

2) Karlovo náměstí jednou částkou: 26 711 822,01 Kč

3) Bělehradská – HLUK jednou částkou: 135 635 768,06 Kč

4) Belgická (u Lauderovy školy) jednou částkou: 6 537 358,18 Kč

5) Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova jednou částkou: 14 773 290,02 Kč

Ad 2)     Co se týče roku 2018, u chodníkového programu částka činí 5 000 000 Kč a budou z ní financovány akce Americká 31-33, 37-43, Americká 34, Balbínova 25-27, Bruselská 5, Hálkova 1-13, Kladská 19-25, Na Smetance 1-3, 4-8, Pod Slovany 3-9, 2-16,11-15, Varšavská 20-26, 19-23.

Jmenovitá oprava letos probíhá na ul. Londýnská, kde je plánovaná cena cca 4 480 000 Kč a příprava na souvislou údržbu na ul. Sokolská, kde je plán nákladů v r. 2018 cca 174 000,- Kč.

Ad 3)     Žádný konkrétní pracovník není určený, aby měl v gesci MČ Praha 2. Za investiční úsek jsou odpovědni náměstek generálního ředitele PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA, ředitel investičního úseku Ing. Jiří Mayer a dále vedoucí jednotlivých oddělení Ing. Stanislav Šebesta (tel. ……), Petr Kalous (tel. .……..) a Milan Zach (tel. ………).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace -  sdělení celkové ceny za provádění vyznačeného autobusového pruhu a instalaci city bloků před přechodem v ulici Střelničná, Praha 8, směr Prosek, při zastávce metra C Ládví na základě OOP vydaného ODA MHMP dne 19. 2. 2018. Sp. zn. S-MHMP 232880/2018ODA, a provedení odstranění tohoto značení dne 27. a 28. března.

 


Odpověď:

Dle sdělení oddělení dopravního značení TSK hl. m. Prahy, a.s. činila celková cena 114 064 Kč (bez DPH).

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jaké všechny firmy (Pražské služby, Prostor, CDV, Mikapa) se podílejí či se v letech 2016-2017 podílely na úklidu MČ P7 (vývoz košů, ruční a strojový úklid, zimní údržba, blokové čištění, úklid psích exkrementů, odvoz objemného odpadu apod.), resp. se kterými firmami má MHMP skrze TSK (popřípadě skrze Pražské služby či další subjekt) smlouvu? Prosím o plný výčet subjektů.

Prosím o sdělení znění smluv s výše uvedenými subjekty (předmět smlouvy, termíny plnění, finanční objem), popřípadě prosím o zaslání odkazu, kde jsou zveřejněny či zaslání kopií těchto smluv.

Jaké celkové částky byly všem výše vyjmenovaným firmám (popřípadě i dalším, které se podílely na úklidu MČ Praha 7) skutečně vyplaceny v roce 2016 a 2017?

 


Odpověď:

Pro provádění čištění a zimní údržby komunikací ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) uzavřenu "Smlouvu o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy" (Smlouva)se společností Pražské služby a.s. Smlouva je vystavena v Registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv 340/2015 Sb.

Tato smlouva se týká i komunikací svěřených do správy TSK na území MČ Praha 7 a je uzavřena na realizaci činností:

Letní údržba komunikací (LÚK) - vývoz košů, ruční čištění, strojní čištění, blokové čištění, čištění kanalizačních vpustí, kropení-mlžení (ve dnech nad 25°C), čištění objektů a zařízení.

Zimní údržba komunikací (ZÚK) - motoristické a nemotoristické komunikace

Smlouva se netýká úklidu psích exkrementů, odvozu objemného odpadu, apod.

Finanční náklady spojené s realizací výše uvedených činností činily:

2016 - LÚK ... 22,23 mil. Kč bez DPH

2016 - ZÚK ... 19,49 mil. Kč bez DPH

2017 - LÚK ... 20,91 mil. Kč bez DPH

2017 - ZÚK ... 19,39 mil. Kč bez DPH

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací ke komunikaci Na Krutci, Praha 6:

1) specifikace   komunikace - rámcová kategorizace komunikace dle ČSN, zda jde o místní komunikaci, jaké třídy, jaká je její funkční třída.

2) existuje pro rok 2000 nebo 2001 měření intenzity hluku pro tuto komunikaci? Pokud ano, žadatel prosí o sdělení těchto dat.

3) od kdy je tato komunikace (lesní část ulice Na Krutci skrz přírodní rezervaci Divoká Šárka  - propojení na Horoměřickou) v provozu

4) jaká byla její dopravní zátěž v roce 2000 a 2001.

 


Odpověď:

U naší společnosti evidujeme komunikaci Na Krutci, Praha 6, která nám byla jejím vlastníkem svěřena do správy, pouze dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jako místní komunikací III. třídy bez další specifikace, kterou žadatel zmiňuje a která naší společnosti nepřísluší.

Měření intenzity hluku z dopravy nebylo TSK v roce 2000 ani 2001 zajišťováno. Měření hluku se zajišťuje pouze u komunikací, kde se předpokládá překročení povolených hladin hluku a vibrací v důsledku značného dopravního zatížení.

První informace o provozu předmětné komunikace je z roku 1996.

Dopravní zátěž v roce 2000 ani 2001 nebyla u této komunikace sledována, obdobně jako u jiných místních komunikací s malou dopravní intenzitou.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací, resp. těchto dokumentů:

1)            dodání analýz, které byly zpracovávány na základě žádosti pana náměstka pro dopravu Petra Dolínka a kde byly prověřeny jednotlivé varianty rekonstrukce Libeňského mostu a jejich možnosti ohledně získání všech potřebných povolení a termínů zahájení stavby

2)            zaslání dokumentace z let 2004 až 2006, ve které byla určena cena jednotlivých dílčích částí rekonstrukce Libeňského soumostí.

 


Odpověď:

Ad 1) Právnímu oddělení není existence takovýchto analýz známá.  Pokud by byly nějaké takové analýzy zpracovávány pro p. náměstka Dolínka, jak uvádíte, jako podklad pro jeho budoucí rozhodnutí, resp. pro budoucí rozhodnutí orgánů hl. m. Prahy, ohledně dalšího postupu týkajícího se Libeňského mostu, šlo by tak ve smyslu § 11 odst. 1 InfZ stejně o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, na níž se vztahuje omezení poskytnutí informace, a to až do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

Ad 2) Dokumentace z let 2004 až 2006, tj. dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení, byla v digitální podobě na CD nosiči i s přílohami žadateli předána.

Pokud jde o ceny jednotlivých dílčích částí rekonstrukce Libeňského mostu, jak vyplývají z dokumentace, je podstatný fakt, že zadávací řízení vedené jako užší řízení za účelem výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky s názvem „Libeňský most, č. akce 999984, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a následné provedení stavebních prací nezbytných k provedení rekonstrukce mostních souborů a komunikací Libeňský most, včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova - Dělnická, v Praze 7 a 8, jakož i dalších prací souvisejících se stavbou v rozsahu a způsobem specifikovaným v požadavcích zadavatele, bylo přerušeno a dosud nebylo obnoveno a ukončeno.

Rozpočet obsahuje některé kapitoly či položky shodné s rozpočtem, který bude využíván v rámci posuzování a hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů ve smyslu § 76. Rovněž tedy jeho poskytnutím by došlo k porušení § 6 odst. 1 ZVZ, kdy je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, neboť subjekt odlišný od zadavatele by obdržel informace, které musí zůstat do ukončení výběrového řízení známé pouze zadavateli. Povinný subjekt tedy poskytnutí informace v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm b) InfZ omezil, než bude ukončeno zadávací řízení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

Balisety, které jsou na území hl. m. Prahy (jejich počet, dodavatel, výrobce, cena za 1 kus, od kdy se začaly používat, důvod zavedení, subjekt, který určuje, kde se objeví, počet oprav a info o případném výběrovém řízení.

 


Odpověď:

Baliseta je dopravní zařízení instalované na pozemní komunikaci za účelem navádění účastníků silničního provozu a upozorňování na mimořádné nebezpečí. Pružná baliseta je schopná odolávat nevratným deformacím. Návrh na umístění baliset předkládá zpravidla správce pozemní komunikace z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v problematickém úseku. Rozmístění baliset pak navrhuje projektant, který je konzultuje jak se správcem dotčené pozemní komunikace, tak i s místně příslušným dopravním inženýrem Policie České republiky. Stejně jako v případě ostatního dopravního značení smí být balisety umísťovány jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem. V Praze se začaly balisety používat v roce 2008. Jednotlivé výrobce baliset i cenu za kus lze dohledat na internetu, TSK a.s. má ceny od dodavatelů (cca 1000 Kč/ks). Ve správě TSK a.s. je v současné době 1584 ks baliset. Na balisety žádné výběrové řízení neproběhlo, buď se jednalo o malé množství baliset nebo byly součástí kombinované zakázky (spolu s jiným typem dopravního zařízení nebo dopravně bezpečnostního zařízení)., že žádost byla odložena, neboť naše společnost požadovanými analýzami nedisponuje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací, resp. těchto dokumentů:

1)      Analýzy dob jednotlivých možností budoucí podoby Libeňského mostu (např. použití starého stavebního povolení a starého projektu, nový most dle architektonické soutěže, rekonstrukce mostu dle starého stavebního povolení, rekonstrukce dle nového stavebního povolení ...)

2)     Analýzy možnosti použití starého stavebního povolení na starý projekt s vybudováním nových pilířů a základů mostu a starého stavebního povolení na rekonstrukci mostu.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že žádost byla odložena, neboť naše společnost požadovanými analýzami nedisponuje.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, na prodejní místa v Praze 5 v období od roku 2014 - 2017 na tyto subjekty:  Renáta Slabá (IČO 41739655), Slabý & spol. s ro. (IČO 28176839), San Anton, s.r.o. (IČO 28176839), Kristina Slabá (IČO 00769886). Zda byla na prodejní místa vyhlášeno výběrové řízení, zda se zmínění uchazeči přihlásili do výběrového řízení a na jakém místě se umístili.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že v období let 2014 - 2017 není evidována žádná nájemní smlouva komerčního charakteru na prodejní místa v Praze 5 s uvedenými subjekty a proto ani nebylo naší společností prováděno v této souvislosti výběrové řízení.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jaká byla výše všech odměn a tantiémů jednotlivých členů statutárních orgánů společnosti TSK hl. m. Prahy, a.s. za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

 


Odpověď:

Informace byla žadateli poskytnuta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací o počtu průjezdů měřícího vozidla kontrolujícího parkování v ZPS od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 ulicemi Fričova, Rejskova, Na Folimance, Sarajevská

 


Odpověď:

Vozidlo provádějící monitoring zón placeného stání v hlavním městě Praze projelo v období od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 ulicemi dle dotazu v počtu průjezdů dle následujícího přehledu:
 

Název ulice

Počet průjezdů v období od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018

Fričova

21+21+20+19=81

Rejskova

21+21+20+19=81

Na Folimance

21+21+20+19=81

Sarajevská

21+21+20+19=81

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, za jakou částku a v jaké přesně lokalitě se bude pronajímat vyhrazené parkovací stání na komunikaci Ch. de Gaulla 23/913 pro velvyslanectví Rumunska.

 


Odpověď:

Velvyslanectví Rumunska, sídlící v lokalitě Nerudova 5, Praha 1, má celkem 5 vyhrazených parkovacích stání v rámci reciprocity, z toho 2 vyhrazená parkovací stání budou převedena na Prahu 6. Tato dvě parkovací stání budou převedena se souhlasem MČ Prah 6, odbor dopravy, před budovu rezidence Rumunska, lokalita Charlese de Gaulla 23/913 (jedno před vjezdem a druhé za vjezdem rezidence). Tato dvě vyhrazená parkovací místa budou zřízena v rámci reciprocity, tzn. bezplatně na základě písemného vyjádření MZV ČR, Diplomatického protokolu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, jakou částku finančních prostředků vynaložila TSK hl. m. Prahy, a.s. na pořízení elektronických obrazovek na adrese Seifertova 559/31, Praha 3 při čelním pohledu vlevo od hlavního vchodu.

 


Odpověď:

TSK hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, nevynaložila na pořízení elektronických obrazovek na adrese Seifertova 559/31, Praha 3, žádné finanční prostředky, neboť nebyla ve vztahu k pořízení těchto obrazovek objednatelem. Objednatelem byla TSK hl. m. Prahy, IČO 63834197 a pořízení 3 elektronických obrazovek vynaložila dle smlouvy o dílo č. 3/16/7100/80 1 210 000 Kč bez DPH. Uvedená cena je bez inženýringu, bez instalace SW a nastavení panelů, bez přípravných a instalačních prací a bez podpory následného provozu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace - seznam všech izolatérských prací, které byla provedeny za dobu životnosti Trojské lávky, vč. dat dokončení zmíněných prací.

 


Odpověď:

Událost zřícení lávky pro pěší v Praze, Troja ze dne 2. 12. 2017, je předmětem šetření Policie České republiky, a to v souvislosti se zahájením úkonů v trestním řízení, a to ve věci podezření z možného naplnění zejména skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení, popř. obecného ohrožení z nedbalosti. Konkrétně se úkony daného trestního řízení zabývá složka Policie ČR, odbor obecné kriminality, 2. oddělení, se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4. Ve smyslu ust. § 12, odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, se trestním řízení rozumí řízení vedené podle trestního řádu, tj. i řízení zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jakož i vyšetřování, prováděná složkami Policie ČR. Trestním řízením je tak ve smyslu ust. § 12, odst. 10 trestního řádu, ve spojení s ust. § 158 a následujících trestního řádu, i postup policejního orgánu před zahájením samotného trestního stíhání. Povinný subjekt nemá zároveň povědomí o tom, že by bylo dané trestní řízení zastaveno. Povinný subjekt, má-li k dispozici takové informace, které jsou nebo mohou být předmětem zájmu či vytěžení v souvislosti s postupem/úkony policejního orgánu dle trestního řádu, nemůže býti nucen tyto dle InFZ vydávat. Žadatelem jsou v dané věci požadovány informace, které jsou z hlediska probíhajícího trestního řízení využitelné jako poznatky/informace, popř. též jako důkazní prostředky, přičemž jejich poskytnutím by mohlo dojít k případnému narušení probíhajícího trestního řízení, resp. zmaření účelu trestního řízení. S ohledem na zákonnou výluku dle ust. § 11, odst. 4, písm. a) InFZ tak není povinný subjekt v souvislosti s probíhajícím trestním řízení povinen Žadatelem nárokované informace poskytnout.  S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací, jak popsáno výše, odmítl.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí následujících informací, resp. těchto dokumentů:

1)      podkladů na jejichž základě byl 19.1.2018 uzavřen pro automobilovou a tramvajovou dopravu Libeňský most

2)      rozhodnutí o uzavření Libeňského mostu

3)      finální studie Kloknerova ústavu zabývající se stavem Libeňského mostu, jakmile ji ústav odevzdá

 


Odpověď:

Ad 1)     Dne 18.1.2018 byli na pracovní schůzce k vyhodnocení stavebního stavu Libeňského mostu, objekt ev.č. V009, přítomni seznámeni pracovníky Kloknerova ústavu ČVÚT s výsledky rozsáhlé diagnostiky a statických analýz provedených podle zadání smlouvy o dílo, uzavřené s TSK hl. m. Prahy, a.s. Obsah tohoto jednání, z něhož je přiložen zápis, byl podkladem pro uzavření Libeňského mostu pro automobilovou a tramvajovou dopravu, a to za účelem předejití možným rizikům na majetku, životech a zdraví.

Ad 2)     Ve věci uzavření Libeňského mostu bylo postupováno dle § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tj. „v případě nebezpečí z prodlení (živelní pohromy, dopravní nehody, zřícení nebo poškození objektů) musí příslušnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřít a označit alespoň provizorním způsobem její vlastník nebo správce.“ Z tohoto důvodu neexistuje Vámi požadované rozhodnutí, neboť tuto situaci neřešil silniční správní úřad, ale správce, který není správním orgánem. Šlo o faktickou realizaci právní zásady priority odvracení hrozících škod. 

Ad 3)     Ve věci finální studie Kloknerova ústavu odkazujeme ve smyslu informací předaných od oddělení mostů TSK hl. m. Prahy, a.s., na zveřejněné informace na stránkách tsk-praha.cz,  http://doc.tsk-praha.cz/alfresco/service/gallery/binary?id=9bd17aa1-bda2-49ba-95c1-c5e7b46acda4 (odkaz O společnosti/fotografie a dokumenty/KÚ ČVUT Stanovení zatížitelnosti). Studie, vč.  příloh byla žadateli poskytnuta na CD nosiči.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně cenového sazebníku pronájmu silničních svodidel.

 


Odpověď:

Naše společnost neeviduje žádnou nájemní smlouvu na umístění reklamních zařízení na svodidlech s tím, že však není oprávněna k svévolnému odstraňování nepovolených reklam bez předchozích aktů učiněných příslušným silničním správním úřadem.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace v podobě plného znění smluv uzavřených se společnostmi 1) CZECH Outdoor s.r.o. a 2) EuroAWK , vč. příslušných příloh a dodatků od roku 1992, které se vztahují k umístění jejich reklamních zařízení na konstrukci stavby lávky přes komunikací Pod Krejcárkem na křižovatce Ohrada na Praze 3.

 


Odpověď:

Vyžádaná smlouva byla tazateli poskytnuta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace v podobě úplného znění smlouvy mezi TSK č. 1/06/360/0397 a společností K.REK a.s., IČO 27566871 s účinností od 1. 2. 2007, vč. případných příloh a dodatků.  Dále, zda byla mezi společností K.REK a.s. a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., uzavřena nějaká smlouva, týkající se pozemku parc. č. 2183/3, k.ú. Žižkov, a pokud ano, o její zaslání. Byl záměr na pronájem komunikace Pod Krejcárkem NN4965 zveřejněný 25. 3. 2017 - 9.4.2017 naplněn či nikoliv? Pokud ne, z jakého důvodu.  Jak byla stanovena cena za pronájem části pozemku parc. č. 2183/3, k.ú. Žižkov?

 


Odpověď:

Vyžádaná smlouva byla tazateli poskytnuta. Záměr, kterého se žádost týkala , byl zrealizován a byl podepsán dodatek. Nový záměr byl vyvěšen od 23. 1. 2018. Ceny jsou uvedeny v přiložených smlouvách.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace o vyčíslení, případně rozpis, týkající se financování pražských mostů a lávek mezi roky 2014 a 2017.

 


Odpověď:

Název

2014

2015

2016

2017

Akce většího charakteru

69 201 744

92 885 847

192 131 911

156 687 081

Nátěry, spárování, čištění, drobné a havarijní opravy

34 526 002

26 615 192

26 020 751

26 136 095

Projekty, měření, prohlídky, posudky, atd.

4 725 714

8 464 616

5 631 669

27 018 696

Celkem

108 453 460

127 965 655

223 784 331 

209 841 872

Celkem v letech 2014 - 2017      670 045 318 Kč

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

 1. Kolik záznamů registračních značek (dále jen „RZ“) bylo od zavedení systému parkovacích zón celkem pořízeno mobilními kontrolními vozidly.
 2. Kolik záznamů RZ bylo celkem zaznamenáno manuálním zadáním uživatele vozidla do parkovacích automatů.
 3. Kolik přestupků v dopravě bylo díky systému záznamu RZ zjištěno.
 4. Na jak dlouhou dobu jsou data o RZ obyvatel a návštěvníků uložena a o jaká konkrétní data se jedná.
 5. Jakým způsobem jsou osobní údaje o vozidlech a jejich pohybu chráněna.
 6. Jakým dalším stranám jsou data poskytována nebo zpřístupněna a na základě jakých právních norem.
 7. Kde se nacházejí datová úložiště systému.
 8. Na základě jakých právních norem jsou sbírány osobní údaje ohledně pohybu obyvatel MČ a návštěvníků MČ.
 9. Poskytnutí kompletního návodu k použití kamerového systému umístěného na kontrolních vozidlech

 


Odpověď:

Ad 1) Počet monitorovacími vozidly evidovaných záznamů registračních značek vozidel (dále jen RZ) za období: 24.8.2016 - 31.12.2017 činí 8 694 044 záznamů.

Ad 2) Počet evidovaných záznamů plateb se zadáním RZ za období: 24.8.2016 - 31.12.2017 činí 3 361 881 záznamů.

Ad 3) Povinný subjekt eviduje ve své statistice 92 964 případů podezření na přestupek předaných městské policii v období 24.8.2016 - 31.12.2017.

Ad 4) O registračních značkách vozidel osob splňujících podmínky pro vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a návštěvníků ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou sbírána a uchovávána data v podobě znění registrační značky příslušného vozidla.

Doba uchování dat se liší s ohledem na to, za jakým účelem jsou tato data zpracovávána.

Pokud jde o data nezbytná k vedení a správě dlouhodobých parkovacích oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou tato data uchovávána po dobu platnosti dlouhodobého parkovacího oprávnění a po dobu 12 měsíců po skončení platnosti příslušného dlouhodobého parkovacího oprávnění.

Pokud jde o data nezbytná k vedení a správě krátkodobých parkovacích oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou tato data uchovávána po dobu 60 dní od zápisu do centrálního informačního systému zón placeného stání.

V rámci provozu zón placeného stání probíhá rovněž tzv. monitoring za účelem kontroly oprávněnosti užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků, které podléhají regulaci zón placeného stání, ke stání silničních motorových vozidel. Při monitoringu jsou rovněž sbírány registrační značky vozidel, a to jak vozidel osob splňující podmínky pro vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a vozidel návštěvníků ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích] tak rovněž případně vozidel jiných osob, u nichž vyplývá oprávnění k užití zón placeného stání z jiného právního předpisu nebo které s vozidlem v zónách placeného stání stojí v rozporu s právním řádem.

Data o registračních značkách vozidel těchto osob jsou uchovávána dle následujících pravidel:

-              data, u kterých neexistuje podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání, jsou uchovávána v centrálním informačním systému zón placeného stání po dobu 7 dní .

-              data, u kterých existuje podezření na přestupek proti právní regulaci zón placeného stání, jsou předána Městské policii hlavního města Prahy. Uchování dat městskou policií není povinným subjektem spravováno a řídí se právními předpisy regulujícími činnost a pravomoci obecní policie, případně výkonu veřejné moci v oblasti správního trestání.

Ad 5) Osobní údaje zpracovávané v rámci provozu a správy zón placeného stání jsou chráněny technickými prostředky zabezpečení a zároveň organizačními opatřeními povinného subjektu.

Ad 6) Data jsou v rámci provozu a správy zón placeného stání zpřístupněna dodavatelům a poddodavatelům povinného subjektu, kteří pro povinný subjekt zajišťují provoz a správu zón placeného stání na základě smluv uzavřených v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky. Těmito dodavateli a poddodavateli jsou:

-              obchodní společnost ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 45274517, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1573 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost ALTRON Business Solutions, a.s., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 24230031, zapsaná do obchodního rejstříku pod sp. zn B 18546 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost CORTEC s.r.o., se sídlem Na Groši 1344/5a, 102 00 Praha 10, IČO 26725533, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 89788 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost RDT s.r.o., se sídlem Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČO 27583104, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 114960 vedenou u Městského soudu v Praze;

-              obchodní společnost MPLA s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 201627 vedenou u Městského soudu v Praze.

Vedle toho může být povinný subjekt povinen poskytovat osobní údaje jiným subjektům, zejm. orgánům veřejné moci, a to na základě příslušných norem právního řádu. Žádost o informaci tohoto charakteru je ve své podstatě otázkou na právní výklad veškerých norem právního řádu, které by mohly odůvodňovat poskytnutí osobních údajů jinému subjektu. Povinný subjekt není povinen poskytnout žadateli své právní stanovisko v takové otázce a necítí se být ani kompetentní provést výklad veškerých norem právního řádu, které by poskytnutí osobních údajů jinému subjektu mohly odůvodňovat či zakládat právní povinnost k takovému poskytnutí.

Proto se povinný subjekt omezí na konstatování, že vzhledem k účelu sběru a zpracování osobních údajů poskytuje osobní údaje hlavnímu městu Praze a Městské policii hlavního města Prahy. Vedle toho na základě žádostí o součinnost může poskytovat osobní údaje Policii České republiky v rámci povinnosti součinnosti dle § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Ad 7) Datová úložiště systému se nacházejí v datovém centru na území hl. m. Prahy.

Ad 8) Povinný subjekt nesbírá žádné osobní údaje přímo o pohybu osob (obyvatel, návštěvníků či jiných). Za osobní údaje o pohybu osob ve smyslu dotazu by však mohly být považovány údaje o času a poloze registračních značek (resp. vozidel) sbírané v rámci monitoringu zón placeného stání a údaje o parkovacím oprávnění v určitém úseku zón placeného stání ve vazbě na registrační značku konkrétního vozidla zpracovávané v rámci provozu a správy zón placeného stání. Sběr těchto osobních údajů probíhá v rámci provozu a správy zón placeného stání na území hlavního města Prahy.

Ad 9) Kompletní návod k použití kamerového systému umístěného na vozidlech monitoringu:

-              Kamerový systém je dodávaný výrobcem jako celek pro účely sběru RZ parkujících vozidel.

-              Kamerový systém je instalován jako nástavba vozidla.

-              Monitoring zón placeného stání pracuje automaticky, nezávisle na řidiči vozidla monitoringu.

-              Trasy monitoringu jsou stanovené tak, aby byly projety všechny kontrolované lokality.

-              Snímání registračních značek vozidel je spouštěno a vypínáno automaticky na základě aktuální polohy vozidla monitoringu. Mimo úseky zón placeného stání je snímání dat vypnuto.

-              Řidiči ve vozidle je signalizována případná nefunkčnost jakékoliv části systému umístěného ve vozidle.

-              Řidič vozidla monitoringu nemá k datům pořizovaným kamerovým systémem žádný přístup.

-              Data sbíraná kamerovým systémem jsou během jízdy monitorovacího vozidla přenášena do centrálního informačního systému, kamerový systém data nearchivuje.

Návod k obsluze (použití) kamerového systému umístěnému na vozidlech monitoringu:

Úkolem řidiče vozidla monitoringu je:

-              Aktivovat kamerový systém vozidla monitoringu na začátku směny.

-              Zkontrolovat funkčnost prvků kamerového systému.

-              Navolit předepsanou trasu dle plánu monitoringu.

-              Projet předepsanou trasu podle navigace sledující projetí bodů trasy.

-              V případě hlášení chyby systému na trase zastavit vozidlo a situaci řešit s technickou podporou systému.

 

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací k projektu Cyklotrasa A50/A500, úsek „historické cesty Blatovská alej“ č. Akce 2950149:

1. Žádáme o poskytnutí části dokumentace, z níž by bylo patrné umístění a rozsah plánované stavby.

2. Žádost o informaci, zda již bylo zahájeno územní řízení k projektu (samostatné nebo sloučené) a případně poskytnutí žádosti.

3. Žádost o informaci, zda z rozsahu projektu vyplývá povinnost vést řízení o povolení kácení dřevin
3.1. v kat. území Újezd nad Lesy
3.2. v kat. území Koloděje.  Pokud již bylo zahájeno, žádost o veškeré podklady včetně žádostí.

4.  Žádost o informaci, jaké jsou plánované zásahy do stávající zeleně.

5.  Žádost o informaci, kde a v jakém rozsahu bude realizována náhradní výsadba.

6.  Žádost o informaci, jaká budou realizována kompenzační opatření pro volný pohyb a přirozené úkryty divoké zvěře, zvláště drobných savců a ptáků.

 


Odpověď:

1. Situace stavby byla žadatelce poskytnuta.

2. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána dne 23. 8. 2017

3. Žádost o povolení kácení dřevin nebyla pro kat. území Újezd nad Lesy, ani kat. území Koloděje, podána. Předpoklad podání je během I. kvartálu 2018.

  Pokud již bylo zahájeno, žádost o veškeré podklady včetně žádostí.

4.-6. Uvedené vyplývá z přiložené žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a přiloženého dendrologického průzkumu.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí dokumentu Analýza stavu pražských mostů ve správě TSK hl. m. Prahy a jejich priority, a to ve verzi aktuální k prosinci 2017.

 


Odpověď:

Dle vyrozumění příslušného oddělení povinného subjektu, tj. oddělení mostů, nebyl dokument vyžádaný a specifikovaný Žadatelkou u povinného subjektu vyhotoven, povinnému subjektu nebyla právním předpisem uložena povinnost Žadatelkou požadovaný dokument vyhotovit a ani se k tomu smluvně nezavázal. Povinný subjekt byl tak nucen konstatovat, že informací vyžádanou Žadatelkou prostřednictvím její Žádosti nedisponuje. S ohledem na tuto skutečnost byla žádost odmítnuta.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

1)      Průběžných i souhrnných zpráv i protokolů z testů včetně vyhodnocení z Diagnostiky a hodnocení sanačních metod, které probíhá v letošním roce na Libeňském mostě

2)      Průběžných i souhrnných zpráv i protokolů z testů včetně vyhodnocení Statické spolehlivosti a zatížitelnosti Libeňského mostu

3)      Dvou studií, jejichž zpracování bylo uloženo Technické správě komunikací hl.m. Prahy v Usnesení Rady hl. m. Prahy č.809 ze dne 12. 4. 2016

a)      v bodě III.3: zahájit předprojektové práce formou studie, zaměřené na ev. statické podepření nosné konstrukce mostu X 656 (inundační) a V 009 (přes Vltavu) v případě, že by zatížitelnost každého mostu zvlášť neumožňovala provozování veřejné dopravy, vč. možnosti převést dopravu po provizorním mostě

b)      v bodě III.4: zahájit zpracování studie rekonstrukce Libeňského mostu ve stávajících šířkových parametrech, která bude vycházet z dopravní analýzy dle bodu III.2.1. a III.2.2. tohoto usnesení, stanovené zatížitelnosti a případného rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ohledně rozsahu a způsobu památkové ochrany mostu

4)      Pokud výše zmíněné studie nebyly zatím zpracovány, sdělení jejich stavu a zaslání předběžných verzí.

 


Odpověď:

Ohledně požadovaných informací pod body 1), 2) bylo zjištěno, že žádné nové průběžné, souhrnné zprávy ani protokoly z probíhajících prací na Libeňském mostě, které by žadatel již v minulosti neobdržel, nebyly zpracovatelem vydány a ani nejsou závazkem z předmětu v současnosti uzavřené smlouvy. Prováděné testy, diagnostiky a další činnosti prováděné na Libeňském mostě a jejich vyhodnocení stále probíhají a TSK hl. m. Prahy, a.s., je souhrnně obdrží a bude oprávněna s nimi nakládat až po vydání závěrečné zprávy.

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly Žadatelem vyžádány pod body 3), 4) Žádosti, s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InFZ ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InFZ, protože se jedná o informace neexistující. Dle vyrozumění oddělení strategických investic povinného subjektu, nebylo dosud na podkladě dopravní analýzy Libeňského mostu zahájeno zpracování studií rekonstrukce Libeňského mostu ve smyslu Unesení rady hl. m. Prahy č. 809, ze dne 12. 4. 2016, a to z důvodů absence relevantních podkladů pro zahájení prací na studiích. Dle informací, které má povinný subjekt k dispozici nebude Ministerstvem kultury ČR ve věci určení rozsahu a způsobu památkové ochrany Libeňského mostu rozhodnuto dříve než v únoru 2018, když do té doby tak nelze studii rekonstrukce ani zadat, právě bez znalosti rozsahu případné památkové ochrany, když z tohoto důvodu tak reálně neexistuje ani koncept případných studií v dané věci. Povinný subjekt tak informacemi vyžádanými Žadatelem pod body 3), 4) Žádosti nedisponuje. S ohledem na tuto skutečnost nelze poskytnout žadateli informace tak, jak jím byly v této části Žádosti požadovány.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí veškerých výstupů Technické správy komunikací, které vznikly v rámci kontrol lávky pro pěší v Praze-Troji, která se zřítila dne 2. prosince 2017, tj. o kopie veškerých výstupů, které vznikly v rámci kontroly Technické správy komunikací, a zároveň o veškerou komunikaci ohledně tohoto předmětu s Magistrátem hlavního města Prahy. Veškeré zmíněné dokumenty za období posledních pěti let.

 


Odpověď:

Událost zřícení lávky pro pěší v Praze, Troja ze dne 2. 12. 2017, je předmětem šetření Policie České republiky, a to v souvislosti se zahájením úkonů v trestním řízení, a to ve věci podezření z možného naplnění zejména skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení, popř. obecného ohrožení z nedbalosti. Konkrétně se úkony daného trestního řízení zabývá složka Policie ČR, odbor obecné kriminality, 2. oddělení, se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4. Ve smyslu ust. § 12, odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, se trestním řízení rozumí řízení vedené podle trestního řádu, tj. i řízení zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jakož i vyšetřování, prováděná složkami Policie ČR. Trestním řízením je tak ve smyslu ust. § 12, odst. 10 trestního řádu, ve spojení s ust. § 158 a následujících trestního řádu, i postup policejního orgánu před zahájením samotného trestního stíhání. Povinný subjekt nemá zároveň povědomí o tom, že by bylo dané trestní řízení zastaveno, když poslední úkony policejního orgánu v dané věci byly realizovány aktuálně v průběhu prosince 2017. Povinný subjekt, má-li k dispozici takové informace, které jsou nebo mohou být předmětem zájmu či vytěžení v souvislosti s postupem/úkony policejního orgánu dle trestního řádu, nemůže býti nucen tyto dle InFZ vydávat. Žadatelem jsou v dané věci požadovány informace, které jsou z hlediska probíhajícího trestního řízení využitelné jako poznatky/informace, popř. též jako důkazní prostředky, přičemž jejich poskytnutím by mohlo dojít k případnému narušení probíhajícího trestního řízení, resp. zmaření účelu trestního řízení. S ohledem na zákonnou výluku dle ust. § 11, odst. 4, písm. a) InFZ tak není povinný subjekt v souvislosti s probíhajícím trestním řízení povinen Žadatelem nárokované informace poskytnout.  S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací, jak popsáno výše, odmítl.