Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

rok 2014 : 0                        
rok 2015 : 2
rok 2016 : 5
rok 2017 (stav k březnu 2017) : 1
text odpovědi   (datová schránka):
 
„Věc:   žádost 106/1999
 
           Uvědomění o odložení žádosti
 
Vážený pane/paní,
dne xx. měsíc 201x jsme do datové schránky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286 obdrželi poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx a poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx.
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) ze dne xx. měsíc 201x, Vám sdělujeme následující:
Požadované informace se nevztahují k působnosti obchodní korporace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, do jejíž datové schránky (mivq4t3) byla žádost doručena (ID zprávy xxxxxxxxxx a ID zprávy xxxxxxxxxx). Správu komunikačního majetku vykonává příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČ: 63834197, která nemá zřízenu datovou schránku, proto je nutné jí žádost doručit jiným způsobem.
Z výše uvedeného důvodu Vaši žádost za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, ve smyslu § 14 odst. 5 bod c) InfZ
 
                                                          o d k l á d á m e.
 

 

Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

Žádost o informaci o množství udělených pokut za překročení rychlosti v obci Lysolaje, Praha 6, na základě informací z kamerového systému.


Odpověď:

Žádost byla odložena, neboť se nevztahuje k působnosti naší společnosti. Naše společnost není oprávněným subjektem k udělování a vybírání pokut. TSK hl. m. Prahy, a.s. pouze připravuje a zajišťuje instalaci a provoz kamerových systémů bez oprávnění udělování a vybírání pokut za překračování povolené rychlosti. Tato oprávnění má policie a projednávání přestupků zajišťuje též odbor dopravně správních činností MHMP. 

Žádost:

Žádost o informaci, kolik rezidentů z ulic Frýdlantská, Bímova, Červenkova, Drahorádova a Černého si pořídilo parkovací oprávnění pro zóny placeného stání, a to od 25. srpna 2017 do současnosti:


Odpověď:

Žádost byla odložena, neboť se nevztahuje k působnosti naší společnosti. Rezidenti si nepořizují parkovací oprávnění pro zóny placeného stání u oddělení služeb veřejnosti naší společnosti. TSK hl. m. Prahy, a.s. pouze připravuje a zajišťuje zřizování zón placeného stání podle požadavků hl. m. Prahy a městských částí.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informaci, zda pozemky parc. č. 2168/15, 2168/19 - 2168/33 a 2168/35 v k.ú. Žižkov, jsou místy, na nichž byla v období od 1.4.2002 do 1.4.2003 Technická správa komunikací hl.m.Prahy a v současnosti je Technická správa komunikací Praha, a.s. oprávněna vybírat poplatek za zvláštní užívání veřejné komunikace a zda tyto oblasti spravovala a spravuje 


Odpověď:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy  spravovala pozemní komunikace hl. m. Prahy, jejich součásti a příslušenství na základě Smlouvy o zajištění správy majetku ze dne 28. 12. 2000, ve znění jejích Dodatků, uzavřené s hl. m. Prahou. Na základě čl. I. odst. 3 písm. f) této Smlouvy zajišťovala TSK technickou a technologickou koordinaci stavebních činností na spravovaných pozemních komunikacích a jiném majetku, vydávala za HMP jako vlastníka pozemních komunikací stanoviska, souhlasy k omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami a ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací. Na základě uděleného souhlasu pak uzavírala jménem hl. m. Prahy nájemní smlouvy v souladu s čl. I. odst. 2 citované Smlouvy a vybírala nájemné.

Od 1. 4. 2017 převzala správu pozemních komunikací hl. m. Prahy, jejich součástí a příslušenství Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a to na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřené s hl. m. Prahou dne 12. 1. 2017, ve znění jejích pozdějších Dodatků.

Na základě čl. III. odst. 3a) bod iv. této Smlouvy vydává u spravovaných pozemních komunikací za HMP jako vlastníka pozemních komunikací stanoviska a souhlasy k omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami a ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací. Na základě čl. III. odst. 4a) této Smlouvy uzavírá jménem HMP úplatné smlouvy na zvláštní užívání pozemních komunikací, které má ve správě a vybírá nájemné.

Pokud by dotaz směřoval ke správnímu poplatku za vydání povolení ke zvláštnímu užívání, ten vybírá příslušný silniční správní úřad dle sazebníku v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Pozemky, které jsou předmětem Vaší žádosti, nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, a tudíž je neevidujeme mezi spravovaným majetkem. Evidujeme však některé stavby na nich se nacházející, neboť stavba místní komunikace (a její součásti či příslušenství) není ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, součástí pozemku.

Stavební úpravy na pozemcích v k. ú. Žižkov:

Na pozemku parc.č. 2168/21, 22, 24 neevidujeme žádnou stavbu ve správě TSK, a.s.. Jedná se o zelenou plochu asi částečně zasaženou stavbou TT Ohrada-Palmovka.

Na pozemku parc.č. 2168/15 se může nacházet část opěry lávky (správa TSK, a.s.) přes komunikaci POD KREJCÁRKEM, ale to by přesně určil jedině geodet.

Na pozemku parc.č. 2168/32 jsou zelené plochy a chodníky, které nejsou ve správě TSK, a.s.

Na pozemku parc.č. 2168/34 se nachází TT.

 

Stavby ve správě TSK, a.s.:

Na pozemcích parc.č. 2168/33 a 35 je komunikace POD KREJCÁRKEM.

Na pozemcích parc.č. 2168/19, 20 se nachází opěry mostu POD KREJCÁRKEM.

Na pozemku parc.č. 2168/25 a 30 je komunikace NA OHRADĚ.

Na pozemcích parc.č. 2168/26, 27, 28, 31 se nachází podpěry lávky přes komunikace Na OHRADĚ a POD KREJCÁRKEM.

Na pozemku parc.č. 2168/ 29 se nachází přístup na lávky z komunikace POD KREJCÁRKEM.

Na pozemku parc.č. 2168/23 je samostatný chodník podél komunikace POD KREJCÁRKEM.

 

Pokud jde o dotaz, zda v období od 1.4.2002 do 1.4.2003 Technická správa komunikací hl.m.Prahy vybírala nájemné v souvislosti se zvláštním užíváním uvedených komunikací, nejsme schopni Vám na tento odpovědět, neboť v souladu se skartačním řádem se příslušné doklady skartují po 10 letech.

Žádost:

Žádost o sdělení:

1) zda je možno potvrdit existenci databáze nebo seznamu dopravního značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2014 Sb., nebo novelizované vyhlášky č. 84/2016 S. ve správě naší společnosti,

2) jaká data jsou k dopravnímu značení z bodu 1) v této databázi nebo seznamu dostupná

3) možnosti zpřístupnění strojově čitelné kopie uvedené databáze nebo seznamu z bodu 1).


Odpověď:

Žadateli byla odložena, neboť se nevztahuje do působnosti naší společnosti. Žadateli bylo dále sděleno, že TSK zajišťuje instalaci všech druhů dopravního značení dodavatelským způsobem pouze na komunikacích, které má svěřeny do správy. Stanovení (rozhodnutí) o druhu, způsobu a termínu umístění všech druhů dopravního značení pro každý konkrétní případ vydává příslušný silniční správní úřad a mělo by být v případě potřeby dohledatelné.

 

Žádost:

Žádost o podání informací ohledně:

1) nákladů na opravy pozemní komunikace V Podhájí, Praha 4, v letech 2012 - 2016,

2) termínu opravy/rekonstrukce ulice V Podhájí, Praha 4,


Odpověď:

1) Vzhledem ke skutečnosti, že objednávky prací i fakturace drobných oprav nebyly vždy rozklíčovány dle jednotlivých ulic, ale podle druhů konané práce v určitém období a lokalitě, nebylo možno dle informace pracovníků příslušné oblastní správy tyto náklady za roky 2012 - 2014 přesně stanovit.  Za rok 2015 se pak jedná o náklady 14 470,- Kč bez DPH, za rok 2016 o náklady 3 431,- Kč bez DPH.

2) V roce 2017 není rekonstrukce uvedené komunikace v plánu. Zda její rekonstrukci objedná u naší společnosti vlastník, tj. Hl. m. Praha, v roce 2018, nemůžeme v současné době předjímat, navíc jde o budoucí rozhodnutí, na které se nevztahuje povinnost poskytovat informace ve smyslu InfZ, a to subjektu odlišného od TSK hl. m. Prahy, a.s.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ohledně zadávacího řízení k rekonstrukci, která probíhá ve Veletržní ulici, kdo je vybraným subjektem, kolik tento projekt stál, a jaké je vůbec zadání projektům, jakožto i soutěžícími, kteří se zúčastnili vybraného řízení. Žádost je dle žadatele vedena nekvalitním stavem vozovky, která zde byla nově umístěna, jakožto i naprosto neprofesionálním umístěním dočasných dopravních značek v blízkosti ulic Kamenická, Heřmanova a Milady Horákové.


Odpověď:

Jedná se o souvislou údržbu vozovky zajišťovanou v rámci běžné údržby, zasmluvněnou v roce 2016. Jelikož finanční prostředky byly přiděleny TSK až v říjnu, tedy klimaticky nevhodném období pro realizaci mikrokoberce, byla akce realizovaná až nyní
Akce musela být provedena v koordinaci s akcí rekonstrukce horkovodů, zajišťovanou Pražskou Teplárenskou a.s., která realizaci souvislé údržby odsunula až na srpen, jelikož práce zajišťované Pražskou Teplárenskou a.s., byly ukončeny až k 31.7.2017
Zhotovitel vzešel z tzv. minitendru, prováděného tehdy příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy na základě Rámcové smlouvy na údržbu pozemních komunikací. Obesláno bylo 9 uchazečů: společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „CHIC a PKB“, společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „BÚ Čermák a Hrachovec - Silnice Horšovský Týn“, Porr a.s., společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „SWIETELSKY - DAP“, společnost ve smyslu § 2716 a násl. OZ „Společnost pro údržbu komunikací“, Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy  západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod  Praha západ, STRABAG a.s. a COLAS CZ, a.s. 
Na akci nebyla zpracovaná projektová dokumentace (PD), neboť v souladu s příslušnými právními předpisy souvislá údržba nevyžaduje stavební povolení, tedy se PD nezpracovává.

Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s., a to za nabídkovou cenu 4.725.024,- Kč bez DPH.

Zadání vycházelo ze skutečnosti, že v souvislosti s dopravní návazností na tunelový komplex Blanka došlo ke změně dopravního režimu.  To přineslo nutnost změnit situaci vodorovného značení.  Dosavadní vodorovné dopravní značení bylo z vozovky vybroušeno, což ovšem vždy znamená narušení celistvosti obrusné vrstvy vozovky a je zárodkem dalších poruch.  Smyslem a cílem uskutečněné opravy je tedy sjednotit povrch vozovky poznamenaný lokálními zásahy běžné údržby a starými zásahy po opravách podzemních vedení a frézováním vodorovného dopravního značení. Zároveň je cílem zajistit protismykové vlastnosti vozovky – jedná se o svahovou komunikaci křižující hlavní silnici s četnými přechody pro chodce.  Jelikož podkladní vrstvy vozovkového souvrství jsou v pořádku, byla zvolena jako vhodná, relativně levná a především rychlá technologie odfrézování 1,5 cm vozovky a položení studeného mikrokoberce.  Receptura studeného mikrokoberce se vyznačuje vyšší zrnitostí kameniva oproti válcovaným směsím pokládaných za horka právě z důvodu protismykových vlastností vozovky. Drsnost vozovky se provozem automobily postupně sníží na normový stav, napřed v jízdních stopách automobilů, v průběhu času po celé vozovce.  S obdobným jevem se setkáváme i u klasických pokládek litých asfaltů. 

Dopravní značení Heřmanova x Kamenická dle nám dostupných informací v současné době již není instalováno, avšak nebylo součástí akce prováděné TSK a patrně tak bylo součástí akce jiného investora.  Součástí souvislé údržby Veletržní dopravní značení v tomto místě není a nebylo. Za uvedené období příslušná oblastní správa dohledala jedinou písemnou výzvu od MČ Praha - Libuš, která byla žadateli zaslána. Je však samozřejmě možné, že některé podněty byly řešeny přímo telefonicky.
 

Žádost:

Žádost o poskytnutí veškerých k dnešnímu dni platných a účinných rozhodnutí Hygienické stanice HMP o povolení výjimek z povinnosti dodržování hygienických limitů hluku a znečištění ovzduší při provozu na pozemních komunikacích.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že se požadované informace nevztahuji k působnosti TSK hl. m. Prahy, a.s.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací, 1) na jaké bankovní účty by ly zasílány úhrady za provedené práce firmou Martin Jelen – EKOPARK IČ: 13828401 2) o zaslání všech kopií faktur od shora uvedeného subjektu za léta 2015 a 2016 a 2017.


Odpověď:

1) Žadateli bylo zasláno číslo účtu, na nějž byly zasílány úhrady za provedené práce firmou Martin Jelen – EKOPARK IČ: 13828401.

2) Žadateli bylo po zaplacení poplatku dle sazebníku úhrad zasláno celkem 53 ks faktur. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací:

1) Zápis z kontrolního dne stavby č. 970 (rekonstrukce Kamýcká, Praha 6), který se konal dne 8. 8. 2017.

2) Neověřená kopie smlouvy o dílo na stavbu č. 970 uzavřenou mezi TSK, a.s. a zhotovitelem díla

3) Fotokopie faktur firmy PORR a.s. za dosud provedené stavební práce na stavbě č. 970

4) Položkový rozpočet stavby č. 970, který slouží jako podklad investora pro kontrolu rozsahu prováděných stavebních prací a fakturace u stavby č. 970 .

 


Odpověď:

Položky pod body 1.2 a 4 byly žadateli poskytnuty. Položky pod bodem 3) poskytnuty nebyly, neboť v době odpovědi nebylo ještě fakturováno.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informaci:
1) Zápis z kontrolního dne stavby č. 970 (rekonstrukce Kamýcká, Praha 6), který se konal dne 2. 8. 2017.
2) Celkové projektované investiční náklady na rekonstrukci stavby č. 970
3) Číslo stavebního povolení na stavbu č. 970, kým a kde bylo vydáno
4) Situační plánek vedení plánované tramvajové tratě v ulici Kamýcká mezi ulicemi Olšová a Výhledské náměstí
5) Fotokopie části stavebních plánů (půdorys, řez s výškovými kótami) stavby č. 970 v ulici Kamýcká před domy čp. 549, 647, 685 a 656.
6) Zaslání výsledků výškového měření trubních propustků odpovědným geodetem před čp. 647, 685, 656, ul. Kamýcká
 

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že náklady stavby na opravu komunikace činily 27 119 804, Kč bez DPH a byly mu přiloženy požadované dokumenty s tím, že informace o tramvajové trati nespadají do působnosti naší společnosti. Dále byl informován, že výškové zaměření bude provedeno a  bude přílohou dokumentace předávané stavebnímu úřadu. Došlo k pochybení zhotovitele v hloubce uložení propustkové trubky. Propustek byl odbourán a provedlo se nové uložení. Šířkově jsou propustky realizovány dle platného stavebního povolení.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, kdo je provozovatelem parkovišť Leopoldova, Zdiměřická a Machkova v Praze 11, jaká je výše nájemného, které platí nájemce, popř. TSK, a.s., a kolik platí uživatelé parkoviště za parkování osobního automobilu (denné/měsíčně/ročně). 


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta kopie uvedené smlouvy na parkoviště Leopoldova,  z níž vyplývají požadované údaje, a dále mu bylo sděleno, že TSK, a.s. nemá uzavřenu smlouvu na parkoviště Machkova ani Zdiměřická.

Žádost:

Žádost o poskytnutí veškeré dokumentace týkající se instalace radaru dne 18.dubna 2017 a jeho následného odstranění dne 02 května 2017, a to:

- od koho (jakého subjektu) vzešel požadavek instalace radaru

- odpověď (reakce) na tento požadavek

- související dokumenty,  na základě kterých byl radar odebrán


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v ulici Na Krutci, Praha 6, v období dubna a května letošního roku žádný radar neinstalovala ani neodstraňovala. Z tohoto důvodu nemůže poskytnout požadované informace ani dokumentaci.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem byl vybrán nový provozovatel podzemního parkovacího systému nacházejícího se v lokalitě pod Letenskou plání (součást výstavby TKB), kterým by měla být společnost O.K. Služby  Praha, s.r.o., IČ: 250 60 040, se sídlem Praha 9 - Kyje, Tálínská 1594, 198 00. Zda se jednalo o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., resp. 137/2006 Sb., pokud ne , z jakého důvodu se tak nejednalo a jakým způsobem byl provozovatel parkoviště vybrán, jaký druh zadávacího řízení byl zadavatelem zvolen a z jakého důvodu, jakým způsobem bylo zadávací řízení zahájeno a uveřejněno, jaké byly podmínky účasti a hodnotící kritéria zadávacího řízení, doba platnosti a účinnosti smlouvy, na kterou má být smlouva s dodavatelem O. K. Služby Praha s.r.o. uzavřena a jaká je předpokládaná hodnota plnění poskytnutého dodavateli O.K. Služby s.r.o. za 1 rok ve vztahu k provozování parkovacího systému.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že požadované informace se nevztahují k působnosti naší společnosti a žádost tak byla odložena. Učinit právní kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele byl Radou HMP pověřen Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, zda TSK prováděla a v současné době (od kdy) provádí opravu přechodu na ulici Lipanská v Praze 3 - Žižkov + u styku ulic Seifertova a Táboritská na pozemku parc. č. 1048.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že naše společnost nezajišťovala opravu přechodu na Lipanské v Praze 3 u styku ulic Seifertova a Táboritská a ani ji nezajišťuje. Dle sdělení Oblastní správy Centrum byla pod havarijním číslem 165/2017 ze dne 16. 6. 2017 předmětná lokalita dotčena havarijní opravou NTL řadu společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. Dále je tato komunikace dotčena smluvním vztahem se společností PVS, a.s., která zde bude provádět obnovu vodovodního řadu. Po dokončení veškerých prací správců inženýrských sítí je zde ze strany TSK hl. m. Prahy, a.s., plánována kompletní rekonstrukce vozovky, součástí které je i zmiňovaný přechod.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informaci ohledně:

 1)      Harmonogramu diagnostických prací aktuálně prováděných na Libeňském mostě.

2)      Předběžných výsledků (Průběžných zpráv či zápisů z kontrolních dnů) aktuálně prováděných diagnostických prací.

3)      Plánu oprav na Libeňském mostě pro letošní rok. zda se místní komunikace NN4650 nachází též na jiných pozemcích než je parc.č. 2166/1 v k.ú. Žižkov, či nikoliv. Pokud je místní komunikace NN4650 deklarovaná v prostoru zahrnujícím více parcel, žádost o jejich seznam. 


Odpověď:

Ad 1) Požadovaný harmonogram byl poskytnut.

Ad 2) Předběžné výsledky nejsou k dispozici. Definitivní výsledky budou předloženy formou konečné zprávy, která bude umístěna na webových stránkách TSK hl.m. Prahy, a.s.: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/Fotogalerie, kde bude veřejně přístupná.

Ad 3) Na Libeňském soumostí probíhá průběžně běžná údržba. V současné chvíli je v plánu oprava výtluků ve vozovkovém souvrství, obnova zálivek, odstranění náletové a sezónní vegetace, obnova antikorozního nátěru zábradlí, úklid pod mostními konstrukcemi a na schodištích.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací

  • Jak byl potrestán zaměstnanec TSK XYZ za § nebezpečné vyhrožování , výtržnictví či proti občanskému soužití a špatné parkování ?
  • Jaké je jeho pracovní zařazení/funkce?
  • Jak dlouho pracuje TSK?
  • Kolik na něj již bylo stížností?
  • Jaký má plat měsíční a roční před zdaněním ?
  • Komu patří-na koho je registrováno auto se kterým uvedený zaměstnanec páchá systematicky přestupkovou činnost

Odpověď:

Žadateli bylo na uvedené otázky odpovězeno a bylo mu  sděleno, že žádným z úřadů či orgánů dozoru nebylo hlášeno naší společnosti nebezpečné vyhrožování, výtržnictví a špatné parkování předmětného zaměstnance ani na něj nejsou evidovány žádné stížnosti. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy NS č. 1/00/361/0025, vč. doložky potvrzující splnění povinnosti dle § 43 odst. 1 písm. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, případně o doložení jiným způsobem splnění zákonných požadavků. 


Odpověď:

Žadateli byly požadované informace poskytnuty. 

Žádost:

Žádost o sdělení:

1) Kdo je zodpovědný za vytvoření a správu portálu Parkuj v klidu?

2) Kolik finančních prostředků v roce 2016, případně dříve, bylo na tento portál vynaloženo?

3) S jakým funkcionalitami byl systém schválen a které z nich v současné době nefungují?

4) Jaké jsou termíny na plné zprovoznění portálu a kdo je zodpovědný za jejich plnění?

5)  Kdo kontroluje plnění těchto termínů?

6) Má TSK nějaký vnitřní postup vyřizování dotazů? Jaké jsou lhůty na vyřizování dotazů?

7) Zaslání smluv s dodavateli  souvisejících se správou zón placeného stání /(včetně všech podpůrných služeb jako např. webové stránky, aplikace, databáze, atp.)./ a jejich zaslání elektronicky, nebo přes úschovnu.

8) Sdělení, zda byly ke dnešnímu dni uplatněny sankce vůči subdodavatelům za jakékoli porušení smlouvy/smluv.


Odpověď:

1) Portál parkujvklidu.cz je součástí veřejné zakázky na vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění, kterou realizuje firma ALTRON Business Solutions, a.s.

2) Informační portál ZPS je součástí Centrálního informačního systému a v rámci něj je jako jeho nedílná součást fakturován. Finanční prostředky vynaložené pouze na tento portál, tj. portál parkujvklidu.cz, není tedy možné vyčíslit, neboť jako nedílná součást dodávky celého informačního systému není fakturován samostatně.

3) Požadované parametry funkcionality Centrálního informačního systému, jehož součástí je i informační portál, vyplývají z přiloženého odkazu na zveřejněnou smlouvu. Systém je připraven na všechny smlouvou požadované funkcionality. V současné době nejsou v provozu části díla, které vyžadují dálkový přístup do registru vozidel, jenž zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy. 

4) Plné zprovoznění portálu je závislé na umožnění dálkového přístupu do registru vozidel, které je v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy a nelze tak stanovit termíny plného zprovoznění portálu.

5) Viz předcházející odpověď, termíny nelze stanovit.

6) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., převzala správu komunikačního majetku od 1. 4. 2017 a v současnosti tvorba vnitřních předpisů probíhá. V případě tohoto Vašeho dotazu postupujeme dle zákonných ustanovení InfZ, tj. poskytnutí informace nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, u jiných dotazů se řídíme zákonnými termíny, pokud je dotaz položen dle některého ze zákonů, který délku termínu pro vyřízení stanoví.

7) Zasláno v e-mailu souladu s § 6 InfZ odkazy na internetovou stránku www.tsk-praha.cz, kde se informace, tj. smlouva, nachází.

8) Ke dnešnímu dni nebyly uplatněny vůči dodavateli smluvní sankce za porušení smluvních ujednání. Uplatňování sankcí vůči subdodavatelům je plně v kompetenci dodavatele a tento dotaz se tak netýká činnosti naší společnosti.

Žádost:

Žádost o poskytnutí elektronické verze ročních zpráv mapujících intenzity dopravy na sledované síti v lokalitě Hodkovičky pro dopravní sčítání, např. za období 2000 až 2016, případně za období, která je k dispozici. Jedná se zejména o tabulky „Úseky - po směrech - dle uzlů“ a „Úseky - po profilech - dle uzlů“, a to za celou Prahu. Žádost o přiložení metodiky zpracování těchto zpráv, resp. sběru a vyhodnocení dat.


Odpověď:

1)  Žadateli byla předána požadovaná data za roky 2000, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016, které poskytlo oddělení dopravních analýz a dopravně inženýrské koordinace TSK hl. m. Prahy, a.s.. Tato časová posloupnost popisuje trend vývoje intenzit v dané oblasti.

2) Co se týče metodiky zpracování intenzit dopravy, podkladem pro údaje o průměrných intenzitách automobilové dopravy na sledované síti jsou výsledky všech dopravních sčítání (jedná se například o data ze sčítačích technologií TSK, data z registrů sčítání v řadičích světelných signalizací, automatických sčítačů dopravy nebo manuálních sčítání) na křižovatkách a profilech komunikační sítě v Praze, prováděných TSK – úsekem dopravního inženýrství v průběhu příslušného roku v pracovních dnech na velkém počtu míst (řádově několik set lokalit). Údaje z jednotlivých sčítání se následně vyrovnávají, aby se eliminovaly náhodné výkyvy v nasčítaných počtech vozidel na jednotlivých místech. Z vyrovnaných (průměrných) hodnot se pak sestavuje pentlogram intenzit na sledované síti pro období 0-24 h průměrného pracovního dne příslušného roku, jehož číselným vyjádřením jsou údaje o průměrných intenzitách automobilové dopravy na jednotlivých úsecích sledované sítě.

Žádost:

Žádost o o přeposlání projektové dokumentace DZ NA CYKLOTRASE Č. A 25 ÚSEK TACHOVSKÉ NÁMĚSTÍ - UL. SPOJOVACÍ, která byla před časem zveřejněna (a nyní je již nedostupná) na http://www.praha3.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=21256, zpracované v prosinci 2016 jako zakázka 16_052-A firmou PROJEKTY A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Pernerova 659/31a Praha 8, Karlín, PSČ 186 00


Odpověď:

Žadateli byla zaslána kopie veřejné vyhlášky – oznámení o návrhu opatření obecné povahy, která byla vyvěšena na úřední desce MČ Praha 3 a jejíž součástí je jím požadovaná projektová dokumentace DZ NA CYKLOTRASE Č. A 25 ÚSEK TACHOVSKÉ NÁMĚSTÍ - UL. SPOJOVACÍ.

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací a listin týkajících se veřejných zakázek na obnovu protismykových vlastností vozovky (dále jen „PVV“) v tunelech na území Hlavního města Prahy ve správě naší společnosti v období let 2015 - 2017 v období let 2015 - 2017 s výjimkou zakázky na obnovu PVV ve Strahovském tunelu a obnovu PVV v tunelu Mrázovka, a o informaci jakým způsobem je smluvně řešena obnova PVV v tunelu Blanka.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že

1) další veřejné zakázky, s výjimkou dvou shora uvedených, vypsaných s plným či i byť jen částečným předmětem plnění obnova PVV v období let 2015 - 2017 včetně v tunelech ve správě naší společnosti, neproběhly,

2) obnova PVV v tunelu Blanka je řešena v rámci Smlouvy o přechodném výkonu činnosti pro zajištění provozu správy, oprav a údržby včetně čištění souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/tyrolka (Tunelový komplex Blanka), kterou uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy se společností SATRA, spol. s r.o. ze dne 31. 5. 2016. Smlouva, včetně dodatků, je zveřejněna na webových stránkách TSK hl. m. Prahy, a.s. www.tsk-praha.cz.

Žádost:

Žádost o sdělení jména osoby, na základě jejíž žádosti  bylo schváleno a následně provedeno dopravní označení (žlutá čára na krajnici označující místo zákazu stání) na parkovišti před vstupem do bytového domu v ulici Ohradní 1344/51, Praha 4.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že místní úpravu provozu na místní komunikaci stanoví opatřením obecné povahy příslušný silniční správní úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., (a do 31. 3. 2017 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, p.o.) pouze zajišťuje realizaci vodorovného značení na základě takto vydaného stanovení, přičemž návrhem na tuto úpravu nedisponuje. 

Žádost:

Žádost o zaslání kopií dopisů a emailů, jsou-li takové, které adresovala MČ Praha - Libuš v roce 2016 a 2017 na TSK s výzvou či žádostí o opravu a údržbu komunikací, které jsou ve správě TSK na území MČ Praha - Libuš (k.ú. Libuš a Písnice).


Odpověď:

Za uvedené období příslušná oblastní správa dohledala jedinou písemnou výzvu od MČ Praha - Libuš, která byla žadateli zaslána. Je však samozřejmě možné, že některé podněty byly řešeny přímo telefonicky.

Žádost:

Žádost o sdělení, co je umístěno na pozemcích parc.č. 628/24, parc.č. 628/25, parc.č. 647/13, parc.č. 647/17, parc.č. 647/15 a parc.č. 606/41, vše k.ú. Kobylisy a pokud se jedná o parkoviště, žádost o jejich specifikaci.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že na žádném z uvedených pozemků není pozemní komunikace či její součást ani příslušenství ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s.

Žádost:

Žádost o kopii smlouvy o pronájmu pozemků mezi Technickou správou komunikací hl. města Prahy a stavebníkem ve smyslu Dohody o provedení stavby na pozemku parc.č. 1479/82, k.ú. Košíře, č.j. SVM/VP/507254d/16/hl ze dne 1.4.2016, kde se v čl. IV, odst. 2 stanoví, že stavebník se zavazuje před zahájením realizace stavby uzavřít na zábory pozemku hl. města Prahy, uvedeného v čl. I této dohody, smlouvu o pronájmu pozemků s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Oblastní správou pro Prahu - Jihozápad. 


Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta kopie uvedené smlouvy.

Žádost:

Žádost o informaci, kde nalézt čísla místních komunikací ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., popř. o poskytnutí seznamu místních komunikací s jejich čísly.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že číslování místních komunikací dle vyhlášky č. 104/1997 Sb . zajišťují úřady příslušných městských částí v obvodu jejich působnosti. Určitou část dat uveřejňuje MHMP na svém webu: http://opendata.praha.eu/dataset jako volně dostupná data.  

Žádost:

Žádost o poskytnutí kopií korespondence, která proběhla od srpna 2015 do dnešního dne mezi Úřadem městské části Praha 8 a TSK ve věci úpravy (vylepšení) přístupu ke karlínské zastávce pražského přívozu P7 (Pražská tržnice - Štvanice - Karlín-Rohanský ostrov). 


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. převzala správu komunikačního majetku hl. m. Prahy od 1. 4. 2017. Za období od tohoto data právní oddělení naší společnosti dohledalo pouze Výzvu Úřadu MČ Praha 8 k účasti na kontrolní prohlídce ze dne 12. 4. 2017. Do 31. 3. 2017 spravovala komunikační majetek hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace. Písemnou komunikaci v této věci s MČ Praha 8 se nepodařilo dohledat a není nám známo, že by existovala. TSK hl. m. Prahy však nikdy neměla svěřeny do správy žádné pozemky ani pěšiny či cesty na přístupových pozemcích k přívozu, které se nacházejí mezi komunikací Pobřežní a Vltavou. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace, kdo má na starosti úklid psích exkrementů na chodnících v ulici Pod Vilami a s tím související dotazy.


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že úklid psích exkrementů je v kompetenci příslušné městské části, nikoliv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.  Z tohoto důvodu není možno odpovědět na další položené otázky. 

Žádost:

Žádost o poskytnutí úplného znění smlouvy o provádění LÚK a ZÚK na území hl. města Prahy


Odpověď:

Žadateli byla požadovaná smlouva poskytnuta

Žádost:

Žádost o informaci, zda se místní komunikace NN4650 nachází též na jiných pozemcích než je parc.č. 2166/1 v k.ú. Žižkov, či nikoliv. Pokud je místní komunikace NN4650 deklarovaná v prostoru zahrnujícím více parcel, žádost o jejich seznam. 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že v prostoru bezejmenné komunikace označované NN4650 spravuje TSK stavby místních komunikací na pozemcích a částech pozemků  parc. č. 2166/1, 2170/2, 2170/13, 2145, k.ú. Žižkov.

Posouzení polohového rozsahu místní komunikace NN4650 naší společnosti nepřísluší.  Rozsah a polohová příslušnost ke kategorii komunikace je v působnosti silničního správního úřadu.

Žádost:

Žádost o poskytnutí doložek potvrzujících splnění povinnosti dle § 43 odst. 1 písm. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, případně o doložení jiným způsobem splnění zákonných požadavků k uvedeným nájemním smlouvám. 


Odpověď:

NS č. 1/00/111/0008 - smlouva byla uzavřena před účinností zákona č. 131/2000 Sb.

NS č. 1/12/366/0270 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 9.3.2012

NS č. 1/00/111/0003 - smlouva byla uzavřena před účinností zákona č. 131/2000 Sb.

NS č. 1/03/111/0001 - kopii záměru pronájmu se nepodařilo dohledat

NS č. 1/14/366/0081 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 8.10.2013

NS č. 1/14/366/0082 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 8.10.2013

NS č. 1/14/366/0083 - předložena kopie záměru pronájmu, vyvěšeného dne 8.10.2013

Žádost:

Žádost o zpřístupnění následujících informací:

a)      Technická správa komunikací hl.m. Prahy, zn. TSK/07200/14/2200/Me ze dne 16.5.2014

b)      Technická správa komunikací hl. m. Prahy, koordinační vyjádření, zn. 827/14/2600/Vo ze dne 6.5.2014


Odpověď:

Žadateli byly požadované informace zpřístupněny.