Web Content Viewer (JSR 286)

O společnosti TSK Praha

Technická správa komunikací hl. m. Prahy je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město Praha.

Společnost byla založena především proto, aby spravovala, udržovala, opravovala a dále rozvíjela nemovitý majetek, což jsou silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního města. Dále je jejím úkolem i poskytování služeb spojených se správou tohoto nemovitého majetku, stejně jako projektová, dopravně-inženýrská a stavebně inženýrská činnost.

Provádíme zejména soustavnou údržbu komunikací a jejich příslušenství, jako je například dopravní značení, světelná signalizace, chodníky, mosty, tunely, zeleň, nábřežních zdí a mnoho dalších objektů. V případě potřeby zabezpečujeme opravy a rekonstrukce městských komunikací, a to jak částečné, tak i celkové, stejně jako organizujeme stavební činnost v dopravě.

Vedle toho se rovněž zabýváme opatřeními ke snižování dopravní nehodovosti, optimalizací organizace a řízení silničního provozu, sledováním a vyhodnocováním vývoje dopravy i systematickou přípravou dalšího rozvoje celé dopravní soustavy hlavního města Prahy, abyste mohli projet Prahou co nejplynuleji a nejrychleji.

Veškeré činnosti zajišťujeme dodavatelským způsobem. Nezaměstnáváme v pracovním poměru žádné dělnické profese zaměřené na správu komunikačního majetku, ale pouze techniky a administrativní pracovníky. Ti celou správu komunikačního majetku hlavního města organizují a řídí.

Svojí činností navazujeme na předchozí organizace spravující komunikační majetek hlavního města Prahy. Od roku 1963 totiž existovala taková organizace pod názvem Pražské komunikace. V roce 1967 byla zřízena Technická správa komunikací, která v roce 1996 začala fungovat jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. 1. ledna 2008 se Technická správa komunikací hl. m. Prahy sloučila s Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. 

 Identifikátor datové schránky TSK Praha: mivq4t3

Otázka:

Kdo vlastní TSK a kdy firma vznikla?

Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., je obchodní korporací hlavního města Prahy, založenou dne 19. června 2014 přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem a stoprocentním vlastníkem akcií, Hlavním městem Prahou. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 30. září 2014. Komunikační majetek hl. m. Prahy spravuje od 1. 4. 2017.


Otázka:

Je TSK vlastníkem nějakých strojů či zaměstnává například dlaždiče?

Odpověď:

Ne. TSK pracuje výhradně dodavatelským způsobem. To znamená, že na konkrétní činnosti si najímá specializované společnosti, které disponují potřebnou a kvalitních technikou a zkušenými pracovníky.


Otázka:

Kam se mám obrátit v případě, že zjistím závadu na komunikaci a chci ji nahlásit?

Odpověď:

Na hlášení závad a havárií na pozemních komunikacích máme specializovaný dispečink IIKS (Integrovaný inspekční kontrolní systém), který sídlí v ulici Na Bojišti 5. Kontakty naleznete v sekci Informace pro veřejnost – telefonní seznam. Více informací o činnosti dispečinku si můžete přečíst v sekci Informace pro veřejnost – Zařízení ve správě TSK – Dispečink IIKS.


Otázka:

Kde TSK naleznu? Jaká je v TSK pracovní doba?

Odpověď:

Centrála TSK, ve které sídlí vedení společnosti, je na adrese Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7. Další odbory, zejména oblastní správy, jsou rozmístěny po celé Praze tak, aby byly dostupné pro obyvatele jednotlivých městských částí. Jejich adresy a telefonní kontakty si můžete vyhledat v sekci Informace pro veřejnost – Telefonní seznam. Pracovní doba v TSK je od 7 do 15,30 hod.


Otázka:

TSK zajišťuje zimní údržbu. Jak dlouho pro vás vlastně zima trvá?

Odpověď:

Zimní sezóna pro TSK začíná 1. listopadu a končí 31. března. To však neznamená, že když v dubnu nasněží, že nebudeme uklízet.


Otázka:

O kolik komunikací se TSK v zimě vůbec stará?

Odpověď:

TSK zajišťuje zimní údržbu na 2282 km z celkového počtu 3700 km komunikací v metropoli. Komunikace jsou dále rozděleny podle důležitosti. Například komunikace I. pořadí mají délku 1268 km. Jedná se o hlavní dopravní tahy, komunikace, po kterých jezdí městská hromadná doprava či ulice k nemocničním zařízením.


Otázka:

Jsou v Praze ulice, které se v zimě neuklízí?

Odpověď:

Ano, je jich 416 km. Jedná se dopravně méně významné komunikace, které podle vyhlášky hlavního města Prahy neudržujeme.


Otázka:

Pečujete v zimě o všechny chodníky ve městě?

Odpověď:

Ne, TSK v zimě udržuje necelých deset procent chodníků a ploch z celkového množství na území metropole. Zbytek připadá na majitele či správce přilehlých nemovitostí.


Otázka:

Zajišťuje TSK bloková čištění komunikací a kde naleznu informace, jakou ulici budete čistit?

Odpověď:

Ano, TSK zajišťuje bloková čištění pražských komunikací a to ve spolupráci se svými dodavateli. Informace naleznete přímo v jednotlivých ulicích, kde jsou vždy sedm dní před zahájením čištění umístěny značky zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem. Kompletní harmonogram je také k dispozici na webu TSK, přímo na hlavní stránce.


Otázka:

Kdo je zodpovědný za odtah vozidel při blokovém čištění?

Odpověď:

Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. Na ni směřujte veškeré dotazy i případné reklamace. Více informací naleznete na http://www.mppraha.cz/.


Otázka:

Kam mám nahlásit závadu na světelné signalizaci?

Odpověď:

Výstavbu a údržbu světelné signalizace pro TSK zajišťuje společnost Eltodo. Proto se musíte obrátit na její dispečink. Zde jsou kontakty: 800 101 109 (bezplatná linka) nebo 244 470 800, eltodo@eltodo.cz.


Otázka:

Kde získám aktuální informace o dopravní situaci v Praze?

Odpověď:

Aktuální dopravní informace získáte na stránkách TSK v části aktuální doprava nebo na stránkách dic.tsk-praha.cz


Otázka:

V zimě byly v ulicích vidět vozy se zdviženou radlicí. Proč?

Odpověď:

Každý ze strojů je nasazen na předem určený program, jehož délka je v průměru 20 kilometrů. V určité chvíli však nastane situace, kdy mu dojde posypový materiál a musí zamířit do skladu pro novou zásobu. Podobu přejezdu ze svého programu do skladu má ve většině případů zvednutou radlici. V danou chvíli je jeho hlavním úkolem v nejkratší možné době zajet pro nový materiál a vrátit se zpět na svůj program. TSK využívá dva sklady: v Chrášťanech a v areálu Pražských služeb na Praze 9.


Otázka:

Co si mám představit pod pojmem dopravním model?

Odpověď:

Dopravní modely se využívají pro popis reálného i prognózovaného dopravního chování osob a představují účinný nástroj pro dopravní inženýrství a rozvoj města. Dopravněinženýrské výpočty jsou jedním ze zásadních podkladů pro hodnocení dopravních systémů i staveb a rovněž slouží pro posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete v části Dopravní modely města.


1. Název Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
2. Důvod a způsob založení, vč. podmínek 

Správa (majetková, technická, obchodní a finanční), údržba, opravy a rozvoj silnic II. a III. třídy, místních komunikací a dále i vybraných účelových komunikací na území hl. města Prahy, nakládání s tímto nemovitým majetkem a poskytování služeb s tím spojených, jakož i výkon činností dopravně-inženýrských, stavebně inženýrských a projektových a dalších činností.

Obchodní korporace „Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“, byla založena dne 19. června 2014 přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem, Hlavním městem Prahou, které je také jejím jediným akcionářem. 30. září 2014 byla akciová společnost „Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.“, zapsána do obchodního rejstříku. S účinností od 1. 4. 2017 byla na „Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.“ převedena dosavadní činnost v oblasti správy majetku dopravní infrastruktury, a to ze stávajícího správce, kterým byla příspěvková organizace TSK-Praha.

3. Organizační struktura Viz Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1.  Kontaktní poštovní adresa
 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 - Holešovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

4.3. Úřední hodiny

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/kontakty/kontakty

4.4. Telefonní čísla

Telefon: 257 015 111

4.5. Adresa internetové stránky

http://www.tsk-praha.cz

4.6. Adresa datové schránky

mivq4t3

4.7. Elektronická adresa

tsk@tsk-praha.cz

5. Případné platby lze poukázat Bude řešeno individuálně dle jednotlivých žádostí.
6. 03447286
7. DIČ CZ 03447286
8. Žádost o informace Podáním na podatelně nebo e-mailem nebo do datové schránky.
9. Příjem žádosti a dalších podání V úředních hodinách v podatelně, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
10. Opravné prostředky TSK hl. m. Prahy, a.s., není správní úřad, proto nevydává rozhodnutí o právech a povinnostech osob ve více instančním správním řízení s výjimkou rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí TSK hl. m. Prahy, a.s., o odmítnutí žádosti lze podat odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím TSK hl. m. Prahy, a.s.
11. Formuláře
Formulář k nahlášení poruch a závad na komunikacích.

Další formuláře v rámci podrobných popisů životních situací viz  Jak si zařídit

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
13. Předpisy

13.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 B., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ust. § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

13.2. Vydané právní předpisy

TSK hl. m. Prahy, a.s.,  nevydává žádné obecně závazné právní předpisy

14. Úhrady za poskytování informací
14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

- Viz Sazebník úhrad

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

- nebylo vydáno žádné usnesení
15. Licenční smlouvy

15.1. Vzory licenčních smluv

TSK hl. m. Prahy, a.s., neeviduje žádné licenční smlouvy

15.2. Výhradní licence

TSK hl. m. Prahy, a.s., neposkytla žádné výhradní licence

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz O společnosti TSK Praha – ke stažení

17. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Akciová společnost - poskytnuté informace

Compliance / Etický kodex / Whistleblowing

 

Compliance / Etický kodex 

TSK, jako moderní a otevřená společnost, se hlásí k dodržování právních a etických standardů, které jsou obvyklé v demokratické společnosti, a to v rámci veškerých svých činností. Vážnost tohoto závazku a skutečné úsilí o jeho naplňování TSK prokázala v rámci certifikace vůči mezinárodně uznávané normě ISO 37001:2016 Systémy protikorupčního managementu a certifikace ISO 37301:2021 Compliance management systems.

Základní zásady a pravidla, která je povinen dodržovat každý zaměstnanec a představitel TSK, jsou obsahem Etického kodexu a protikorupční politiky TSK.

TSK po svých dodavatelích a obchodních partnerech, kteří s ní chtějí navázat či udržet spolupráci, požaduje, aby jejich firemní kultura byla založena na stejných hodnotách, jaké jsou zakotveny v tomto Etickém kodexu dodavatelů a obchodních partnerů TSK.

 

WHISTLEBLOWING

Společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. („Společnost" nebo „TSK“) je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet je Společnost připravena přijímat jakékoli Vaše podněty. Pro odhalování možného protiprávního nebo neetického jednání Společnost vytvořila vnitřní oznamovací systém postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon").

Vnitřní oznamovací systém zaručuje oznamovatelům, osobám podezřelým z porušení předpisů a zaměstnancům, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení, co největší možnou ochranu. V průběhu celého vyšetřovacího procesu se zachovává přísná důvěrnost a mlčenlivost. Informace budou přezkoumány spravedlivě, rychle a citlivým způsobem. To zahrnuje také umožnění anonymního oznámení a anonymní komunikace. Nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispějí k vyšetřování, nebudou tolerována. Podezřelé osoby jsou považovány za nevinné, dokud se porušení neprokáže

V případě oznámení porušování etických a dalších pravidel chování naší Společnosti postupujeme v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů. Zpracováním oznámení se zabývá externí Příslušná osoba, která je k tomu TSK přímo určena, nikdo další nemá k oznámení přístup. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s výkonem funkce příslušné osoby, a rovněž je povinna zachovávat v přísné důvěrnosti totožnosti oznamovatele.

 

Vnitřní oznamovací systém TSK

Kdo může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou:

 1. současný i bývalý zaměstnanec TSK,
 2. osoba samostatně výdělečně činná spolupracující s TSK,
 3. dobrovolný pracovník, odborný praktikant, stážista a další osoby vykonávající činnost pro TSK,
 4. osoby vykonávající práva a povinnosti ze smluv, jejichž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro TSK,
 5. uchazeči o některou z výše uvedených prací nebo jinou obdobnou činnost v TSK, jestliže získali informace o compliance incidentu nebo jiném protiprávním jednání během přijímacího řízení či předsmluvním jednání,
 6. osoba vykonávající funkci člena orgánu právnické osoby,
 7. kromě shora uvedených osob mohou oznámení podat také třetí osoby zainteresované na činnosti Společnosti (např. sousedé, obyvatelé lokality, občanské skupiny apod.) („Třetí osoby“). Oznámení podaná Třetí osobou jsou přijímána a řešena Příslušnou osobou obdobně jako oznámení Oznamovatelů.

 

 

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Všichni výše uvedení mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit podezření na porušení právních předpisů uvedených v Zákoně.

Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Zákoně jsou garantována práva vyplývající ze Zákona, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

On-line (webová aplikace)

 

Využijte písemný formulář nebo nahrajte zprávu na webové platformě, přístupné zde: https://tskpraha.whistlelink.com.

Po podání písemného oznámení bude vygenerováno identifikační číslo oznámení a přístupové heslo, které si dobře uložte, abyste mohli na platformě sledovat informace o řešení vašeho oznámení i pokud se rozhodnete podat oznámení zcela anonymně.

Telefonní linka

Zavolejte na telefonní číslo: +420 483 104 377

Osobní oznámení

Sjednejte si osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím e-mailu wbo@fairdata.cz nebo na telefonním čísle +420 226 288 363. Příslušnými osobami byli jmenováni externí compliance právníci ze společnosti FairData Professionals a.s.:

Mgr. Magda Kohoutková, Mgr. Ing. Jana Schwarz Duchková a Mgr. Lívia Djukić

Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: https://oznamovatel.justice.cz.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámeních podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.

Co by mělo oznámení obsahovat?

Oznamovatel uvede při podání oznámení všechny informace, které mohou přispět k rychlému a efektivnímu prověření oznámení a připojí k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je má k dispozici.

Mezi základní podrobnosti oznámení patří:

 • údaje o jménu, příjmení a datu narození, ledaže chce oznamovatel zůstat anonymní;
 • podrobný popis porušení právních předpisů;
 • doba nebo období, během kterého k porušení došlo;
 • přesné místo (pobočka, sídlo, adresa, město, stát), kde k porušení došlo;
 • informaci, zda oznamovateli anebo jiné osobě nebo TSK hrozí okamžitá újma;
 • identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, popř. organizací, které jsou podle oznamovatele do jednání zapojené a identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, o kterých má oznamovatel důvodné podezření, že o porušení ví;
 • jak se oznamovatel o porušení dozvěděl;
 • identifikace osob, včetně jejich pracovního zařazení, a organizací, které oznamovatel o porušení již informoval;
 • informace nebo dokumenty, které by mohly prokázat tvrzené porušení;
 • je-li to možné uvést, jakým způsobem by mohlo být oznámení nejlepším způsobem vyřešeno. 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl. m. Prahy, a. s.

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám informovat Vás o tom, jak ve společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 034 47 286, se sídlem Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 – Holešovice, (dále také jako „my“, „naše společnost“ nebo „TSK“) zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s užíváním našich služeb, parkovišť P + R (park + ride) a webových aplikací, které provozujeme.

Smyslem tohoto informačního materiálu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je můžeme poskytnout a jaká jsou Vaše individuální práva ve vztahu k Vašim osobním údajům.

 1.   Komu osobní údaje poskytujete?

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost, tj. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 034 47 286, se sídlem Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 20059.

 2.   Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

TSK jako správce osobních údajů jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), kterým je společnost FairData Professionals, a. s.

Kontaktní informace na fyzickou osobu vykonávající činnost pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Magda Kohoutková

gdpr@tsk-praha.cz

mobil: +420 724 216 800

Pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytuje informace a poradenství zaměstnancům TSK, kteří provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech při nakládání s osobními údaji, monitoruje soulad s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působí jako kontaktní místo pro Vás v případě, že chcete uplatnit Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme nebo potřebujete upřesnění okolností zpracování Vašich osobních údajů a pro Úřad pro ochranu osobních údajů v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že pověřenec pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Aktuální údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů TSK můžete vždy nalézt v tomto dokumentu Informace o zpracování osobních údajů společností Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s., který je umístěn na webových stránkách společnosti TSK: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha/#zoou

3.   Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás jako subjektu údajů při jednání o uzavření smlouvy, o poskytnutí plnění ze strany naší společnosti a při jeho následné realizaci, výjimečně také z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam), máme-li k tomu oprávnění; a od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní obecně závazný právní předpis nebo pokud k tomu dal subjekt údajů svůj souhlas.

4.   Z jakého právního titulu a pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Plnění smlouvy / poskytování služeb

Většinou jde o situace, kdy nám předáváte určité Vaše osobní údaje, bez jejichž poskytnutí Vám nemůžeme poskytnout naše služby, vyřídit žádost, stížnost, reklamaci, poskytnout informace apod. Vaše osobní údaje zpracováváme tedy zejména v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy o poskytování našeho plnění nebo případně jiné smlouvy.

Plnění právní povinnosti

Plnění smluvních povinností sebou nese také zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro účely plnění povinností, které se na naši společnost vztahují na základě právních předpisů, jako je např. legislativa v oblasti daní a účetnictví.

Souhlas

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také pokud nám k jejich zpracování aktivně udělíte souhlas. Konkrétní okolnosti zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu (především účel zpracování, doba zpracování, zapojení třetích osob atd.) jsou vždy uvedeny v textu příslušného souhlasu. 

Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů TSK na základě oprávněného zájmu naší společnosti, jedná se o zpracování osobních údajů zejména pro účely ochrany majetku před krádežemi a také z důvodu zajištění bezpečnosti osob, tj. především našich zaměstnanců nebo návštěvníků prostor (našeho sídla, klientského centra, parkovišť P+R apod.), které vlastníme, užíváme nebo provozujeme. Na základě oprávněného zájmu, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje také např. pro účely řešení sporné agendy a vedení soudních či jiných sporů, případně k ochraně našeho dobrého jména. Pro příslušná zpracování realizovaná na základě oprávněného zájmu byly vypracovány testy proporcionality (balanční testy).

 1. Kamerové záznamy

Kromě identifikačních (jméno, příjmení apod.) a kontaktních (číslo telefonu, adresa, e-mail) údajů může na základě oprávněného zájmu TSK zpracovávat též obrazové záznamy z bezpečnostních kamer, a to především z důvodu ochrany majetku a zdraví našich klientů, zaměstnanců, návštěvníků a dalších osob pohybujících se v monitorovaných prostorech a pro účely ochrany majetku naší společnosti. V případě, že je prostor snímán kamerovým systémem, informujeme Vás o této skutečnosti přímo na místě informační tabulkou s obrázkem (piktogramem) kamery, která obsahuje další údaje o provozu kamerového systému. Tyto informační tabulky jsou umístěny u všech vstupů do monitorovaných prostor nebo přímo uvnitř monitorovaného prostoru. Kamery nejsou umístěny v prostorách, v nichž by to představovalo nepřiměřený zásah do Vašeho soukromí, tj. na toaletách apod.

 1. Whistleblowing

Na základě oprávněného zájmu může TSK zpracovávat osobní údaje získané v rámci oznamování protiprávního a/nebo nežádoucího jednání („whistleblowing“), ochrany oznamovatelů protiprávního a/nebo nežádoucího jednání a šetření oznámení protiprávního a/nebo nežádoucího jednání. Zpracování osobních údajů pro tyto účely podléhá zvýšeným bezpečnostním opatřením.

Více informací o oznamovacím systému TSK pro oznamování protiprávního a/nebo nežádoucího jednání je k dispozici na webové stránce https://tskpraha.whistlelink.com/.

 1. Nahrávky hovorů Zákaznické linky TSK

Nahrávky hovorů jsou zpracovávány za účelem prokázání právního jednání (kontrola oprávněnosti a splnění požadavků) a některé nahrávky hovorů také pro účely kontroly kvality poskytovaných služeb.

5.   Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme a s kým je sdílíme?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v zabezpečených informačních systémech prostřednictvím pověřených zaměstnanců. Osobní údaje jsou zaměstnancům naší společnosti zpřístupněny zejména v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, a to pouze v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vaše osobní údaje mohou být také předány nebo zpřístupněny třetím námi smluvně sjednaným osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů naší společností. Tyto osoby jsou většinou v postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají Vaše údaje na základě našich pokynů.  Jedná se zejména o následující kategorie příjemců:

 1. subjekty spravující naše IT systémy a poskytující nám IT služby a služby telematiky, jedná se především o zajištění využívání softwarových a hardwarových prostředků a nástrojů a dalších zařízení za účelem zajištění provozu naší společnosti;
 2. subjekty spravující naše kamerové systémy;
 3. subjekty, jejichž zaměstnanci obsluhují naše parkoviště nebo jiné prostory, které nám vlastní nebo jsme pověřeni zajištěním jejich provozu, popř. nám jiným způsobem pomáhají plnit naše závazky;
 4. subjekty zajišťující pro nás vedení účetnictví a daňové evidence;
 5. externí právní poradci a zástupci pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti, externí auditoři;
 6. externí subjekty, které nám pomáhají s opravou a údržbou komunikací, zeleně, dopravního značení a jiných staveb dopravní infrastruktury popř. dopravní oddělení Městských částí hl. m. Prahy, s nimiž tyto opravy koordinujeme

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů vždy s příslušnou třetí osobou, která je v pozici zpracovatele, uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme všechny podstatné okolnosti zpracování osobních údajů, aby byly zajištěny dostatečné záruky pro zabezpečení zpracování osobních údajů alespoň tak, jak je v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje naše společnost.  

Vezměte na vědomí, že v určitých případech jsme na základě platných a účinných právních předpisů oprávněni, resp. povinni, Vaše osobní údaje předat státním orgánům nebo jiným oprávněným třetím osobám.

Aktuální seznam zpracovatelů Vašich osobních údajů.

 6.   Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou příslušným účelům zpracování, konkrétně se jedná o následující dobu:

 1. údaje zpracovávané za účelem plnění smluvních povinností jsou uchovávány po dobu trvání příslušné smlouvy a dále po dobu maximálně tří let po skončení smluvního vztahu;
 2. údaje zpracovávané za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (pro účely řešení sporné agendy a vedení soudních či jiných sporů apod.) jsou uchovávány po dobu maximálně tří let od jejich získání nebo od ukončení smluvního vztahu;
 3. údaje zpracovávané za účelem plnění zákonných povinností jsou uchovávány po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, zejména z oblasti daní, účetnictví, archivnictví, či správních předpisů;
 4. kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu maximálně sedmi (7) dnů od jejich pořízení;
 5. záznamy telefonních hovorů Zákaznické linky a linek, kde nám oznamujete nedostatky stavu komunikací jsou uchovávány po dobu maximálně 30 dnů od jejich pořízení;
 6. údaje získané na základě předem uděleného souhlasu jsou uchovávány po dobu uvedenou v poskytnutém souhlasu s jejich zpracováním, popř. do jeho odvolání;
 7. údaje získané v rámci whistleblowingu, tj. obdržená oznámení a další dokumenty, které jsou součástí spisu, jsou uchovávány v souladu s právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí; do této doby se nezapočítává čas, po který jsou oznámení a další dokumenty poskytnuty jako důkazní prostředky v rámci trestního, civilního, správního nebo jiného řízení
 8. údaje získané ze záznamů na telefonní lince, kde nám oznamujete nedostatky stavu komunikací a oznámení učiněná pomocí formulářů pro hlášení závad na komunikacích, stavbách dopravní infrastruktury, nežádoucího stavu zeleně z hlediska dopravy, dopravního značení, popř. nádob na komunální odpad, jsou uchovávány do doby vyřízení žádosti nebo jiného podnětu, obvykle po dobu 30 dnů, nejdéle však po dobu 1 roku.

Vezměte na vědomí, že je-li to nezbytné a odůvodnitelné, doby zpracování mohou být v souvislosti s konkrétním případem prodlouženy.

7.   V jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

 1. údaje, které nám poskytnete při uzavírání smluv a dohod (v rozsahu nezbytném pro příslušnou agendu): jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefon, email, číslo bankovního účtu, údaje o snížené mobilitě, případně další informace vztahující se ke konkrétní službě, požadavku;
 2. údaje získané při Vaší návštěvě prostor, které vlastníme nebo provozujeme: záznamy z interních kamerových systémů;
 3. údaje získané v rámci whistleblowingu: obdržená oznámení a další dokumenty, které jsou součástí spisu, evidence v rozsahu datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení; do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba nebo řešitel;
 4. údaje získané v rámci telefonického kontaktu prostřednictvím Zákaznické linky TSK: záznamy telefonních hovorů na Zákaznické lince.

Zvláštní kategorie osobních údajů (tj. citlivé osobní údaje jako např. údaje o Vašem zdravotním stavu v případě potřeby prokázání omezené pohyblivosti apod.) budeme zpracovávat pouze a výlučně ke splnění zákonných povinností nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu (souhlas se zpracováním osobních údajů), a to pouze v rozsahu v jakém to umožňují právní předpisy.

Na našich webových stránkách používáme cookies. Aktuální informace o souborech cookies na našich webových stránkách naleznete v samostatném informačním dokumentu: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/cookies-informace

8.       Jaká máte ve vztahu k Vašim osobním údajům práva?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. fotografií), pokud jste nám takový souhlas poskytl/a.

 1. Přístup k osobním údajům. Máte právo získat informace o tom, jestli Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 2. Oprava osobních údajů. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální.
 3. Vymazání osobních údajů. Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a/nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů. Smažeme (a zajistíme smazání ze strany všech zpracovatelů, které zpracováním pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje také v případě, že odvoláte svůj souhlas.
 4. Odvolání souhlasu. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (např. fotografie), můžete kdykoliv odvolat, a to bez uvedení důvodu. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.
 5. Přenositelnost osobních údajů.  Máte právo požadovat, abychom některé Vaše osobní údaje (zejména ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo na základě Vašeho souhlasu) zaslali přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti. Vezměte na vědomí, že pokud takový požadavek bude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a/nebo pokud bude jeho realizace technicky vysoce náročná, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 6. Námitky proti zpracování. Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.
 7. Omezení zpracování. Pokud nás požádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
 8. Stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, více na www.uoou.cz.

Pokud si přejete uplatnit výše uvedená práva a/nebo získat podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naší společností, kontaktujte nás prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše v odstavci 2 této Informace o zpracování osobních údajů společností Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s.

Pokud uplatníte jakékoliv z Vašich výše uvedených práv (s výjimkou stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů), informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude-li vyžadovat nepřiměřené úsilí.

9.       Aktualizace Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument „Informace o zpracování osobních údajů společností Technická správa komunikací hl. města Prahy a.s.“ můžeme průběžně upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny Informace o zpracování osobních údajů společností Technická správa komunikací hl. města Prahy a.s. se stanou účinnými okamžikem jejich zveřejnění.

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Platnost od 25. května 2018

Aktualizace prosinec 2023

 


 

 

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám informovat Vás jako uchazeče o zaměstnání o tom, jak ve společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 034 47 286, se sídlem Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.  B 20059 (dále také jako „my“, „naše společnost“ nebo „TSK“) zpracováváme Vaše osobní údaje.
Smyslem tohoto informačního materiálu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme,  jak je chráníme, komu je můžeme poskytnout a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti zpracování Vašich osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

TSK v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů může v rámci náborového procesu zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 1. adresní a identifikační údaje (zejm. jméno; příjmení; akademický titul; datum narození, adresa; telefonní číslo; e-mailová adresa);
 2. popisné údaje (zejm. informace o vzdělání, znalosti cizích jazyků, o odborné znalosti a jiných dovednostech, informace o předchozím zaměstnání, fotografii, a další údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci Vašeho životopisu, motivačního dopisu nebo jiným způsobem);
 3. údaje ověřující bezúhonnost uchazeče a údaje nezbytné pro identifikaci rizik (konkrétní rozsah údajů je stanoven na základě interních předpisů TSK dle požadovaného stupně prověření v závislosti na konkrétní pracovní pozici, rozsah zpracovávaných osobních údajů se liší také v závislosti na tom, zda se jedná o přihlášeného nebo již vybraného uchazeče; v maximálním rozsahu jsou u vybraných uchazečů zpracovávány následující osobní údaje - základní identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci, relevantních zkušenostech, absolvovaných školeních a dovednostech, údaje o předchozím zaměstnání, zejm. předchozích zaměstnavatelích, vykonávané funkci a informace o pravomocích uchazeče, případně jeho vztah vůči TSK při výkonu předchozích zaměstnání, reference, údaje uvedené v profesním životopisu, další údaje související s profesní historií uchazeče, motivace k získání práce v TSK, očekávaná výše mzdy a dalších požadavků souvisejících s odměňováním, informace o stávající nebo budoucí výdělečné činnosti, kterou uchazeč hodlá vykonávat v souběhu s výkonem činnosti pro TSK, informace, které osvědčují, že uchazeč nebyl v minulosti pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin a/nebo trestný čin proti majetku, či trestný čin hospodářský, spáchaný z nedbalosti a/nebo trestný čin spáchaný v nedbalosti, v souvislosti s výkonem zaměstnání, vyjádření k rizikům, která byla identifikována nebo pokud je uchazeč uvedl proaktivně, rodné číslo, číslo a platnost identifikačního dokladu, místo vydání dokladu, bydliště uchazeče, informace získané z veřejných zdrojů směřující k ověření platnosti předloženého identifikačního dokladu (v případě důvodných pochybností), informace o existenci nebo absenci jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem TSK, informace o závažných majetkových problémech (např. insolvenci, exekucích), informace o porušení povinnosti řádného hospodáře, informace o sankcích ze strany státních orgánů);
 4. údaje získané v rámci oznamování protiprávního a/nebo nežádoucího jednání (obdržená oznámení a další dokumenty, které jsou součástí spisu, evidence v rozsahu datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení;  tato evidence podléhá důsledně omezenému přístupu.

TSK zpracovává osobní údaje pouze pro níže uvedené účely, a to v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů nebo po dobu, na kterou nám poskytnete souhlas se zpracováním (např. pro účely oslovení s nabídkou účasti ve výběrovém řízení na obdobnou pracovní pozici).

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů osobní údaje zpracováváme?

Zajištění výběrového řízení na volnou pracovní pozici

Pro tento účel zpracováváme osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a jiné dovednosti, předchozí zaměstnání, fotografie a další údaje které nám dobrovolně poskytnete v rámci Vašeho životopisu, motivačního dopisu nebo jiným způsobem; zpracování těchto údajů je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž smluvní stranou jste (právní základ zpracování dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR).

Vedení databáze uchazečů o zaměstnání

Databázi uchazečů o zaměstnání vede TSK za účelem umožnění další nabídky zaměstnání vhodným kandidátům. Pro tento účel TSK shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytnutého životopisu, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů (právní základ zpracování dle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR).

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese TSK nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování realizovaného na základě souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které TSK oprávněně zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas.

Ověření bezúhonnosti uchazeče, identifikace rizik

V souladu s politikou řízení rizik TSK dochází ke zpracování informací, které osvědčují bezúhonnost uchazeče (údaje z výpisu z rejstříku trestů); dále dochází ke zpracování vyhodnocení rizik, a to především ve vztahu k možnému střetu zájmů či nedostatečné důvěryhodnosti uchazeče. Nad rámec standardních postupů pro ověření rizik můžou být, v případě uchazečů o pracovní místo zařazené do kategorie, která podléhá vyšší míře prověření, zpracovány další údaje nezbytné k ověření spolehlivosti a hodnověrnosti uchazeče. Míra prověření uchazeče se řídí interním závazným předpisem TSK a vychází z vyhodnocení rizikovosti pro příslušnou pracovní pozici.

Účelem procesu ověření bezúhonnosti uchazeče a identifikace rizik je potřeba minimalizace výskytu rizik z pohledu personálních faktorů. Proces byl navrhnut tak, aby naplňoval požadavky právních předpisů a normy ISO 37001, která vyžaduje, aby pracovní místo vystavené vyššímu, než nízkému riziku korupce podléhalo před jeho obsazením přiměřenému prověření tak, aby byl zajištěn soulad s interními předpisy (právní základ zpracování dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR). Pro zpracování byl vypracován test přiměřenosti a vyváženosti zájmů. Zpracování osobních údajů pro tyto účely podléhá zvýšeným bezpečnostním opatřením.

Whistleblowing

Vzhledem k tomu, že uchazeč o zaměstnání se dle příslušných předpisů TSK řadí mezi možné oznamovatele protiprávního a/nebo nežádoucího jednání, může TSK na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje získané v rámci oznámení protiprávního a/nebo nežádoucího jednání, ochrany oznamovatelů protiprávního a/nebo nežádoucího jednání a šetření oznámení protiprávního a/nebo nežádoucího jednání (právní základ zpracování dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR). Zpracování osobních údajů pro tyto účely podléhá zvýšeným bezpečnostním opatřením.

Více informací o oznamovacím systému TSK pro oznamování protiprávního a/nebo nežádoucího jednání je k dispozici na webové stránce https://tskpraha.whistlelink.com/

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle TSK a jejích zaměstnanců zpracovávány také smluvními partnery TSK, kteří můžou zpracovávat Vaše osobní údaje v pozici zpracovatele, a to na základě pokynů TSK. TSK si tyto externí partnery pečlivě vybírá a osobní údaje svěří pouze těm smluvním partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování nebo zpřístupnění předaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 1. osoby, které pro TSK zajišťují technický provoz určité služby a/nebo provozovatelé technologií, které TSK pro tyto služby využívá;
 2. advokátní kanceláře za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů TSK.

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje TSK zpracovává po dobu trvání výběrového řízení a bezodkladně po obsazení volné pracovní pozice osobní údaje TSK zlikviduje. Po ukončení výběrového řízení TSK osobní údaje dále zpracovává pouze na základě Vašeho souhlasu, a to po dobu udělení souhlasu, tj.3 roky či do jeho odvolání. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, jsou nevratně zlikvidovány.

 

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 1. právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 2. právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou TSK zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 3. právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 4. právo na opravu (právo požadovat, aby TSK bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 5. právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby TSK omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, TSK ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany TSK byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 6. právo na výmaz (právo požadovat, aby TSK Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje TSK zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany TSK byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 7. právo na námitku;
 8. právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6. Jak můžete TSK kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů v rámci naší společnosti se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), a to písemně, elektronicky nebo telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

adresa: Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 - Holešovice

e-mail: gdpr@tsk-praha.cz

tel: +420 724 216 800

FORMULÁŘ NA UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Tento informační dokument můžeme průběžně upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny se stanou účinnými okamžikem jejich zveřejnění.

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Platnost od 25. května 2018

Poslední aktualizace: červenec 2022